مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان

مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382

مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26 چکیده مقدمه: روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. لذا این پژوهش بمن ...
دریافت فایل مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحقیق درباره بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382

تحقیق درباره بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27 عنوان مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382" paper title: review of performance_based accountability system in hazrate rasool hospita in 1382 چکیده مقدمه: روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن ب ...
دریافت فایل تحقیق درباره بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 32 نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان خلاصه : مقدمه : با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود. روش اجرا : استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان شامل گامها 6 گانه است: ...
دریافت فایل نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 27 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27 عنوان مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382" paper title: review of performance_based accountability system in hazrate rasool hospita in 1382 چکیده مقدمه: روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانهای و اینترنتی بر اساس اصول است اج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "م ومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظ ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحقیق در مورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان
نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشتدرمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند دسته بندی حسابداری فرمت فایل doc حجم فایل 44 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 دریافت فایل نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول فروشنده فایل کد کاربری 1024 تمام فایل ها بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول
چکیده
مقدمه: روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش¬های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می¬پذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می¬کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.
روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه¬ای و اینترنتی بر اساس اصول است اج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "م ومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازه¬گیری آنها پرسشنامه و چک¬لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.
یافته¬ها: یافته¬های پژوهش در 17 ج ارائه گردیده است. این یافته¬ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به م ومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را ب نمود. در نهایت بر اساس یافته¬های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک ج مقایسه¬ای ارائه گردید.
بحث و نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های پژوهش و فراوانی آیتم¬های اندازه¬گیری شده می¬توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش¬ها و مسؤولیت¬ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می¬توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می¬گردد. در پایان بر اساس یافته¬های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.
بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسولنظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستاننظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکردتحقیقمقالهپروژهپژوهشپایان نامه تحقیق مقاله پروژه پژوهش پایان نامه
از سایت مرجع www.rosedoc.sellfile.ir
نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشتدرمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند دسته بندی حسابداری فرمت فایل doc حجم فایل 44 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 دریافت فایل نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول فروشنده فایل کد کاربری 1024 تمام فایل ها بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول
چکیده
مقدمه: روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش¬های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می¬پذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می¬کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.
روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه¬ای و اینترنتی بر اساس اصول است اج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "م ومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازه¬گیری آنها پرسشنامه و چک¬لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.
یافته¬ها: یافته¬های پژوهش در 17 ج ارائه گردیده است. این یافته¬ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به م ومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را ب نمود. در نهایت بر اساس یافته¬های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک ج مقایسه¬ای ارائه گردید.
بحث و نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های پژوهش و فراوانی آیتم¬های اندازه¬گیری شده می¬توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش¬ها و مسؤولیت¬ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می¬توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می¬گردد. در پایان بر اساس یافته¬های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.
بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسولنظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستاننظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکردتحقیقمقالهپروژهپژوهشپایان نامه تحقیق مقاله پروژه پژوهش پایان نامه
بهترین روش ب درآمد از اینترنت
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31 نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان خلاصه : مقدمه : با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود. روش اجرا : استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان شامل گامها 6 گانه است: 1) تعیین رس و اه سازمان، 2) نظام یکپارچه سنجش عملکرد:3) پاسخگویی در مقابل عملکرد، 4) جمعآوری داده های عملکرد، 5) تحلیل، بررسی و گزارشدهی دادهها عملکرد، 6) استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان. نتایج : تاخیر در ارائه خدمات نوارقلب، ع برداری، آزمایشات و مشاوره تخصصی در ساعات شلوغ اورژانس (20 الی 24) وجود داشت. میزان رضایت بیماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (14 الی 20) کمتر بود. 70% بیماران اظهار بهبودی نمودند و حدود 70% نیز اعلام نمودند که دفعه بعد نیز به بیمارستان مراجعه می ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31 نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان خلاصه : مقدمه : با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود. روش اجرا : استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان شامل گامها 6 گانه است: 1) تعیین رس و اه سازمان، 2) نظام یکپارچه سنجش عملکرد:3) پاسخگویی در مقابل عملکرد، 4) جمعآوری داده های عملکرد، 5) تحلیل، بررسی و گزارشدهی دادهها عملکرد، 6) استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان. نتایج : تاخیر در ارائه خدمات نوارقلب، ع برداری، آزمایشات و مشاوره تخصصی در ساعات شلوغ اورژانس (20 الی 24) وجود داشت. میزان رضایت بیماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (14 الی 20) کمتر بود. 70% بیماران اظهار بهبودی نمودند و حدود 70% نیز اعلام نمودند که دفعه بعد نیز به بیمارستان مراجعه می ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله ترجمه شده: بررسی نقش قابلیت های پویا در عملکرد شرکت تحت چارچوب دیدگاه مبتنی بر منابع

کلید واژه ها: سیر تکاملی

نام مجله:
سال انتشار: 2014 میلادی
چکیده
این تحقیق


لینک ترجمه و اصل مقاله:
بررسی نقش قابلیت های پویا در عملکرد شرکت تحت چارچوب دیدگاه مبتنی بر منابع
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 32 صفحه قسمتی از متن .doc : نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان خلاصه : مقدمه : با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود. روش اجرا : استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان شامل گامها 6 گانه است: 1) تعیین رس و اه سازمان، 2) نظام یکپارچه سنجش عملکرد:3) پاسخگویی در مقابل عملکرد، 4) جمعآوری داده های عملکرد، 5) تحلیل، بررسی و گزارشدهی دادهها عملکرد، 6) استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان. نتایج : تاخیر در ارائه خدمات نوارقلب، ع برداری، آزمایشات و مشاوره تخصصی در ساعات شلوغ اورژانس (20 الی 24) وجود داشت. میزان رضایت بیماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (14 الی 20) کمتر بود. 70% بیماران اظهار بهب ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 27 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 27 عنوان مقالهبررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382"paper title: review of performance_based accountability system in hazrate rasool hospita in 1382چکیدهمقدمه: روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانهای و اینترنتی بر اساس اصول است اج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "م ومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازهگیری آنها پرسشنامه و چکلیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمعآوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.یافتهها: یافتههای پژوهش در 17 ج ارائه گردیده است. این یافتهها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به م ومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را ب نمود. در نهایت بر اساس یافتههای مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک ج مقایسهای ارائه گردید.بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش و فراوانی آیتمهای اندازهگیری شده میتوان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقشها و مسؤولیتها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا میتوان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل میگردد. در پایان بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.کلید واژهها:پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان.abstractintroduction:every day the governments throughout in the world face whit lots of pressures while trying to provide effective, efficient and sufficient health care services, all the efforts and reforms in empowering the developed and developing countries prefer the same approaches in achiving health care systems with high performance. the focal point of these approaches is accountability as an essential component in the reform of health care and improvement in the performance of the system. therefore this research is done to review the performance accountability system in hazrat rasool hospital.research methodology: the research was done cross sectional. after searching the subject in books and articles and also internet,the researcher devided the performance accountability system to three parts according to some principles adopted from the same system in the united states and canada, include; the requirements performance accountability system, the components of performance accountability system and the amount of staff readiness, from cultural point of view, to establish the performance accountability system . in order to measure the aforementioned factors a questionaire and a checklist were prepared and distributed among 30 staff from different wards of the hospital. it was done after determining their validity and reliability. finally,according to the collected information, a framework for performance_based accountability system was proposed.findings: the findings of the research are presented in 17 table,.according to which 50% (29 items out of 57) of the total items related to the requirements and components of performance accountability system was available. according to the questionnaire, the score of culture and attitudes of the
با
تحقیق درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 27 ص
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان لینک و ید محصول در پایین توضیحات نوع فایل: word قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحات : 32 صفحه نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان خلاصه : مقدمه : با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود. روش اجرا : استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان شامل گامها 6 گانه است: 1) تعیین رس و اه سازمان، 2) نظام یکپارچه سنجش عملکرد:3) پاسخگویی در مقابل عملکرد، 4) جمعآوری داده های عملکرد، 5) تحلیل، بررسی و گزارشدهی دادهها عملکرد، 6) استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان. نتایج : تاخیر در ارائه خدمات نوارقلب، ع برداری، آزمایشات و مشاوره تخصصی در ساعات شلوغ اورژانس (20 الی 24) وجود داشت. میزان رضایت بیماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (14 الی 20) کمتر بود. 70% بیماران اظهار بهبودی نمودند و حدود 70% نیز اعلام نمودند که دفعه ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص لینک و ید محصول در پایین توضیحات نوع فایل: word قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحات : 32 صفحه نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان خلاصه : مقدمه : با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود. روش اجرا : استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان شامل گامها 6 گانه است: 1) تعیین رس و اه سازمان، 2) نظام یکپارچه سنجش عملکرد:3) پاسخگویی در مقابل عملکرد، 4) جمعآوری داده های عملکرد، 5) تحلیل، بررسی و گزارشدهی دادهها عملکرد، 6) استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان. نتایج : تاخیر در ارائه خدمات نوارقلب، ع برداری، آزمایشات و مشاوره تخصصی در ساعات شلوغ اورژانس (20 الی 24) وجود داشت. میزان رضایت بیماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (14 الی 20) کمتر بود. 70% بیماران اظهار بهبودی نمودند و حدود 70% نیز اعلام نمودند که دفعه ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری ی ایران  مقاله بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری ی ایران مقاله بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری ی ایران مشخصات این فایل عنوان: بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری ی ایران فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 13 این مقاله درمورد بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری ی ایران می باشد. خلاصه آنچه در مقاله بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری ی ایران می خوانید .. آمار مسافرین ورودی و وجی طی سه ماهه اول سال 1384 ، بالغ بر 1/1147 هزار نفر مسافر وارد کشور شده اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزایش 9/18 درصدی برخوردارشده است .تفکیک آمار مسافرین ورودی ایرانی و خارجی طی سه ماهه اول سال 138 ...
دریافت فایل
مدیریت عملکرد در نظام اداری/ تی این مقاله در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد ارئه شده و حاوی 23 صفحه است. بخشی از چکیده: این مقاله خلاصه بخشی از مطالعه تطبیقی در خصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد در کشورهاف سازمان ها، و موسسات می باشند. در این رابطه 18 کشور با در نظر گرفتن معیارهایی مورد مطالعه و است اج شده اند. ... ...
دریافت فایل
مقاله درباره بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران 1382

مقاله درباره بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران 1382 لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 28 بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382 performance measurement system survey in phiroozgar hospital in tehran-1382 چکیده مقدمه: صاحبان بیمارستانها برای اینکه بتوانند عملکرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقای خود را تضمین نمایند، باید بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند، لذا م م به رعایت اصولی از جمله ارزی و اندازهگیری عملکرد و دریافت آگاهی از وضعیت بیمارستانهای ...
دریافت فایل مقاله درباره بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران 1382

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مقاله بررسی وضعیت مطبوعات در نظام های دموکراتیک


مقاله بررسی وضعیت مطبوعات در نظام های دموکراتیک
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله بررسی وضعیت مطبوعات در نظام های دموکراتیک به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و
نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص تحقیق نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل zip حجم فایل 106 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 32 دریافت فایل  نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 32 صفحه نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان خلاصه : مقدمه : با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود.
روش اجرا : استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان شامل گامها 6 گانه است: 1) تعیین رس و اه سازمان، 2) نظام یکپارچه سنجش عملکرد:3) پاسخگویی در مقابل عملکرد، 4) جمعآوری داده های عملکرد، 5) تحلیل، بررسی و گزارشدهی دادهها عملکرد، 6) استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان.
نتایج : تاخیر در ارائه خدمات نوارقلب، ع برداری، آزمایشات و مشاوره تخصصی در ساعات شلوغ اورژانس (20 الی 24) وجود داشت.
میزان رضایت بیماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (14 الی 20) کمتر بود.
70% بیماران اظهار بهبودی نمودند و حدود 70% نیز اعلام نمودند که دفعه بعد نیز به بیمارستان مراجعه مینمایند.
نتیجه گیری : در اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر عملکرد در بیمارستانهای کشور که فاقد زیرساختهای لازم هستند باید به نکات بسیاری توجه و زمان و انرژی بسیاری را در این زمینه هزینه نمود.
performanced- based mana ent system in ziaian hospital abstract : introduction : there has been growing emphasize on eveidence-based mana ent in recent years and one of the new mana ent methods is performanced-based mana ent.
the objective of this study was establishment of a primary system of performanced- based mana ent in emergency ward of ziaian hospital .
methods : establishment of performanced- based mana ent system in ziaian hospital involves 6 steps : 1)mission statement and articulating organization's goals .
2)an integrated system of performanced mana ent.
3)accountability for performance.
4)collection of performance data .
5)analysis study and reporting the performance data .
6)using the performance data to improve organization.
results: there was a delay in providing the sevices of ekg/x-ray laboratory tests and especialist consultation in busy hours (20 to 24).
patients were less isfied with the services provided when the emergency stated recovery and about 70% said that they will come to this hospital next time .
in implementing the performanced- based mana ent system in country's hospitals lacking the needed infrastructure many points should be regarded and a lot of time and energy must be spent.
مقدمه : نقش مهم بخش بهداشت و درمان در ارتقا شاخصهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها، سازمانهای درگیر در این امر را بر این داشته است که با بازنگری اساسی در شیوههای مدیریت سلامت، بیش از پیش در جهت اجرای کارآمدترین روشها در بکارگیری منابع محدود موجود و تامین سلامت آحاد جامعه مصمم گردند.
امروزه سازمانهای بین ال نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 صتحقیق نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 صمقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 صنظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص
مقاله درمورد کلیه ها
مقاله درمورد کلیه ها
مقاله درمورد کلیه ها لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12 کلیه ها چه هستند بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که هر یک در یکطرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده اند. کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا می باشند . هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است . اکثر اعضائ بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند کلیه ها چگونه عمل می کنند مهمترین وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تص ...
دریافت فایل مقاله درمورد کلیه ها

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله درمورد کارمندی
مقاله درمورد کارمندی
مقاله درمورد کارمندی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 کارمندی : کارمندی ( recruitment ) عبارت است از پیدا فرد مناسب برای پست مناسب؛ که باید بر اساس نظام شایستگی انجام پذیرد. همانطور که در برنامه ریزی نیروی انسانی باید عوامل و شرایط محیط داخل و خارج سازمان را در نظر گرفت، در فرایند کارمند ی نیز باید به این عوامل توجه داشت. مهمترین عوامل مؤثر بر کارمندی : 1. عوامل محیطی خارجی : الف ) موقعیت مکانی ...
دریافت فایل مقاله درمورد کارمندی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله 68- بررسی نظام ارزی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرقمقاله 68- بررسی نظام ارزی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرقفهرست مطالب پیشگفتار. 137 فصل اول- عنوان تحقیق عنوان تحقیق.. 1 1- عنوان تحقیق:2 2- طرح مسئله. 2 3- اهمیت و ارزش تحقیق.. 3 4- علت و هدف از انتخاب موضوع. 5 5- سوالات تحقیق.. 6 6- تعریف اصطلاحات و واژه ها6 7- سابقه تاریخی موضوع:7 8- روش تحقیق.. 8 9- حیطه تحقیق.. 8 10- موانع و محدودیتهای تحقیق.. 8 فصل ...دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مقاله بررسی تأثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت


مقاله بررسی تأثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله بررسی تأثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و
مقاله درمورد کمپرسورها
مقاله درمورد کمپرسورها
مقاله درمورد کمپرسورها لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 کمپرسورها انواع کمپرسورها - هریک از چهار جزء سیستم تراکمی بخار، یعنی کمپرسور، کندانسور، دستگاه انبساط و اواپراتور عملکرد خاص خود را دارند . در همین حال هر یک از این اجزاء تحت تأثیر شرایط اعمال شده از سوی سایر اجزاء قرار می گیرد. به طور مثال تغییر درجه حرارت آب کندانسور ممکن است دبی مبردی که کمپرسور پمپ می کند را تغییر دهد که شیر انبساط باید دوباره تنظیم شود و فشار مبرد داخل اوپراتور تغییر یابد. ...
دریافت فایل مقاله درمورد کمپرسورها

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله درمورد کزاز
مقاله درمورد کزاز
مقاله درمورد کزاز لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 کزاز کزاز یک بیماری باکتریایی جدی است که منجر به سفتی عضلات جونده دیگر عضلات می شود. بیماری منجر به گرفتگی عضلانی شدید و مشکل تنفسی و نهایتاً مرگ می گردد. یک زخم، پارگی یا دیگر زخم ها منجر به یک عفونت کزاز تولید کننده سم در افراد غیر ایمن می شود. اسپور باکتری کزاز، کلستریدیوم تتانی، معمولاً در خاک دیده می شود. در صورت قرار گرفتن باکتری در یک زخم ، تولید سم کرده که با عملکرد اعصاب و عضلات تداخل م ...
دریافت فایل مقاله درمورد کزاز

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مقاله درمورد اسانس موز


مقاله درمورد اسانس موز
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله درمورد اسانس موز به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و
مقاله درمورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسهفایل مقاله درمورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. مقاله درمورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه سال جدید تحصیلی فرانسه با ورود ۱۲میلیون و ۶۸هزار و ۲۰۰دانش آموز از گذشته آغاز شد. این دانش آموزان در ۶۷هزار و ۷۷مدرسه زیر نظر ۸۷۸هزار و ۹۴۷معلم، تحصیلات خود را پی می گیرند. رییس جمهوری فرانسه برخلاف سال های گذشته که رسم بود آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی ارسال کند، امسال خود راسا با ارسال و قرائت پیامی خواستار تحکیم مبانی آموزشی این کشور شد که بیشتر نظام آموزش مدارس راهنمایی را نشانه رفته است. ● پیشینه نظام آموزشی فرانسه نظام آموزشی موجود یا همان «مدارس راهنمایی یگانه» که در زمان «والری ژیسکاردستن» و وزارت «ه » در آموزش و پرورش فرانسه و به نام همین شهرت یافته است، در ۱۱ژوییه ۱۹۷۵با تصویب قانون تاسیس نظام آموزشی یگانه ابلاغ شد و بر اساس آن مدارس راهنمایی در متن نظام آموزشی متولد گردید. بر اساس این قانون، مقرر شد تا دانش آموزان پس از اتمام و دریافت گواهی نامه دوره دبستان یک ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد
«کلمات مشابه»

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
طراحی نظام ارزی عملکرد دستگاه های اجرایی طراحی-نظام-ارزی -عملکرد-دستگاه-های-اجراییمقاله مدیریت، طراحی نظام ارزی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، قابل استفاده دانشجویان و دانش پژوهان رشته های مدیریت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ضرورت ایجاد نظام ارزی عملکرد در سازمان ها ضرورت-ایجاد-نظام-ارزی -عملکرد-در-سازمان-هامقاله مدیریت، ضرورت ایجاد نظام ارزی عملکرد در سازمان ها، ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، قابل استفاده دانشجویان و علاقمندان رشته مدیریت... فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
آسیب شناسی نظام ارزی عملکرد دربخش تی آسیب-شناسی-نظام-ارزی -عملکرد-دربخش- تیمقاله مدیریت، آسیب شناسی نظام ارزی عملکرد دربخش تی، ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، مناسب مدیران و دانشجویان رشته مدیریت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
آسیب شناسی نظام ارزی عملکرد دربخش تی آسیب-شناسی-نظام-ارزی -عملکرد-دربخش- تیمقاله مدیریت، آسیب شناسی نظام ارزی عملکرد دربخش تی، ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، مناسب مدیران و دانشجویان رشته مدیریت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مروری بر مفاهیم نظام های کنترل و ارزی عملکرد مروری-بر-مفاهیم-نظام-های-کنترل-و-ارزی -عملکردمقاله مدیریت، مروری بر مفاهیم نظام های کنترل و ارزی عملکرد ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد مناسب مدیران و دانشجویان رشته مدیریت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان دسته بندی بهداشت عمومی فرمت فایل doc حجم فایل 34 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 دریافت فایل مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان* چکیده مقدمه: روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش­های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می­پذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می­کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه­ای و اینترنتی بر اساس اصول است اج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "م ومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازه­گیری آنها پرسشنامه و چک­لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید. یافته­ها: یافته­های پژوهش در 17 ج ارائه گردیده است. این یافته­ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به م ومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را ب نمود. در نهایت بر اساس یافته­های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک ج مقایسه­ای ارائه گردید. بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش و فراوانی آیتم­های اندازه­گیری شده می­توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش­ها و مسؤولیت­ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می­توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می­گردد. در پایان بر اساس یافته­های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید. کلید واژه­ها: پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان. abstract introduction:every day the governments throughout in the world face whit lots of pressures while trying to provide effective, efficient and sufficient health care services, all the efforts and reforms in empowering the developed and developing countries prefer the same approaches in achiving health care systems with high performance. the focal point of these approaches is accountability as an essential component in the reform of health care and improvement in the performance of the system. therefore this research is done to review the performance accountability system in hazrat rasool hospital. research methodology: the research was done cross sectional. after searching the subject in books and articles and also internet,the researcher devided the performance accountability system to three parts according to some principles adopted from the same system in the united states and canada, include; the requirements performance accountability system, the components of performance accountability system and the amount of staff readiness, from cultural point of view, to establish the performance accountability system . in order to measure the aforementioned factors a questionaire and a checklist were prepared and distributed among 30 staff from different wards of the hospital. it was done after determining their validity and reliability. finally,according to the collected information, a framework for performance_based accountability system was proposed. findings: the findings of the research are presented in 17 table,.according to which 50% (29 items out of 57) of the total items related to the requirements and components of performance accountability system was available. according to the questionnaire, the score of culture and attitudes of the staff towards accountbility was 74%. at the end, a comparative table is presented which is based on the said findingsand performance accountability frameworks in the united states and canada.. conclusion: according to the findings of this research and the frequency of the measured items, one can infer that the implementation of performance accountability system in this hospital, will lead to the improvement of performance and decision making and finally the human resources mana ent. key words: accountability, performance, system, ّframework , health care system & hospital. مقدمه روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می­پذیرند. از جمله؛ کوچک­سازی، خصوصی­سازی، رقابت در عرضه خدمات، سنجش عملکرد و مشارکت مردم. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می­کنند. متاسفانه در بیمارستانهای کشور، مشخص نبودن مسؤولیت­ها و نقش­های افراد و نداشتن اختیارات متناسب با مسؤولیت­های واگذار شده، باعث دوباره کاری وکاهش کارائی و اثربخشی خدمات ارائه شده می­شود. در نتیجه؛ فعالیتهای کارکنان بطور ضعیفی انجام می­شود و هدف اصلی بیمارستان که ارائه خدمت به بیماران و رضایت آنان می باشد، تامین نمی­شود، بنابراین به دلیل محدود بودن منابع، افزایش انتظارات مشتری و اهمیت کیفیت خدمات ارائه شده و تاکید براجرای طرح تکریم ارباب رجوع (بخشنامه شماره 8540/13.ص مورخ 10/2/81 شورایعالی اداری) بخصوص در بیمارستانها که بیماران مشتریان آنها می باشند و کیفیت خدمات با جان انسانها ارتباط دارد، مشارکت افراد جامعه و کلیه ذینفعان در برنامه­ریزی برای کاربرد این منابع محدود، یک امر اجتناب ناپذیر می­باشد. لذا سیستم پاسخگوئی در برابر عملکرد، با در نظر داشتن انتظارات عملکردی مشتریان داخلی (کارمندان بیمارستان) و مشتریان خارجی (بیماران) و منابع موجود و با برقراری ارتباطات لازم برای تضمین اجرای برنامه­ها، نیاز حیاتی مذکور را در بیمارستانها برآورده می­سازد. ولی متاسفانه در بیمارستانها پاسخگوئی در برابر عملکرد فقط در گزارش­دهی سالانه و پاسخگوئی سنتی که همان جریان یکطرفه اطلاعات در سلسله مراتب اداری می­باشد، خلاصه شده است و نظام پاسخگوئی در برابر عملکرد بطور سیستماتیک وجود ندارد، در ضمن مطالعات محدودی که در ایران در این زمینه انجام شده است، بیشتر نظام پاسخگوئی را در شکل سنتی آن و در مراجع قانونی مورد مطالعه قرار داده است، صنعتی، پاسخگویی معمولاً از طریق تماس شخصی و مشارکت مستقیم در فرایندهای عمومی نظارت تقویت می­شد. صنعتی شدن باعث ایجاد فرایندهایی شد که از طریق آن مشخص شد که خدمات بیشتری باید توسط ت ارائه شود. به عنوان یک نتیجه صنعتی شدن، تها در اندازه و پیچیدگی رشد د و فاصله­شان از شهروندانی که به آنها خدمت ارائه می­دادند بیشتر شد. تحولات مدیریت عمومی از اوا سال 1900 منجر به تشخیص این مطلب شد که روشهای قدیمی تقویت پاسخگویی کافی نمی­باشند.. بدین ترتیب در سال 1976 نیاز به استقرار پاسخگویی برای عملکرد برنامه­های ت تشخیص داده شد و روشهایی برای اجرای ارزی ­های ضروری برای استقرار پاسخگویی به کار گرفته شد. بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان ت های جهانخدمات بهداشتدرمانتوسعهبهداشتبیمارستانبهبودعملکردپاسخگوییچارچوب مقاله تحقیق پایان نامه
بهترین روش ب درآمد از اینترنت
مقاله درمورد بررسی آشگار سازی بن بست در سیستم عامل توزیع شده
فایل >>>
سایر محصولات :
مقاله درمورد بررسی آشگار سازی بن بست در سیستم عامل توزیع شده
مقاله درمورد بررسی آشگار سازی... تحقیق در مورد عملکرد خانواده 15 ص
تحقیق در مورد عملکرد خانواده 15... مقاله درمورد برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد ی
مقاله درمورد برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه... مقاله درمورد بحرانی به نام شل حج
مقاله درمورد بحرانی... تحقیق در مورد عملکرد بذر 8 ص
تحقیق در مورد... مقاله درمورد بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین
مقاله درمورد بحران فیزیک مدرن... تحقیق در مورد عمران
تحقیق در مورد عمران... مقاله درمورد بحران طلاق
مقاله درمورد بحران... مقاله درمورد بحث در حدیث کمیل از الومنین علیه السلام پیرامون
مقاله درمورد بحث در حدیث کمیل از... تحقیق در مورد علف هرز جو 7 ص
تحقیق در مورد علف هرز جو... مقاله درمورد بتنهای مقاوم در اجرا
مقاله درمورد بتنهای مقاوم در اجرا... تحقیق در مورد عقل سالم در بدن سالم 6 ص
تحقیق در مورد عقل سالم در بدن... مقاله درمورد بتن
مقاله درمورد بتن... مقاله درمورد بتن های اسفنجی
مقاله درمورد بتن های... تحقیق در مورد عصر اطلاعات 14 ص
تحقیق در مورد... مقاله درمورد بتن خود تراکم
مقاله درمورد بتن خود تراکم... تحقیق در مورد عدد نپر 4 ص
تحقیق در مورد عدد نپر 4... مقاله درمورد باورهای غلط در رژیم غذایی
مقاله درمورد باورهای غلط در... تحقیق در مورد عارضة افزایش قوس پا 8ص
تحقیق در مورد... مقاله درمورد بافت های گیاهی
مقاله درمورد بافت های گیاهی... تحقیق در مورد طیف سنج جرمی
تحقیق در مورد... مقاله درمورد باغ موزه آب
مقاله درمورد باغ موزه آب... تحقیق در مورد طیف سنج جرمی 8ص
تحقیق در مورد طیف سنج جرمی 8ص... تحقیق در مورد طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص
تحقیق در مورد... لیزر و کاربردهای آن
لیزر و کاربردهای... تحقیق در مورد طلاعات و فناوری 9 ص
تحقیق در مورد طلاعات... مقاله درمورد باطری
مقاله درمورد باطری... تحقیق در مورد طرز کار پردازنده ای دو هسته ای 6ص
تحقیق در مورد طرز کار پردازنده ای... مقاله درمورد بازی ورزش
مقاله درمورد بازی... تحقیق در مورد طرح درس جامعه شناسی
تحقیق در مورد... مقاله درمورد بازی اطلاعات
مقاله درمورد بازی اطلاعات... تحقیق در مورد طراحی data mart 13 ص
تحقیق در مورد طراحی data mart 13... مقاله درمورد بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومکانیکی
مقاله درمورد بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی... مقاله درمورد بازرسی بصری سمینار
مقاله درمورد بازرسی بصری سمینار... تحقیق در مورد طبقه بندی سیستمها 9 ص
تحقیق در مورد طبقه بندی سیستمها... مقاله درمورد بازاری چیست؟
مقاله درمورد بازاری چیست؟... تحقیق در مورد ضرورت صیانت از ارزش پول ملی
تحقیق در مورد... مقاله درمورد بازار سرمایه
مقاله درمورد بازار سرمایه... مقاله درمورد بارکد
مقاله درمورد بارکد... تحقیق در مورد ضرورت ایجاد تیم های کاری و مراحل شکل گیری آنها
تحقیق در مورد ضرورت ایجاد تیم... مقاله درمورد باد ventwind
مقاله درمورد باد ventwind... تحقیق در مورد شادکامی
تحقیق در مورد شادکامی... مقاله درمورد شه های فیلیپ کاتلر
مقاله درمورد شه های فیلیپ کاتلر... مقاله درمورد آیین
مقاله درمورد آیین... تحقیق در مورد سِر آیزاک نیوتن
تحقیق در مورد... مقاله درمورد آیین کار نگهداری گل در سردخانه
مقاله درمورد آیین کار نگهداری گل ... تحقیق در مورد سوره آل عمران
تحقیق در مورد سوره آل عمران... مقاله درمورد آیت الله حاج سید علی بهبهانی
مقاله درمورد آیت... تحقیق در مورد سل
تحقیق در مورد سل... مقاله درمورد آیات جنین شناسی در قرآن
مقاله درمورد آیات جنین... مقاله درمورد آشنایی با معماری آتشکده ها در ساختمان
توضیحات بیشتر -
پاو وینت ssl (secure socket layer
پاو وینت عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایذه
پاو وینت روش تحقیق پیشرفته
پاو وینت نحوه نشستن
دارو گیاهی 60 ص
مقاله تغذیه
پایان نامه مطالعات پایه فرهنگ و هویت
پاو وینت اصلاح گل نرگس
فایل فلش نایاب m706 mb v5.2 mt6572
فایل فلش نایاب m706 mb v5.2 mt6572
پاو وینت کشور عراق

کلمات کلیدی :سیست عالهای توزیع های بانک اطلاعاتی وضعیت سیست جهانی بانک اطلاعاتی توزیع های آشکار سازی درورد بررسی آشگار بررسی آشگار سازی قاله درورد بررسی توزیع شده شده است آشکار سازی سیستzwnj های بست توزیع طرح شده عالهای توزیع سیست عالهای توزیع آشکار فرایند سیستzwnj وضعیت بوسیله الگوریتzwnj جهانی یzwnj اجتناب
بررسی و تحلیل نظام ارزی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و ارائه پیشنهادهای بهبود بررسی-و-تحلیل-نظام-ارزی -عملکرد-دستگاههای-اجرایی-کشور-و-ارائه-پیشنهادهای-بهبودمقاله مدیریت، بررسی و تحلیل نظام ارزی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و ارائه پیشنهادهای بهبود، ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، مناسب مدیران و دانشجویان رشته مدیریت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بررسی و تحلیل نظام ارزی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و ارائه پیشنهادهای بهبود بررسی-و-تحلیل-نظام-ارزی -عملکرد-دستگاههای-اجرایی-کشور-و-ارائه-پیشنهادهای-بهبودمقاله مدیریت، بررسی و تحلیل نظام ارزی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و ارائه پیشنهادهای بهبود، ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، مناسب مدیران و دانشجویان رشته مدیریت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 27 عنوان مقالهبررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382"paper title: review of performance_based accountability system in hazrate rasool hospita in 1382چکیدهمقدمه: روزبروز تهای جهان جهت فراهم خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانهای و اینترنتی بر اساس اصول است اج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "م ومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازهگیری آنها پرسشنامه و چکلیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمعآوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.یافتهها: یافتههای پژوهش در 17 ج ارائه گردیده است. این یافتهها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به م ومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را ب نمود. در نهایت بر اساس یافتههای مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک ج مقایسهای ارائه گردید.بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش و فراوانی آیتمهای اندازهگیری شده میتوان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقشها و مسؤولیتها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا میتوان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل میگردد. در پایان بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.کلید واژهها:پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان.abstractintroduction:every day the governments throughout in the world face whit lots of pressures while trying to provide effective, efficient and sufficient health care services, all the efforts and reforms in empowering the developed and developing countries prefer the same approaches in achiving health care systems with high performance. the focal point of these approaches is accountability as an essential component in the reform of health care and improvement in the performance of the system. therefore this research is done to review the performance accountability system in hazrat rasool hospital.research methodology: the research was done cross sectional. after searching the subject in books and articles and also internet,the researcher devided the performance accountability system to three parts according to some principles adopted from the same system in the united states and canada, include; the requirements performance accountability system, the components of performance accountability system and the amount of staff readiness, from cultural point of view, to establish the performance accountability system . in order to measure the aforementioned factors a questionaire and a checklist were prepared and distributed among 30 staff from different wards of the hospital. it was done after determining their validity and reliability. finally,according to the collected information, a framework for performance_based accountability system was proposed.findings: the findings of the research are presented in 17 table,.according to which 50% (29 items out of 57) of the total items related to the requirements and components of performance accountability system was available. according to the questionnaire, the score of culture and attitudes of the
با
تحقیق درباره بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه و

فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت ت است در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به ت و مأموران تی نموده استدسته بندی
حقوق


بازدید ها
140


فرمت فایل
docx


حجم فایل
177 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
78
 مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه و گزارش تخلف برای مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه و مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه و


فروشنده فایل
کد کاربری 2
تمام فایل ها

کاربر
مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه و
بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه و امریکا
بررسی-نقش-میانجی-راهبردهای-ترکیبی-رقابتی-ورویکرد-مبتنی-بر-منابع-در-تاثیر-ساختار-بر-عملکرد-سازمانی
بررسی نقش میانجی راهبردهای ترکیبی رقابتی ورویکرد مبتنی بر منابع در تاثیر ساختار بر عملکرد سازمانی
فرمت فایل ی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 665 کیلوبایت
قیمت: 5000 تومان

توضیحات:
تحقیق بررسی نقش میانجی راهبردهای ترکیبی رقابتی ورویکرد مبتنی بر منابع در تاثیر ساختار بر عملکرد سازمانی، در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه.


این مقاله با هدف بررسی تاثیر ساختار بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجیگری راهبردهای ترکیبی رقابتی می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد ساختار سازمانی به صورت مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دار.


فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مروری بر ادبیات پیشینه پژوهش
فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فرضیه 4
روش شناسی پژوهش
یافته های پژوهش
نتیجه گیری
منابع


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

مقاله بررسی ارزی عملکرد کارکنان
به صفحه فایل مقاله بررسی ارزی عملکرد کارکنان خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
مقاله پیرامون نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

مقاله پیرامون نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز 19صفحه چکیده سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل مدیریت ضروری است. این مقاله به معرفی نظام های کنترل مدیریت می پردازد و فرایند کنتـرل را به عنـوان اسـاس مدیـریت عملکرد مطـرح می سازد و سیستم سنجش عملکرد را به عنوان سیستمی کنترلی در جهت مدیریت عملکرد می داند. کنترل چیست؟ پنج وظیفه اصلی مدیران عبارتند از: ب ...
دریافت فایل مقاله پیرامون نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله درمورد کلیله و دمنه
مقاله درمورد کلیله و دمنه
مقاله درمورد کلیله و دمنه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4 کلیله و دمنه َلیله و دِمنه کت است از اصل هندی که در دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد. کلیله و دمنه کت پندآمیز است که در آن حکایتهای گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات) نقل شده است. نام آن از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه گرفته شده است. بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد. اصل و تاریخچهٔ کتاب کلیله و دمنه در واقع تألیفی است مبتنی بر چند اثر هندی ...
دریافت فایل مقاله درمورد کلیله و دمنه

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


 ترجمه مقاله بررسی عملکرد کاربراتور و تنظیم آن

ترجمه مقاله بررسی عملکرد کاربراتور و تنظیم آن
دسته :
مکانیک
فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 20

قیمت : 11000 تومان
[توضیحات بیشتر ]

ترجمه مقاله بررسی عملکرد کاربراتور و تنظیم آن ترجمه مقاله بررسی عملکرد کاربراتور و تنظیم آن

ترجمه مقاله بررسی عملکرد کاربراتور و تنظیم آن
دسته :
مکانیک
فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 20

قیمت : 11000 تومان
[توضیحات بیشتر ]

ترجمه مقاله بررسی عملکرد کاربراتور و تنظیم آن