مستند داستان تمدن با کیفیت hd

مستند داستان تمدن در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد:

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد:

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن مستند داستان ان دنیای باستان حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت یونس، حضرت دانیال نبی علیه السلام در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان آفرینش و داستان تمدناین مستند در 16 قسمت از دیدگاه قرآن و روایت ائمه به تبیین جهان و انسان از آغاز تا کنون می پردازد. این مستند برگرفته و اقتباسی است از کتابها و تالیفات دانشمند و کیهان شناس بزرگ جهان علامه آیت الله مرتضی رضوی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
<br />
مستند داستان تمدن (بکه نخستین د ده) قسمت اول hdمستند تاریخ ان و انبیاء به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام. در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن، و ائمه طاهرین علیهم السلام تقدیم می شود. بکه اولین د ده ای است که آدم ابوالبشر بنیان نهاد و کعبه نخستین خانه مردمی است که بنیان گرفت. ام القراء و سرمنشاء تاریخ تمدن انسان اینجاست...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


<br />
مستند داستان تمدن (بکه نخستین د ده) قسمت اول hdمستند تاریخ ان و انبیاء به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام. در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن، و ائمه طاهرین علیهم السلام تقدیم می شود. بکه اولین د ده ای است که آدم ابوالبشر بنیان نهاد و کعبه نخستین خانه مردمی است که بنیان گرفت. ام القراء و سرمنشاء تاریخ تمدن انسان اینجاست...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

<br />
مستند داستان تمدن (بکه نخستین د ده) قسمت اول hdمستند تاریخ ان و انبیاء به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام. در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن، و ائمه طاهرین علیهم السلام تقدیم می شود. بکه اولین د ده ای است که آدم ابوالبشر بنیان نهاد و کعبه نخستین خانه مردمی است که بنیان گرفت. ام القراء و سرمنشاء تاریخ تمدن انسان اینجاست...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داسنان آفرینش جهانمستند داستان آفرینش و داستان تمدن در 16 قسمت از دیدگاه قرآن و روایت ائمه به تبیین جهان و انسان از آغاز تا کنون می پردازد. این مستند برگرفته و اقتباسی است از کتابها و تالیفات دانشمند و کیهان شناس بزرگ جهان علامه آیت الله مرتضی رضوی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داسنان آفرینش جهانمستند داستان آفرینش و داستان تمدن در 16 قسمت از دیدگاه قرآن و روایت ائمه به تبیین جهان و انسان از آغاز تا کنون می پردازد. این مستند برگرفته و اقتباسی است از کتابها و تالیفات دانشمند و کیهان شناس بزرگ جهان علامه آیت الله مرتضی رضوی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داسنان آفرینش جهانمستند داستان آفرینش و داستان تمدن در 16 قسمت از دیدگاه قرآن و روایت ائمه به تبیین جهان و انسان از آغاز تا کنون می پردازد. این مستند برگرفته و اقتباسی است از کتابها و تالیفات دانشمند و کیهان شناس بزرگ جهان علامه آیت الله مرتضی رضوی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
 مستند داستان تمدن


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
در ادامه ی مستند " داستان آفرینش جهان"مجموعه مستند "داستان تمدن "به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیه السلام تقدیم می شود . این مجموعه برداشت و اقتباسی است از آثار و تالیفات دانشمند و متفکر بزرگ جهان شیعه آیت الله مرتضی رضوی ... جهت مستند به ادامه مطلب مراجعه کنید:

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن داستان ان دنیای باستان حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت یونس، حضرت دانیال نبی علیه السلام

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن

داستان ان دنیای باستان حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت یونس، حضرت دانیال نبی علیه السلام

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
این مستند در 16 قسمت از دیدگاه قرآن و روایت ائمه به تبیین جهان و انسان از آغاز تا کنون می پردازد. این مستند برگرفته و اقتباسی است از کتابها و تالیفات دانشمند و کیهان شناس بزرگ جهان علامه آیت الله مرتضی رضوی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
این مستند در 16 قسمت از دیدگاه قرآن و روایت ائمه به تبیین جهان و انسان از آغاز تا کنون می پردازد. این مستند برگرفته و اقتباسی است از کتابها و تالیفات دانشمند و کیهان شناس بزرگ جهان علامه آیت الله مرتضی رضوی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن-حسنلو- سولدوز-قرهپاپاق در قسمت پنجم مستند داستان تمدن به حمله امپراطور آشور "سارگون دوم" به برج های دیده بانی آرمائیت و دژ حسنلو در منطقه سولدوز اشاره می نماید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند پول و با مستند جدید ایرانی پول و با کیفیت عالی رایگان مستند پول و رفع توقیف و زمان انتشار مستند قرار گرفت  مستند پول و مستند پول و ژانر : مستند محصول : 1395 کیفیت : bluray کارگردان : مهدی نقویان خلاصه داستان مستند پول و : در این مستند به ترسیم کلی از باندهای زیرزمینی میپردازد. باندهای مافیایی که پر کار در فساد و ا هستند. در این مستند به اسکورت سرویس ها و چگونگی نحوه فعالیت آنها، و همچنین داستان یک پرونده امنیتی مخوف و مهم از نفوذ باند قاچاق انسان به ایران و قاچاق دختران ایرانی در این مستند به تصویر کشیده میشود. شما میتوانید با کیفیت بال از سایت روز این مستند را دریافت کنید.
مستند داستان تمدن داستان ان دنیای باستان حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت یونس، حضرت دانیال نبی علیه السلام

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان تمدن داستان ان دنیای باستان حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت یونس، حضرت دانیال نبی علیه السلام

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مستند داستان آفرینش حهان 10 قسمت کامل مستند داستان آفرینش جهان با ویرایش جدید و با کیفیت فول hd

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مستند داستان آفرینش حهان 10 قسمت کامل مستند داستان آفرینش جهان با ویرایش جدید و با کیفیت فول hd

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


روزآروز مستند کوتاه «خانم»، نخستین مستند درباره زندگی یک زن کولبر است؛ داستان زن کولبری به اسم خانم که بدون «مجوز قانونی» نان
لینک های : کیفیت 144p | کیفیت 240p | کیفیت 360p | کیفیت 480p | کیفیت |
تهیه کننده مستند سینمایی «فروشنده۲» گفت: موضوعی که این مستند مطرح می کند داستان امنیتی نیست، بلکه داستان امنیت کشور است. در امنیت کشور هم جناح بندی معنایی ندارد.
تمامی قسمت های مستند ایرانگرد 97 | مستند ایرانگرد با |
 مستند ایرانگرد مستند ایرانگرد 97 با و کیفیت عالی از سرور های س نام مستند : ایرانگرد 97 | راوی : جواد قارایی | موضوع : مستند محصول کشور : ایران | زمان پخش : نوروز 97 | تعداد : 15 قسمت خلاصه داستان : مستند ایرانگرد 97، مستند ایرانگرد نگاهی متفاوت در معرفی طبیعت بکر ای مختلف کشور و زندگی در میان عشایر و مردمان ییلاقی و ا و روستاهای ایران برای مخاطبان دارد. ادامه مطلب
مستند داستان تمدن در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد: مستند داستان تمدن در ادامه مستند داستان آفرینش جهان، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام در شش قسمت ساخته شده است. این مستند از خلقت آدم و از تشکیل اولین د ده بنام بکه شروع می شود و به ترتیب به تاریخ تمدن قوم نوح در مدیترانه، قوم حضرت هود در تمدن عاد یا آکد، قوم حضرت صالح در تمدن ثمود یا سومر، و قوم حضرت یونس در تمدن آشور و حضرت دانیال در تمدن بابل در بین النهرین می پردازد که در ادامه قابل می باشد: مستند داستان تمدن (1) بکه نخستین د ده hd مستند تاریخ تمدن و انبیاء به روایت قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام. در ادامه مستند داستان آفرینش، مجموعه مستند داستان تمدن به روایت قرآن، و ائمه طاهرین علیهم السلام تقدیم می شود. بکه اولین د ده ای است که آدم ابوالبشر بنیان نهاد و کعبه نخستین خانه مردمی است که بنیان گرفت. ام القراء و سرمنشاء تاریخ تمدن انسان اینجاست... قوم نوح طوفان نوح مستند طوفان نوح مستند داستان تمدن (2) نوح در مدیترانه hd طوفان نوح سونامی بزرگی است که دریای مدیترانه را به وجود آورد، و بخشی از سیاره زمین را فرا گرفت. حضرت نوح و قومش در زمانی که جایگاه دریای مدیترانه جلگه ها و دره های سبز و م بود، در آن سرزمین زندگی می د... قوم عاد آکد قوم حضرت هود مستند داستان تمدن مستند داستان تمدن (3) هود در میان آکدیان hd عاد یا آکد قومی سامی نژاد بود که در شمال خاک میانرودان به مرکزیت آکّاد (akkade) می زیست. این قوم 4335 سال پیش در نزاع با سومریان پیروز شدند. سارگون اول (sargon i) نخستین فرمانروای نامی آکد سومریان را ش ت داد و امپراطوری پهناور خود را از عیلام تا دریای مدیترانه گسترش داد. در مسیر روایت قرآن پس از نوح، حضرت هود را می بینیم که برخاسته و علیه نظام جامعه عاد یا آکْد شوریده است. قوم ثمود سومر قوم حضرت صالح داستان تمدن مستند داستان تمدن (4) صالح در میان سومریان hd سومر یا ثمود اولین و قویترین ت شهر میانرودان بود. سومریان (sumerians) پیش از عزیمت به جنوب بین النهرین و احداث اولین کشور شهر اور، در غرب شبه جزیره عربستان و در سرزمین بکه س ت داشتند. 4800 سال پیش اتانا (etana) پادشاه کیش اولین حاکمیت سومری در جنوب بین النهرین را بنا نهاد. و حضرت صالح در اقتدار دوم سومریان در میان قوم ثمود (سومر) به رس مبعوث می شود. قوم حضرت یونس قوم آشور مستند داستان تمدن مستند داستان تمدن (5) یونس در میان آشوریان hd آشور به زبان باستان ashur) ، ashshur،( ur کشور باستانی درشمال بین النهرین بود و در همسایگی تمدن های جنوبی سومر، آکد و بابل قرار داشت. آشوریان از قبایل سامی بودند و در طول تاریخ قدرت آشور تقریبا همیشه به موفقیت نیروهای نظامی آن بستگی داشت. حضرت یونس در نینوا مبعوث می شود. آشوریان پس از یونس و در قبال ایمان شان مدتی برخوردار از وفور نعمت در جامعه الهی و مورد تایید خداوند می گردند. قوم عاد دوم بابل باغ های معلق برج بابل ب لون سمیرامیس مستند داستان تمدن (6) دانیال در بابل hd سارگون اول (sargon i)در 4335 سال پیش با غلبه بر گروه پراکنده شهر های سومری دور اول امپراطوری آکد را پایه گذاری کرد و با پادشاهی حمور و بخت النصر دور دوم اقتدار آکدیان (عاد دوم (به پایتختی کشور شهر بابل آغاز گردید. در بابل برج ب لون و باغ های معلق سمیرامیس که امروز آن را در ردیف عجایب هفتگانه تاریخ بر می شمارند ساخته شد. دانیال نبی علیه السلام در بابل و در دربار هخا حضور داشت و پادشاه را پیوسته به نابودی معبد بعل ترغیب می نمود و مردم را به پرستش خدای یگانه فرا می خواند
نام مستند: اوج: داستان ابراتومبیل ها – apex: the story of the hypercar
ژانر: مستند
کارگردان: j.f. musial, josh vietze
ستارگان: manuel berglung, chris goodwin, dan greenawalt
محصول کشور:
سال انتشار: 2016
امتیاز: 7.4 از 10
مدت زمان: 1:25:55
اطلاعات بیشتر: کلیک کنید
خلاصه داستان: این مستند به بررسی کلاس جدیدی از اتومبیل های اسپورت عجیب و غریب می پردازد که می توانند 0 تا 200 مایل را در چند ثانیه طی کنند. همچنین در این مستند از کارخانه هایی که این غول های جاده را تولید میکنند نیز بازدید می شود… ادامه مطلب
مستند جنجالی پول و مستند جنجالی پول و مستند جنجالی پول و مستند پول و ی درباره قاچاق دختران ایران ژانر: اجتماعی | فرهنگی
سال انتشار: 1396
کارگردان: مهدی نقویان
خلاصه داستان: این مستند پس از ترسیم نمایی کلی از باندهای زیرزمینی اما پر کار فساد و ا (اسکورت سرویس ها) و بیان نحوه فعالیت آن ها، ماجرای یک پرونده امنیتی مرموز و مهم از نفوذ آنها به ایران و قاچاق دختران ایرانی را روایت می کند. مستند پول و با کیفیت
دریافت فایل
مستند جنجالی پول و

مستند دیدنی be here now 2015 داستان زندگی ویتفیلد be here now 2015 be here now 2015 با کیفیت عالی (۷۲۰p web-dl)
« رایگان با از زوم ریویو »  -مستند-دیدنی-be-here-now-2015-داستان-زندگی-ان سایت منتشر کننده : زوم ریویو تاریخ اکران : ۲۰۱۵ ژانر : مستند, زندگی نامه, درام محصول کشور : , استرالیا امتیاز : ۸٫۹/۱۰ کیفیت : ۷۲۰p web-dl – ۸۰۰ mb – عالی کارگردان : lilibet foster ستارگان : jai courtney, andy whitfield , indigo whitfield خلاصه داستان : داستان این مستند در مورد بازیگر و مدل فقید “ ویتفیلد” می باشد. از کارهای برجسته او میتوان به سریال اسپارتا اشاره کرد. “ ” سرانجام در سال ۲۰۱۱ بر اثر ابتلا به بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت. synopsis: the story of this documentary about the late actress and model “andy whitfield” is. he noted the outstanding work on the series spartacus. “andy” finally, in 2011, of cancer, he died.

مستند دیدنی be here now 2015 داستان زندگی ویتفیلد


موسسه رهپویان هدایت "سوفیا بوند"، نوجوان دانمارکی تازه مسلمان شده که برای اولین بار به سفر اربعین آمده است. این مستند روایتگر داستان سفر دور
لینک های : کیفیت 144p | کیفیت 240p | کیفیت 360p |
::: مستند ۲۰۱۵ alien mind control: the ufo enigma با کیفیت ، :::  مستند alien mind control: the ufo enigma ژانر : مستند
سال انتشار : ۲۰۱۵
حجم : ۳۰۰ مگابایت
کیفیت : | فوق العاده
اسکرین شات : دارد
: در انجمن
لینک imdb
خلاصه داستان : این مستند فوق العاده به برسی برخورد افراد با بشقاب پرنده ها میپردازد .


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
 مستند screen australia salt 2009

خلاصه داستان : حدود سه سال قبل ماری فردریکز همراه با دوربینی برای ثبت تجارب خود به راه افتاد. این مستند داستان سفرهای داخلی و خارجی ماری به دریاچه هاست که تصاویر فوق العاده و ناب از صحنه های اعجاب انگیز را شکار کرده است. در این مستند مجموعه ای از تصاویر و عکاسی ای پیشرفته که بوسیله ماری فردریکز در طول سفرهایش تولید و ارائه شده است را خواهید دید. این عکاس تمامی فضاهای ناب را در این مستند به خوبی به نمایش در آورده است. برای این مستند اینجا کلیک نمایید.
نام مستند: ویرونگا – virunga
ژانر: مستند، جنگی
کارگردان: orlando von einsiedel
ستارگان: andré bauma, emmanuel de merode, mélanie gouby
محصول کشور: انگلستان، کنگو
سال انتشار: 2014
امتیاز: 8.3 از 10
مدت زمان: 1:40:08
خلاصه داستان: داستان این مستند در مورد نجات آ ین نوع خاصی از گوریل هست که توسط یک سری افرادشجاع در کشور کنگو به وقوع می پیوندد. ادامه مطلب
مستند is the man who is tall happy? 2013 رایگان is the man who is tall happy? 2013 با کیفیت 720 خارجی جدید 2017 در اس استاروی نام : داستان نوام چامسکی
ژانر: مستند|انیمیشن
تاریخ انتشار: سال 2013
زبان: انگلیسی
: ندارد
مدت زمان: 89 دقیقه
حجم: 700 مگابایت
خلاصه داستان:این مستند مجموعه ای از مصاحبه ها با زبان شناس، فیلسوف و یکی از فعالان صنعت انیمیشن های نقاشی شده، آقای “نوام چامسکی” دانشمند یی میباشد که در 7 دسامبر 1928 متولد شده است. مستند is the man who is tall happy? 2013 sstarv اس استاروی خلاصه داستان is the man who is tall happy? 2013 رایگان is the man who is tall happy? 2013 is the man who is tall happy? 2013 جدید is the man who is tall happy? 2013
مستند باز قفل قفس unlocking the cage 2016 unlocking the cage 2016 unlocking the cage 2016 با کیفیت خوب (۷۲۰p webrip)
« رایگان با از زوم ریویو »  -مستند-باز -قفل-قفس-unlocking-the-cage-2016 مستند باز قفل قفس unlocking the cage 2016 سایت منتشر کننده این مستند : زوم ریویو ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ تاریخ اکران : ۲۰۱۶ ژانر : مستند, درام, تاریخی محصول کشور : امتیاز : ۷٫۱/۱۰ کیفیت : ۷۲۰p webrip – ۶۵۰ mb – خوب کارگردان : d.a. pennebaker, chris hegedus ستارگان : steven m. wise ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ خلاصه داستان : داستان این مستند در مورد گروهی از وکلای ایالات متحده می باشد که بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ تلاش میکنند تا برای حیواناتی همچون فیل ها، آبزیان و میمون ها شخصیت حقوقی درست کنند… synopsis: the story of this documentary about a group of lawyers in the united states of america that between 2013 and 2015, trying to animals such as elephants, monkeys, fish and create a legal entity …
مستند باز قفل قفس unlocking the cage 2016 سایت منتشر کننده این مستند : زوم ریویو
بزرگترین آرشیو مستند
سایت ایران مستند یکی از اولین سایت های فروش آرشیو مستند طبق قوانین ایران می باشد که با در نظر گرفتن نیاز مخاطبان، به تبیین و ترویج بصیرت دینی، معرفی راههای ایجاد جامعه سالم، تبیین وم هویت ایرانی ی، ارائه تصویری واقعی از جامعه با هدف اصلاح و نمایش ظرفیت های تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی اقصی نقاط میهن ی مان می پردازد. همچنین این سایت قصد دارد در کنار فرهنگ سازی و رشد روحیه تحقیق و پژوهش، وظیفه سرگرم سازی و اطلاع رسانی سالم را نیز تقویت نماید.
دریافت بهترین و بروز ترین های مستند روز دنیا
www.iranmostanad.com
موضوعات مستند ها :
مستند حیات وحش – مستند - مستند طبیعت – مستند هنری – مستند تاریخی – مستند اجتماعی – مستند مذهبی- مستند ی – مستند پزشکی- مستند گردشگری – مستند علمی – مستند جازبه های دنیا- مستند صنعتی –
ایران مستند – آرشیو مستند
مستندهای دیسکاوری
مستند های نشنال جئوگرافیک
مستند های هیستوری
مستند های آیم
مستند های pbs
--------------------------------------
مستند history channel
مستند discovery channel
مستند imax
مستند pbs
مستند national geog hic
---------------------------------------
ایران مستند - مستند های روز دنیا – مستند – آرشیو مستند- مستند ایران- آرشیو مستند
---------------------------------------
www.iranmostanad.com
نام مستند: رژه پنگوئن ها – march of the penguins
ژانر: مستند، خانوادگی
کارگردان: luc jacquet
ستارگان: morgan freeman, charles berling, romane bohringer
محصول کشور: فرانسه
سال انتشار: 2005
امتیاز: 7.6 از 10
مدت زمان: 1:20:16
اطلاعات بیشتر: کلیک کنید
خلاصه داستان: در این مستند شما به صورت لحظه به لحظه با زندگی سخت پنگوئن های امپراطور آشنا می شوید. تفاوت ویژه این مستند با بقیه، نقل داستانی آن است که جذ ت ویژه ای به مستند داده است… ادامه مطلب
«فرش گور» عنوان جدیدترین مستند معصومه نورمحمدی است که داستان فرشی دو تکه شده را روایت می کند.
پاسخ مستند به ادعای دروغین نابودی تمدن های ماد ، بابل، لیدی و ایلام توسط کوروش بزرگ کوروش سازنده تمدن نام کتاب:کوروش بزرگ سازنده تمدن ها نویسنده:مجید خالقیان و کوروش شهرکی انتشارات: نشر الکترونیک دگان سال چاپ: 1397 تعداد صفحات:24 لینک : لینک
مستند spielberg 2017 با مستند اسپیلبرگ 2017 با کیفیت عالی رایگان مستند جدید اسپیلبرگ spielberg 2017 با با کیفیت قرار گرفت  مستند اسپیلبرگ spielberg 2017 مستند اسپیلبرگ spielberg 2017 ژانر : مستند ، بیوگرافی ، خانوادگی محصول : 2017 کیفیت : امتیاز: 8.4/10 کارگردان : susan lacy بازیگران : steven spielberg, leonardo dicaprio, liam neeson, martin scorsese خلاصه داستان برج تاریک the dark tower 2017 : اسپیلبرگ ، ی مستند ساخت سال 2017 به کارگردانی سوزان لیسی بنا شده است. این به سبک زندگی نامه ای هم هست و به زندگی حرفه ای یکی از حرفه ای ترین تاثیرگذارترین و کارگردانان جهان میپردازد که در تمام دوران سازی او با کیفیت ترین کارگدان یعنی استیون اسپیلبرگ به حساب می آید.این مستند را از سایت روز دریافت کنید.
مستندی تهیه شده و در آن روایتی از عضوگیری در ایران به نمایش گذاشته شده است. نقش اول این مستند، عیسی پسری 20ساله است که با کمک سربازان گمنام زمان توانسته از دست بگریزد. به گزارش خبر فوری، در مستند بازگشت عیسی، او و خانواده اش، داستان جذب شدن و چگونگی بازگشتش به وطن را روایت می کنند.برای سهولت دسترسی و مستند، آن را به چهار بخش تقسیم کردیم که می توانید به ترتیب در لینک های زیر مشاهده کنید:... مستند بخش اول