معرفی تعدادی از ی طایفه آسترکی

شیرون تاریخ سازآسترکی
علی بهرامی صفروندآسترکی:
___________________
@ali_b_astereki_s
___________________
کنم یاد یزدان دین بِهی
نگارم زتاریخ آستٰارِکی ______________________
یکی شعرنامه زایل مَهان
درخشان چو خورشید اندرجهان
______________________
شجاع ودلیرند،اَجل برمغول
به بزم اندرش هست سازودُهل
_______________________
به دوران شاهانِ صوفی تبار
نوشتند مردان تاریخ نگار
************************
به آن قوم لر که هستندبزرگ
یکی طایفه هست نامش سِتُرگ
***********************
بودپشت ب شت وجدبرجدش
حکومتگر لُر،پر زثروت یَدَش
______________________
انی که باورندارند،بگوی
شرفنامه وعالم آرا،بجوی
_______________________
بخوان این کتب،هم دگرنامه ها
بدست آوری صدق گفتارها
_______________________ ا
بیات لری دروصف خوانین آسترکی.تقدیم به:
طایفه سرفراز«آسترکی»
_______________________
سوارون قزلباش ،باهی به باهی
تاجمیرخان دعوت آوی دربارشاهی
________________________
نامه ها اَوِن رَسین،نامه نُهایٖی
تاجمیرخان قَوول بِکُن فرمانروایی
________________________
لشگر میرتاجمیرخان زِ کُه گذشته
جسو کَوِّه نر وبرنج رشته
________________________
قزلباشِ کُشتُمِه باجی نِدادُم
شاه رستم زِ لُرِستُو،بِرَس بِدادُم
________________________
پیایل آسترکی رهدن ز دوران
کدخداکلونترون چه خان چه ایلخان
________________________
سنگرانه بستنه بَردِ کُلُنچی
قندهار جنگ اکنن تاچین وماچین
________________________
تاریخ آسترکی زهفت وچاره
کتیبه میرجنگیرخان به بنواره
________________________
تاریخ آسترکی ز عهد عیلام
نژادسُو زِآشتروک اُو شاه عیلام
________________________
تاریخ آسترکی تی میرشرفخان
تاجمیرآسترکی حاکم وایلخان
________________________
تاریخ آسترکی به
زدست ای روزگاردلم به خینه
________________________
کتیبه میرجهانگیرخان به بنواره
مرکز فرماندهی ایلِ بختیاره
________________________
لشگرمیرجنگیرخان کل بختیارى
تیپ خوسوارخو کل سردیارى
________________________
لشکرمیرجنگىرخان بازبختیارى
تر ه عثمانینه دادِن فراری
________________________
بنه وارهفت وچاروارگه خلیل خان
تاجمیرآسترکی حاکم وایلخان
_________________________
خوانین آسترکی شیرون بیشه
قندهارفتح مندسی همیشه
_________________________
بنه وارهفت وچارقلعه خلیل خان
خوانین آسترکی اسم نان به ایران
________________________
خلیل خان آسترکی،شاه بختیاری
ایران آباد بِکِرد سی یادگاری
________________________
خوزستان تاچارمحال تابه ف
شنیدن کی بُود مانند دیدن
________________________
خلیل خان آسترکی،نیم تاج شاهی
روزگار دی نیاره چینوپیاهی
________________________
بربرود،بویراحمد،لالی،چغاخور
حکومت زخلیلخان،ریاستِ لُر
___________________
نام نیک آسترکی نیبوفراموش
فردوسی چه خوسِروُبس بگرین گوش
________________________
مُلک خو نژاد خو زبختیاری
خوانین آسترکی کُل سردیاری
_______________________
کارخو سخن خو ونیت پاک
داغ خوم سی خوانین خُفتینِ وُرخاک
________________________
#علی بهرامی آسترکی
_اصفهان ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
@ali_b_astereki_s

کانال اشعارومقاله های علی بهرامی صفروندآسترکی
انتخاب رشته کنکور شهر طایفه باباخان , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان, انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان , انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان, دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان
انتخاب رشته کنکور شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان
انتخاب رشته کنکور شهر طایفه باباخان ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان
انتخاب رشته کنکور شهر طایفه باباخان ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان
مشاوره خانواده
مشاوره خانواده تلفنی
تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96
ثبت نام کنکور کاردانی 96
سایت همگام

صلح و سازش بین دو طایفه ی فلاحی و کرمی در شهرستان قلعه گنج
مراسم صلح و اشتی بین دو طایفه ی فلاحی و کرمی در شهرستان قلعه گنج باحضور جمعی از بزرگان و معتمدین این دو طایفه در محله ی مسجد صاحب ا مان عج حسن اباد برگزار شد.
این صلح و اشتی با همت و تلاش حاج مراد جهانگیری سرطایفه ی جهانگیری و از معتمدین شهرستان قلعه گنج صورت گرفت.
در سال 1392براثر نزاع و درگیری بین دو نفر از جوانان دو طایفه ی کرمی و فلاحی منجر به یک فقره قتل شده بود و طی این مدت بین دو طایفه کدورت و تشنج ایجاد شده بود و با همت و میانجیگری مراد جهانگیری و محمد فلاحی و با همکاری معتمدین و بزرگان این دو طایفه در نهایت باگذشت بیش از چهارسال سال از اختلاف دیرینه میان این دو طایفه صلح و سازش برقرار شد.
مراد جهانگیری از معتمدین و بزرگان شهرستان قلعه گنج در حاشیه ی مراسم صلح و سازش این دو طایفه بیان داشت؛
خداوند متعال را شاکر هستیم که این بستر فراهم گردید که بین دو طایفه ی بزرگ فلاحی و کرمی صلح و اشتی ایجاد شد و مصالحه نمودند و با همدلی یکدیگر به صورت برادرانه زندگی می کنند
صلح و سازش بین دو طایفه کرمی و فلاحی
با این لینک میتونید:
راه اندازی وب سایت های خدماتی
راه اندازی آموزش و معرفی تعدادی سایت های پولساز و معتبر
لینک:پیوند های روزانه .معرفی تعدادی سایت پولساز
لطفاً درنظرسنجی های کانال طایفه،شرکت فرمائید:
آیاموافقیدلابه لای متون تاریخی ومعرفی نخبگان،ع های سایرهم طایفه ای هادرکانال نش یداکنه؟
بله موافقم
خیرمخالفم کدام یک ازفضاهای ایجادشده برای معرفی طایفه روبیشتر می پسندید؟
کانال طایفه به آدرس@qambarani
وبلاگ طایفه به آدرسwww.qambarani.blog.ir
وبلاگ آلبوم فامیلی به آدرسhttp://qambarani-pictures.blog.ir/


پرسنل خدمات ماشینکاری آرمان پرسنل خدمات ماشینکاری آرمان از سمت راست تصویر : محمد آسترکی (اپراتور) ، سروش مفتونی (مدیریت کارگاه) ، اصغر آسترکی (س رست ماشینکاری) ، محمد بیات (اپراتور cnc)
اطلاعیه
هم طایفه ای های عزیزومحترم ؛ لطفاً برای معرفی جامع تر ی گران قدر طایفه خمّر،درصورتی که از زندگی نامه، ع ، صدا، ،دستنوشته،وصیت نامه، خاطره و ... دارند جهت رویت همه هم طایفه ای ها در اختیارمان قرار دهند.
اولین تصویر ازدرگیری طایفه ای در رامهرمز که بیش از۲۰نفر کشته، ده ها نفر زخمی و آوارگی شمار زیادی ازمردم روستاهای رامهرمز و باغملک شد.
غلامحسین میرزاوند- خیرالله خادمی(که از طرف مادری نسبیتش به طایفه میرزاوند می رسد)-آیت الله مرحوم سیدموسی میرمدرس(که از طرف مادری نسبیتش به طایفه میرزاوند می رسد)- حسین میرزاوند- فرود میرزاوند(رییس سابق شورای شهر مشک)- قدرت میرزاوند(پزشک)- هرمز میرزاوند-سرهنگ اردشیر میرزاوند-علی گل اندام(شیرمرد میرزاوند)(رییس شورای شهر حال حاضر مشک) و بسیاری دیگر..........

با سلام تمام مطالب و آپدیت ها در کانال رسمی طایفه نارویی انجام می شود لطفا برای دربافت اخبار و مطالب طایفه وارد کانال تلگرام شوید. با تشکر
کانال رسمی و اخبار

http://telegram.me/tayefe_narouei


[email protected]
کانال عمومی و تصاویر

http://telegram.me/naroey
[email protected]

با سلام تمام مطالب و آپدیت ها در کانال رسمی طایفه نارویی انجام می شود لطفا برای دربافت اخبار و مطالب طایفه وارد کانال تلگرام شوید. با تشکر
کانال رسمی و اخبار

http://telegram.me/tayefe_narouei


[email protected]کانال عمومی و تصاویر

http://telegram.me/naroey


[email protected]

واژگان ترکی مخصوص طایفه بیاتطایفه بیات داری واژگان ترکی مخصوص به خود نیز می باشد که در دیگرطوایف ترک استفاده از آن ها دیده نشده است محقق بزرگ زبان ترکی اسدالله مردانی رحیمی به تعدادی از آن ها در کتاب قاشقایی سوزلوگو صفحه 41 اشاره نموده است هم طایفه ای ها و هم تبارانگرامی اگر کلماتی را استفاده می کنند که استفاده از آن ها را دردیگر طوایف ترک ندیده اند برای بنده ارسال نمایند تا آن ها را در اینمقاله اضافه نمایم کلمه ترکی خاص طایفه بیات : معنی :سونگ بالغ ، به سن بلوغ رسیدهساچ اوزادان زرد پیچادان عقربچاخاناق=چاخانج کبریتکورت اق سر ب حیوان گیویز زا الک
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند در ناحیه کِلیه
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند گیاه کوهروستای پیروالی

تصویر چاه آب در صحرای چهحک
روستای جوروندبقعه محمودعلی

واژگان ترکی مخصوص طایفه بیاتطایفه بیات داری واژگان ترکی مخصوص به خود نیز می باشد که در دیگرطوایف ترک استفاده از آن ها دیده نشده است محقق بزرگ زبان ترکی اسدالله مردانی رحیمی به تعدادی از آن ها در کتاب قاشقایی سوزلوگو صفحه 41 اشاره نموده است هم طایفه ای ها و هم تباران گرامی اگر کلماتی را استفاده می کنند که استفاده از آن ها را در دیگر طوایف ترک ندیده اند برای بنده ارسال نمایند تا آن ها را در این مقاله اضافه نمایم کلمه ترکی خاص طایفه بیات : معنی :سونگ بالغ ، به سن بلوغ رسیدهساچ اوزادان زرد پیچادان عقربچاخاناق=چاخانج کبریتکورت اق سر ب حیوان گیویز زا الک
غلامحسین میرزاوند- خیرالله خادمی(که از طرف مادری نسبیتش به طایفه میرزاوند می رسد)-آیت الله مرحوم سیدموسی میرمدرس(که از طرف مادری نسبیتش به طایفه میرزاوند می رسد)- حسین میرزاوند- فرود میرزاوند(رییس سابق شورای شهر مشک)- قدرت میرزاوند(پزشک)- هرمز میرزاوند-سرهنگ اردشیر میرزاوند-علی گل اندام(شیرمرد میرزاوند)(رییس شورای شهر حال حاضر مشک) و بسیاری دیگر..........
محمد میرزاوند خواننده حنجره طلایی لرستان دوران جنگ ایران و عراق
فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر گفت : بین طایفه اصلمرز و طایفه جهانگیرآباد در شهرستان دره شهردرگیری اتفاق افتاده است.
روستای دامنجان از سالیان پیش وجود داشته فقط گویا به گفته بعضی ها محل ان به کمی پایین تر از محل قبلی امده است. یافته شدن قبرستان های قدیمی اشیا قدیمی و برخی وسایل ارزشی دیگر در این روستا باعث تایید این موضوع نیز میشود. زوستای دامنجان دارای سه طایفه است که از سالیان پیش به این شکل بوده است. طایفه ی اول طایفه ی صلاحلی یا سلاحلی است. دارای جمیعتی مناسب برای یک طایفه است و در وسط روستا واقع شده است. این طایفه دارای مسجد مستقل و بسیار زیبا است البته مسجد قدیمی و یا به عبارتی دیگر اولین مسجد روستای دامنجان بوده است که بیش از صد سال بوده که ان وجود داشت. من هم ندیدم ففط شنیده ام. در این طایفه نانوایی مستقل نیز وجود دارد البته برای کل روستا نا میپزد. همچنین در این طایفه چند مغازه و ... نیز وجود دارد که یکی از انها توسط علیرضا حسینعلی زاده دامنجانی مدیریت میشود. طایفه ی مرللی یا میریللی یا میرلی این ظایفه تقریبا در مرتفع ترین قسمت رو ستا قرار دارد (در اینده ای نه چندادن دور تصاویر ان نیز اپلود خواهد شد) این طایفه نیز دارای مسجد و نانوایی مستقلی است. و طایفه ی بعدی طایفه ی حسننی یا حسنلی یا حسنـــی است این طایفه نیز دارای مسجد سبزی فروشی نانوایی بربری فروشی مستقلی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

نرم افزار فرهنگی طایفه نارویی نسخه 2.1
(نسخه آزمایشی)

ورژن قبلی نرم افزار تنها شامل مطالب بود، اما در ورژن فعلی سعی شد امکانات بیشتری اضافه شود و ان شاءالله در نسخه های بعدی امکانات بیشتری نیز اضافه خواهد شد.


هم اکنون می توانید نسخه دوم نرم افزار اندروید طایفه نارویی را نمایید.
جهت ارتقاء بهبود برنامه لطفا اطلاعات خود را راجب منطقه و تیره خود به ایمیل یا بخش نظرات همین مطلب ارسال نمایید.

تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند در ناحیه کِلیه
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند گیاه کوهروستای پیروالی

تصویر چاه آب در صحرای چهحک
روستای جوروندبقعه محمودعلی
تصویر تفنگ های برنو عده ای از تفنگچی های میرزاوند
ù?ù?ø¯ ú©øªø§ø¨ ø±ø§ù? ø±ø§ø³øªû?(û²)به قلم مدیر سایت
پس از انتشار کتاب «راه راستی» به قلم اینجانب، سایت های گوناگون اقدام به معرفی آن د و این معرفی ها سبب شد پس از چند ماه، کتاب به چاپ دوم برسد.
در اینجا لازم می دانم از همه ی انی که این کتاب را چه در سایت و چه در پیام رسان ها معرفی د، تشکر کنم.
تعدادی از سایت ها که اقدام به ادامه مطلب...

هم اکنون می توانید نسخه اول نرم افزار اندروید طایفه نارویی را نمایید.
جهت ارتقاء بهبود برنامه لطفا اطلاعات خود را راجب منطقه و تیره خود به ایمیل یا بخش نظرات همین مطلب ارسال نمایید.

نارویی
مردم رامهرز و رامشیر در مجلس خواستار اقدام مسئولان کشور برای حل اساسی درگیری طایفه ای در این منطقه و تشکیل جلسه فوق العاده با حضور بزرگان دو طایفه و جمع آوری سلاح های غیرمجاز شد.
/افراد دخیل در حوادث پتک جلالی با معرفی خود از تخفیف درمجازات برخوردار می شوندتعدادی از عوامل ناامنی روستای پتک جلالی باغملک با حکم مقام قضایی احضار شدند. یک منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار فارس در اهواز با اعلام این خبر اظهار داشت: باتوجه به شدت یافتن درگیری طایفه ای در روستای پتک جلالی باغملک و عدم تمکین طرفین دعوا به تعهدات خود در نشست با هیات های صلح و سازش روز گذشته تعدادی از عوامل ناامنی با حکم مقام قضایی احضار شدند تا پاسخگوی آتش افروزی های ی اله خود باشند.وی افزود: کشتن مردم بی گناه طی ی ال گذشته و ناامن منطقه با درگیری های مسلحانه مساله ای نیست که با مماشات دستگاههای مسؤول مواجه شود.این منبع خاطرنشان کرد: طی ی ال گذشته تلاش بر این بود که این اختلاف طایفه ای با صلح و سازش حل شود که متاسفانه این دو طایفه به موارد تعهد داده شده تمکین نکرده و باز هم اقدام به سلب امنیت و آرامش منطقه د.
وی در ادامه همچنین از شناسایی دیگر عوامل ناامنی در روستای پتک جلالی باغملک خبر داد و گفت: چنانچه افراد دخیل در حوادث این روستا پیش از ورود دستگاه های امنیتی و انتظامی اقدام به معرفی خود کنند تخفیف درمجازات شامل حال آنها خواهد شد و گرنه با برخورد جدی قانون مواجه می شوند.به گزارش فارس، طی ی ال و نیم گذشته درگیری های طایفه ای در روستای پتک جلالی باغملک دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است بنحوی که بارها مردم ای رامهرمز و باغملک خواستار اقدام جدی تر برای مقابله با عوامل ناامنی شده اند.
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند در ناحیه کِلیه
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند گیاه کوهروستای پیروالی

تصویر چاه آب در صحرای چهحک
روستای جوروندبقعه محمودعلی
تصویر تفنگ های برنو عده ای از تفنگچی های میرزاوند
موضع رسمی وبلاگ/کانال طایفه کمبرانی درخصوص انتخابات ریاست جمهوری کاملاًبیطرف و بدون حمایت ازفردویاگرایش خاص است ولی درخصوص شوراها درهفته جاری،اسامی موردحمایت در ایی که طایفه خم راکنده اندبه اطلاع هم طایفه ای های عزیزخواهدرسید. افتخار ماست که باکانال اختصاصی طایفه خمر همراه شما هستیم وممنون میشویم اگراعضای دیگرفامیل را دعوت کنید تا در جوار بهترینا باشیم کانال طایفه خمر اوقات خوشی برای شماآرزو میکند موفق باشید/دانیال qambarani.blog.ir @qambarani
همزمان با پایان تعطیلات نمایندگان، مجلس کارش را پر سروصدا آغاز کرد. در ابتدا امر ن یتی تعدادی از نمایندگان بابت عدم معرفی وزرای پیشنهادی دو وزارتخانه، به خصوص وزارتخانه حساس علوم،خبرساز شد.
سوالات متعددشما خوانندگان عزیز درباب ای طایفه وهمجنین تحقیقات شما اضافه پیشنهاد.انتقادوحتی دانستن گذشته این طایفه ازشما دوستان بانام خود شما درسایت به ثبت میرسد وما راازانجه ک شما میدانیدومانمیدانیم درمورداین طایفه سندکنید.ممنونم از نظرات وانتقادات منصفانه واحترام به هم نوع خود
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند در ناحیه کِلیه
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند گیاه کوهروستای پیروالی

تصویر چاه آب در صحرای چهحک
روستای جوروندبقعه محمودعلی
تصویر تفنگ های برنو عده ای از تفنگچی های میرزاوند
انتخاب رشته کنکور شهر طایفه باباخان , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان, انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان , انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان انتخاب رشته کنکور شهر طایفه باباخان , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان , نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان انتخاب رشته کنکور شهر طایفه باباخان ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان انتخاب رشته کنکور شهر طایفه باباخان ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر طایفه باباخان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر طایفه باباخان مشاوره خانواده مشاوره خانواده تلفنی تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96 ثبت نام کنکور کاردانی 96 سایت همگام


تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند در ناحیه کِلیه
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند گیاه کوهروستای پیروالی

تصویر چاه آب در صحرای چهحک
روستای جوروندبقعه محمودعلی
تصویر تفنگ های برنو عده ای از تفنگچی های میرزاوند

محسن رضایی می گوید: ما در طایفه هفت لنگ ها، جزء طایفه ی بابادی هستیم. وجه تسمیه طایفه بابادی در کت که آقای عکاشه نوشته، به زمان حضرت رضا(ع) برمی گردد.

ما گل های خندانیم
4 درصد از ایرانیم
پول و خاک ایران را
ارث پدر می دانیم+از ته دل من, اما به قلم وزنه+حمیدرضا برقعی
باز از بام جهان بانگ اذان لبریز است
مثنوی بار دگر از هیجان لبریز است

بحر آرام دگرباره وشان شده است
ساحل ه پر از لؤلؤ و مرجان شده است

دشمن از وادی قرآن و آمده است
لشکر ابرهه از سوی حجاز آمده است

با شماییم، شمایی که فقط ی است
(دین نه ِ ابوسفیانی است)

با شماییم که خود را خبری می دانید
و زمین را همه ارث پدری می دانید

با شماییم که در آتش خود دود شدید
ف کردید که هم کاسه نمرود شدید

ننگ دیگر به رخ اصل و نسب ننشانید
لکه ننگ به دامان عرب ننشانید

گردباد آتش صحراست، بترسید از آن
آه ِ این طایفه گیراست، بترسید از آن

هان! بترسید که دریا به وش آمده است
خون این طایفه این بار به جوش آمده است

صبر این طایفه وقتی که به سر می آید
دیگر از خُرد و کلان معجزه بر می آید

صبر کن! سنگ که سجّیل شود می فهمید
آسمان غرق اب ل شود می فهمید

پاسخت می دهد این طایفه با خون اینک
ذوالفقاری ز نیام آمده بیرون اینک

هان! بخوانید که خاقانی از این خط گفته است
شعر «ایوان مدائن» به نصیحت گفته است

هان! بترسید که این لشکر بسم الله است
هان! بترسید که طوفان طبس در راه است

یا محمد! تو بگو با غم و ماتم چه کنیم؟
روز خوش بی تو ندیدیم به عالم، چه کنیم؟
پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است

یا محمد(ص)! دل این قوم برایت تنگ است
فرماندار شوش علت قتل پدر و پسر اهل روستای الجزایر این شهرستان را درگیری و و اختلاف طایفه ای عنوان کرد.
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طایفه میرزاوند در ناحیه کِلیه
طایفه شورودی (شاهرودی) از قبایل سیستانی استان سیستان و بلوچستان می باشد.
این طایفه در یکصد سال اخیر و در زمان پرآبی سیستان و وجود هامون و نیزارها عمدتاً درمنطقه شورود زابل س ت داشته و سپس به اطراف کوه خواجه مهاجرت میکنند.
عمدتاٌ در مناطقی از ادیمی، کوه خواجه، تخت عد ، بش دلبر، درد دل، چونگ دراز و .... زندگی می د و حرفه و شغل اصلی آنان در گذشته کشاورزی و دامداری و صیادی بوده است و در حال حاضر هم با توجه به کمبود منابع آب و هامون خشک و پراکندگی جمعیتی باز هم اص خود را حفظ کرده اند.
در حال حاضر تراکم جمعیت آنان در شهر زابل و محله شاهرودی ها، ادیمی ، پشت ادیمی، زاهدان، استان گلستان، مازنذران، مشهد، کرمان، کرج و .... بیشتر است.
این طایفه دارای تیره و زیر تیره های زیادی است که جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت
طایفه بزرگ کشوری کشوری یکی از مهم ترین طوایف ایل پاپی است که از نظر جمعیت سومین طایفه میباشد. این طایفه مجموعه ای از تیره کوچک و بزرگ است که بیشتر انها دارای تبار متفاوت بوده و بطور عمده مهاجر محسوب میشوند و چون همه ی اینها در یک تشکل اجتماعی ایالاتی و در منطقه ی کشور زندگی می کرده اند بدین نام(کشور) شده اند. واژه ی کشور مرکب از دو کلمه کش و ور به معنای سرزمین گسترده و پهناور و نیز به مفهموم سرزمینی که عرض آن گسترده است ، میباشد. طایفه بزرگ کشوری مشتمل از بیش از ۱۴ تیره به نام های (بنه عراضی، ۷ تیره، علی میرزا، ذوالفقار، شهر میر، علیداد، شهباز، مهدی، رضا میرزا، ه، شاهیوند، دوش سری، بودره ای، عرو، مختوا و...) تشکیل شده است.
با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز شاید تا به امروز شک وتردیدی نسبت به وجود سادات در طایفه شیخ رباط وجود داشت اما باتوجه به توضیحات واسناد زیر خدمت شما عزیزان عرض میکنیم که طبق آ ین تحلیل و جستجو و وجود منابع ذکر شده در شرح این موضوع میتوان بطور حتم گروهی از این طایفه را ( بجز تیره های ورودی ) رابعنوان سادات خواند منبع اول طایفه سادات ممبینی این طایفه که جز دلیر ترین طوایف بختیاری خوانده میشوند حدود ۳۰۰سال پیش از طایفه شیخ رباط جدا شده وبه منطقه ای بین چهارمحال و خوزستان در ایذه رفته و چون م ن این دواستان بود به این طایفه ممبین گفته شد البته طبق شجره نامه ای که در دست دارند که مربوط به محمد حایری فرزند ابراهیم ابن موسی کاظم میباشد بطور کامل وشفاف مشخص شده که از نوادگان موسی کاظم (ع) میباشند و طبق همین مسئله پیشوند سید و با نسب در حال حاضر موجود میباشند که میتوان محکمترین سند را بر سادات بودن طایفه شیخ رباط نام برد اما جالب اینست که شجره نامه اصلی در دست این طایفست و حکم محکمیست بر سادات بودن طایفه شیخ رباط منبع دوم البته باوجود شجره نامه ای که هم اکنون تایید ثبت احوال و ی شده گروهی از ون و افراد عادی این طایفه اقدام به درخواست پیشوند نموده اند که براحتی موفق شدند از جمله حجت السلام سید میرزا حسین یوسفی و حجت السلام سید علی علائی شیخ رباط البته نوشته شدن طایفه شیخ رباط در قسمت سادات که در معرفی طوایف بختیاری توسط اساتید و بزرگان گذشته انجام شده را میتوان بعنوان دلیل دیگری نامبرد
ب .ضمن تشکرازلطف برخی هم طایفه ای های عزیز.اگردوستان بصورت موردی ومستندگزارش خطا د ستها:ع -متن و...رابدهند حتماًاعمال(حذف ویااصلاح )خواهد شد.بنده هیچگونه حب وبغضی درخصوص معرفی چهره های طایفه ندارم.تهیه این همه مطلب درخصوص طایفه قطعاً اشکالاتی داردلذابایدموردی مشخص بشه تاحذف ،ویرایش واصلاح بشه.فقط دوستان درخصوص اظهارنظرهاحق وتوجه به توحیدومعادرا مدنظرداشته باشندوصرف اینکه از ی خوششان ویابدشان بیایدخواهشاًپیام ندهند
@adlinq=آیدی مدیرکانال همه پستهای این کانال/وبلاگ،قابل اصلاح وویرایش(حذف ویااضافه برخی کلمات وجملات،تصاویر و...) وبروزرسانی می باشد.فقط کافیست به ادمین کانال/وبلاگ اطلاع دهید.
ایسنا نوشت: در جریان وقوع درگیری طایفه ای در روستای سعیدآباد شهرستان پردیس یک نفر جان خود را از دست داد.
همایش ها و نشست های طایفه ی خمر
هرازچندگاه وآن هم بدلیل برخی موضوعات پیش رو همچون انتخابات و... جلساتی برای یکپارچگی و انسجام طایفه ی خمر با تلاش برخی از افرادسرشناس طایفه برگزار شده که هدف اصلی ازتشکیل این جلسات اتخاذمواضع ی ان افراد طایفه درقبال همان موضوع نشست مثلاًانتخابات منطقه سیستان ویاشهرزاهدان است.
باتوجه به اینکه می توان ازاین نوع جلسات درمشهدوگرگان نیز پایه ریزی گردد،پیشنهادمی شود،برای حصول به نتایج بهتر،جلسات طایفه ای باحضورافرادتحصیلکرده وتاثیرگذاروریش سفیدان تیره های مختلف طایفه، بصورت حداقل فصلی یکبار باپیش بینی اه ومنظورهابرگزارشود.
اه ومنظورهایی همچون:
« و پیوند بیشتر افراد طایفه، اتحاد و همدلی و رفع کدورت های احتمالی میان افراد طایفه و مردم بیرون از طایفه، دستگیری ازافرادکم بضاعت ، تدوین شجره نامه هاو تیره های مختلف طایفه، تشکیل صندوق مشترک حمایتی، گسترش ارتباط با طوایف دیگر و...
تارنمای(وبلاگ) تبارشناسی و نسب شناسی طایفه ی خمر «http://www.qambarani.blog.ir وهمچنین همین کانال به صورت افتخاری برای حفظ و گسترش تشخص و اشتهار طایفه راه اندازی شده واین آمادگی رادارد تااطلاع رسانی این جلسات ازطریق فضای مجازی رابرعهده بگیرد.
@qambarani
qambarani.blog.ir
[email protected]
http://qambarani-pictures.blog.ir
با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز شاید تا به امروز شک وتردیدی نسبت به وجود سادات در طایفه شیخ رباط وجود داشت اما باتوجه به توضیحات واسناد زیر خدمت شما عزیزان عرض میکنیم که طبق آ ین تحلیل و جستجو و وجود منابع ذکر شده در شرح این موضوع میتوان بطور حتم این طایفه( بجز تیره های ورودی ) همه تیره این طوایف رابعنوان سادات خواند منبع اول طایفه سادات ممبینی این طایفه که جز دلیر ترین طوایف بختیاری خوانده میشوند حدود ۳۰۰سال پیش از طایفه شیخ رباط جدا شده وبه منطقه ای بین چهارمحال و خوزستان در ایذه رفته و چون م ن این دواستان بود به این طایفه ممبین گفته شد البته طبق شجره نامه ای که در دست دارند که مربوط به محمد حایری فرزند ابراهیم ابن موسی کاظم میباشد بطور کامل وشفاف مشخص شده که از نوادگان موسی کاظم (ع) میباشند و طبق همین مسئله پیشوند سید و با نسب در حال حاضر موجود میباشند که میتوان محکمترین سند را بر سادات بودن طایفه شیخ رباط نام برد اما جالب اینست که شجره نامه اصلی در دست این طایفست و حکم محکمیست بر سادات بودن طایفه شیخ رباط منبع دوم البته باوجود شجره نامه ای که هم اکنون تایید ثبت احوال و ی شده گروهی از ون و افراد عادی این طایفه اقدام به درخواست پیشوند نموده اند که براحتی موفق شدند از جمله حجت السلام سید میرزا حسین یوسفی و حجت السلام سید علی علائی شیخ رباط البته نوشته شدن طایفه شیخ رباط در قسمت سادات که در معرفی طوایف بختیاری توسط اساتید و بزرگان گذشته انجام شده را میتوان بعنوان دلیل دیگری نامبرد
طایفه عالی محمودی یکی از طوایف ایل بزرگ بختیاری که از باب دینارونی و هفت لنگ می باشد ٬به دو تیره مهر علی خانی و علیمردان خانی تقسیم می شود و سردسیر این طایفه دینارون در استان چهار محال و بختیاری و گرمسیر ان شهرستان ایذه می باشد علی باقری کاکش افتخار دارد فرزند کوچکی از ایل بختیاری ٬دینارون باب ٬طایفه عالی محمود٬تیره علیمردان خانی٬تش اولاد باقر باشد
درگیری دو طایفه برهان زهی و پشت تار از طوایف ایرانشهر امروز در دفتر اهل سنت زاهدان با وساطت مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی به صلح انجامید.
یکی از خصایل مهم مردان طایفه خمّر خصلت ستیزندگی آنان است که حکایت از روحیه سلحشوری و جن ری آنهادارد.
یک شعر مصطلح و عامیانه و رایج این مضمون راداردکه:
سون لُف خِمَّرو مَرو بی تیر و بی کَمو مَرو
یعنی به طرف طایفه خمّرها نروید و اگر می روید بدون تیر وکمان (ابزارجنگی)نروید.
به استناد همین شعر است که می توان به خصلت ذاتی این طایفه که، روح جن ری و سلحشوری است ،اعتقاد پیدا نمود.
منبع: صفحه325کتاب زادسروان سیستان نوشته:غلامعلی رئیس الذاکرین
اص ازنگاهت چیست؟
شاعر:علی بهرامی آسترکی(صفروند)

اص ازنگاه من


اص ریشه و ژن است
اص ازنگاه من
شناخت دوست ودشمن است
اص اسم نیست،فعل است
اص ازنگاه من
حق آب وگِل است
طلاوقتی عیارش می شودبیست وچهاراصل است
اص هم اساسش وصل است
اگر با آرمانهای نیاکان وصل باشی تو
اص است
اگرتاریخ ایلت را،تو،ازبر باشی
اص است
اگرازپیکر فرهنگ قومت بشویی
هر پلیدی را
غریبی را
اص است
اگر رسم و رسوم وپوشش و گفتار ورفتارت؛
بود یادآور پیشینیانت،آن اص است
ولی
اما
اگردراین معیارها،کم رنگ باشی تو؛
عیارت می رود پایین
ومن شفاف میگویم:دو رگ هستی....
اص چیست؟!
اص ازنگاه من:
شناخت دوست ودشمن است
اص چیست؟!
اص خودی وبیخودی دارد
هرآنچه ازخودت داری،اص است
خودی باشد
وهرچه نیست ازتو یا نیاکانت؛
اص نیست وآن
بیخودی باشد.
شاعر:علی بهرامی آسترکی(صفروند)
ویرایش