ی چنین میانه میدان آرزوست

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست در دست هر که هست ز خوبی قراضه هاست آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست این نان و آب چرخ چو سیل ست بی وفا من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست یعقوب وار وااسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست والله که شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او آن نور روی موسی عمرانم آرزوست زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول آن های هوی و نعره مستانم آرزوست گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می نشود جسته ایم ما گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست هر چند مفلسم نپذیرم عقیق د کآن عقیق نادر ارزانم آرزوست پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست گوشم شنید قصه ایمان و مست شد کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست یک دست جام باده و یک دست جعد یار ی چنین میانه میدانم آرزوست می گوید آن رباب که مردم ز انتظار دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست من هم رباب عشقم و عشقم رب ست وان لطف های زخمه رحمانم آرزوست باقی این غزل را ای مطرب ظریف زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست بنمای شمس مف تبریز رو ز شرق من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست پ.ن: تکمیل شد.

قند بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست در دست هر که هست ز خوبی قراضه هاست آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست این نان و آب چرخ چو سیل ست بی وفا من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست یعقوب وار وااسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست والله که شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او آن نور روی موسی عمرانم آرزوست زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول آن های هوی و نعره مستانم آرزوست گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می نشود جسته ایم ما گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست هر چند مفلسم نپذیرم عقیق د کآن عقیق نادر ارزانم آرزوست پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست گوشم شنید قصه ایمان و مست شد کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست یک دست جام باده و یک دست جعد یار ی چنین میانه میدانم آرزوست می گوید آن رباب که مردم ز انتظار دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست من هم رباب عشقم و عشقم رب ست وان لطف های زخمه رحمانم آرزوست باقی این غزل را ای مطرب ظریف زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست بنمای شمس مف تبریز رو ز شرق من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست
باز هوای سحرم آرزوست
خلوت و مژگان ترم آرزوست
شکوه ی غربت نبرم این زمان
دست تو و روی توام آرزوست
خسته ام از دیدن این شوره زار
چشم شقایق نگرم آرزوست
واقعه ی دیدن روی تو را
ثانیه ای بیشترم آرزوست
جلوه ی این ماه نکو را ببین
رنگ و رخ روی توام آرزوست
این شب قدرست که ما با همیم
من شب قدری دگرم آرزوست
حس تو را می شنوم جان منعزلت بیتی دگرم آرزوست
خانه ی عشاق مهاجر کجاست؟
در سفرت بال و پرم آرزوست
حسرت دل بارد از این شعر من
جام می یی در حرمم آرزوست.
"احمد عزیزی"
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست در دست هر که هست ز خوبی قراضه هاست آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست این نان و آب چرخ چو سیل ست بی وفا من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست یعقوب وار وااسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست والله که شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست...
:(((((
ی چنین میانه میدانم آرزوست...
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
«مولانا»

زلفی گشا که جان پریشانم آرزوست
پلکی بزن، تلاطم طوفانم آرزوست
چشمی بخند، خنده ی مستانم آرزوست
«بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست»

پُر شد فضای پر زدن عالمی ز ابر
لب های تشنه را نرسد شبنمی ز ابر
مهتاب سوخت نیمه شبی در ستیز ابر
«ای آفتاب حُسن، برون آ دمی ز ابر
کان چهره ی مشعشع تابانم آرزوست»

آهی به دارم و اشکی به دامنم
چشمی به دوردست بیابان می افکنم
چاهی به عمق درد دل خویش می کَنم
«یعقوب وار وا اسفاها همی زنم
دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست»

کنج قفس عقابِ رها حبس می شود
خورشید، پشت پنجره ها حبس می شود
در کوچه ها نسیم صبا حبس می شود
«والله که شهر بی تو مرا حبس می شود
آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست»

از جاده ی بدون مسافر دلم گرفت
از خواب مرغ های مهاجر دلم گرفت
از طعنه های غایب و حاضر دلم گرفت
«زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست»

انسان هَمو که تشنه نشسته کنار نهر
انسان همو که کاسه اش آغشته شد به زهر
انسان همو که رفت و نهان شد ز چشم دهر
«دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست»

در بارگاه پادشه و خانه ی گدا
در بین آشنا و میان غریبه ها
از هر کجا که فکر کنی تا به ناکجا
«گفتند یافت می نشود جسته ایم ما
گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست»

تنگ غروب بود که آمد سر قرار
چیزی میان آیه ی وَالیل و وَالنّهار
زیبا و باشکوه و دلارام و با وقار
«یک دست جام باده و یک دست زلف یار
ی چنین میانه ی میدانم آرزوست»

همرنگ گونه های تو مهتابم آرزوست
چون باده لب تو می نابم آرزوست
ای چشم توام باغ های سبز
در زیر سایه مژه ات خوابم آرزوست
دور از نگاه گرم تو بی تاب گشته ام
بر من نگاه کن که تب و تابم آرزوست
تا گردن سپید تو گرداب رازهاست
سر گشتگی به گردابم آرزوست
تا وا رَهَم ز وحشت شبهای انتظار
چون خنده تو مهر جهان تابم آرزوست "فریدون مشیری"

از جان برون نیامده جانانت آرزوست ر نابریده و ایمانت آرزوست بر درگهی که نوبت ارنی همی زنند موری نه ای و ملک سلیمانت آرزوست موری نه ای و خدمت موری نکرده ای وآنگاه صف صفهٔ مردانت آرزوست فرعون وار لاف اناالحق همی زنی وآنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست چون ک ن که دامن خود اسب کرده اند دامن سوار کرده و میدانت آرزوست انصاف راه خود ز سر صدق داد نه بر درد نارسیده و درمانت آرزوست بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود شهپر جبرئیل، مگس رانت آرزوست هر روز از برای سگ نفس بوسعید یک کاسه شوربا و دو تا نانت آرزوست سعدی درین جهان که تویی ذره وار باش گر دل به نزد حضرت سلطانت آرزوست


در زیر سایه ی مژه ات خوابم آرزوست...
"فریدون مشیری" متن کامل شعر: همرنگ گونه های تو مهتابم آرزوست
چون باده ی لب تو می نابم آرزوست
ای ی چشم توام باغ های سبز
در زیر سایه ی مژه ات خوابم آرزوست
دور از نگاه گرم تو، بی تاب گشته ام
بر من نگاه کن، که شب و تابم آرزوست
تا گردن سپید تو گرداب رازهاست
سر گشتگی به ی گردابم آرزوست
تا وارهم ز وحشت انتظار
چون خنده ی تو، مهر جهانتابم آرزوست.

"فریدون مشیری"

میون این همه نشونه ی خوب من کجا وایسادم !؟ راستشو بگم !؟
تو بهترین نشونه ی این روزهای منی... یک دست جام باده و یک دست زلف یار ی چنین میانه ی میدانم آرزوست
موسسه ی سرلشکر حاج احمد کاظمی سال ۱۳۹۴ ع از زینب رمضانی جلسه ی ابرار


س.ن: ک ن روستا در عجیب ترین و قشنگ ترین یوم فوتبال تاریخ، یوم panyee fc تایلند. روستایی شناور در میان دریا.
بر تو از نزدیک آقاجان سلامم آرزوست
با شما عمریست این چندین کلامم آرزوست دوست دارم دوستت باشم به هر قیمت شده
دشمنی با دشمنانت صبح و شامم آرزوست چون شهیدانی که گمنامند اما با توأند
ترک جان و ترک نان و ترک نامم آرزوست هر چه عنوان است در دنیای ما بی ارزش است
گفتن یک مرتبه ؛ آقا غلامم آرزوست معنی رزق فراوان چیست با تو بودنست
در صراط مستقیم تو دوامم آرزوست خسته از دیدار تهای وابسته به غیر
در زمان ت عدلت مقامم آرزوست در رکاب م تمرین یاری کرده ام
حال درک محضر و امر م آرزوست ای خوش آنروزی که دستانت جوانم میکند
رؤیت طاووس جنت را مدامم آرزوست چشم امتهای مظلومست بر روز ظهور
با شما همراهی روز قیامم آرزوست گوش دل خواهم ؛ انابن المصطفایت بشنوم
هم انابن المرتضی ای با مرامم آرزوست یوسفا روزی که بازآیی به تسخیر حرم
نعرۀ تکبیر از بالای بامم آرزوست ابتدا دم میزنی از جد مظلومت حسین
روضه خوانی از لبان یک تشنه کامم آرزوست خیمه های کربلا را در دلم افراشتی
نذر جان خویش بر اهل خیامم آرزوست چون ندای یا لثارات الحسینت شد بلند
پرچم حق را ادای احترامم آرزوست روز فتح کعبه و لبیک یا مهدی خوش است
از تمام دشمنانت انتقامم آرزوست جنگ با آل سعود و جنگ با قوم یهود
با دو شمشیر کشیده از نیامم آرزوست ذوالفقاری رو کنی کار ستم گردد تمام
همرهت با خصم ، پیکار تمامم آرزوست عاقبت سربند یا زهرا گره وا میکند
در رکاب حضرتت حُسن ختامم آرزوست شاعر : محمود ژولیده
نیمه شب ذکروتوسل نزدیکتا آرزوست/دوری ازحب وستایش بهردنیا آرزوست/در کمند عشق بازی یاد ایزد مرهم است/دوستداری قیامت فکرعقباآرزوست/اشکها مانند زمزم قلب راآرامش است/بندگی با بصیرت روز وشبها آرزوست/عزت دنیاوعقبا در ولایت محوری است/جایگاه او همیشه مهر دلهاآرزوست/بهرمهدی یک ظهوری هست تقدیرجهان/گلشن روز فرج هم بهر فردا آرزوست/
دو هافبک تراکتورسازی و پرسپولیس جدال جالبی در میانه میدان داشتند.
مولف: مصطفی چمران
نویسنده مقدمه کتاب: مهدی چمران
ناشر کتاب : بنیاد شهید چمران
نوع جلد: جلد نرم
قطع: رقعی
سال نشر: 1386
شمارگان: 3000
چاپ جاری: 14
تعداد صفحات: 72
وزن(گرم): 125 یکی از جذاب ترین کتب نوشته شده در وصف شهید چمران، کت است با عنوان « ی چنین، میانه ی میدانم آرزوست». این کتاب حاوی نیایش ها و خاطرات شهید چمران است و با مقدمه برادر ایشان آغاز می شود. ی چنین میانه میدانم آرزوست
آسمان شاهد باش که در زیر سقف تو
یک تنه با انبوهی کثیر از تانک ها و زره پوشها و سربازان کفر
روبرو شدم. لحظه ای تردید به دل راه ندادم.1
می توان چمران بود و با خاک داغ و تفتیده جبهه ها رفاقتی دیرینه داشت خاکی که سنگینی قدوم انسانهایی آزاد و سبک که نگاه ایشان تنها به عالم بالا بود را بر خود احساس می کرد و سر بر این خاک مقدس درد و دلها با زمین واگویه کرد:
ای زمین تو شاهدی که خون از بدنم جاری بود و با خاک های پاک تو
گلی گلگون بوجود آورده بود و من ابا نداشتم که تا آ ین
قطره خون، خود را تسلیم کنم
احساس می که عاشوراست و در حضور حسین (ع) می جنگم
و او چابکی و زبردستی مرا تحسین می کند، و تپش بی پایان من
و از قربانی شدن در بارگاه عشق آگاهی دارد. برای حمایت از صاحب اثر کتاب را از مراکز معتبر یداری کنید فایل الکترونیکی کتاب
تنهایی را آرزوست...


دلم به حال دلم میسوزد!!!!!؟

در هوایی که...نزدیکت هستم
اما احساس دلتنگی ام بیشتر میشود


بودن هایی که.،

آغوشت را برایم آرزو میکند.

تنهایی را آرزوست...
«جمعى چنین میان شهیدانم آرزوست» ... ى فاطمیون، قبل از عملیات بصرالحریر ١٣٩٤ ۳۰ فروردین سالروز عملیات بصرالحریر و شهادت مظلومانه دلاورمردان فاطمیون گرامى باد. sapp.ir/labbaykeyazeinabs
همینجورکه داشتم بادست راستم آشپزخونه روجارومی کشیدم وبا موبایل که به دست چپم بود،آهنگ شهرآشوب روگوش می ، این بیت به ذهنم رسید: یک دست جام باده ویک دست زلف یار ی چنین میانه میدانم آرزوست فقط نمی دونم کدومش زلف یاره؟موبایل یادسته ی جاروبرقی؟ می بینین ازبی زلفی کارمون به ک یده؟؟؟
سلام صبحی به دل انگیزی خاطرات و شور جوانی و عشق ، در آغوش خانواده تجربه و آغاز می کنیم. صبحی به طراوت باران دیروز ( باران که در لطافت طبعش خلال نیست ،،،،،، در جان شرر فزاید و در طبع شعر ) و سرزندگی امروز، شیرین ترین نگاه و مجال و لحظه ها را برای دل و جانم رقم زده است. گرچه در دنیای وانفسایی هستیم که هر عزیزی به مجالی و هر جانی به ملالی و هر ی به کاری و هر جَووُنی به جُونی و هر جوجه ای به لانه ای و هر ملکه ای به قصری و هر پادشاهی به اقلیمی و اوووَه که چقدر بی نهایت است صُنع بی نهایت کردار لایزال. نواها و ترنم ها را باید شنید، و چاله ها را باید پر کرد، و از دست اندازهای زندگی با ترمزی آرام و تاملی مدید باید آهسته گذشت. زندگی بی چاله و جاده بی سرعت گیر، فعلا که سراغ نداریم، پس باید گذشت و باید قدم برداشت و باید بر سرانجام رسانید. و با طراوت و مهربانی و سرزندگی باید گذشت! آمدم که بگویم این شعر مولوی از صبح و سحری پر شور، با دوستان نهایت سرور و عزیزانی سراسر شیرینی و لذت و شور و سرآ و از مهم تر، مهربانی و صفا و صمیمت و آرامش. دوستتان دارم آی آدم های مهربانی که کلام و نگاه و حضور و شور و شرارتان، وادارم می کند که از صمیم جان فریاد بزنم که؛ جانان که سیر می دهدم در فضای دوست ی چنین میانه ی میدانم آرزوست. الهام بخش ترنم شده شکوه مهر شادی و شور و شراری، ز عزیزانم آرزوست با وصف گل بن شه ها کنون روح و روان و آرامش دورانم آرزوست و همچنین در وصف چشم و چکاچک خیال این چندگانه تقدیم می گردد: چشمان تو چشمان تو در من هیاهو می کند یک لحظه ی چشمان تو دل را غزل گو می کند.
ای عشق ای شیرین من، ای دلبر زیبای منگفتار و صد احساس تو، جان را چه خوش بو می کند یا حق و یاعلی ...... خ باشید که خ ش دوستتان دارم به خاطر خدایم
اینکه وسط این شلوغی ها دلت بخواد واسه عوض شدن حال و هوات به یکی زنگ بزنی و یکم بخندی ....هم ؛ آرزوست....
خواب مرگم باد اگر دور از تو خوابم آرزوست .خون خورم بی چشم مستت گر م آرزوست .."ناشناس"
گفتند دوای دل چاک آوردند دیدم که درون چفیه، خاک آوردند من منتظر پیکر پاکش بودم ای وای... از پیکر او فقط پلاک آوردند... پلاک سوخته شهید مهدی طهماسبی ی چنین میانه میدانم آرزوست @ahmadmashlab1995
همه دارند از دنیا می گویند آ تم آرزوست!
دروازه بان تیم لوگو در لیگ دسته یک اسپانیا توپ را از میانه میدان وارد دروازه تیم حریف کرد.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ادامه مطلب
اس ام اس ماه رمضان 96 اس ام اس و جملات زیبای تبریک ماه رمضان 96 جملات زیبا ویژه تبریک ماه مبارک رمضان سال 96 مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک پیامک ماه رمضان 96 قُل قُل گرم سماور در اتاق / می برد من را به عصر کوزه ها می برد تا لحظه ی افطارها / می برد من را به ماه روزه ها آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست شکوه ی غربت نبرم این زمـان / دست تو و روی تو ام آرزوست ماه رمضان بر شما مبارک.
اس ام اس ماه رمضان 96 اس ام اس و جملات زیبای تبریک ماه رمضان 96 جملات زیبا ویژه تبریک ماه مبارک رمضان سال 96 مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک پیامک ماه رمضان 96 قُل قُل گرم سماور در اتاق / می برد من را به عصر کوزه ها می برد تا لحظه ی افطارها / می برد من را به ماه روزه ها آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست شکوه ی غربت نبرم این زمـان / دست تو و روی تو ام آرزوست ماه رمضان بر شما مبارک. اس ام اس ماه رمضان

انسانم آرزوست

در خ چنان، که نگنجد ی در آن یک بار خلوت خوش جانانم آرزوست ایمان و کفر من همه رخسار و زلف توست دربند کفر مانده و ایمانم آرزوست
چقدر دلم می خواهد ... بنشینی ساعت ها حرف بزنی ... مثل آن روزها که سیر نمی شدم از شنیدن حرف هایت ... مثل حالا ، که جان میدهم برای شنیدن ِ صدای دلنشینت ... مثل هر روزی که ثانیه شماری میکنم تا بیایی و گرد ِ چشمان ِ خسته ی شیرینت بگردم ... چقدر دلم میخواهد که بخواهی ... از من ... چقدر دلم می خواهد بی هیچ قبلی ، بی هیچ ناخوشایندی ، بی هیچ اشکی لبخندی جانانه روانه ی نگاهت کنم ... چقدر ... دلم ...می خواهد ...
# ی_چنین_میانه_میدانم_آرزوست #شهید_ _مصطفی_چمران

احساس می که عاشوراست و در حضور حسین(ع) می جنگم و او چابکی و زبردستی مرا تحسین می کند، و عشق بی پایان من و از قربانی شدن در بارگاه عشق آگاهی دارد او می داند که چقدر به او عاشقم و چگونه حاضرم که در راهش جان ببازم من بازیافته ام- من رفته بودم- من متعلق به خدایم من دیگر وجود ندارم- منی و منیتی دیگر نیست دیگر به ی عصبانی نخواهم شد. دیگر به نام خود و برای خود قدمی بر نخواهم داشت، دیگر هوا و هوس در دل خود نخواهم پرورد. آرزو را فراموش خواهم کرد. دنیا را سه طلاقه خواهم نمود. همه ی دردها و شکنجه ها و زخم زبان ها را خواهم پذیرفت...
پ.ن: حاج آقا پناهیان: شهید چمران سخت ترین لحظۀ جنگیِ خودش را به تصویر کشیده در جزوه ای که به نام ی چنین میانۀ میدانم آرزوست آورده، اگر نخوانی اش عمرت هدر است. هفتاد سال زندگی کن هر جوری می خواهی، این را نخوانده باشی عمرت ضایع است. پ.ن١: جالبه که حضرت آقا می فرمایند وجی های جمهوری ی به نحو قاعده باید چمران ها باشند نه به استثنا! پ.ن٢: همیشه همه چیزِ شهید چمران واسم خاص بوده! درس خوندنش، عرفانش، فعالیت های چریکی ونظامیش، ازدواجش، ادبیاتش و...
اس ام اس و جملات زیبای تبریک ماه رمضان 96 جملات زیبا ویژه تبریک ماه مبارک رمضان سال 96 مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک پیامک ماه رمضان 96 قُل قُل گرم سماور در اتاق / می برد من را به عصر کوزه ها می برد تا لحظه ی افطارها / می برد من را به ماه روزه ها آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست شکوه ی غربت نبرم این زمـان / دست تو و روی تو ام آرزوست ماه رمضان بر شما مبارک.

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست انسانم آرزوست
«ولتر»(1778-1694) حکیم و شمند فرانسوی، گفت و گویی خیالی، سامان داده است میان

یک فیلسوف با طبیعت که از راه پرسش و پاسخ، فرایند سخن را پیش می برند.

آنگاه که فیلسوف از برخی از کار و گفتار طبیعت به شگفتی در می افتد، طبیعت در واکنش به او

سخن نغز و پرمغزی می گوید:


«فرزند، این تعجّب به تو از این راه، دست داده که نام مرا به غلط گذاشته اند و مرا طبیعت نامیده اند و حال آن که من سراپا صنعتم»!
مقصود این است که در طبیعت، دست صانع، آشکارا دیده می شود.
(سیرحکمت در اروپا،1360، ج 2)

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتاب حُسن، برون آ دَمی ز ابر
کان چهره ی مشعشع تابانم آرزوست
پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست
آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست
( مولانا جلال الدین محمد)

اولین فصل حضور منصوریان با سناریوی مشترکی میان او و استقلال پیش چشم هواداران پرشمار استقلال به پایان رسید.
ان همچنان بدون هافبک متخصص در میانه میدان!

عواطف انسانی :
اگر روابط معنوی و عواطف انسانی را از انسان دور سازیم یقینا
انسان ارزش انسانی خود را از دست میدهد و او دیگر ماننده
جمادات وحیوانات درنده بیشتر چیزی نخواهد بود موجودات دوپای که به اسم انسان روزانه جنایات متعددی را نسبت بهمنوعان خود انجام میدهند اطفال را میکشند بر ن و ک ن وپیران هیچ نوع رحم وشفقتی ندارند جهان را به آتش میکشند مساجد وعبادتگاها را ویران میسازند وبا اعمال انتحاری وانفجاری خود مردم را نا آرم ساخته وباعث مصیبت برخود و هموطنان خود میگردند صدها وهزارها نوع جنایات ضد بشری دیگری را بدون ترس از خداوندج ومخلوقش انجام میدهند آیا میشود نام شریف انسان را برچنین موجودات دوپای گذاشت ؟ وآنها را انسان خطاب کرد ؟ که خود جای سئوال اساسی دارد ؟ چه انسان قبل از اینکه پیرو دین ویامذهبی باشد باید اولتر از همه انسان بمعنی واقعی آن دارای عواطف واحساسات انسانی باشد ورنه دیو وددی بیش نخواهد بود. مولانای بلخ در این ارتباط چه زیبا گفته است : : دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر – وز دیو ودد ملولم وانسانم آرزوست گفتند یافت مینشود جسته ایم ما – گفت آنکه یافت مینشود آنم آرزوست . به همین سبک چند مصرع دیگری را نیزبنده نا توان (زیر عنوان دنیای که برادر نکشند آنم آرزو است ) اضافه که در پی میخوانید دنیای که برادر نکشند آنم آرزو است :
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
وزدیو دد ملو لم وانسانم آرزو ست
گفتند یافت می نشود جسته ایم ما
گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست(1)
گفتم که صدق وصفا گم گشته از جمع ما
گفت آنکه گم گشته ازشما همانم آرزوست
گفتم در ملک ما برادر برادر کشد
گفت دنیایکه برادر نکشند آنم آرزوست
گفتم که زار پریش است حال ما –
گفت احوال با نشاط سرو امانم آرزوست
گفتم در همه جا دشمن کمین کرده است
گفت همت باصلابت قوت ایمانم آرزوست
گفتم دمادم دشمن میدان طلب همی کند
گفت شیر خدا ومرد میدانم آرزوست –
گفتم دل ز غوغا وجنگ سیر گشته است –
گفت دنیای با صفا ومحبت اخوانم آرزوست –
گفتم ممکن نرسی هرگز بر آرزوی خود
گفت امید واتکاء بخالق یزدانم آرزوست والسلام سید محمد خیرخواه
آهنگ چشمانت آرزوست از گروه ایهام

ehaam chashmanat arezoost cover ادامه مطلب
آهنگ علیرضا عصار انسانم آرزوست
alireza asar ensanam arezoost آهنگ علیرضا عصار بنام انسانم آرزوست دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دل ملولم و انسانم آرزوست  آهنگ علیرضا عصار انسانم آرزوست ادامه مطلب
شاخص میانه 5ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 شاخص میانه (median) : میانه را بانماد me نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود . میانه مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب متغیر ها مساوی یا کوچکتر از میانه بوده در حالی که نصف دیگر مساوی و یا بزرگتر از میانه می باشد . میانه را می توان برای داده های جدا و پیوسته به صورت زیر بدست می آید . الف) تعیین میانه در دادههای جدا یا گسسته : ب) تعیین میانه در داده ه ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سال ها بود که بسیاری منتظر بازگشت ناطق نوری به عرصه سیاست بودند و با خود می گفتند «بازگشت ناطق نوری به میانه میدانم آرزوست.»
سال ها بود که بسیاری منتظر بازگشت ناطق نوری به عرصه سیاست بودند و با خود می گفتند «بازگشت ناطق نوری به میانه میدانم آرزوست.»
سال ها بود که بسیاری منتظر بازگشت ناطق نوری به عرصه سیاست بودند و با خود می گفتند «بازگشت ناطق نوری به میانه میدانم آرزوست.»
گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما گفت آنکه یافت می نشود، آنم آرزوست