مملکت مردم دانا میخواهد

"مملکت، مردم دانا میخواهد" !! توی تا ی نشسته اَم؛ راننده از ی ها میگوید و رانت خواری ها و امثالهم... پیاده که میشوم سعی میکند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد... !
قصاب محل از مافیای گوشت میگوید و اوضاع اب کشور و اینکه معلوم نیست عاقبتمان چه میشود...
حواسم که لحظه ای پرت میشود، دویست سیصد گرم چربی، قاطیِ گوشت در چرخ گوشت میریزد...! دوست قدیمی ام کارمند است؛ در تلگرام پُست های فساد مسئولین را از این گروه به آن گروه میگذارد. میگوید: روزی دو سه ساعت در اداره ـ در زمانی که باید کار مردم را انجام بدهد ـ سرش توی گوشی و تلگرام است...! بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست میچیند، به هوای اینکه نبینی و ب ی...! میوه های خوبِ میوه فروش سوا شده و دو برابر قیمت فروخته می شود...! مرغ فروش، مرغهای مانده را در پیاز می خواباند و به عنوان جوجه کباب میدهد دست مردم...! معلمِ مدرسهٔ یکی از بچه های فامیل عملاً کارش را محول کرده به والدین و یک روز در میان می آید مدرسه...! پزشک، از خانوادهٔ بیمار تصادفی، در حال مرگ، ۳میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل...! در بانک، شش باجه وجود دارد اما کلاً یک نفر کار مردم را راه می اندازد...! ، کتاب انگلیسی را ۱۰صفحه ۱۰صفحه به عنوان پروژه می دهد به دانشجویانش که ترجمه کنند و آ ش به نام خودش چاپش میکند! و ... میگویند یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران...
خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رَحم نمیکنیم... به خدا سوگند گران بزرگ هم از دل همین جامعه پرورده شده اند.از دل همین جامعه بلند شده اند منتها چون پست های مدیریتی داشته اند شان بزرگ بوده است

جامعه مثل یک درخت است. ما ریشه ها و تنه ایم و مسئولین میوه و برگ...
چطور از درختی که ریشه اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده، انتظار میوهٔ سالم داریم؟

ما حق داریم مسئولینِ دلسوزِ پاکِ سالم داشته باشیم، اما خب از کجا بیایند؟
مگر نه اینکه آنها هم آدمهای همین جامعه هستند؟
ما حق داریم مطالبه گر باشیم... اعتراض کنیم به مشکلات...
اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده، از خُرد به کلان برویم.

خودمان را اصلاح کنیم بلکه نسلهای بعدِ مسئولین اصلاح شوند، که آن موقع اگر اصلاح نشدند، مثل امروز نمی نشینیم و فقط درباره گندکاری هایشان جُک درست نمی کنیم.
به قول کبیر که میفرماید
ابتدا فکر مملکت ِ دانا میخواهد
بعد فکر شاه دانا میخواهد
در آ اما فهمیدم مملکت مردم دانا میخواهد


"مملکت، مردم دانا میخواهد" !
توی تا ی نشسته اَم؛ راننده از ی ها میگوید و رانت خواری ها و امثالهم... پیاده که میشوم سعی میکند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد... ! قصاب محل از مافیای گوشت میگوید و اوضاع اب کشور و اینکه معلوم نیست عاقبتمان چه میشود... حواسم که لحظه ای پرت میشود، دویست سیصد گرم چربی، قاطیِ گوشت در چرخ گوشت میریزد...! دوست قدیمی ام کارمند است؛ در تلگرام پُست های فساد مسئولین را از این گروه به آن گروه میگذارد. میگوید: روزی دو سه ساعت در اداره ـ در زمانی که باید کار مردم را انجام بدهد ـ سرش توی گوشی و تلگرام است...! ک نت ساز از کارِ دوستم زده است و پول را گرفته و فلنگ را بسته...! بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست میچیند، به هوای اینکه نبینی و ب ی...! میوه های خوبِ میوه فروش سوا شده و دو برابر قیمت فروخته می شود...! مرغ فروش، مرغهای مانده را در پیاز می خواباند و به عنوان جوجه کباب میدهد دست مردم...! معلمِ مدرسهٔ یکی از بچه های فامیل عملاً کارش را محول کرده به والدین و یک روز در میان می آید مدرسه...! پزشک، از خانوادهٔ بیمار تصادفی، در حال مرگ، ۳میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل...! در بانک، شش باجه وجود دارد اما کلاً یک نفر کار مردم را راه می اندازد...! ، کتاب انگلیسی را ۱۰صفحه ۱۰صفحه به عنوان پروژه می دهد به دانشجویانش که ترجمه کنند و آ ش به نام خودش چاپش میکند!
میگویند یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران... خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رَحم نمیکنیم... به خدا سوگند بابک زنجانی، خاوری و ...خیلی های دیگر عینِ خودِ ما مردم هستند، فقط پست گرفته اَند و سطح تخلفشان از ۳۰۰ گرم چربی و پانصد تومان اضافه کرایه، رسیده به میزانی که میدانیم. جامعه مثل یک درخت است. ما ریشه ها و تنه ایم و مسئولین میوه و برگ... چطور از درختی که ریشه اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده، انتظار میوهٔ سالم داریم!؟ ما حق داریم مسئولینِ دلسوزِ پاکِ سالم داشته باشیم، اما خب از کجا بیایند؟ مگر نه اینکه آنها هم آدمهای همین جامعه هستند؟ ما حق داریم مطالبه گر باشیم... اعتراض کنیم به مشکلات... اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده، از خُرد به کلان برویم.
به قول کبیر: ابتدا فکر مملکت دانا میخواهد، بعد فکر شاه دانا میخواهد، در آ اما فهمیدم مملکت مردم دانا میخواهد...
"تغییر" را باید از خودمان شروع کنیم، درستکار باشیم...!!

توی تا ی نشسته اَم؛ راننده از ی ها میگوید و رانت خواری ها و امثالهم...
پیاده که میشوم سعی میکند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد... !
قصاب محل از مافیای گوشت میگوید و اوضاع اب کشور و اینکه معلوم نیست عاقبتمان چه میشود...
حواسم که لحظه ای پرت میشود، دویست سیصد گرم چربی، قاطیِ گوشت در چرخ گوشت میریزد...!
دوست قدیمی ام کارمند است؛ در تلگرام پُست های فساد مسئولین را از این گروه به آن گروه میگذارد. میگوید: روزی دو سه ساعت در اداره ، در زمانی که باید کار مردم را انجام بدهد ؛ سرش توی گوشی و تلگرام است...!
ک نت ساز از کارِ دوستم زده است و پول را گرفته و فلنگ را بسته...!
بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست میچیند، به هوای اینکه نبینی و ب ی...!
میوه های خوبِ میوه فروش سوا شده و دو برابر قیمت فروخته می شود...!
مرغ فروش، مرغهای مانده را در پیاز می خواباند و به عنوان جوجه کباب میدهد دست مردم...!
معلم مدرسه? یکی از بچه های فامیل ، عملاً کارش را به والدین محول کرده و یک روز در میان می آید مدرسه...!
پزشک، از خانواده? بیمار تصادفی، در حال مرگ، 3میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل...!
در بانک، شش باجه وجود دارد اما کلاً یک نفر کار مردم را راه می اندازد...!
، کتاب انگلیسی را 10صفحه 10صفحه به عنوان پروژه می دهد به دانشجویانش که ترجمه کنند و آ ش به نام خودش چاپش میکند! و ...
میگویند یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران...
خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رَحم نمیکنیم...
صاحب مغازه با حیله و فریب و دروغ، پول شاگردش را نمیدهد یا با تاخیر میدهد...
به خدا سوگند بابک زنجانی، خاوری و ...
و خیلی های دیگر عینِ خودِ ما مردم هستند، فقط پست گرفته اَند و سطح تخلفشان از 300 گرم چربی و پانصد تومان اضافه کرایه، رسیده به میزانی که میدانیم.
جامعه مثل یک درخت است. ما ریشه ها و تنه ایم و مسئولین میوه و برگ...
چطور از درختی که ریشه اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده، انتظار میوه? سالم داریم!؟
ما حق داریم مسئولینِ دلسوزِ پاکِ سالم داشته باشیم، اما خب از کجا بیایند؟
مگر نه اینکه آنها هم آدمهای همین جامعه هستند؟
ما حق داریم مطالبه گر باشیم... اعتراض کنیم به مشکلات...
اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده، از خُرد به کلان برویم.
خودمان را اصلاح کنیم بلکه نسلهای بعدِ مسئولین اصلاح شوند، که آن موقع اگر اصلاح نشدند، مثل امروز نمی نشینیم و فقط درباره گندکاری هایشان جُک درست نمی کنیم.
به قول کبیر:
ابتدا فکر مملکت ِ دانا میخواهد،
بعد فکر شاه دانا میخواهد،
در آ اما فهمیدم
مملکت مردم دانا میخواهد...
"تغییر" را باید از خودمان شروع کنیم، درستکار باشیم..
"مملکت، مردم دانا میخواهد" !! توی تا ی نشسته اَم؛ راننده از ی ها میگوید و رانت خواری ها و امثالهم... پیاده که میشوم سعی میکند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد... ! قصاب محل از مافیای گوشت میگوید و اوضاع اب کشور و اینکه معلوم نیست عاقبتمان چه میشود... حواسم که لحظه ای پرت میشود، دویست سیصد گرم چربی، قاطیِ گوشت در چرخ گوشت میریزد...! دوست قدیمی ام کارمند است؛ در تلگرام پُست های فساد مسئولین را از این گروه به آن گروه میگذارد. میگوید: روزی دو سه ساعت در اداره ـ در زمانی که باید کار مردم را انجام بدهد ـ سرش توی گوشی و تلگرام است...! ک نت ساز از کارِ دوستم زده است و پول را گرفته و فلنگ را بسته...! بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست میچیند، به هوای اینکه نبینی و ب ی...! میوه های خوبِ میوه فروش سوا شده و دو برابر قیمت فروخته می شود...! مرغ فروش، مرغهای مانده را در پیاز می خواباند و به عنوان جوجه کباب میدهد دست مردم...! معلمِ مدرسهٔ یکی از بچه های فامیل عملاً کارش را محول کرده به والدین و یک روز در میان می آید مدرسه...! پزشک، از خانوادهٔ بیمار تصادفی، در حال مرگ، ۳میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل...! در بانک، شش باجه وجود دارد اما کلاً یک نفر کار مردم را راه می اندازد...! ، کتاب انگلیسی را ۱۰صفحه ۱۰صفحه به عنوان پروژه می دهد به دانشجویانش که ترجمه کنند و آ ش به نام خودش چاپش میکند! و ... میگویند یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران... خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رَحم نمیکنیم... صاحب مغازه با حیله و فریب و دروغ، پول شاگردش را نمیدهد یا با تاخیر میدهد... به خدا سوگند بابک زنجانی، خاوری و ... و خیلی های دیگر عینِ خودِ ما مردم هستند، فقط پست گرفته اَند و سطح تخلفشان از ۳۰۰ گرم چربی و پانصد تومان اضافه کرایه، رسیده به میزانی که میدانیم. جامعه مثل یک درخت است. ما ریشه ها و تنه ایم و مسئولین میوه و برگ... چطور از درختی که ریشه اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده، انتظار میوهٔ سالم داریم!؟ ما حق داریم مسئولینِ دلسوزِ پاکِ سالم داشته باشیم، اما خب از کجا بیایند؟ مگر نه اینکه آنها هم آدمهای همین جامعه هستند؟ ما حق داریم مطالبه گر باشیم... اعتراض کنیم به مشکلات... اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده، از خُرد به کلان برویم. خودمان را اصلاح کنیم بلکه نسلهای بعدِ مسئولین اصلاح شوند، که آن موقع اگر اصلاح نشدند، مثل امروز نمی نشینیم و فقط درباره گندکاری هایشان جُک درست نمی کنیم. به قول کبیر: ابتدا فکر مملکت ِ دانا میخواهد، بعد فکر شاهِ دانا میخواهد، در آ اما فهمیدم مملکت مردمِ دانا میخواهد... "تغییر" را باید از خودمان شروع کنیم، درستکار باشیم...!! [سیدعلی عبدی]
"مملکت، مردم دانا میخواهد" !! توی تا ی نشسته اَم؛ راننده از ی ها میگوید و رانت خواری ها و امثالهم...
پیاده که میشوم سعی میکند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد... !

قصاب محل از مافیای گوشت میگوید و اوضاع اب کشور و اینکه معلوم نیست عاقبتمان چه میشود...
حواسم که لحظه ای پرت میشود، دویست سیصد گرم چربی، قاطیِ گوشت در چرخ گوشت میریزد...! دوست قدیمی ام کارمند است؛ در تلگرام پُست های فساد مسئولین را از این گروه به آن گروه میگذارد. میگوید: روزی دو سه ساعت در اداره ـ در زمانی که باید کار مردم را انجام بدهد ـ سرش توی گوشی و تلگرام است...! ک نت ساز از کارِ دوستم زده است و پول را گرفته و فلنگ را بسته...! بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست میچیند، به هوای اینکه نبینی و ب ی...! میوه های خوبِ میوه فروش سوا شده و دو برابر قیمت فروخته می شود...! مرغ فروش، مرغهای مانده را در پیاز می خواباند و به عنوان جوجه کباب میدهد دست مردم...! معلمِ مدرسهٔ یکی از بچه های فامیل عملاً کارش را محول کرده به والدین و یک روز در میان می آید مدرسه...! پزشک، از خانوادهٔ بیمار تصادفی، در حال مرگ، ۳میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل...! در بانک، شش باجه وجود دارد اما کلاً یک نفر کار مردم را راه می اندازد...! ، کتاب انگلیسی را ۱۰صفحه ۱۰صفحه به عنوان پروژه می دهد به دانشجویانش که ترجمه کنند و آ ش به نام خودش چاپش میکند! و ... میگویند یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران...
خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رَحم نمیکنیم...
صاحب مغازه با حیله و فریب و دروغ، پول شاگردش را نمیدهد یا با تاخیر میدهد... به خدا سوگند بابک زنجانی، خاوری و ...
و خیلی های دیگر عینِ خودِ ما مردم هستند، فقط پست گرفته اَند و سطح تخلفشان از ۳۰۰ گرم چربی و پانصد تومان اضافه کرایه، رسیده به میزانی که میدانیم. جامعه مثل یک درخت است. ما ریشه ها و تنه ایم و مسئولین میوه و برگ...
چطور از درختی که ریشه اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده، انتظار میوهٔ سالم داریم!؟ ما حق داریم مسئولینِ دلسوزِ پاکِ سالم داشته باشیم، اما خب از کجا بیایند؟
مگر نه اینکه آنها هم آدمهای همین جامعه هستند؟
ما حق داریم مطالبه گر باشیم... اعتراض کنیم به مشکلات...
اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده، از خُرد به کلان برویم. خودمان را اصلاح کنیم بلکه نسلهای بعدِ مسئولین اصلاح شوند، که آن موقع اگر اصلاح نشدند، مثل امروز نمی نشینیم و فقط درباره گندکاری هایشان جُک درست نمی کنیم. به قول کبیر:
ابتدا فکر مملکت ِ دانا میخواهد،
بعد فکر شاهِ دانا میخواهد،
در آ اما فهمیدم
مملکت مردمِ دانا میخواهد...

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری سرگرمی های فکری آموزش دانا سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

♦ در یک نگاه ساده بخوایم بررسی کنیم که چی شد شعار علیه گرونی تبدیل به علیه نظام و حکومت شد (؟!)

ابتدا مردم به قصد اعتراض به گرونی و وضع اقتصادی مملکت تظاهرات و در ادامه اعتراضات ترده تر شد ، تا جایی که مردم در شعارهاشون بی محابا رفتن سر اصل موضوع یعنی خواستار تغییر نظام و رژیم شدن و شعار علیه مملکت سر دادن !

+ چرا ؟ مملکت چه دخل و ارتباطی به امور اقتصادی جامعه دارد ؟

- جواب این سوال رو از خیلی از مردم که می پرسی ، جواب اینگونه است که مملکت باید توانایی هدایت امور مملکت رو داشته باشه و با توجه به حیطه وظایفی که برای ی وجود دارد باید ایشون بتونن وظیفشون رو به خوبی انجام بدن و بسیاری از مردم معتقد هستن که ی نتونستن اونجوری که باید از پس امورات خودشون بر بیان و تو این حدود 40 سال ، جز #دشمن گفتن ، اقدام عاجل و مثبتی در جهت رشد و پیشرفت اوضاع اقتصادی مملکت و وضع معیشتی مردم نداشتن !
توی تا ی نشسته ام راننده از ی ها میگوید و رانت خواریها و امثالهم ...
پیاده که میشوم سعی میکند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد ...
قصاب محل از مافیای گوشت میگوید و اوضاع اب کشور و اینکه معلوم نیست عاقبتمان چه میشود ..
حواسم که لحظه ای پرت میشود دویست سیصد گرم چربی قاطی گوشت در چرخ گوشت میاندازد ..
دوست قدیمی ام کارمند است در تلگرام پست های فساد مسئولین را از این گروه به آن گروه میگذارد میگوید روزی دو سه ساعت در اداره در زمانی که باید کار مردم را انجام دهد سرش توی گوشی و تلگرام است ...
ک نت ساز از کار دوستم زده است و پول راگرفته و فلنگ را بسته ..
بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست میچیند به هوای اینکه نبینی و ب ی ...
میوه های خوب میوه فروش سوا شده و دو برابر قیمت فروخته میشود ...
مرغ فروش مرغهای مانده را در پیاز میخواباند و به عنوان جوجه کباب میدهد دست مردم ...
معلم مدرسه یکی از بچه های فامیل عملا کارش را محول کرده به والدین و یک روز در میان به مدرسه میاید ...
پزشک ازخانواده بیمار تصادفی در حال مرگ 3 میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل ..
در بانک شش باجه وجود دارد اما کلا یک نفر کار مردم را راه میاندازد بقیه باجه ها خالی هستند رئیس هم نیست ...
کتاب انگلیسی را 10 صفحه 10 صفحه به عنوان پروژه به دانشجویانش میدهد که ترجمه کنند و آ ش به نام خودش
چاپ میکند . ...
میگویند یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگران ...
خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رحم نمیکنیم ...
صاحب مغازه با حیه و فریب و دروغ پول شاگردش را نمیدهد یا با تاخیر میدهد ...
به خدا سوگند بابک زنجانی ، خاوری و ....خیلی های دیگر عین خود ما مردم هستند فقط پست گرفته اند و سطح تخلفشان از 300 گرم چربی
و پانصدر تومان کرایه رسیده به میزانی که میدانیم ...
جامعه مثل یک درخت است که ریشه اش پوسیده و تنه اش آفت خورده ، انتظار میوه سالم داریم ...؟؟؟
ما حق داریم مسئولین دلسوز پاک و سالم داشته باشیم اما خب از کجا بیایند ؟ ؟؟
مگر نه اینکه که آنها هم آدمهای همین جامعه هستند ؟
ما حق داریم مطالبه گر باشیم ... اعتراض کنیم به مشکلات ...
اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده از د به کلان برویم ...
خودمان را اصلاح کنیم بلکه نسل های بعد مسئولین اصلاح شوند که آن موقع اگر اصلاح نشدند مثل امروز نمی نشنیم و فقط درباره گند کاری هایشان جوک نمیسازیم ..
به قول کبیر بزرگ ایران ...
ابتدا فکر می مملکت دانا میخواهد
بعد فکر شاه دانا میخواهد
در آ فهمیدم ..
مملکت مردم دانا میخواهد ...
تغییر را باید از خودمان شروع کنیم ..تغییر از خانه و با تربیت شروع میشود تا به اجتماع میرسد ...
لطفا درستکار باشیم .. هر کجا که هستیم .. در هر صنفی ..در هر کاری ...
بله مملکت نظامی قلدر و یا سوء استفاده چی از قدرت برای ریاست جمهوری نمیخواهد اما مملکت به نظامی که جانش را کف دستش گذاشت و میفهمد مردم و درد مردم و عزت و آبرو در کشور چیست نیاز دارد.

"مملکت، مردم دانا می خواهد" !!
توی تا ی نشستم؛ راننده از ی ها می گوید و رانت خواری ها و امثالهم...
پیاده که می شوم سعی می کند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد...!

قصاب محل از مافیای گوشت می گوید و اوضاع اب کشور و این که معلوم نیست عاقبت مان چه می شود...
حواسم که لحظه ای پرت می شود، دویست سیصد گرم چربی، قاطیِ گوشت در چرخ گوشت می ریزد...!

دوست قدیمی ام کارمند است؛ در تلگرام پُست های فساد مسئولین را از این گروه به آن گروه می گذارد. می گوید: روزی دو سه ساعت در اداره ـ در زمانی که باید کار مردم را انجام بدهد ـ سرش توی گوشی و تلگرام است...!

ک نت ساز از کارِ دوستم زده است و پول را گرفته و فلنگ را بسته...!

بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست می چیند، به هوای این که نبینی و ب ی...!

میوه های خوبِ میوه فروش سوا شده و دو برابر قیمت فروخته می شود...!

مرغ فروش، مرغ های مانده را در پیاز می خواباند و به عنوان جوجه کباب می دهد دست مردم...!

معلمِ مدرسه ی یکی از بچه های فامیل عملاً کارش را محول کرده به والدین و یک روز در میان می آید مدرسه...!

پزشک، از خانواده ی بیمار تصادفی، در حال مرگ، ۳میلیون پول نقد می خواهد تا برود داخل اتاق عمل...!

در بانک، شش باجه وجود دارد، اما کلاً یک نفر کار مردم را راه می اندازد...!

، کتاب انگلیسی را ۱۰صفحه ۱۰صفحه به عنوان پروژه می دهد به دانشجویانش که ترجمه کنند و آ ش به نام خودش چاپش می کند! و ...

می گویند یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران...
خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رَحم نمی کنیم...
صاحب مغازه با حیله و فریب و دروغ، پول شاگردش را نمی دهد یا با تاخیر می دهد...

به خدا سوگند بابک زنجانی، خاوری و ...
و خیلی های دیگر عینِ خودِ ما مردم هستند، فقط پست گرفته اَند و سطح تخلف شان از ۳۰۰ گرم چربی و پانصد تومان اضافه کرایه، رسیده به میزانی که می دانیم.
جامعه مثل یک درخت است. ما ریشه ها و تنه ایم و مسئولین میوه و برگ...
چطور از درختی که ریشه اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده، انتظار میوه ی سالم داریم!؟
ما حق داریم مسئولینِ دلسوزِ پاکِ سالم داشته باشیم، اما خب از کجا بیایند؟
مگر نه این که آن ها هم آدم های همین جامعه هستند؟
ما حق داریم مطالبه گر باشیم... اعتراض کنیم به مشکلات...
اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده، از خُرد به کلان برویم.
خودمان را اصلاح کنیم، بلکه نسل های بعدِ مسئولین اصلاح شوند، که آن موقع اگر اصلاح نشدند، مثل امروز نمی نشینیم و فقط درباره ی گندکاری هایشان جُک درست نمی کنیم.

به قول کبیر:
ابتدا فکر مملکت ِ دانا می خواهد،
بعد فکر شاهِ دانا می خواهد، در آ اما فهمیدم
مملکت مردمِ دانا می خواهد...

"تغییر" را باید از خودمان شروع کنیم، درستکار باشیم...!!
الّلهمَّ لاتُسَلِّط عَلَینا مَن لایَرحَمنا.
خدایا انی که رحم نمی کنند بر ما مسلّط مگردان.


* متن ارسالی از طرف یک دوست...
@aramesheasemani
توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود تهیدست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این مملکت بیجا بود گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمیگفت آن شعر معروف را توانا بود هر که دانا بود زندگیم؛ داداش میثم ((میثم عسکری سده)) worldwisdom.blog.ir
آ ین تغییرات موجود در نگارش ۲۱٫۴ دانا متوسطه (۹۶۱۱۰۳)dana نگارش ۲۱٫۴ دانا متوسطه (۹۶۱۱۰۳) قابل دریافت می باشد. نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دریافت نگارش 21/4 دانا
عنوان: نگارش دانا 21/4
حجم: 20.9 مگابایت
توضیحات: نگارش دانا 21/4 متوسطه دوم

کانال تلگرام انشای بیست
http://t.me/enshay20
[email protected]

معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. ... از انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم ..., دشمن دانا بلندت میکند,ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند,دشمن دانا بلندت میکند بر ... دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید ,داستان دشمن دانا به از ... دشمن دانا بلندت می کند -- بر زمینت می زند نادان دوست.معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست ... انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم را در زندگی دارند به ظاهر خود را دوست ... در موح باز بخوانیم: امتیاز دهید: ad.feb 3, 2017 - مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید شعر دشمن دانا به از نادان دوست دوستی با مردم دانا ن ت ...دشمن دانا بلندت می کند - بر زمینت می زند نادان دوست نویسنده: حسین حمیدی .. من برای هر یک چند تا نمونه می آورم: دشمن دانا بلندت می کند: ۱- وقتی با دشمن یا رقیب دانا، زیرک و کاربلد بخواهی مبارزه کنی برای عدم ش ت باید خودت را قوی کنی.
کانال تلگرام بهترین موزیک وکلیپ
http://t.me/nehakakkar
[email protected]
ولی فقیه در استان اسان رضوی گفت: یک عده افرادی که در گوشه و کنار مملکت در مسئله موشکی لجن پراکنی می کنند بدون شک خائن به مملکت و خائن به این مردم هستند.
ولی فقیه در استان اسان رضوی گفت: یک عده افرادی که در گوشه و کنار مملکت در مسئله موشکی لجن پراکنی می کنند بدون شک خائن به مملکت و خائن به این مردم هستند.
شما که در مجلس شورای ی هستید حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب fatf جزو مملکت فروشان بودید و شما هم با تصویب لایحه پولشویی کنوانسیون خارجی دشمن را بر تراکنش بانکی این مملکت مسلط کردید.
دانانگارش 18٫9 دانا متوسطه و10.6پیش (96/02/18) ادامه مطلب
تلخ ترین حقیقت جامعه ما " فساد از کجا ریشه میگیرد " توی تا ی نشسته اَم؛ راننده از ی ها میگوید و رانت خواری ها و امثالهم... پیاده که میشوم سعی میکند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد... ! قصاب محل از مافیای گوشت میگوید و اوضاع اب کشور و اینکه معلوم نیست عاقبتمان چه میشود... حواسم که لحظه ای پرت میشود،دویست سیصد گرم چربی،قاطیِ گوشت در چرخ گوشت میریزد...! دوست قدیمی ام کارمند است؛ در تلگرام پُست های فساد مسئولین را از این گروه به آن گروه میگذارد. میگوید: روزی دو سه ساعت در اداره ـ در زمانی که باید کار مردم را انجام بدهد ـ سرش توی گوشی و تلگرام است...! ک نت ساز از کارِ دوستم زده است و پول را گرفته و فلنگ را بسته...! بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست میچیند، به هوای اینکه نبینی و ب ی...! میوه های خوبِ میوه فروش سوا شده و دو برابر قیمت فروخته می شود...! مرغ فروش، مرغهای مانده را در پیاز می خواباند و به عنوان جوجه کباب میدهد دست مردم...! معلمِ مدرسهٔ یکی از بچه های فامیل عملاً کارش را محول کرده به والدین و یک روز در میان می آید مدرسه...! پزشک، از خانوادهٔ بیمار تصادفی، در حال مرگ، ۳میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل...! در بانک، شش باجه وجود دارد اما کلاً یک نفر کار مردم را راه می اندازد...! ، کتاب انگلیسی را ۱۰صفحه ۱۰صفحه به عنوان پروژه میدهد به دانشجویانش که ترجمه کنند و آ ش به نام خودش چاپش میکند! و ... میگویند یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران... خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رَحم نمیکنیم... صاحب مغازه با حیله و فریب و دروغ، پول شاگردش را نمیدهد یا با تاخیر میدهد... به خدا سوگند بابک زنجانی، خاوری و ... و خیلی های دیگر عینِ خودِ ما مردم هستند، فقط پست گرفته اَند و سطح تخلفشان از ۳۰۰ گرم چربی و پانصد تومان اضافه کرایه، رسیده به میزانی که میدانیم. جامعه مثل یک درخت است. ما ریشه ها و تنه ایم و مسئولین میوه و برگ... چطور از درختی که ریشه اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده، انتظار میوهٔ سالم داریم!؟ ما حق داریم مسئولینِ دلسوزِ پاکِ سالم داشته باشیم، اما خب از کجا بیایند؟ مگر نه اینکه آنها هم آدمهای همین جامعه هستند؟ ما حق داریم مطالبه گر باشیم... اعتراض کنیم به مشکلات... اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده، از خُرد به کلان برویم. خودمان را اصلاح کنیم بلکه نسلهای بعدِ مسئولین اصلاح شوند، که آن موقع اگر اصلاح نشدند، مثل امروز نمی نشینیم و فقط درباره گندکاری هایشان جُک درست نمیکنیم. به قول کبیر: ابتدا فکر مملکت ِ دانا میخواهد، بعد فکر شاهِ دانا میخواهد، در آ اما فهمیدم مملکت مردمِ دانا میخواهد... " تغییر " را باید از خودمان شروع کنیم، درستکار باشیم...!! اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مملکت ما مملکت زمان است انقلاب ما انقلاب زمان است زیرا انقلاب ی است
ی 60/03/29
در این سری مقاله ها 5 تن از بهترین انی که دست پادشاه بوده اند را به شما معرفی میکنیم ، برای اولین مورد به ویسریس تارگرین میپردازیم:
ویسریس در دوران اگان سوم، دیرون اول و بیلور اول مقام دست پادشاه را بر عهده داشت.
گفته میشود که او در زمانی که شاه اگان سوم منزوی و در حال تفکر بود، در زمانی که شاه دیرون اول در جنگ و فتوحات بود و در زمانی شاه بیلور اول عبادت میکرد، مملکت را اداره میکرد...

گفته میشود وقتی که شاه بیلور اول، یک سنگ تراش را به مقام سپتون اعظم منصوب کرد، ویسریس سنگ تراش را مخفیانه مسموم کرد تا این خج و شرمساری مملکت را پایان دهد...
همچنین شایعاتی هست که میگوید ویسریس شخصا بیلور را مسموم کرد، زیرا او در فکر بود که "مذهب هفت" را به تمامی مردم وستروس تحمیل کند و اینگونه با شورش شمال و جزایر آهنین، مملکت دوباره در جنگ و خونریزی غرق میشد...

سرانجام، پس از مرگ بیلور، ویسریس در 49 سالگی بعنوان پادشاه بر تخت آهنین تکیه زد، او برنامه های خوب و امیدوارکننده ای برای آینده هفت پادشاهی داشت، در این فکر بود که تجارت و وضع زندگی مردم را دوباره مانند زمان "جهریس اول" رونق بخشد؛ او باور داشت که میتواند مانند جهریس پادشاهی دانا و لایق باشند، اما متاسفانه تنها یک سال و اندکی پس از بر تخت نشستن، به دلیل یک بیماری ناگهانی از دنیا رفت....
مملکت به خاطر این ریخت و پاش ها و ها محتاج شده است. اگر نه، نفت ما کم است یا ذخائر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم لیکن این مفت خوری ها و ها و گشاده بازی هایی که به حساب مردم و از خزانه عمومی می شود، مملکت را بیچاره کرده است! اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمی کرد که از اینجا راه بیفتد برود ، در برابر میز آن مردک [رئیس جمهور ] گردن کج کند که مثلا به ما کمک کنید..
حسین قدیانی http://www.afsaran.ir/payamak/1598191
تهران (پانا) - نعمت احمدی، حقوقدان و دادگستری، معتقد است وقتی اصل رفراندوم در قانون اساسی پیش بینی شده است باید از آن استفاده کرد و مردم را در اداره امور مملکت محرم دانست.
بخدا ما رای ندادیم که وضع مملکت روز به روز داغونتر بشه...اینهمه و بی قانونی و ربا و نزول و هزار کوفت و زهرمار دیگه نمیبینن!
گیر دادن به دو لاخ موی مردم و گیر دادن به تلگران!


برین خودتون جمع کنین که جوونهای منلکت الان دغدغه اشون شده ۸۵-۸۵ و گردالی و هزار و یک ادا اطوا روتز و دماغ عملیقلیون و و مشروبخیلی خوب بودین پیج اون یاسی و وحید و ممد و.... میبستین!خیلی خوب بودین مطالعه باب میکردین که امروز یک مملکت برگشته به من میگه: سفته چیه؟؟؟خیلی خوب بودین...

سرتا پای این مملکتو به قهقرا بردین...ول کنین توروخدا...من توی این مملکت با هیچی مشکل ندارم جز با سران مملکت..... همه همه همه همه اتون از یک کنار برین استراحت لطفا!!!ما هستیم...ما هستیم....
مرد بازرگانی ی را به زور میکشید، تا به دانایی رسید.
دانا پرسید: چه بر دوش خَر داری که سنگین است و راه نمی رود؟
مرد بازرگان پاسخ داد: یک طرف گندم و طرف دیگر ماسه...
دانا پرسید: به جایی که میروی ماسه کمیاب است؟
بازرگان پاسخ داد: خیر، به منظور حفظ تعادل طرف دیگر ماسه ریختم.
دانا ماسه را خالی کرد و گندم را به دوقسمت تقسیم نمود و به بازرگان گفت: حال خود نیز سوار شو و برو به سلامت.
بازرگان وقتی چند قدمی به راحتی با خَر خود رفت، برگشت و از دانا پرسید: با این همه دانش چقدر ثروت داری؟
دانا گفت: هیچ...
بازرگان شرایط را به شکل اول باز گرداند و گفت: من با نادانی خیلی بیشتر از تو دارم، پس علم تو مال خودت و شروع کرد به کشیدن خَر کرد و رفت...
این یک امر عقلی ، علمی ، تجربی و بدیهی است که: یک فرمانروا و دانا ، همیشه در کنار زیر دستان لایق و معتقد و متعهد و زیبا ش و مدبر و مسئول است که ، دانا تر می شود ! محمد کدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
گروه بنگاه ها: معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه دانا از رشد ۸۱درصدی این حوزه با نسبت خسارت ۵۹ درصدی در سال گذشته خبر داد.به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، سید داود حسینی اظهار کرد: این آمار در…
از الان که آقای دارد انقلاب رنگی میکند ( رنگ بنفش ) معلوم است که دوباره فتنه 88 میخواهد راه بیفتد . اگر آقای نقد پذیر است بداند که مملکت نیاز به آرامش دارد و مملکت میخواهد طبق قوانین ی ، ایران اداره شود نه طبق قوانین نفس خودتان یا طبق قوانین اروپا! آقای ، اگر می خواهی این گونه شعار و ادامه بدهی بدان که تت با حکومت پهلوی تفاوتی ندارد .
اگر کردی توکل بر خدایت
همیشه عاقبت، دارای رضایت
سپردی کار خود بر حی دانا
خدا باشد کفیل و با لیاقت
یکی از خصوصیات و سیاست خوب این بود که مملکت را به دست یک عده ادعا گذاشت تا به مردم بفهماند که این ها دردی از مملکت را درمان نمی کنند و شاید هم درد اضافه می کنند. (ره) هیچ گاه چیزی را بدون فکر انجام نمی داد و خودش می دانست که ی را باید دست چه ی بدهد تا جامعه به سوی نکشد . متاسفانه بعد از رحلت (ره) یک عده پایشان را از گلیمشان دراز د و ی (مدظله العالی) را نادیده گرفتند. طبق معمول از اعتماد مردم سوءاستفاده د و مملکت را به سوی نابودی کشیدند . به همین دلیل است که امروزه مردم به هیچ یا رئیس جمهوری اعتماد نمی کنند.
آیا انی که سلفی حقارت را در مجلس شورای ی ب ا می کنند ، مردم به آن ها اعتماد میکنند؟!آیا اینان خون شهیدان را پایمال نمی کنند؟! آیا از اعتماد مردم سوءاستفاده نمی کنند؟! انی که در جامعه ادعا می کنند که با می شود کنار آمد ، یک دروغ است . طبق حرف فلسفی و منطقی (ره) به نمی توان اعتماد کرد و امروزه بعضی از ادعاکنندگان دیگر حرفی برای اعتماد به ندارند .
و سوال اساسی اینجا است که آیا می توان به ( ویا موجود دیگری مثل مار) اعتماد کرد؟!
اولش می گوید:رئیس جمهور باید اقتصاد دان باشد. ی که ای اقتصاد ندارد نباید رئیس جمهور شود! بعد میگوید: رئیس جمهور باید بفهمد اینها نمیفهمند.بلد نیستند مملکت داری کنند.مملکت شاه می خواهد! یک نفر که حالیش باشد چطور کشور را به پیشرفت سوق دهد.مملکت یک نفر را میخواهد مثل رضاشاه که بفهمد. که مملکت داری بلد باشد! من میگویم: انی که رضاشاه ملعون را انسان فهمیده و اقتصاددان مینامند و حسرت شاه بودن آن دیکتاتور جبار را میخورند همان بهتر که همیشه در بدبختی و فلاکت اقتصادی غرق باشند.ما هم که خودمان را با اینها جمع میبندیم و میگوییم ما ایرانی ها در فلاکتشان هم شریک میشویم تازه ادعا میکند که لیسانسه است و می فهمد وای به حال آنان که نمیفهمند!!!
ایلنا نوشت: مشهد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب fatf جزو مملکت فروشان بودید.
مسئولین مملکت خوب بخوانند
شهیدی که بخاطر فاش ن رمز بیسیم بدنش قطعه قطعه شد تا به شما مسئولان بفهماند این مملکت چگونه حفظ شده است
شما کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ 1- توانا بود هر که دانا بود 2- توانا بود هر که دارا بود 3- دانا بود هر که دارا بود 4- دارا بود هر که توانا بود 5- دارا بود هر که دانا بود 6- دانا بود هر که توانا بود
خانه سازی آسان با چفت پازل دانا قطعات بزرگ پلاستیکی چفت شونده در هم از جهات مختلف در سه سایز . مناسب سنین نوجوانی - کودک همراه با راهنمائی مربی . ما با قطعات چفت پازل دانا هشت طرح ساخته ایم و در بروشور ارائه کرده ایم . شما چند طرح جدید می توانید بسازید ؟ مفاهیم آموزشی : شناخت رنگ ها - یادگیری شمارش - یادگیری مفهوم بزرگ و کوچک - تشخیص جهت - چفت قطعات ( تقویت ماهیچه های کوچک دست ) - تامل در نقشه ارائه شده ـ تفکر در ساخت طرح جدید - حالا اب کنید و طرحی نو بسازید .
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا


سرگرمی های فکری آموزش دانا


سرگرمی های فکری آموزش دانا


سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا


با تمامی قطعات هر بسته از چفت پازل هریک از تصاویر ارائه شده در بروشور ساخته می شود توجه توجه : تصاویر ابتکاری خودرا برای ما ایمیل کنید ما به برگزیده های آنها به قید قرعه جایزه می دهیم . سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
نمی دونم مارتین مک دانا کیه! «سه بیلبورد خارج از نگ، می » از موفق ترین های فصل جوایز امسال است که چند روز پیش در بفتا موفق ترین بود. مارتین مک دانا کارگردان همراه با سه بازیگر این در گفت وگویی با ورایتی درباره چگونگی ساخت و حضور در این پروژه مستقل صحبت کرده اند. ویدیوی بخشی از این گفت و شنود را با تماشا کنید. ادامه مطلب...
نمی دونم مارتین مک دانا کیه! «سه بیلبورد خارج از نگ، می » از موفق ترین های فصل جوایز امسال است که چند روز پیش در بفتا موفق ترین بود. مارتین مک دانا کارگردان همراه با سه بازیگر این در گفت وگویی با ورایتی درباره چگونگی ساخت و حضور در این پروژه مستقل صحبت کرده اند. ویدیوی بخشی از این گفت و شنود را با تماشا کنید. ادامه مطلب...
ایکاش میشد از مصائبی که تحریم ها بر این مردم و مملکت وارد کرده بود به جزئیات نوشت. هزینه هائی که می بایست ج آسایش و آرامش این مملکت بشود اما به واسطه تحریم ها سوختند. پروژه هائی که با چند برابر هزینه راه اندازی نشدند و یا اگر شدند با چه مصیبتی و با چه شرایطی. دست تیم ،قای ظریف درد نکند.
فایل را از ح فشرده خارج کرده و برنامه دانا را نصب کنید.
صداقت خوش قولی وفای به عهد وعده کاملا در این مملکت زمان مملکت 14 معصوم مملکت ناب محمدی مرده است و تابوت ان دفن و فاتحه کامل خوانده شده//مسئولانی که جای مهرههای داغ ب یشانی عقیق های درشت کلفت یقور برانگشتانشان و دارند بی صداقت ترین فری رین مزورترین متظاهرترین و شیادترین دروغگوهها در برابر مردم خود هستند// نظامی که بخاطر ی بوذ انتظار صداقت می رود دروغگوتر از کار در امده و ما شاهید بیش از 90% وعده ها حرفههای بی پشتوانه دروغین کیلیویی یلخی تخمی در مسئولان ردده پایین متوسط بالای ان هستیم//ای کاش هیچوقت تحت هیچ شرایطی به مردم خودشان دروغ نمی گفتند اما افسوس بی اعتمادی تمام کشور مردم فراگرفته که دیگر قابل اصلاح نیست و مسئولان پوست کلفت قد انقدر دروغ تحویل مردم دادند که مردم پریشان حال افسرده روانی کلافه متنفر از راس تا ذیل نظام د///
روزی پسرکی نزد حکیم دانایی، که من باشم، آمد و گفت یا شیخ! برای رسیدن به آرامش چه راهی باید پیش بگیریم؟
حکیم دانا، که من باشم، که پسرک به اشتباه شیخ صدایش کرده بود، فرمود هر روز just don't give a ـه امینم را گوش فرا ده و در مقابل هر چیزی این عبارت را بگو.
پسرک گفت ولی من فکر نمیکنم راهش این باشد، شما اشتباه فکر میکنید.
حکیم دانا، که من باشم، گفت آی جاست دنت گیو آ فاک. و به آرامش رسید.
میگویند روزی مردی بازرگان ی را به زور میکشید، تا به دانایی رسید
دانا پرسید چه بر دوش خَر داری که سنگین است و راه نمی رود؟
مرد بازرگان پاسخ داد یک طرف گندم و طرف دیگر ماسه

دانا پرسید به جایی که میروی ماسه کمیاب است؟
بازرگان پاسخ داد خیر، به منظور حفظ تعادل طرف دیگر ماسه ریختم

دانا ماسه را خالی کرد و گندم را به دوقسمت تقسیم نمود و به بازرگان گفت حال خود نیز سوار شو و برو به سلامت
بازرگان وقتی چند قدمی به راحتی با خَر خود رفت، برگشت و از دانا پرسید با این همه دانش چقدر ثروت داری؟

دانا گفت هیچ
بازرگان شرایط را به شکل اول باز گرداند و گفت من با نادانی خیلی بیشتر از تو دارم، پس علم تو مال خودت و شروع کرد به کشیدن خَر و رفت.

این واقعیت جامعه ماست نادان ها شدند مسئول و حقوق میلیاردی میگیرند درحالی که بیسواد ترین فرد هستند در مقابل داناها و تحصیل کرده ها بیکار هستند و در فقر زندگی میکنند.
از پی قتل مردم دانا تیغ در دست طفل نادان است فروغی بسطامی
۰۱ دی 1000images by 1 toys سرگرمی فکری آموزشی هزار چهره
سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری سرگرمی های فکری آموزش دانا سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا
۰ نظر موافقین۰ مخالفین۰ محمد علی رئیس دانا ۳۰ آذر toys-house bilding 3 big size for 3-10 years خانه سازی آسان با چفت پازل دانا قطعات بزرگ پلاستیکی چفت شونده در هم از جهات مختلف در سه سایز . مناسب سنین نوجوانی - کودک همراه با راهنمائی مربی . ما با قطعات چفت پازل دانا هشت طرح ساخته ایم و در بروشور ارائه کرده ایم . شما چند طرح جدید می توانید بسازید ؟ مفاهیم آموزشی : شناخت رنگ ها - یادگیری شمارش - یادگیری مفهوم بزرگ و کوچک - تشخیص جهت - چفت قطعات ( تقویت ماهیچه های کوچک دست ) - تامل در نقشه ارائه شده ـ تفکر در ساخت طرح جدید - حالا اب کنید و طرحی نو بسازید .
سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا


سرگرمی های فکری آموزش دانا


سرگرمی های فکری آموزش دانا


سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا


با تمامی قطعات هر بسته از چفت پازل هریک از تصاویر ارائه شده در بروشور ساخته می شود توجه توجه : تصاویر ابتکاری خودرا برای ما ایمیل کنید ما به برگزیده های آنها به قید قرعه جایزه می دهیم . سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

سرگرمی های فکری آموزش دانا

۰ نظر موافقین۰ مخالفین۰ محمد علی رئیس دانا ۲۰ آذر سرگرمی کره هوش


ده مهره رنگی متنوع هر یک به شکل یک حجم هندسی از حفره مخصوص خود قابل قرار گرفتن در کره هستند . مفاهیم آموزشی : ۱- شناخت رنگ های اصلی ۲ - شناخت اشکال هندسی ۳ - جایگزاری قطعات در حفره متناظر ۴ - بازی با توپ ۵ - خارج راحت مهره ها و تکرار بازی

نگارش ۱۸٫۵ دانا متوسطه (۹۶/۰۱/۲۱) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد. رفع مواد مطرح شده نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. نگارش جدید برنامه دانا متوسطه لینک ۱
نوشهرگفت: آقای سیف همین را می خواستید که مردم را به خیابان بکشید، چرا چوب حراج به سرمایه اجتماعی این مملکت می زنید.