مشخصه ی ساختارهای دورآلاییده

مشخصه ی ساختارهای دورآلاییده در ساختارهای sisigesiکه بوسیله روش رونشانی پرتو مولکولی رشد می­یابند به دلیل ناپیوستگی نوار ظرفیت یک چاه کوانتومی در نوار ظرفیت و در لایه sigeشکل می­گیرد اگر لایه­های مجاور با ناخالصی­های نوع pآلاییده شده باشند حفره ­های لایه آلاییده به داخل چاه کوانتومی می­روند و تشکیل گاز حفره­ای دوبعدی در میانگاه نزدیک لایه آلاییده می­دهند اینگونه ساختارها را س دسته بندی زمین شناسی فرمت فایل doc حجم فایل 7482 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 151 دریافت فایل مشخصه ی ساختارهای دورآلاییده فروشنده فایل کد کاربری 15 تمام فایل ها در ساختارهای si/sige/siکه بوسیله روش رونشانی پرتو مولکولی رشد می­یابند به دلیل ناپیوستگی نوار ظرفیت یک چاه کوانتومی در نوار ظرفیت و در لایه sigeشکل می­گیرد اگر لایه­های مجاور با ناخالصی­های نوع pآلاییده شده باشند حفره ­های لایه آلاییده به داخل چاه کوانتومی می­روند و تشکیل گاز حفره­ای دوبعدی در میانگاه نزدیک لایه آلاییده می­دهند اینگونه ساختارها را ساختار دورآلاییده می نامند .به دلیل ج فضایی بین حاملهای آزاد دوبعدی و ناخالصی­های یونیده در ساختارهای دورآلاییده برهمکنش کولنی کاهش یافته و درنتیجه پراکندگی ناشی از ناخالصی­های یونیده کاهش و به تبع آن تحرک­پذیری حاملهای آزاد دوبعدی افزایش می­یابد .چگالی سطحی گاز حفره­ای دوبعدی به پارامترهای ساختار مثلاً ضخامت لایه جداگر ، چگالی سطحی بارهای لایه پوششی ، ضخامت لایه پوششی ، و غیره وابسته است. علاوه بر این در ساختارهای دورآلاییده دریچه­دار با تغییر ولتاِژ دریچه چگالی سطحی گاز حفره­ای قابل کنترل می­باشد . این ساختارها در ساخت ترانزیستورهای اثر میدانی مورد استفاده قرار می­گیرند . در این پایان نامه ابتدا به تشریح ساختار دورآلاییده si/sige/siمی­پردازیم و سپس مدلی نظری که بتواند ویژگیهای الکتریکی گاز حفره­ای دوبعدی درون چاه کوانتومی ساختارp-si/sige/si و همچنین میزان انتقال بار آزاد به درون چاه و بستگی آن به پارامترهای ساختار را توجیه کند ارائه می دهیم . در ساختار دورآلاییده مع p-si/sige/si دریچه­دار با دریچه al/ti/siاز این مدل نظری استفاده می­کنیم و با برازش نتایج تجربی تغییرات چگالی سطحی گاز حفره­ای بر حسب ولتاژ دریچه توانسته­ایم چگالی سطحی بارهای میانگاه ti/siدر این ساختارها را در محدوده (m-2) 1015 × 78/1 تا (m-2) 1015 × 63/4 ارزی کنیم فهرست مطالب فصل اول : ساختارهای دورآلاییده1 مقدمه 2 1-1 نیمه رسانا 3 1-2 نیمه رسانا با گذار مستقیم و غیر مستقیم4 1-3 جرم موثر 4 1-4 نیمه رسانای ذاتی6 1-5 نیمه رسانای غیر ذاتی و آلایش7 1-6 نیمه رساناهای siو ge 10 1-7 رشد بلور 13 1-7-1 رشد حجمی بلور15 1-7-2 رشد رونشستی مواد15 1-7-3 رونشستی فاز مایع 16 1-7-4 رونشستی فاز بخار18 1-7-5 رونشستی پرتو مولکولی 19 1-8 ساختارهای ناهمگون20 1-9 توزیع ح های انرژی الکترون ها در چاه کوانتومی21 1-10 انواع آلایش 23 1-10-1 آلایش کپه­ای24 1-10-2 آلایش م ه شده (دورآلاییدگی 24 1-10-3 گاز الکترونی دوبعدی 25 1-10-4 گاز حفره­ای دوبعدی26 1- 11 ویژگی و انواع ساختارهای دور آلاییده 27 1-11-1 انواع ساختارهای دورآلاییده به­­لحاظ ترتیب رشد لایه­ها 27 1-11-2 انواع ساختار دور آلاییده به لحاظ نوع آلاییدگی ( n یا p 28 1-11-3 انواع ساختار دور آلاییده دریچه­دار29 1-12 کاربرد ساختارهای دور آلاییده 33 1-12-1 jfet 33 1-12-2 mesfet 34 1-12-3 mesfetپیوندگاه ناهمگون 35 فصل دوم : اتصال ف نیمه رسانا (سد شاتکی38 مقدمه 39 2-1 شرط ایده آل و ح های سطحی 41 2-2 لایه تهی 44 2-3 اثر شاتکی 47 2-4 مشخصه ارتفاع سد51 2-4-1 تعریف عمومی و کلی از ارتفاع سد 51 2-4-2 اندازه گیری ارتفاع سد57 2-4-3 اندازه گیری جریان – ولتاژ57 2-4-4 اندازه گیری انرژی فعال سازی60 2-4-5 اندازه گیری ولتاژ- ظرفیت60 2-4-6 تنظیم ارتفاع سد 62 2-4-7 کاهش سد 62 2-4-8 افزایش سد63 2-5 اتصالات ی وساز . 64 2-6 سدهای شاتکی نمونه 64 فصل سوم : انتقال بار در ساختارهای دورآلاییده66 مقدمه 67 3-1 ساختار دور آلاییده مع p-si/si1-xgex/si68 3-2 ساختار نوار ظرفیت ساختار دور آلاییده مع p-si/sige/si69 3-3 محاسبه انتقال بار در ساختارهای دور آلاییده71 3-3-1 آلایش م ه شده ایده ­آل71 3-3-2 محاسبات خود سازگار چگالی سطحی حاملها 74 3-3-3 اثر بارهای سطحی بر چگالی گاز حفره­ای 74 3-4 روشهای کنترل چگالی سطحی حاملها 76 3-4-1 تاثیر تابش نور بر چگالی سطحی حاملها 77 3-4-2 تاثیر ضخامت لایه پوششی بر چگالی سطحی حاملها78 3-4-3 دریچه دار ساختار دور آلاییده 79 3-5 ساختارهای دورآلاییده مع p-si/sige/si با دریچه بالا 79 3-6 انتقال بار در ساختارهای دورآلاییده مع با دریچه بالا82 3-7 تاثیر بایاسهای مختلف بر روی چگالی سطحی ­حفره­ها 83 3-8 ملاحظات تابع موج86 3-9 وابستگی zav به چگالی سطحی حاملها در ساختارهای بی دریچه87 3-10 وابستگی zav به چگالی سطحی حاملها در ساختارهای دریچه­دار87 فصل چهارم : نتایج محاسبات 89 مقدمه 90 4-1 محاسبات نظری ساختارهای دورآلاییده بی دریچه si/sige/si 91 4-1-1 محاسبات نظری ns برحسب ls 91 4-1-2 محاسبات نظری ns برحسب na 96 4-1-3 محاسبات نظری ns برحسب nc 99 4-1-4 محاسبات نظری کلیه انرژیهای دخیل برحسب ls 100 4-2 محاسبات نظری ساختارهای دورآلاییده دریچه­دار si/sige/si 100 4-2-1 محاسبات نظری ns برحسب vg100 4-2-2 بررسی نمونه ها با nsur متغیر وتابعی خطی از vgبا شیب مثبت 107 4-2-3 بررسی نمونه ها با nsur متغیر وتابعی خطی از vgبا شیب منفی114 فصل پنجم : نتایج 124 5-1مقایسه سد شاتکی با ساختار دورآلاییده دریچه دار p-si/sige/si125 5-2 بررسی نمودارهای مربوط به چهار نمونه 125 پیوست 129 چکیده انگلیسی (abstract139 منابع 141 مشخصه ی ساختارهای دورآلاییدهدورآلاییده
بهترین روش ب درآمد از اینترنت
اصول ی برق مفهوم و ترسیم منحنی مشخصه دسته بندی برق فرمت فایل pdf حجم فایل 2992 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 دریافت فایل اصول ی برق فروشنده فایل کد کاربری 2082 تمام فایل ها فهرست 1- انواع و تعریف منحنی مشخصه 2- روش تعیین منحنی مشخصه در ازمایشگاه 3- منحنی مشخصه منحنی دو سر معروف 4 - ترسیم منحنی مشخصه چند مدار 5 - کاربردها 6 - ترسیم منحنی مشخصه انتقالی چند مدار مفهوم و ترسیم منحنی مشخصهانواع و تعریف منحنی مشخصهروش تعیین منحنی مشخصه در آزمایشگاهمنحنی مشخصه منحنی دو سر معروفترسیم منحنی مشخصه چند مدارترسیم منحنی مشخصه انتقالی چند مدار
پشتیبانی آنلاین 24 ساعته در صورت وجود هر گونه مشکل در روند ید و فایل های سایت
مشخصه انواع کارتهای پی وی سی خام قابل افزایش بر روی پرینتر کارتقابلیت مشخصه انواع کارتهای پی وی سی خام کد گذاری ماژول کارت های مغناطیسیقابلیت نصب انکودر مایفر و 125kماژول مشخصات انواع کارتهای پی وی سی خام دوروزن پرینتر (dual side printing)خصوصیات انواع کارتهای پی وی سی خام ماژول لمینیت دورو و یکرو (lamination single side / dual side)تکنولوژی مشخصه انواع پی وی سی خام لمینیت : لمینیت حرارتی(thermal roller transfer)مشخصه انواع کارت پی وی سی خام رمزگذاری اختیاریرابط مشخصه کارتهای پی وی سی خام کاربری بصری ( استفاده آسان )مشخصه متدهای کارتهای پی وی سی خام ماژول تماس با تراشه هوشمند icرا پشتیبانی می کندخدمات اصلی کارتهای خام پی وی سی پرینتر مشخصه انواع کارتهای پی وی سی خام چاپ کارت زبرا zebraپرینتر چاپ کارت مشخصه انواع کارتهای پی وی سی خام نیسکا مشخصه انواع کارتهای پی وی سی خام پرینتر چاپ کارت پی وی سیخدمات چاپ انواع کارت pvc پرسنلی ،شناسایی و ...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
فایل فلش با مشخصه q8h-v1.5 2015 0129 a33فایل فلش با مشخصه q8h-v1.5 2015 0129 a33فایل فلش با مشخصه q8h-v1.5 2015 0129 a33
دریافت فایل
فایل فلش با مشخصه q8h-v1.5 2015 0129 a33

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد w706-mb-v3.1 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد w706-mb-v3.1 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد w706-mb-v3.1 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد w706-mb-v3.1 کاملا تست شده قابل رایت با فلش تو ...
دریافت فایل
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد s706c-(5735) v1.0 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد s706c-(5735) v1.0 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد s706c-(5735) v1.0 به همرا درایور و فلشر مربوطه و آموزش نصب تست شده روی تبلت lenosed-h739 ...
دریافت فایل «کلمات مشابه»

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه s780_ a20chip-hd_dbl_3g_v1.1.3

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه s780_ a20chip-hd_dbl_3g_v1.1.3 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه s780_a20chip-hd_dbl_3g_v1.1.3 _20130627_r616_576f7f0--200w-ko_20130715_095626-en_2 ...
دریافت فایل فایل فلش تبلت چینی با مشخصه s780_ a20chip-hd_dbl_3g_v1.1.3

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه idj7n_20130126

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه idj7n_20130126 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه idj7n_20130126 ...
دریافت فایل فایل فلش تبلت چینی با مشخصه idj7n_20130126

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سه مشخصه اصلی و لازم برای رسیدن به موفقیت
تصمیم قاطعانه، ادامه دادن مسیر و تلقین ذهنی سه مشخصه ی اصلی و لازمی هستند که هر فردی برای رسیدن به رویاهای خود باید به آن ها پایبند باشد.
محسن آرمین، فعال اصلاح طلب در یادداشتی در جماران نوشت: وضعیت امروز ما دو مشخصه اصلی دارد: اول آنکه امروز بحران ها و مشکلات پیچیده کشور به نحو بی سابقه ای به یکدیگر پیوند خورده اند به طوری که نمی توان برای هر یک از آنها به طور مستقل راه حلی پیشنهاد کرد. مشخصه دوم این است که سطح بحران ها، مشکلات و به تبع آن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای حل آن از سطح ت فراتر رفته است.
فایل و آموزش حل مشکل contact service نوکیا 150 با مشخصه rm-1190 در ورژن 11فایل و آموزش حل مشکل contact service نوکیا 150 با مشخصه rm-1190 در ورژن 11فایل و آموزش حل مشکل contact service نوکیا 150 با مشخصه rm-1190 در ورژن 11 با و پرسرعت تست شده و بدون هیچ مشکلی نحوه فلش: از طریق دانگل best ورژن فایل:11.00.11 دوستانی که با رایت ورژن 10 بر روی ورژن 11 به مشکل خورده بودن، با این فایل مشکلشون برطرف میشه. در صورتی که فریمور روی دستگاه ورژن 11.00.11 باشد و شما فریمور ورژن 10.02.11 را بر روی دستگاه فلش بزنید ب ...دریافت فایلفایل و آموزش حل مشکل contact service نوکیا 150 با مشخصه rm-1190 در ورژن 11فایل و آموزش حل مشکل contact service نوکیا 150 با مشخصه rm-1190 در ورژن 11فایل و آموزش حل مشکل contact service نوکیا 150 با مشخصه rm-1190 در ورژن 11
طراحی نازل طول کوتاه به روش مشخصه ها این فایل حاوی گزارش و کد فرترن طراحی نازل طول کوتاه به روش مشخصه ها می باشد. ...
دریافت فایل
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش تبلت با مشخصه p8800-bb-v2.2 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه p8800-bb-v2.2 دارای مشخصه دقیق mt6572 تست شده بر روی تبلت ztc m15 این رام قابل فلش توسط برنامه sp_flash_tool میباشد. بنده خودم تست کرده ام به تعداد فروش موفق در زیر دقت کنید ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش تبلت با مشخصه p8800-bb-v2.2 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه p8800-bb-v2.2 دارای مشخصه دقیق mt6572 تست شده بر روی تبلت ztc m15 این رام قابل فلش توسط برنامه sp_flash_tool میباشد. بنده خودم تست کرده ام به تعداد فروش موفق در زیر دقت کنید ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
محصول پژو 5008 دارای مشخصه های مثبت زیادی است که تولید آن با هدف غنی سازی خودروهای کلاس c انجام گرفته است.
انصافا شبهایی که سخت میشه با خودم میگم چقدر مشخصه امید به ازدواج نمیشه داشت
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه p860-v1.5.4-cob-4.0-20130609

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه p860-v1.5.4-cob-4.0-20130609 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه p860-v1.5.4-cob-4.0-20130609 ...
دریافت فایل فایل فلش تبلت چینی با مشخصه p860-v1.5.4-cob-4.0-20130609

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مشخصه دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی پرینتر چاپ کارتpvc پی وی سیگارانتی انواع کارتهای پی وی سی به وسیله خدمات بهتر .پرینتر مشخصه دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی مناسب پی وی سیتولید انبوه انواع دستگاه چاپ کارت مغناطیسی پی وی سی .دارای صفحه نمایش گرافیکی smart screen tmخدمات اصلی در تولید کارتهای مغناطیسی پی وی سی .یک لایه uv برای افزایش سطح امنیت کارت (چاپ فلورسنت برای امنیت تخصصی ترین دستگاه چاپ کارت مغناطیسی پی وی سی .دارای امکان حفاظت از رمز عبو رینتر مشخصه دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی ثبت نام کارتخدمات و فناوری های دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی مشخصه دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی پرینتر کاربران هوشمندمرکز انواع مشخصه دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی پرینتر چاپ کارت پرسنلیاطلاعات دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی پرینتر کارت شناساییمشخصه دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی پرینتر کارت دانشجوییپرینترهای چاپ کارت مغناطیسی پی وی سی به روشهای جدید تر .پرینتر با کارکرد آسان
تخصصی ترین مرکز چاپ کارت مغناطیسی پی وی سی جدید .پرینترpvc پی وی سی.روش ها و خدمات اصولی به وسیله پرینترهای چاپ کارت پی وی سی پرسنلی .نمایندگی پرینتر کارت.مشخصه دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی را ارهای چاپ کارت .پرینتر با دسترسی آسان.امکانات دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی .پرینتر کارت مناسب و ارزان.مزایای دستگاه چاپ کارنت مغناطیسی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

فایل فلش تبلت با مشخصه k0706b-v2.8 با پردازشگر mt6572
فایل فلش تبلت با مشخصه k0706b-v2.8 با پردازشگر mt6572
فایل فلش تبلت با مشخصه k0706b-v2.8
پردازشگر mt6572
به همراه حل مشکل سریال و شبکه
بدون خاموشی
قابل رایت با sp
اندروید 4.4.2
تست شده بر روی تبلت hd x-one
در این فروشگاه کلیه فایل ها تست شده با و زیر قیمت میباشد
اما درصورت عدم نتیجه گیری، ما تا آ ین لحظه در کنار شما خواهیم بود
لطفا به نکات آموزشی و پیشنهادی بعد از ید عمل کنید
کیفیت مسیر ماست، نه مقصد ما / درگاه ید امن، ید مطمئن
به کانال تلگرام ما بپیوندید و از تخفیف و آموزش و فایل های رایگان با خبر شوید
بهترین تبلیغ ما ، رضایت شماست
فایل


رام کمیاب و نایاب ztc g .one با مشخصه برد a6-mb-a6-mb1.3
«کلمات مشابه»

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

فایل کامبیشن a710f با مشخصه binary 2
فایل کامبیشن a710f با مشخصه binary 2 درصورت عدم نتیجه هزینه به حساب شما برگشت داده خواهد کلیه فایل ها حداقل یکبار تست شده اند کلیه فایل ها با پر سرعت به نکات پیشنهادی بعد از ید توجه کنید آراد موبایل متفاوت در ارائه خدمات ...
دریافت فایل
فایل کامبیشن a710f با مشخصه binary 2 فایل کامبیشن a710f با مشخصه binary 2 درصورت عدم نتیجه هزینه به حساب شما برگشت داده خواهد کلیه فایل ها حداقل یکبار تست شده اند کلیه فایل ها با پر سرعت به نکات پیشنهادی بعد از ید توجه کنید آراد موبایل متفاوت در ارائه خدمات ... دریافت فایل
مشخصه و ویژگی افراد باهوش موضوعیست که در دهه های گذشته تا حد بسیار زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی مشخصه هایی که در بسیاری از مطالعات به آن ها اشاره شده، خواهیم پرداخت.
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش دیمو با مشخصه a23-q8-bl-led-v1.6 فایل فلش دیمو با مشخصه q8-bl-led-v1.6 a23 تست شده ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش دیمو با مشخصه a23-q8-bl-led-v1.6 فایل فلش دیمو با مشخصه q8-bl-led-v1.6 a23 تست شده ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

فایل کامبیشن a710f با مشخصه binary 2 فایل کامبیشن a710f با مشخصه binary 2 درصورت عدم نتیجه هزینه به حساب شما برگشت داده خواهد کلیه فایل ها حداقل یکبار تست شده اند کلیه فایل ها با پر سرعت به نکات پیشنهادی بعد از ید توجه کنید آراد موبایل متفاوت در ارائه خدمات ...
دریافت فایل
57- مشخصه مدرنیته در نظر باومن کدام است؟ (آزمون ای 1396 علوم اجتماعی - نظریه های جامعه شناسی)

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد kt07_mb_mt6572_v18 شما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه برد kulala_m301_kt07_mb_mt6572_v18 که دارای cpu mtk6572می باشد را فلش نمایید. این فایل تست شده می باشد. قابل رایت با برنامه sp flash tools سابقه ما ضمانت ید شماست. لینک بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای در یک فایل ت ت text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت resume را نیز دارد. ید و - 10000 تومان
فایل فلش تبلت چینی ztc d160 با مشخصه برد m080 mb v2.0 برای اولین بار در دنیای gsm شما می توانید با این رام، تبلت چینی ztc d160 با مشخصه برد m080_mb_v2.0 را فلش نمایید. این فایل تست شده می باشد. سابقه ما ضمانت ید شماست.
لینک بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای در یک فایل ت ت text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت resume را نیز دارد. ید و - 5000 تومان
دورود گفت: یکی از مشخصه های بارز استکبارستیزی است و یک باید دشمنان را شناسایی و استکبار نوین را بشناسند.
دریافت نمونه سوالات پایان ترم
ریز نمرات فعالیت کلاسی در ترم 2-96-95، مشخصه 1704
ریز نمرات فعالیت کلاسی در ترم 2-96-95، مشخصه 1705
فایل فلش تبلت چینی f761l-mainboard-v2.0.0 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه بورد kp a nc at-f761l-v2.0.0 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه بورد: cpu: a13 kp a nc at-f761l-v2.0.0 kp a nc at-f761l-v2.0.0-flash file رام به همراه زبان فارسی با حجم : 308 mb کاملا سالم و تست شده و بدون مشکل لمس و آنتن و هنگ روی آرم و پنل اعلان و تصویر و غیره می باشد نکاتی که باید قبل از نصب رام رعایت شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود image result for f761l-mainboard-v2.0.0
f761l-mainboard-v2.0.0 kp a nc at-f761l-v2.0.0 با مشخصه بورد با مشخصه بورد kp a nc at-f761l-v2.0.0 بورد kp a nc at-f761l-v2.0.0 تبلت چینی تبلت چینی f761l-mainboard-v2.0.0 فایل فلش فایل فلش kp a nc at-f761l-v2.0.0 فایل فلش برای kp a nc at-f761l-v2.0.0
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه sun8iw3p1_android_polaris-d786-20140415

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه sun8iw3p1_android_polaris-d786-20140415 فایل فلش تبلت چینی با مشخصه sun8iw3p1_android_polaris-d786-20140415 ...
دریافت فایل فایل فلش تبلت چینی با مشخصه sun8iw3p1_android_polaris-d786-20140415

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه a20- s738 - mainboard - v2.0.0(فایل فلشa20- s738 - mainboard - v2.0.0 ) فایل فلش تبلت چینی با مشخصه a20- s738 - mainboard - v2.0.0(فایل فلشa20- s738 - mainboard - v2.0.0 ) پردازنده : a20 cpu : a20 برای اولین بار از سایت جنوب جی اس ام. پیشنهاد میشود از نرم افزار live suite وphoenix_usbpro جهت فلش استفاده نمایید . ...
دریافت فایلدسته بندی
آمار


فرمت فایل
docx


حجم فایل
1.201 مگا بایتپس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و
مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها
چکیده
متغیر وانتخاب مشخصه به عنوان نقطه ثقل اکثر پژوهش ها در زمینه های کاربردی بوده که در ارتباط با آن ها، پایگاه های داده یا صدها یا هزاران متغیر موجود می باشند. این حوزه های شامل پردازش متنی اسناد اینترنتی، تجزیه و تحلیل آرایش ژنی و شیمی ترکیبی می باشد.هدف انتخاب متغیر سه گانه می باشد: که عبارتند از بهبود عملکرد پیش بینی شاخص ها، ایجاد شاخص های به صرفه تر و سریعتر، ایجاد درک بهتری از فرایند اصولی، که داده ها را ایجاد می کند. مشارکت این موضوع خاص، محدوده گسترده ای از جنبه های مرتبط با چنین موضوعاتی را تحت پوشش قرار می دهد: که عبارتند از تعریف بهتری از تابع هدف، ایجاد مشخصه، رده بندی مشخصه، انتخاب مشخصه های چندمتغیری، روش جستجوی مناسب، و روش ارزی اعتبار مشخصه.
کلیدواژه: انتخاب متغیر، انتخاب مشخصه، کاهش ابعاد فضا، کشف الگو، ها، بسته بندی، خوشه بندی، نظریه اطلاعات، دستگاه های بردار پشتیبانی، انتخاب مدل، تست آماری، بیوانفورماتیک، بیولوژی محاسبه، القای ژنی، میکرو آرایه، علم ژنتیک، پروتومیک، qsar، دسته بندی متنی، بازی اطلاعات.
پس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد kt07_mb_mt6572_v16-3g شما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه برد kt07_mb_mt6572_v16 -3g کهدارای cpu mtk6572می باشد را فلش نمایید. مخصوص ورژن سیمکارت و شبکه 3g این فایل تست شده می باشد. قابل رایت با برنامه sp flash tools سابقه ما ضمانت ید شماست. لینک بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای در یک فایل ت ت text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت resume را نیز دارد. ید و - 10000 تومان
فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد f6 mb v2.2 شما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه برد f6_mb_v2.2 را فلش نمایید. در انتخاب فایل متناسب با برد خود دقت نمایید. این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند. این فایل تست شده می باشد. مخصوص رزولوشن hd سابقه ما ضمانت ید شماست. لینک بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای در یک فایل ت ت text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت resume را نیز دارد. ید و - 8000 تومان
شرح بیماری کهیر عبارت است از یک اختلال آلرژیک که مشخصه آن وجود نواحی برآمده روی پوست ، همراه با قرمزی و خارش است . این اختلال می تواند در هر کجای پوست رخ دهد، از جمله پوست سر، لب ها، کف دست و پا. غالباً نمی توان دلیل مشخصه برای آن پیدا کرد. ادامه مطلب
سلام در جوامع امروز گروه های مختلفی حضور دارند که با مشخصه های خاصی معین می شوند، سوال اینجاست که مشخصه های یک چیست، به زبان ساده تر، چه چیزی باعث می شود به یک نفر بگوئیم ِ واقعی و جهادگر و به دیگری بگوئیم ِِ الکی و بازیگر؟.... ادامه مطلب

فایل فلش تبلت با مشخصه k0706b-v2.8 با پردازشگر mt6572فایل فلش تبلت با مشخصه k0706b-v2.8 با پردازشگر mt6572فایل فلش تبلت با مشخصه k0706b-v2.8پردازشگر mt6572به همراه حل مشکل سریال و شبکهبدون خاموشیقابل رایت با spاندروید 4.4.2تست شده بر روی تبلت hd x-oneدر این فروشگاه کلیه فایل ها تست شده با و زیر قیمت میباشداما درصورت عدم نتیجه گیری، ما تا آ ین لحظه در کنار شما خواهیم بودلطفا به نکات آموزشی و پیشنهادی بعد از ید عمل کنیدکیفیت مسیر ماست، نه مقصد ما / درگاه ید امن، ید مطمئنبه کانال تلگرام ما بپیوندید و از تخفیف و آموزش و فایل های رایگان با خبر شویدبهترین تبلیغ ما ، رضایت شماست فایل

فایل فلش تبلت ccit a716g با مشخصه بورد t786-mainboard-v20
فایل فلش تبلت ccit a716g با مشخصه بورد t786-mainboard-v20
فایل فلش تبلت ccit a716g

با مشخصه بورد t786-mainboard-v20

بدون مشکل دوربین

مخصوص مدل ال سی دی hd با فلت بلند ال سی دی

بدون نیاز به با
قابل رایت با phoenix و livesuit
در این فروشگاه کلیه فایل ها تست شده با و زیر قیمت میباشد
اما درصورت عدم نتیجه گیری، ما تا آ ین لحظه در کنار شما خواهیم بود
لطفا به نکات آموزشی و پیشنهادی بعد از ید عمل کنید
کیفیت مسیر ماست، نه مقصد ما / درگاه ید امن، ید مطمئن
به کانال تلگرام ما بپیوندید و از تخفیف و آموزش و فایل های رایگان با خبر شوید
بهترین تبلیغ ما ، رضایت شماست
فایل
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} رام تبلت با مشخصه p861-v2.0-v3.0 تست شده رام تبلت با مشخصه های p861-v2.0-v3.0 ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
فایل فلش نایاب تبلت با مشخصه برد b86v_mb_v1.3_20150727 (1532 فایل فلش نایاب تبلت با مشخصه برد b86v_mb_v1.3_20150727 (1532 با و پرسرعت حجم فایل زیپ 344 مگابایت و حجم فایل خارج از زیپ 2.04 گیگابایت قابلیت نصب رام به صورت رسمی از طریق sp flash tool تست شده و بدون هیچ مشکلی حل مشکل خاموشی بعد از فلش زدن با فایل های مشابه حل مشکل هنگ روی آرم حل مشکل تصویر( صفحه سفید) بعد از فلش حل مشکل ویروس های ...
دریافت فایل
فایل فلش تبلت چینی مشخصه مینبرد hms k33 b1-1 با موضوع: فایل فلش تبلت چینی مشخصه مینبرد hms k33 b1-1 با میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر ...
دریافت فایل
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل حل مشکل تصویرتبلت با مشخصه et-q8-v2.0 با پردازنده a33 فایل حل مشکل تصویرتبلت با مشخصه et-q8-v2.0 با پردازنده a33 ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]