سوره ص آیات 71 الی

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای مهربان هفته اول از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها برای یکایک شما بزرگوارن.ختم جمعی سوره حمد به نیت شفای بیماران جهان
همراهاننام سوره و شماره آیاتعلیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 61)رزسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 62 الی 88)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 89 الی 112)عروسک کوچولوسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 113 الی 141)لیلاسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 142 الی 186)رحمت خلیلیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 187 الی 210)لطف خداسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 211 الی 230)رهاسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 234 الی 256)ها وره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 257 الی آ )
سوره مبارکه آل عمران (آیات 1 الی 100)مریمسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه آل عمران (آیات 101 الی 153)حدیثسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه آل عمران (آیات 154 الی آ )امیدوارسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 1 الی 33)فرشتهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 34 الی 79)مهدیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 80 الی 121)دوستسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 122 الی 170)توت فرنگیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 171 الی آ )
سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 2)همراهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه مائده (آیات 3 الی 17)فاطمهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه مائده (آیات 18 الی 57)سلویسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه مائده (آیات 58 الی 103)
سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما بزرگوارنبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها
همراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه هود (آیات 118 الی آ )
سوره مبارکه یوسف (آیات 1 الی 30)رحمت خلیلیسوره مبارکه یوسف (آیات 31 الی 63)توت فرنگیسوره مبارکه یوسف (آیات 64 الی 78)دوستسوره مبارکه یوسف (آیات 79 الی آ )
سوره مبارکه رعد (آیات 1 الی 18)فاطمهسوره مبارکه رعد (آیات 19 الی آ )
سوره مبارکه ابراهیم (آیات 1 الی 24)حدیثسوره مبارکه ابراهیم (آیات 25 الی آ )
سوره مبارکه حجر (آیات 1 الی 70)مریمسوره مبارکه حجر (آیات 71 الی آ )
سوره مبارکه نحل (آیات 1 الی 54)رهاسوره مبارکه نحل (آیات 55 الی 102)سلویسوره مبارکه نحل (آیات 103 الی آ )
سوره مبارکه اسراء (آیات 1 الی 38)سعیدهسوره مبارکه اسراء (آِیات 39 الی آ )
سوره مبارکه کهف (آیات 1 الی 53)سبز اکلیلیسوره مبارکه کهف (آیات 54 الی 97)فرشتهسوره مبارکه کهف (آیات 98 الی آ )
سوره مبارکه مریم (آیات 1 الی 76)لیلاسوره مبارکه مریم (آیات 77 الی آ )
سوره مبارکه طه (آیات 1 الی 87)لطف خدا سوره مبارکه طه (آیات 88 الی آ )جانانسوره مبارکه انبیاء (آیات 1 الی 81)امیدوارسوره مبارکه انبیاء (آیات 82 الی آ )
سوره مبارکه حج (آیات 1 الی 30)رزسوره مبارکه حج (آیات 31 الی 64)مهدیسوره مبارکه حج (آیات 65 الی آ )
سوره مبارکه مؤمنون (آیات 1 الی 74)همراهسوره مبارکه مؤمنون (آیات 75 الی آ )
سوره مبارکه نور (آیات 1 الی 10)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتعلیسوره مبارکه یوسف (آیات 96 الی آ )سوره مبارکه رعد (آیات 1 الی 34)رزسوره مبارکه رعد (آیات 35 الی آ )سوره مبارکه ابراهیم (آیات 1 الی 18)سبز اکلیلیسوره مبارکه ابراهیم (آیات 19 الی آ )عروسک کوچولوسوره مبارکه حجر (آیات 1 الی 70)لیلاسوره مبارکه حجر (آیات 71 الی آ )سوره مبارکه نحل (آیات 1 الی 54)رحمت خلیلیسوره مبارکه نحل (آیات 55 الی 87)لطف خداسوره مبارکه نحل (آیات 88 الی 118)رهاسوره مبارکه نحل (آیات 119 الی آ )سوره مبارکه اسراء (آیات 1 الی 49)ها وره مبارکه اسراء (آیات 50 الی آ )سوره مبارکه کهف (تمامی آیات)سوره مبارکه مریم (آیات 1 الی 25)مریمسوره مبارکه مریم (آیات 26 الی آ )سوره مبارکه طه (آیات 1 الی 37)حدیثسوره مبارکه طه (آیات 38 الی 125)امیدوارسوره مبارکه طه (آیات 126 الی آ )سوره مبارکه انبیاء (آیات 1 الی 72)فرشتهسوره مبارکه انبیاء (آیات 73 الی آ )سوره مبارکه حج (آیات 1 الی 23)مهدیسوره مبارکه حج (آیات 24 الی آ )دوستسوره مبارکه مؤمنون (آیات 1 الی 104)توت فرنگیسوره مبارکه مؤمنون (آیات 105 الی آ )سوره مبارکه نور (آیات 1 الی 10)همراهسوره مبارکه نور (آیات 11 الی 36)فاطمهسوره مبارکه نور (آیات 37 الی آ )سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 20)سلویسوره مبارکه فرقان (آیات 21 الی آ )سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 39)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتعلی سوره مبارکه شعراء (آیات 40 الی 206)رزسوره مبارکه شعراء (آیات 207 الی آ )سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 35)سبز اکلیلیسوره مبارکه نمل (آیات 36 الی 76)عروسک کوچولوسوره مبارکه نمل (آیات 77 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 21)لیلاسوره مبارکه قصص (آیات 22 الی 77)رحمت خلیلیسوره مبارکه قصص (آیات 78 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 23)لطف خداسوره مبارکه عنکبوت (آیات 24 الی 52)رهاسوره مبارکه عنکبوت (آیات 53 الی آ )سوره مبارکه روم (آیات 1 الی 41)ها وره مبارکه روم (آیات 42 الی آ )سوره های مبارکه لقمان - سجده - احزاب سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 7)مریمسوره مبارکه سبأ (آیات 8 الی آ )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 11)حدیثسوره مبارکه فاطر (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 40)امیدوارسوره مبارکه یس (آیات 41 الی آ )سوره مبارکه صافات (آیات 1 الی 102)فرشتهسوره مبارکه صافات (آیات 103 الی آ )سوره مبارکه ص (آیات 1 الی 61)مهدیسوره مبارکه ص (آیات 62 الی آ )سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 47)دوستسوره مبارکه زمر (آیات 48 الی آ )سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 33)توت فرنگیسوره مبارکه غافر (آیات 34 الی 49)همراهسوره مبارکه غافر (آیات 50 الی آ )فاطمهسوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی آ )سوره مبارکه شوری (ایات 1 الی 10)سلویسوره مبارکه شوری (آیات 11 الی آ )سوره مبارکه ز ف (آیات 1 الی 22)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته هفتم از دور هفتم ختم جمعی قران کریم را آغاز می نماییم.. با بهترین آرزوها..
همراهاننام سوره و شماره آیاتحدیثسوره مبارکه زمر (آیات 6 الی 67)مریمسوره مبارکه زمر (آیات 68 الی آ )سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 49)رزسوره مبارکه غافر (آیات 50 الی آ )رحمت خلیلیسوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی 38)توت فرنگیسوره مبارکه فصلت (آیات 39 الی آ )سلویسوره مبارکه شوری (تمامی آیات)سوره مبارکه ز ف (آیات 1 الی 10)مهدیسوره مبارکه ز ف (آیات 11 الی آ )سوره مبارکه دخان (آیات 1 الی 18)سبز اکلیلیسوره مبارکه دخان (ایات 19 الی آ )سوره مبارکه جاثیه (آیات 1 الی 22)امیدوارسوره مبارکه جاثیه (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه احقاف (تمامی آیات)رهاسوره مبارکه محمد (تمامی آیات)سوره مبارکه فتح (آیات 1 الی 15) فاطمهسوره مبارکه فتح (آیات 16 الی آ )سوره مبارکه حجرات (تمامی آیات)سوره مبارکه ق (آیات 1 الی 35) عروسک کوچولو سوره مبارکه ق (ایات 36 الی آ )سوره مبارکه ذاریات (تمامی آیات)سوره مبارکه طور (آیات 1 الی 14)همراهسوره مبارکه طور (آیات 15 الی آ )سوره مبارکه نجم (آیات 1 الی 44)دوستسوره مبارکه نجم (آیات 45 الی آ )سوره مبارکه قمر (تمامی آیات)سوره مبارکه الرحمن (تمامی آیات)سوره مبارکه واقعه (آیات 1 الی 16)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.با بهترین آرزوها.
همراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه نور (آیات 11 الی 36)رحمت خلیلیسوره مبارکه نور (آیات 37 الی 61)توت فرنگیسوره مبارکه نور (آیات 62 الی آ )سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 11)دوستسوره مبارکه فرقان (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 19)فاطمهسوره مبارکه شعراء (آیات 20 الی 183)حدیثسوره مبارکه شعراء (آیات 184 الی آ )سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 55)مریمسوره مبارکه نمل (آیات 56 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 28)رهاسوره مبارکه قصص (آیات 29 الی 77)سلویسوره مبارکه قصص (آیات 78 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 45)سعیدهسوره مبارکه عنکبوت (آیات 46 الی آ )سوره مبارکه روم (تمامی آیات)سوره مبارکه لقمان (تمامی آیات)سوره مبارکه سجده (آیات 1 الی 11)سبز اکلیلیسوره مبارکه سجده (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 15)فرشتهسوره مبارکه احزاب (آیات 16 الی 62)لیلاسوره مبارکه احزاب (آیات 63 الی آ )سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 48)لطف خداسوره مبارکه سبأ (آیات 49 الی آ )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 30)جانانسوره مبارکه فاطر (آیات 31 الی آ )سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 70)امیدوارسوره مبارکه یس (آیات 71 الی آ )سوره مبارکه صافات (آیات 1 الی 153)رزسوره مبارکه صافات (آیات 154 الی آ )سوره مبارکه ص (آیات 1 الی 42)مهدیسوره مباکه ص (آیات 43 الی آ )سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 40)همراهسوره مبارکه زمر (آیات 41 الی 74)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور سیزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.با بهترین آرزوها برای شما و کشور عزیزمون ...
همراهاننام سوره و شماره آیاتلطف خداسوره مبارکه یونس (آیات 107 الی آ )
سوره مبارکه هود (آیات 1 الی 28)مریمسوره مبارکه هود (آیات 29 الی 88)عروسک کوچولوسوره مبارکه هود (آیات 89 الی آ )
سوره مبارکه یوسف (آیات 1 الی 4)همراهسوره مبارکه یوسف (آیات 5 الی 37)امیدوارسوره مبارکه یوسف (آیات 38 الی 95)رحمت خلیلیسوره مبارکه یوسف (آیات 96 الی آ )
سوره مبارکه رعد (آیات 1 الی 13)فاطمهسوره مبارکه رعد (آیات 14 الی آ )
سوره مبارکه ابراهیم (آیات 1 الی 18)دوستسوره مبارکه ابراهیم (آیات 19 الی آ )
سوره مبارکه حجر (آیات 1 الی 51)فرشتهسوره مبارکه حجر (آیات 52 الی آ )
سوره مبارکه نحل (آیات 1 الی 42)حدیثسوره مبارکه نحل (آیات 43 الی 102)توت فرنگیسوره مبارکه نحل (آیات 103 الی 118)رزسوره مبارکه نحل (آیات 119 الی آ )
سوره مبارکه اسراء (آیات 1 الی 27)مهدیسوره مبارکه اسراء (آیات 28 الی 96)رهاسوره مبارکه اسراء (آیات 97 الی آ )
سوره مبارکه کهف (آیات 1 الی 34)سبز اکلیلیسوره مبارکه اسراء (آیات 35 الی 74)ها وره مبارکه اسراء (آیات 75 الی آ )
سوره مبارکه مریم (آیات 1 الی 51)جانانسوره مبارکه مریم (آیات 52 الی آ )
سوره مبارکه طه (آیات 1 الی 64)لیلاسوره مبارکه طه (آیات 65 الی آ )
سوره مبارکه انبیاء (آیات 1 الی 10)سلویسوره مبارکه انبیاء (آیات 11 الی 90)سعیدهسوره مبارکه انبیاء (آیات 91 الی آ )
سوره مبارکه حج (تمامی آیات)
سوره مبارکه مؤمنون (آیات 1 الی 27)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای منان هفته ششم از دور هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتحدیثسوره مبارکه نمل (آیات 64 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 35)مریمسوره مبارکه قصص (آیات 36 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 6)رزسوره مبارکه عنکبوت (آیات 7 الی 38)رحمت خلیلیسوره مبارکه عنکبوت (آیات 39 الی آ )سوره مبارکه روم (آیات 1 الی 5)توت فرنگیسوره مبارکه روم (آیات 6 الی 24)سلویسوره مبارکه روم (آیات 25 الی آ )سوره مبارکه لقمان (آیات 1 الی 28)مهدیسوره مبارکه لقمان (آیات 29 الی آ )سوره مبارکه سجده (تمامی آیات)سوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 22)سبز اکلیلیسوره مبارکه احزاب (آیات 23 الی 50)امیدوارسوره مبارکه احزاب (آیات 51 الی آ )سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 22)رهاسوره مبارکه سبأ (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 18)فاطمهسوره مبارکه فاطر (آیات 19 الی آ )سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 54)عروسک کوچولوسوره مبارکه یس (آیات 55 الی آ )سوره مبارکه صافات (ایات 1 الی 51)همراهسوره مبارکه صافات (آیات 52 الی 153)دوستسوره مبارکه صافات (آیات 154 الی آ )سوره مبارکه ص (تمامی آیات)سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 5)
معمّاهای قرآنی (87)

1 - آیاتی که دل بر وجود فرشتگاتی برای نوشتن اعمال خوب و بد ما می کند که خداوند بر ما
گماشته است، در چه آیات و چه سوره هایی آمده است؟

2 - کلمه " اَم " به معنی " یا " در اوّل 12 آیه از کدام سوره های قرآن کریم آمده است؟

3 - آیه مبارکه " وَ لَقَد یَسَّرنَا القُرآنَ لِلذِّکرِ فَهَل مِن مُدَّکِر " در کدام سوره مبارکه 4 مرتبه آمده
است؟

4 - کلمه " لقد " به معنی " هرآینه " ، " همانا " و " یقینا " در ابتدای بعضی از آیات کدام سوره
مبارکه 10 مرتبه آمده است؟
(جواب معماها چند سطر پاینتر)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 - سوره مبارکه بقره آیه 81 - سوره مبارکه " ق " آیه 16 تا 18 - سوره مبارکه ز ف آیه 80 -
سوره مبارکه قمر آیات 52 و 53 - سوره مبارکه جاثیه آیه 29 - سوره مبارکه انفطار آیه 10 تا 12
2 - سوره مبارکه طارق آیه 42 - سوره مبارکه طور آیات 32 الی 43.

3 - سوره مبارکه قمر.

4 - سوره مبارکه قمر.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز
به لطف خدای متعال هفته هفته چهارم از دور سیزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.
همراهاننام سوره و شماره آیاتلطف خداسوره مبارکه مؤمنون (آیات 28 الی 89)مریمسوره مبارکه مؤمنون (آیات 90 الی آ )سوره مبارکه نور (آیات 1 الی 36)عروسک کوچولوسوره مبارکه نور (آیات 37 الی 61)همراه سوره مبارکه نور (آیات 62 الی آ )سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 32)امیدوارسوره مبارکه فرقان (آیات 33 الی آ )سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 60)رحمت خلیلیسوره مبارکه شعراء (آیات 61 الی 159)فاطمهسوره مبارکه شعراء (آیات 160 الی آ )سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 44)دوستسوره مبارکه نمل (آیات 45 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 21)فرشتهسوره مبارکه قصص (آیات 22 الی 77)حدیثسوره مبارکه قصص (آیات 78 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 45)توت فرنگیسوره مبارکه عنکبوت (آیات 46 الی 63)رزسوره مبارکه عنکبوت (آیات 64 الی آ )سوره مبارکه روم (آیات 1 الی 32)مهدیسوره مبارکه روم (آیات 33 الی آ )سوره مبارکه لقمان (تمامی آیات)رهاسوره مبارکه سجده (تمامی آیات)سوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 22)سبز اکلیلیسوره مبارکه احزاب (آیات 23 الی 50)ها وره مبارکه احزاب (آیات 51 الی آ )سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 31)جانانسوره مبارکه سبأ (آیات 32 الی آ )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 38)لیلاسوره مبارکه فاطر (آیات 39 الی آ )سوره مبارکه یس (تمامی آیات)سلویسوره مبارکه صافات (تمامی آیات)سعیدهسوره مبارکه ص (تمامی آیات)سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 74)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور دهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها..
همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه کهف (آیات 46 الی 61)لطف خداسوره مبارکه کهف (آیات 62 الی آ )لیلاسوره مبارکه مریم (آیات 1 الی 95)فاطمهسوره مبارکه مریم (ایات 96 الی آ )سوره مبارکه طه (آیات 1 الی 98)مهدیسوره مبارکه طه (آیات 99 الی آ )سوره مبارکه انبیاء (آیات 1 الی 44)فرشتهسوره مبارکه انبیاء (آیات 45 الی آ )سوره مبارکه حج (آیات 1 الی 5)همراهسوره مبارکه حج (آیات 6 الی 38)مریمسوره مبارکه حج (آیات 39 الی آ )سوره مبارکه مؤمنون (آیات 1 الی 27)عروسک کوچولوسوره مبارکه مؤمنون (آیات 28 الی 89)سلویسوره مبارکه مؤمنون (آیات 90 الی آ )سوره مبارکه نور (آیات 1 الی 36)امیدوارسوره مبارکه نور (آیات 37 الی آ )سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 20)پاییزانسوره مبارکه فرقان (آیات 21 الی 67)سبز اکلیلیسوره مبارکه فرقان (آیات 68 الی آ )سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 60)رزسوره مبارکه شعراء (آیات 61 الی 159)رهاسوره مبارکه شعراء (آیات 160 الی آ )سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 35)دوستسوره مبارکه نمل (آیات 36 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 13)رحمت خلیلیسور مبارکه قصص (آیات 14 الی 43)حدیثسوره مبارکه قصص (آیات 44 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 14)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته پنجم از دور دهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز میکنیم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه عنکبوت (آیات 15 الی 30)لطف خداسوره مبارکه عنکبوت (آیات 31 الی 63)لیلاسوره مبارکه عنکبوت (آیات 64 الی آ )سوره مبارکه روم (تمامی آیات)فاطمهسوره مبارکه لقمان (تمامی آیات)سوره مبارکه سجده (تمامی آیات)مهدیسوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 50)فرشتهسوره مبارکه احزاب (آیات 51 الی آ )سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 31)همراهسوره مبارکه سبأ (آیات 32 الی ا )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 11)مریمسوره مبارکه فاطر (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 40)عروسک کوچولوسوره مبارکه یس (آیات 41 الی آ )سوره مبارکه صافات (آیات 1 الی 24)سلویسوره مبارکه صافات (آیات 25 الی آ )سوره مبارکه ص (آیات 1 الی 16)امیدوارسوره مبارکه ص (آیات 17 الی آ )سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 21)پاییزانسوره مبارکه زمر (آیات 22 الی 56)سبز اکلیلیسوره مبارکه زمر (آیات 57 الی آ )سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 16)رزسوره مبارکه غافر (آیات 17 الی 49)رهاسوره مبارکه غافر (آیات 50 الی آ )سوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی 20)دوستسوره مبارکه فصلت (آیات 21 الی آ )سوره مبارکه شوری (آیات 1 الی 22)رحمت خلیلیسوره مبارکه شوری (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه ز ف (آیات 1 الی 10)حدیثسوره مبارکه ز ف (آیات 11 الی آ )سوره مبارکه دخان (آیات 1 الی 18)
علی سوره مبارکه دخان (آیات 19 الی آ ) سوره مبارکه جاثیه (تمامی آیات) سوره مبارکه احقاف (آیات 1 الی 14)
دوست بزرگوارمون علی که به تازگی به جمع پیوستن و فرصت قرار دادن نامشون در ج نبود و سهمشون اینجا قرار داده شد
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدا هفته سوم از دور دهم ختم جمعی قران کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها..
همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه توبه (آیات 80 الی 93)لطف خداسوره مبارکه توبه (آیات 94 الی 117)لیلاسوره مبارکه توبه (آیات 118 الی آ )
سوره مبارکه یونس (آیات 1 الی 33)فاطمهسوره مبارکه یونس (آیات 34 الی 97)مهدیسوره مبارکه یونس (آیات 98 الی آ )
سوره مبارکه هود (آیات 1 الی 45)فرشتهسوره مبارکه هود (آیات 46 الی 108)همراهسوره مبارکه هود (آیات 109 الی آ )
سوره مبارکه یوسف (آیات 1 الی 22)مریمسوره مبارکه یوسف (آیات 23 الی 78)عروسک کوچولوسوره مبارکه یوسف (آیات 79 الی آ )سلویسوره مبارکه رعد (آیات 1 الی آ )
سوره مبارکه ابراهیم (آیات 1 الی 5)امیدوارسوره مبارکه ابراهیم (آیات 6 الی آ )
سوره مبارکه حجر (آیات 1 الی 15)پاییزانسوره مبارکه حجر (آیات 16 الی 90)سبز اکلیلیسوره مبارکه حجر (آیات 91 الی آ )
سوره مبارکه نحل (آیات 1 الی 34)رزسوره مبارکه نحل (آیات 35 الی 72)رهاسوره مبارکه نحل (آیات 73 الی 118)دوستسوره مبارکه نحل (آیات 119 الی آ )
سوره مبارکه اسراء (آیات 1 الی 58)رحمت خلیلیسوره مبارکه اسراء (آیات 59 الی 96)حدیثسوره مبارکه اسراء (آیات 97 الی آ )
سوره مبارکه کهف (آیات 1 الی 45)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته پنجم از دور هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتحدیث سوره مبارکه مریم (آیات 26 الی آ )
سوره مبارکه طه (آیات 1 الی 37)مریمسوره مبارکه طه (آیات 38 الی 125)رزسوره مبارکه طه (آیات 126 الی آ )
سوره مبارکه انبیاء (آیات 1 الی 35)رحمت خلیلیسوره مبارکه انبیاء (آیات 36 الی 81)توت فرنگیسوره مبارکه انبیاء (آیات 82 الی 101)سلویسوره مبارکه انبیاء (آیات 102 الی آ )
سوره مبارکه حج (آیات 1 الی 46)مهدیسوره مبارکه حج (ایات 47 الی آ )
سوره مبارکه مؤمنون (آیات 1 الی 42)سبز اکلیلیسوره مبارکه مؤمنون (آیات 43 الی 104)امیدوارسوره مبارکه مؤمنون (آیات 105آ )
سوره مبارکه نور (آیات 1 الی 36)رهاسوره مبارکه نور (آیات 37 الی آ )
سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 11)فاطمهسوره مبارکه فرقان (آیات 12 الی آ )
سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 19)عروسک کوچولوسوره مبارکه شعراء (آیات 20 الی 111)همراهسوره مبارکه شعراء (آیات 112 الی 206)دوستسوره مبارکه شعراء (آیات 207 الی آ )
سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 63)
هدف از سوره، محوری است که موجب انسجام کل آیات سوره می شود. و برای به دست آوردن هدف و غرض سوره، کل آیات سوره باید دیده شود. هدف سوره فجر: مذمت دلبستگی به دنیا (المیزان)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفتهچهارم از دور هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز مینماییم..با تشکر از همراهی شما عزیزان..
همراهاننام سوره و شماره آیاتحدیثسوره مبارکه هود (آیات 82 الی آ )سوره مبارکه یوسف (ایات 1 الی 22)مریمسوره مبارکه یوسف (آیات 23 الی 78)رزسوره مبارکه یوسف (آیات 79 الی آ )رحمت خلیلیسوره مبارکه رعد (آیات 1 الی 28)توت فرنگیسوره مبارکه رعد (آیات 29 الی 42)سلویسوره مبارکه رعد (آیه آ )سوره مبارکه ابراهیم (آیات 1 الی آ )مهدیسوره مبارکه حجر (آیات 1 الی آ )سوره مبارکه نحل (آیات 1 الی 14)سبز اکلیلیسوره مبارکه نحل (آیات 15 الی 54)امیدوارسوره مبارکه نحل (آیات 55 الی 102)رهاسوره مبارکه نحل (آیات 103 الی آ )سوره مبارکه اسراء (آیات 1 الی 27)فاطمهسوره مبارکه اسراء (آیات 28 الی 96)عروسک کوچولوسوره مبارکه اسراء (آیات 97 الی آ )سوره مبارکه کهف (آیات 1 الی 20)همراهسوره مبارکه کهف (آِیات 21 الی 53)دوستسوره مبارکه کهف (آیات 54 الی آ )سوره مبارکه مریم (آیات 1 الی 25)
معمّاهای قرآنی (85)
1 - کلمه " عظیم " در یکی از سوره های قرآن کریم در پایان سه آیه آن سوره به کار رفته است. آن سوره و آیه کدام
است؟
2 - در کدام آیه 4 کلمه ای نام خداوند و دو ش آمده است؟
3 - آیه و عبارت " اَ اِلهٌ مَعَ الله " 5 مرتبه در کدام سوره و آیات قرآن کریم آمده است ؟
4 - آیه مبارکه " فَاتَقوُا الله وَ اَطیعوُنِ " 7 مرتبه در کدام سوره و آیات آن تکرار شده است؟

(جواب کمی پایین تر)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 - سوره مبارکه نور آیات 11 تا 17
2 - سوره مبارکه شعراء آیه 48
3 - سوره مبارکه نمل آیات 60 الی 64
4 - سوره مبارکه شعراء آیات 126 الی 179
1 -هر سوره ای که در آن سجده وجود دارد مکی است

2 -هر سوره ای که در آن لفظ « کلّا» به کار رفته است مکی است.

3 -هر سوره ای که در آن « یا ایهاالناس» آمده و « یا ایها الذین آمنوا» در آن دیده نمی شود مکی است ، مگر سوره حج که در اوا آن آمده است.

4-در هر سوره ای که در آن قصص انبیا و ملل گذشته امده است جز سوره ی بقره مکی است

5-هر سوره ای که در آن داستان آدم و ابلیس دیده می شود جز سوره بقره مکی است

6-هر سوره ای که با حروف مقطعه از قبیل «الم» و «الر» و امثال آن آغاز می شود جز دو سوره ی بقره و آل عمران مکی است

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.با بهترین آرزوها
همراهاننام سوره و شماره آیاتعلی سوره مبارکه مائده (آیات 104 الی آ )سوره مبارکه انعام (آیات 1 الی 35)رزسوره مبارکه انعام (آیات 36 الی 68)سبز اکلیلیسوره مبارکه انعام (آیات 69 الی 94)عروسک کوچولوسوره مبارکه انعام (آیات 95 الی 124)لیلاسوره مبارکه انعام (آیات 125 الی آ )رحمت خلیلیسوره مبارکه اعراف (آیات 1 الی 37)لطف خداسوره مبارکه اعراف (آیات 38 الی 67)رهاسوره مبارکه اعراف (آیات 68 الی 120)ها وره مبارکه اعراف (آیات 121 الی آ )سوره مبارکه انفال (آیات 1 الی 61)مریمسوره مبارکه انفال (آیات 62 الی آ )سوره مبارکه توبه (آیات 1 الی 31)حدیثسوره مبارکه توبه (آِیات 32 الی 72)امیدوارسوره مبارکه توبه (آیات 73 الی 117)فرشتهسوره مبارکه توبه (آیات 118 الی آ )سوره مبارکه یونس (آیات 1 الی 33)مهدیسوره مبارکه یونس (آیات 34 الی 97)دوستسوره مبارکه یونس (آیات 98 الی آ[ر)سوره مبارکه هود (آیات 1 الی 45)توت فرنگیسوره مبارکه هود (آیات 46 الی 62)همراهسوره مبارکه هود (آیات 63 الی 97)فاطمهسوره مبارکه هود (آیات 98 الی آ )سوره مبارکه یوسف (آیات 1 الی 37)سلویسوره مبارکه یوسف (آیات 38 الی 95)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.با بهترین آرزوها.
همراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه مائده (آیات 65 الی 89)رحمت خلیلیسوره مبارکه مائده (آیات 90 الی 113)توت فرنگیسوره مبارکه مائده (آیات 114 الی آ )سوره مبارکه انعام (آیات 1 الی 8)دوستسوره مبارکه انعام (آیات 9 الی 68)فاطمهسوره مبارکه انعام (آیات 69 الی 118)حدیثسوره مبارکه انعام (آیات 119 الی 157)مریمسوره مبارکه انعام (آیات 158 الی آ )سوره مبارکه اعراف (آیات 1 الی 51)رهاسوره مبارکه اعرا ف (آیات 52 الی 95)سلویسوره مبارکه اعراف (آیات 96 الی 155)سعیدهسوره مبارکه اعراف (آیات 156 الی آ )سوره مبارکه انفال (آیات 1 الی 52)سبز اکلیلیسوره مبارکه انفال (آیات 53 الی آ )سوره مبارکه توبه (آیات 1 الی 6)فرشتهسوره مبارکه توبه (آیات 7 الی 47)لیلاسوره مبارکه توبه (آیات 48 الی 93)لطف خداسوره مبارکه توبه (آیات 94 الی 117)جانانسوره مبارکه توبه (آیات 118 الی آ )سوره مبارکه یونس (آیات 1 الی 33)امیدوارسوره مبارکه یونس (آیات 34 الی 97)رزسوره مبارکه یونس (آیات 98 الی آ )سوره مبارکه هود (آیات 1 الی 19)مهدیسوره مبارکه هود (آیات 20 الی 81)همراهسوره مبارکه هود (آیات 82 الی 117)

آیا قرآن درباره حیاء و پوشش چه سخنی دارد؟
تحقیق موضوعی بر آیات قرآنی با محوریت مسأله "حیاء" و "پوشش" وابسته به مفاهیمی است که چارچوب مفهومی حول مسأله و موضوع را تشکیل می دهند:
این مفاهیم با واژه های مختلف(لباس, ثیاب, تواری, زمین, شب, پلک ....), ابزارها و شیوه های پوشش و حیاء(اشیاء پوشاننده, ت انسان, زمین, استیذان .... ), مورد پوشیده شده (سوءات, زن, مرد, چشم,.....) و موقعیتهای متفاوت پوشیدگی (درون یا بیرون حریم, ....) بیان شده اند.
آیات مربوطه چنین دسته بندی می شوند:
1-آیات پوشش:
سوره احزاب آیه 33 و 35
سوره نور آیه 30و31
سوره ق آیه 6
سوره اعراف 20 و 26و 27
سوره طه آیه 121
سوره مائده آیه 31
سوره نحل آیه 112
سوره بقره آیه 187
سوره فرقان آیه 47
سوره نبأ آیه 10
سوره حج آیه 23
سوره فاطر آیه 33
2-آیات استیذان:
سوره نور, آیه های 58-61
3-آیات بیانگر زشتی و پلیدی:
سوره انعام, آیه 151
سوره اعراف, آیه 33 و 28
سوره شورا, آیه 37
سوره نجم, آیه 32
سوره آل عمران, آیه 135
سوره نساء, آیه 22
سوره اسراء, آیه 32
4-آیات حیاء و عفت و چشم پوشی:
سوره نور آیه 30 و 31 و 60
سوره احزاب آیه 35
سوره حجرات, آیه 3
سوره بقره, آیه 187
آموزه های قرآنی آیات فوق چنین هستند:
1-آنچه آشکارشدنش شرم آور باشد, پوشاندنی است.
2-پوشاندن مراتبی دارد (از عینی و حسی تا معنوی).
3-تکلیف انسان در مراتب مختلف پوشاندن متفاوت است.
4-حیاء; پرهیز از آشکارسازی این پوشاندنی ها می باشد.
5-پوشیدگی ن (برحسب درجه حریم, درجات ایمان, درجه تقوا) متفاوت است.
6- پوشش و حیاء متناسب با سیر تکامل تی و می باشد.
7-کاهش پوشش در موارد استثنایی مطرح شده است.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال و همراهی شما عزیزان هفته آ از دور دهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.دوستانی که تمایل به شرکت در دور یازدهم ختم جمعی قرآن را دارند لطفا" اطلاع رسانی فرمایند. تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد.
همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه احقاف (آیات 15 الی 28)لطف خداسوره مبارکه احقاف (آیات 29 الی آ )
سوره مبارکه محمد (آیات 1 الی 29)لیلاسوره مبارکه محمد (آیات 30 الی آ )
سوره مبارکه فتح (تمامی ایات)
سوره مبارکه حجرات (آیات 1 الی 11)فاطمهسوره مبارکه حجرات (آیات 12 الی آ )
سوره مبارکه ق (تمامی آیات)
سوره مبارکه ذاریات (تمامی آیات)
سوره مبارکه طور (ایات 1 الی 14)مهدیسوره مبارکه طور (آیات 15 الی آ )
سوره مبارکه نجم (تمامی آیات)
سوره مبارکه قمر (آیات 1 الی 49)فرشتهسوره مبارکه قمر (آیات 50 الی آ )
سوره مبارکه الرحمن (تمامی آیات)
سوره مبارکه واقعه (تمامی آیات)
سوره مبارکه حدید (آیات 1 الی 3)همراهسوره مبارکه حدید (آیات 4 الی آ )مریمسوره های مبارکه
مجادله - عروسک کوچولوسوره های مبارکه
ممتحنه - صفسلویسوره های مبارکه
- منافقون - تغابن - طلاق امیدوارسوره های مبارکه
تحریم - ملک - قلم
سوره مبارکه حاقه (آیات 1 الی 8)پاییزانسوره مبارکه حاقه (آیات 9 الی آ )
سوره مبارکه معارج
سوره مبارکه نوح (آیات 1 الی 10)سبز اکلیلیسوره مبارکه نوح (آیات 11 الی آ )
سوره مبارکه جن
سوره مبارکه مزمل (آیات 1 الی 19)رزسوره مبارکه مزمل (آیه 20)
سوره های مبارکه
مدثر - قیامت
سوره مبارکه انسان (آیات 1 الی 5)رهاسوره مبارکه انسان (آیات 6 الی آ )
سوره های مبارکه
مرسلات - نبأ - نازعاتدوستسوره های مبارکه
عبس - تکویر - انفطار - مطففین
انشقاق - بروج - طارق رحمت خلیلیسوره های مبارکه
اعلی - غاشیه - فجر - بلدحدیثسوره های مبارکه
شمس - لیل - ضحی - انشراح - تین
علق - قدر - بینه - ز له - عادیات
قارعه علیسوره های مبارکه
تکاثر - عصر - همزه - فیل
قریش - ماعون - کوثر - کافرون
نصر - مسد - اخلاص - فلق - ناس
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور دهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.
همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه نساء (آیات 141 الی 154)لطف خداسوره مبارکه نساء (آیات 155 الی آ )سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 2)لیلاسوره مبارکه مائده (آیات 3 الی 36)فاطمهسوره مبارکه مائده (آیات 37 الی 76)مهدیسوره مبارکه مائده (آیات 77 الی آ )فرشتهسوره مبارکه انعام (آیات 1 الی 59)همراهسوره مبارکه انعام (آیات 60 الی 90)مریمسوره مبارکه انعام (آیات 91 الی 137)عروسک کوچولوسوره مبارکه انعام (آیات 138 الی 157)سلویسوره مبارکه انعام (آیات 158 الی آ )سوره مبارکه اعراف (آیات 1 الی 51)امیدوارسوره مبارکه اعراف (آیات 52 الی 104)پاییزانسوره مبارکه اعراف (آیات 105 الی 143)سبز اکلیلیسوره مبارکه اعراف (آیات 144 الی 163)رزسوره مبارکه اعراف (آیات 164 الی 195)رهاسوره مبارکه اعراف (آیات 196 الی آ )سوره مبارکه انفال (آیات 1 الی 40)دوستسوره مبارکه انفال (آیات 41 الی آ )سوره مبارکه توبه (آیات 1 الی 13)رحمت خلیلیسوره مبارکه توبه (آیات 14 الی 36)حدیث سوره مبارکه توبه (آیات 37 الی 79)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدا هفته پنجم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.برای شرکت در دور پانزدهم ختم جمعی قرآن کریم لطفا" هر چه زودتر اعلام حضور بفرمایید.لازم به ذکر است سهم بعضی از همراهان به خاطر هفته آ کمی بیشتر از سهم هر هفته شان گردید.
همراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه زمر (آیه آ )سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 36)رحمت خلیلیسوره مبارکه غافر (آیات 37 الی 77)توت فرنگیسوره مبارکه غافر (آیات 78 الی آ )سوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی 11)دوستسوره مبارکه فصلت (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه شوری (آیات 1 الی 22)فاطمهسوره مبارکه شوری (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه ز ف (آیات 1 الی 60)حدیثسوره مبارکه ز ف (آیات 61 الی آ )سوره مبارکه دخان (تمامی آیات)سوره مبارکه جاثیه (آیات 1 الی 32)مریمسوره مبارکه جاثیه (آیات 33 الی آ )سوره مبارکه احقاف (تمامی آیات)سوره مبارکه محمد (آیات 1 الی 29)رهاسوره مبارکه محمد (آیات 30 الی آ )سوره مبارکه فتح (تمامی آیات)سوره مبارکه حجرات (آیات 1 الی 11)سلویسوره مبارکه حجرات (آیات 12 الی آ )سوره های مبارکهق - ذاریاتسوره مبارکه طور (آیات 1 الی 31)سعیدهسوره مبارکه طور (آیات 32 الی ا )سوره های مبارکهنجم - قمر - الرحمن - واقعهسوره مبارکه حدید (آیات 1 الی 11)سبز اکلیلیسوره مبارکه حدید (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه مجادله (آیات 1 الی 6)فرشتهسوره مبارکه مجادله (آیات 7 الی آ )سوره مبارکه (تمامی آیات)سوره مبارکه ممتحنه (آیات 1 الی 11)لیلاسوره مبارکه ممتحنه (آیات 12 الی آ )سوره های مبارکهصف - - منافقون - تغابنسوره مبارکه طلاق (آیات 1 الی 5)لطف خداسوره مبارکه طلاق (آیات 6 الی آ سوره مبارکه تحریمسوره مبارکه ملک (آیات 1 الی 12)جانانسوره مبارکه ملک (آیات 13 الی آ سوره های مبارکهقلم - حاقه - معارجسوره مبارکه نوح (آیات 1 الی 10)امیدوارسوره مبارکه نوح (آیات 11 الی آ )سوره های مبارکه جن - مزمل - مدثر - قیامتسوره مبارکه انسان (آیات 1 الی 5)رزسوره مبارکه انسان (آیات 6 الی آ )سورههای مبارکهمرسلات - نبأ مهدیسوره های مبارکهنازعات - عبس - تکویر - انفطار مطففین - انشقاق - طارقهمراهسوره های مبارکه اعلی - غاشیه - فجر - بلد - شمس - لی ینبسوره های مبارکهضحی - انشراح - تین - علق - قدربینه - ز له - عادیات قرعه - تکاثرعصر - همزه - فیل - قریش - ماعونکوثر - کافرون - نصر - مسداخلاص - فلق - ناس
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور سیزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.
همراهاننام سوره و شماره آیاتلطف خداسوره مبارکه مائده (آیات 24 الی 45)مریمسوره مبارکه مائده (آیات 46 الی 89)عروسک کوچولوسوره مبارکه مائده (آیات 90 الی 113)همراهسوره مبارکه مائده (آیات 114 الی آ )سوره مبارکه انعام (آیات 1 الی 27)امیدوارسوره مبارکه انعام (آیات 28 الی 81)رحمت خلیلیسوره مبارکه انعام (آیات 82 الی 110)فاطمهسوره مبارکه انعام (آیات 111 الی 151)دوستسوره مبارکه انعام (آیات 152 الی آ )سوره مبارکه اعراف (ایات 1 الی 43)فرشتهسوره مبارکه اعراف (آیات 44 الی 95)حدیثسوره مبارکه اعراف (آیات 96 الی 155)توت فرنگیسوره مبارکه اعراف (آیات 156 الی 163)رزسوره مبارکه اعراف (آیات 164 الی 195)مهدیسوره مبارکه اعراف (آیات 196 الی آ )سوره مبارکه انفال (آیات 1 الی 45)رهاسوره مبارکه انفال (آیات 46 الی آ )سوره مبارکه توبه (آیات 1 الی 13)سبز اکلیلیسوره مبارکه توبه (آیات 14 الی 36)ها وره مبارکه توبه (آیات 37 الی 79)جانانسوره مبارکه توبه (آیات 80 الی 122)لیلاسوره مبارکه توبه (آیات 123 الی آ )سوره مبارکه یونس (آیات 1 الی 42)سلویسوره مبارکه یونس (آیات 43 الی 106)
فایل صوتی ترتیل سوره های قران کریم به صورت جداگانه و باصدای شهریار پرهیزگار
1. ترتیل سوره حمد2. ترتیل سوره بقره3. ترتیل سوره آل عمران
4. ترتیل سوره نساء5. ترتیل سوره مائده
6. ترتیل سوره انعام7. ترتیل سوره اعراف8. ترتیل سوره انفال
9. ترتیل سوره توبه
10. ترتیل سوره یونس
11. ترتیل سوره هود
12. ترتیل سوره یوسف
13. ترتیل سوره رعد
14 . ترتیل سوره ابراهیم
15. ترتیل سوره حجر
16. ترتیل سوره نحل
17. ترتیل سوره اسراء18. ترتیل سوره کهف
19. ترتیل سوره مریم
20. ترتیل سوره طه
21. ترتیل سوره انبیاء
22. ترتیل سوره حج
23. ترتیل سوره مؤمنون
24. ترتیل سوره نور25. ترتیل سوره فرقان
26. ترتیل سوره شعراء
27. ترتیل سوره نمل28. ترتیل سوره قصص29. ترتیل سوره عنکبوت
30. ترتیل سوره روم31. ترتیل سوره لقمان
32. ترتیل سوره سجده33. ترتیل سوره احزاب
34. ترتیل سوره سبأ35. ترتیل سوره فاطر36. ترتیل سوره یس
37. ترتیل سوره صافات
38. ترتیل سوره ص
39. ترتیل سوره زمر
40. ترتیل سوره غافر
41. ترتیل سوره فصلت42. ترتیل سوره شوری43. ترتیل سوره ز ف44. ترتیل سوره دخان
45. ترتیل سوره جاثیه
46. ترتیل سوره احقاف
47. ترتیل سوره محمد
48. ترتیل سوره فتح49. ترتیل سوره حجرات
50. ترتیل سوره ق51. ترتیل سوره ذاریات
52. ترتیل سوره طور
53. ترتیل سوره نجم
54. ترتیل سوره قمر
55. ترتیل سوره الرحمن
56. ترتیل سوره واقعه57. ترتیل سوره حدید
58. ترتیل سوره مجادله
59. ترتیل سوره
60. ترتیل سوره ممتحنه
61. ترتیل سوره صف62. ترتیل سوره
63. ترتیل سوره منافقون
64. ترتیل سوره تغابن
65. ترتیل سوره طلاق66. ترتیل سوره تحریم
67. ترتیل سوره ملک
68. ترتیل سوره قلم69. ترتیل سوره حاقه
70. ترتیل سوره معارج
71. ترتیل سوره نوح
72. ترتیل سوره جن
73. ترتیل سوره مزمل74. ترتیل سوره مدثر
75. ترتیل سوره قیامت
76. ترتیل سوره انسان
77. ترتیل سوره مرسلات
78. ترتیل سوره نبأ
79. ترتیل سوره نازعات80. ترتیل سوره عبس
81. ترتیل سوره تکویر82. ترتیل سوره انفطار83. ترتیل سوره مطففین84. ترتیل سوره انشقاق
85. ترتیل سوره بروج
86. ترتیل سوره طارق
87. ترتیل سوره اعلی
88. ترتیل سوره غاشیه
89. ترتیل سوره فجر
90. ترتیل سوره بلد
91. ترتیل سوره شمس
92. ترتیل سوره لیل
93. ترتیل سوره ضحی
94. ترتیل سوره انشراح
95. ترتیل سوره تین
96. ترتیل سوره علق
97. ترتیل سوره قدر
98. ترتیل سوره بینه
99. ترتیل سوره ز ال
100. ترتیل سوره عادیات
101. ترتیل سوره قارعه
102. ترتیل سوره تکاثر103. ترتیل سوره عصر
104. ترتیل سوره همزة
105. ترتیل سوره فیل
106. ترتیل سوره قریش
107. ترتیل سوره ماعون
108. ترتیل سوره کوثر
109. ترتیل سوره کافرون
110. ترتیل سوره نصر
111. ترتیل سوره لهب
112. ترتیل سوره اخلاص
113. ترتیل سوره فلق
114. ترتیل سوره ناس ماس دعا


آیه ۱ ۵۶:۳۶
آیات ۱ تا ۲ ۵۳:۲۴
آیه ۳ ۱:۰۰:۰۵
آیات ۴ تا ۶ ۵۵:۳۰
آیات ۶ تا ۹ ۵۴:۳۴
آیات ۹ تا ۱۱ ۵۳:۲۹
آیات ۱۱ تا ۱۲ ۵۰:۲۴
آیات ۱۳ تا ۱۶ ۵۵:۰۸
آیات۱۷ تا ۱۸ ۵۲:۰۷
آیات ۱۹ تا ۲۱ ۵۲:۰۷
آیات ۲۲ تا ۲۳ ۵۵:۳۲
آیه ۲۴ ۵۲:۴۶
آیه ۲۵ ۴۷:۱۲
آیات ۲۶ تا ۲۸ ۴۳:۲۵
آیات ۲۹ تا ۳۰ ۴۶:۱۱
آیه ۳۱ ۴۹:۴۴
آیات ۳۲ تا ۳۴ ۵۲:۰۲
آیات ۳۴ تا ۳۵ ۴۷:۰۶
آیات ۳۶ تا ۳۸ ۵۳:۰۸
آیات ۳۹ تا ۴۲ ۴۳:۰۵
آیه ۴۳ ۵۵:۵۸
آیات ۴۴ تا ۴۶ ۵۲:۵۷
آیات ۴۶ تا ۴۷ ۴۹:۱۶
آیات۴۸ تا ۴۹ ۵۰:۵۸
آیات ۵۰ تا ۵۷ ۵۹:۰۷
آیات ۵۷ تا ۵۸ ۵۴:۲۰
آیه ۵۹ ۴۶:۱۶
آیات ۶۰ تا ۶۴ ۴۵:۲۸
آیات ۶۵ تا ۶۸ ۴۵:۳۲
آیات ۶۹ تا ۷۰ ۴۸:۴۳
آیات ۷۱ تا ۷۴ ۵۷:۴۴
آیات ۷۵ تا ۷۶ ۵۳:۵۶
آیات ۷۷ تا ۷۸ ۴۹:۳۴
آیات ۷۸ تا ۸۲ ۵۵:۲۲
آیات ۸۳ تا ۸۵ ۵۲:۱۲
آیات ۸۶ تا ۸۷ ۵۸:۵۸
آیات ۸۸ تا ۹۱ ۵۷:۵۰
آیات ۹۲ تا ۹۳ ۵۳:۳۱
آیات ۹۴ تا ۹۵ ۴۲:۰۴
آیات ۹۷ تا ۱۰۰ ۴۷:۳۱
آیه ۱۰۱ ۴۳:۰۶
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۴ ۵۸:۳۷
آیات ۱۰۵ تا ۱۰۹ ۵۵:۵۸
آیات ۱۱۰تا ۱۱۳ ۵۳:۲۸
آیه ۱۱۴ ۵۶:۳۴
آیات ۱۱۵ تا ۱۱۸ ۵۳:۴۲
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۲ ۵۵:۵۴
آیات ۱۲۳ تا ۱۲۶ ۵۷:۳۳
آیات ۱۲۷ تا ۱۲۸ ۵۳:۴۷
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۴ ۵۲:۳۴
آیه ۱۳۵ ۵۷:۴۰
آیات ۱۳۶ تا ۱۳۸ ۵۶:۳۸
آیات ۱۳۹ تا ۱۴۰ ۵۹:۳۰
آیات ۱۴۱ تا ۱۴۲ ۵۳:۳۵
آیات ۱۴۲ تا ۱۴۶ ۵۶:۴۴
آیات ۱۴۷ تا ۱۴۸ ۵۴:۲۹
آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲ ۵۵:۰۰
آیات ۱۵۲ تا ۱۵۸ ۵۹:۴۶
آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ ۵۷:۵۸
آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶ ۵۲:۱۵
آیات ۱۶۶ تا ۱۷۰ ۵۶:۵۶
آیه ۱۷۱ ۱:۰۲:۲۵
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ ۵۳:۳۹
آیات ۱۷۵ تا ۱۷۶ ۱:۰۲:۰۰
سلام و عرض ادب خدمت همرهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته پنجم از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریه را آغاز می کنیماز همراهی شما سپاسگزارمختم دور یازدهم به پایان رسیداگر برای دور دوازدهم تمایل به همراهی دارید لطفا" هر چه زودتر اطلاع بدیدمچکرم.
همراهاننام سوره و شماره آیاتعلیسوره مبارکه ز ف (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه دخان (آیات 1 الی 30)رزسوره مبارکه دخان (آیات 31 الی آ )سوره مبارکه جاثیه (آیات 1 الی 22)سبز اکلیلیسوره مبارکه جاثیه (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه احقاف (آیات 1 الی 16)عروسک کوچولوسوره مبارکه احقاف (آیات 17 الی آ )سوره مبارکه محمد (آیات 1 الی 11)لیلاسوره مبارکه محمد (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه فتح (آیات 1 الی 25)رحمت خلیلیسوره مبارکه فتح (آیات 26 الی آ )سوره مبارکه حجرات (تمامی آیات)لطف خداسوره مبارکه ق (تمامی آیات)سوره مبارکه ذاریات (آیات 1 الی 19)رهاسوره مبارکه ذاریات (آیات 20 الی آ )سوره مبارکه طورسوره مبارکه نجم (آیات 1 الی 26)ها وره مبارکه نجم (آیات 27 الی آ )سوره های مبارکهقمر - الرحمن - واقعه حدید - مجادله مریمسوره های مبارکه - ممتحنهسوره مبارکه صف (آیات 1 الی 5)حدیثسوره های مبارکهصف - - منافقون - تغابن امیدوارسوره های مبارکهطلاق - تحریم - ملک فرشتهسوره های مبارکه قلم - حاقه - معارجسوره مبارکه نوح (آیات 1 الی 10)مهدیسوره مبارکه نوح (آیات 11 الی آ سوره های مبارکهجن - مزمل - مدثردوستسوره های مبارکهقیامت - انسان - مرسلات - نبأ سوره مبارکه نازعات (آیات 1 الی 15) توت فرنگیسوره مبارکه نازعات (آیات 16 الی آ )سوره مبارکه عبس همراهسوره های مبارکه تکویر - انفطار - مطففین - انشقاق فاطمهسوره های مبارکه بروج - طارق - اعلی - غاشیهفجر - بلد - شمس - لیل ضحی - انشراحسلوی سوره های مبارکه تین - علق - قدر - بینه - ز له عادیات - قارعه - تکاثر - عصر - همزه فیل - قریش - ماعون - کوثر - کافرون نصر - مسد - اخلاص - فلق - ناس

ردیف نام سوره شمار آیه ها ترتیب نزول محل نزول ۹۶ سوره علق ۱۹ ۱ مکه ۶۸ سوره قلم ۵۲ ۲ مکه ۷۳ سوره مزمل ۲۰ ۳ مکه ۷۴ سوره مدثر ۵۶ ۴ مکه ۱ سوره حمد ۷ ۵ مکه ۱۱۱ سوره مسد ۵ ۶ مکه ۸۱ سوره تکویر ۲۹ ۷ مکه ۸۷ سوره اعلی ۱۹ ۸ مکه ۹۲ سوره اللیل ۲۱ ۹ مکه ۸۹ سوره فجر

۳۰

۱۰

مکه
ادامه مطلب

سوره یوسف
آیات ۱ تا ۳ ۵۹:۰۷
آیات ۴ و ۵ ۵۹:۱۴
آیات ۶ تا ۹ ۱:۰۰:۲۰
آیات ۱۰ تا ۱۶ ۵۹:۱۵
آیات ۱۷ تا ۲۲ ۱:۰۲:۱۰
آیات ۲۳ و ۲۴ ۵۳:۰۹
آیات ۲۵ تا ۲۹ ۱:۰۰:۳۰
آیات ۳۰ تا ۳۴ ۵۲:۱۴
آیات ۳۵ تا ۳۸ ۵۸:۰۷
آیات ۳۹ تا ۴۵ ۵۰:۳۱
آیات ۴۶ تا ۵۳ ۵۹:۱۶
آیات ۵۴ تا ۵۸ ۵۸:۲۸
آیات ۵۹ تا ۶۷ ۵۸:۱۱
آیات ۶۸ تا ۷۶ ۱:۰۲:۲۵
آیات ۷۷ تا ۸۳ ۵۴:۰۸
آیات ۸۴ تا ۸۸ ۱:۰۲:۱۷
آیات ۸۹ تا ۹۲ ۵۷:۴۰
آیات ۹۳ تا ۹۹ ۵۳:۱۳
آیات ۱۰۱ و ۱۰۲ ۵۷:۰۱
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۷ ۴۸:۰۶
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۱ ۰۱:۰۲:۳۶
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز میکنیم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتحدیثسوره مبارکه اعراف (آیات 38 الی 87)مریمسوره مبارکه اعراف (آیات 88 الی 149)رزسوره مبارکه اعراف (آیات 150 الی 170)رحمت خلیلیسوره مبارکه اعراف (آیات 171 الی آ )توت فرنگیسوره مبارکه انفال (آیات 1 الی 16)سلویسوره مبارکه انفال (آیات 17 الی 69)مهدیسوره مبارکه انفال (آیات 70 الی آ )
سوره مبارکه توبه (آیات 1 الی 36)سبز اکلیلیسوره مبارکه توبه (آیات 37 الی 61)امیدوارسوره مبارکه توبه (آیات 62 الی 99)رهاسوره مبارکه توبه (آیات 100 الی آ )
سوره مبارکه یونس (آیات 1 الی 6)فاطمهسوره مبارکه یونس (آیات 7 الی 61)عروسک کوچولوسوره مبارکه یونس (آیات 62 الی 97)همراهسوره مبارکه یونس (آیات 98 الی آ )
سوره مبارکه هود (آیات 1 الی 19)دوستسوره مبارکه هود (آیات 20 الی 81)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته هفته پنجم از دور سیزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.به دلیل اینکه هفته آ سهم بندی بود، سهم بعضی از دوستان بیشتر از تعداد سهم بندی هر هفته شان در نظر گرفته شد، هر کدام از عزیزان که در خواندن سهم اضافه شده مشکل دارند لطفا" اطلاع بدهند تا توسط اینجانب خوانده شود.عزیزان برای شرکت در دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم لطفا" هر چه زودتر اطلاع رسانی بفرمایید.
همراهاننام سوره و شماره آیاتلطف خداسوره مبارکه زمر (آیه آ )سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 33)مریمسوره مبارکه غافر (آیات 34 الی آ )سوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی 20)عروسک کوچولوسوره مبارکه فصلت (آیات 21 الی آ )همراهسوره مبارکه شوری (آیات 1 الی 31)امیدوارسوره مبارکه شوری (آیات 32 الی آ )سوره مبارکه ز ف (آیات 1 الی 73)رحمت خلیلیسوره مبارکه ز ف (آیات 74 الی آ )سوره مبارکه دخان (تمامی آیات)فاطمه سوره های مبارکه جاثیه - احقافدوستسوره مبارکه محمد (تمامی آیات)سوره مبارکه فتح (آیات 1 الی 28)فرشتهسوره مبارکه فتح (آیه آ )سوره های مبارکهحجرات - قسوره مبارکه ذاریات (آیات 1 الی 51)حدیثسوره مبارکه ذاریات (آیات 52 الی آ )سوره های مبارکه طور - نجم سوره مبارکه قمر (آیات 1 الی 49)توت فرنگیسوره مبارکه قمر (آیات 50 الی آ )سوره مبارکه الرحمن (آیات 1 الی 40)رزسوره مبارکه الرحمن (آیات 41 الی )سوره مبارکه واقعه (آیات 1 الی 76)مهدیسوره مبارکه واقعه (آیات 77 الی آ )سوره مبارکه حدید (تمامی آیات)سوره مبارکه مجادله (آیات 1 الی 21)رهاسوره مبارکه مجادله (آیه آ )سوره مبارکه (تمامی آیات)سوره مبارکه ممتحنه (آیات 1 الی 11)سبز اکلیلیسوره ممتحنه (آیات 12 الی آ )سوره های مبارکه صف - سوره مبارکه منافقون (ایات 1 الی 4)ها وره مبارکه منافقون (آیات 5 الی آ ) سوره های مبارکه تغابن - طلاق - تحریمسوره مبارکه ملک (آیات 1 الی 12)جانانسوره مبارکه ملک (آیات 13 الی آ )سوره های مبارکه قلم - حاقه - معارجسوره مبارکه نوح (ایات 1 الی 10)لیلاسوره مبارکه نوح (آیات 11 الی آ )سوره های مبارکه جن - مزمل - مدثر - قیامتسوره مبارکه انسان (آیات 1 الی 5)سلویسوره مبارکه انسان (آیات 6 الی آ )سوره های مبارکهمرسلات - نبأ - نازعات عبس - تکویر - انفطار - مطففینسعیدهسوره های مبارکهانشقاق - بروج - طارق - اعلی - غاشیهفجر - بلد - شمس -لیل - ضحی - انشراحتین - علق - قدر - بینه - ز له - عادیاتقارعه - تکاثر - عصر - همزه - فیل - قریشماعون - کوثر - کافرون - نصر - مسداخلاص - فلق - ناس
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتحدیثسوره مبارکه نساء (آیات 12 الی 44)مریمسوره مبارکه نساء (آیات 45 الی 91)رزسوره مبارکه نساء (آیات 92 الی 113)رحمت خلیلیسوره مبارکه نساء (آیات 114 الی 140)توت فرنگیسوره مبارکه نساء (آیات 141 الی 154)سلویسوره مبارکه نساء (آِیات 155 الی آ )سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 13)مهدیسوره مبارکه مائده (آیات 14 الی 50)سبز اکلیلیسوره مبارکه مائده (آیات 51 الی 76)امیدوارسوره مبارکه مائده (آیات 77 الی 113)رهاسوره مبارکه مائده (آیات 114 الی آ )سوره مبارکه انعام (آیات 1 الی 44)فاطمهسوره مبارکه انعام (آیات 45 الی 94)عروسک کوچولوسوره مبارکه انعام (آیات 95 الی 124)همراهسوره مبارکه انعام (آیات 125 الی 146)دوستسوره مبارکه انعام (آیات 147 الی آ )سوره مبارکه اعراف (آیات 1 الی 37)
در زیر به تعدادی دعای قرانی جهت تسهیل در امر ازدواج اشاره می شود که بسیار مجرب می باشد :

جهت تسهیل در امر ازدواج آیات قرآنی زیر را با خلوص نیت بخوانید :
1 ) سوره قصص آیات 24 - 28

2 ) سوره حج آیات 27 - 28


***********************************************************************************برای ازدواج بخواند سوره انشراح را در هر شب 313 بار و هر 10 بار دعای زیر را بخواند :


(( اللهم اشرح صدور اولاد آدم و بنات حواء ، اللهم ارزقنی ا وجه الصالحه ی تحبها و ترضاها او ارزقنی ا وج اصالح الذی تحبه و ترضاه ))

*************************************************************************************
جهت تسهیل در ازدواج

استغفار زیاد انجام دهید
سوره های ز له - کافرون - نصر - صمد زیاد خوانده شود
در بین ها این دعا خوانده شود : (( رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر )) سوره قصص آیه 24 * *بهتر است در ح سجده خوانده شود**


تفسیر نمونه سوره نساء لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 21 تفسیر نمونه آیه 1 سوره نساء مقدمه این سوره در ((مدینه )) نازل شده و داراى 177 آیه است . سوره نساء قبل از ورود در تفسیر آیات این سوره یادآورى چند نکته لازم است : 1 - محل نزول سوره نساء تمام آیات این سوره (به استثناى آیه 58 طبق نقل بعضى از مفسران ) در مدینه نازل شده است و از نظر ترتیب نزول بعد از سوره ((ممتحنه )) قرار دارد. زیرا مى دانیم ترتیب کنونى سوره هاى قرآن مطابق ترتیب نزول سوره ها نیست یعنى ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


آیه ۱ ۵۹:۰۵
آیات ۱ تا ۲ ۵۸:۵۰
آیه ۳ /قسمت ۱ ۵۴:۳۷
آیه ۳ /قسمت ۲ ۳۸:۰۲
آیات ۴ تا ۵ ۵۳:۵۶
آیات ۵ تا ۶ ۵۷:۲۴
آیه ۶ ۴۳:۰۲
آیات ۶ تا ۷ ۵۸:۴۱
آیات ۷ تا ۸ ۵۸:۳۷
آیات ۸ تا ۱۲ ۵۹:۰۳
آیات ۱۳ تا ۱۴ ۱:۰۰:۰۶
آیات ۱۵ تا۱۶ ۴۸:۱۶
آیات ۱۷ تا ۲۰ ۴۴:۱۸
آیات ۱۹ تا ۲۶ ۵۶:۲۳
آیات ۲۷ تا ۳۱ ۵۷:۲۱
آیات ۳۲ تا ۳۳ ۴۹:۵۶
آیات ۳۳تا ۳۵ ۵۷:۴۶
آیات ۳۶ تا ۳۸ ۴۵:۴۰
آیات۳۸ تا ۴۱ ۵۰:۲۱
آیات ۴۱ تا ۴۴ ۱:۰۰:۳۸
آیات ۴۵ تا ۴۸ ۵۵:۵۸
آیات ۴۸ تا ۵۱ ۵۸:۰۱
آیات ۵۱ تا ۵۴ ۵۳:۰۲
آیات ۵۴ تا ۵۵ ۵۴:۴۴
آیات ۵۶ تا ۶۳ ۴۴:۰۹
آیات ۶۴ تا ۶۶ ۴۲:۰۷
آیه ۶۷ ۵۹:۵۳
آیات ۶۸ تا ۶۹ ۵۶:۳۱
آیات ۶۹ تا ۷۱ ۵۷:۳۳
آیات ۷۲ تا ۷۷ ۵۴:۲۲
آیات ۷۸ تا ۸۱ ۵۰:۰۶
آیات ۸۲ تا ۸۶ ۴۷:۱۹
آیات ۸۷ تا ۸۹ ۵۵:۲۸
آیات ۹۰ تا ۹۱ ۵۴:۳۵
آیات ۹۲ تا ۹۳ ۵۴:۱۷
آیات ۹۴ تا ۹۵ ۵۶:۴۲
آیات ۹۶ تا ۱۰۰ ۵۱:۰۲
آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ ۵۹:۵۶
آیات ۱۰۵ تا ۱۰۶ ۵۷:۲۱
آیات ۱۰۶ تا ۱۱۰ ۴۹:۳۲
آیات ۱۱۰ تا ۱۱۴ ۵۹:۳۴
آیات ۱۱۵ تا ۱۲۰ ۳۰:۱۷
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.ختم جمعی سوره حمد به نیت شفای همه بیماران جهان
همراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 37)رحمت خلیلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 38 الی 69)توت فرنگیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 70 الی 83)دوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 84 الی 126)فاطمهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 127 الی 176)حدیثسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 177 الی 215)مریمسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 216 الی 248)رهاسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 249 الی 274)سلویسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 275 الی آ )سوره مبارکه آل عمران (آیات 1 الی 29)سعیدهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 30 الی 140)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 141 الی 165)فرشتهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 166 الی آ )سوره مبارکه نساء (آیات 1 الی 11)لیلاسوره مبارکه حمدسوره مبارکه نساء (آیات 12 الی 44)لطف خداسوره مبارکه حمدسوره مبارکه نساء (آیات 45 الی 74)جانانسوره مبارکه حمدسوره مبارکه نساء (آیات 75 الی 113)امیدوارسوره مبارکه حمدسوره مبارکه نساء (آیات 114 الی 162)رزسوره مبارکه حمدسوره مبارکه نساء (آیات 163 الی آ )سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 5)مهدیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه مائده (آیات 6 الی 41)همراهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه مائده (آیات 42 الی 64)


آیات ۱ تا ۲ ۵۰:۲۶
آیات ۲ تا ۳ ۵۳:۴۶
آیات ۴ تا ۷ ۴۸:۲۲
آیات ۸ تا ۱۱ ۵۵:۳۵
آیات ۱۲ تا ۱۳ ۵۲:۲۶
آیات ۱۴ تا ۱۶ ۵۴:۲۸
آیات ۱۷ تا ۲۳ ۵۳:۳۸
آیات ۲۳ تا ۲۵ ۵۹:۲۹
آیات ۲۶ تا ۲۷ ۵۲:۳۹
آیات ۲۷ تا ۳۲ ۵۱:۰۶
آیات ۳۳ تا ۴۱ ۵۲:۴۴
آیات ۴۲ تا ۴۶ ۵۴:۴۱
آیات ۴۷ تا ۵۰ ۵۴:۵۲
آیات ۵۱ تا ۵۴ ۵۵:۳۸
آیات ۵۵ تا ۵۷ ۵۳:۱۵
آیات ۶۷ تا ۶۲ ۴۴:۱۰
آیات ۶۲تا ۷۰ ۵۰:۵۳
آیه ۷۱ ۴۹:۰۷
آیات ۷۲ تا ۷۳ ۱:۰۰:۳۳
آیات ۷۴ تا ۷۸ ۵۰:۵۵
آیات ۷۹ تا ۸۰ ۴۸:۴۵
آیات ۸۱ تا ۹۱ ۵۳:۱۱
آیات ۹۲ تا ۱۰۰ ۵۵:۰۸
آیه ۱۰۰ ۵۱:۵۴
آیات ۱۰۰ و ۱۰۱ ۵۰:۱۳
آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ ۵۳:۲۶
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵ ۴۸:۵۸
آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸ ۵۶:۴۳


آیات ۱ تا ۲ ۵۵:۱۴
آیات ۲ تا ۴ ۵۰:۵۵
آیات ۴ تا ۹ ۵۸:۲۵
آیات ۹ تا ۱۱ ۵۸:۰۶
آیات ۱۲ تا ۱۶ ۵۷:۱۱
آیات ۱۷ تا ۲۳ ۴۹:۴۲
آیات ۲۳ تا ۲۹ ۵۲:۲۱
آیات ۳۰ تا ۳۲ ۵۷:۰۷
آیات ۳۳ تا ۳۶ ۵۴:۲۶
آیات ۶۹ تا ۳۹ ۵۷:۵۲
آیات ۳۹ تا ۴۲ ۵۹:۰۵
آیات ۴۳ تا ۴۴ ۵۷:۲۸
آیات ۴۵ تا ۵۰ ۵۸:۲۴
آیات ۵۱ تا ۵۶ ۴۶:۵۸
آیات ۵۷ تا ۶۱ ۱:۰۰:۳۲
آیات ۶۱ تا ۶۴ ۵۸:۵۱
آیات ۶۵ تا ۶۹ ۱:۰۰:۱۰
آیات ۷۰ تا ۷۱ ۵۱:۴۶
آیات ۷۱ تا ۷۲ ۵۱:۱۷
آیات ۷۲ تا ۷۶ ۵۲:۴۱
آیات ۷۷ تا ۷۹ ۵۷:۵۵
آیات ۸۰ تا ۸۴ ۵۹:۱۲
آیات ۸۴ تا ۸۹ ۵۹:۰۲
آیات ۸۹ تا ۹۰ ۱:۰۰:۴۶
آیات ۹۰ تا ۹۲ ۱:۰۱:۱۲
آیات ۹۳ تا ۹۶ ۴۳:۵۷
آیات ۹۷ تا ۹۸ ۵۰:۴۳
آیات ۹۸ تا ۱۰۳ ۵۳:۴۵
آیات ۱۰۳ تا ۱۰۸ ۵۵:۱۳
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۳ ۴۹:۲۳
آیات ۱۱۴ تا ۱۱۵ ۴۹:۲۷
آیات ۱۱۶تا ۱۱۹ ۵۳:۱۲
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۱ ۴۹:۳۲
آیات ۱۲۱ تا ۱۲۵ ۵۲:۲۲
آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸ ۵۷:۰۵
تفسیر سوره ( شعرا ) فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات48 بخش اولاجمالی از سوره شعرا : - نام این سوره از چند آیه آ آن که پیرامون شعرای بی هدف سخن می گوید گرفته شده است. - این سوره 227 آیه دارد، تمام این آیات ( به جز چهار آیه آ آن ) در مکه نازل شده است. لحن این آیات مانند دیگر سوره های مکی بیشتر روی اصول اعتقادی، توحید، معاد و دعوت ان خدا و اهمیت قرآن تاکید شده است. در حدیثی از (ص) در اهمیت تلاوت این سوره چنین می خوانیم: ی که سوره شعرا را بخواند، به عدد هر ی که نوح را تصدیق و ...
دریافت فایل «کلمات مشابه»

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما بزرگوارانبه لطف خدای متعال هفته اول از دور هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..قرائت دسته جمعی سوره حمد به نیت شفای بیماران..
همراهاننام سوره و شماره آیاتحدیثسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 61)مریمسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 62 الی 105)رزسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 106 الی 134)رحمت خلیلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 135 الی 163)توت فرنگیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 164 الی 176)سلویسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 177 الی 215)مهدیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 216 الی 248)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 249 الی 264)امیدوارسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 265 الی آ )سوره مبارکه آل عمران (آیات 1 الی 9)رهاسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 10 الی 52)فاطمهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 53 الی 108)عروسک کوچولوسوره مبرکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 109 الی 140)همراهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 141 الی 165)دوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 166 الی آ )سوره مبارکه نساء (آیات 1 الی 11)
1-تفسیرسوره حمد2-تفسیرسوره بقره3-تفسیرسوره آل عمران4-تفسیرسوره نساء5-تفسیرسوره مائده6-تفسیرسوره انعام7-تفسیرسوره اعراف8-تفسیرسوره انفال9-تفسیرسوره توبه10-تفسیرسوره یونس11-تفسیرسوره هود12-تفسیرسوره یوسف13-تفسیرسوره رعد14-تفسیرسوره ابراهیم15-تفسیرسوره حجر16-تفسیرسوره نحل17-تفسیرسوره اسراء18-تفسیرسوره کهف19-تفسیرسوره مریم20-تفسیرسوره طه21-تفسیر سوره انبیاء22-تفسیر سوره حج23-تفسیر سوره مؤمنون24-تفسیر سوره نور25-تفسیر سوره فرقان26-تفسیر سوره شعراء27-تفسیر سوره نمل28-تفسیر سوره قصص29-تفسیر سوره عنکبوت30-تفسیر سوره روم31-تفسیر سوره لقمان32-تفسیر سوره سجده33-تفسیر سوره احزاب34-تفسیر سوره سباء35-تفسیر سوره فاطر36-تفسیر سوره یاسین37-تفسیر سوره صافات38-تفسیر سوره ص39-تفسیر سوره زمر40-تفسیر سوره غافر41-تفسیر سوره فصلت42-تفسیر سوره شوری43-تفسیر سوره ز ف44-تفسیر سوره دخان45-تفسیر سوره جاثیه46-تفسیر سوره احقاف47-تفسیر سوره محمد48-تفسیر سوره فتح49-تفسیر سوره حجرات50-تفسیر سوره ق51-تفسیر سوره ذاریات52-تفسیر سوره طور53-تفسیر سوره نجم54-تفسیر سوره قمر55-تفسیر سوره رحمان56-تفسیر سوره واقعه57-تفسیر سوره حدید58-تفسیر سوره مجادله59-تفسیر سوره 60-تفسیر سوره ممتحنه61-تفسیر سوره صف62-تفسیر سوره 63-تفسیر سوره منافقون64-تفسیر سوره تغابن65-تفسیر سوره طلاق66-تفسیر سوره تحریم67-تفسیر سوره ملک68-تفسیر سوره قلم69-تفسیر سوره حاقه70-تفسیر سوره معارج71-تفسیر سوره نوح72-تفسیر سوره جن73-تفسیر سوره مزمل74-تفسیر سوره مدثر75-تفسیر سوره قیامت76-تفسیر سوره انسان77-تفسیر سوره مرسلات78-تفسیر سوره نباء79-تفسیر سوره نازعات80-تفسیر سوره عبس81-تفسیر سوره تکویر82-تفسیر سوره انفطار83-تفسیر سوره مطففین84-تفسیر سوره انشقاق85-تفسیر سوره بروج86-تفسیر سوره طارق87-تفسیر سوره اعلی88-تفسیر سوره غاشیه89-تفسیر سوره فجر90-تفسیر سوره بلد91-تفسیر سوره شمس92-تفسیر سوره لیل93-تفسیر سوره ضحی94-تفسیر سوره شرح95-تفسیر سوره تین96-تفسیر سوره علق97-تفسیر سوره قدر98-تفسیر سوره بینه99-تفسیر سوره ز ال100-تفسیر سوره عادیات101-تفسیر سوره قارعه102-تفسیر سوره تکاثر103-تفسیر سوره عصر104-تفسیر سوره همزه105-تفسیر سوره فیل106-تفسیر سوره قریش107-تفسیر سوره ماعون108-تفسیر سوره کوثر109-تفسیر سوره کافرون110-تفسیر سوره نصر111-تفسیر سوره مسد112-تفسیر سوره اخلاص113-تفسیر سوره فلق114-تفسیر سوره ناس
کل تفسیر نور قرآئتی در یک فایل فشرده
١. تعداد سوره های قرآن؟ ۱۱۴ ۲. تعداد جزء های قرآن؟ ۳۰ ۳. طولانی ترین سوره قرآن؟ دومین سوره، بقره. ۴. کوتاهترین سوره قرآن؟ صدوهشتمین سوره، کوثر. ۵. طولانی ترین آیه قرآن؟ آیه 286 سوره البقره. ۶. بهترین شب که قرآن به آن اشاره کرده است؟ شب قدر. ۷. بهترین ماه که در قرآن ذکر شده است؟ ماه رمضان. 8. بزرگترین حیوان که در قرآن آمده است؟ فیل. ۹. کوچکترین حیوان که در قرآن آمده است؟ پشه. ۱۰. قلب قرآن یا ریحانه القرآن ؟ یس . ۱۱. سوره ای که به نام یکی از حکما است؟ لقمان. ۱۲. سوره ای که در آن فقط یک ره وجود دارد؟ اخلاص. ۱۳. سوره ای که به نام یکی از ف ات می باشد؟ حدید. ۱۴. آیات سجده تلاوت چند است؟ ۱۴ ۱۵. کدام سوره بدون بسم الله است؟ توبه ۱۶. کدام سوره دارای دو بسم الله می باشد؟ نمل ۱7. عروس قرآن؟ الرحمن. ۱۸. سوره ای که معادل یک سوم قرآن است؟ اخلاص ۱۹. سوره ای به نام یکی از روزهای هفته؟ . ۲۰. چند سوره با قل شروع می شود؟ (5) کافرون، اخلاص، فلق، ناس، جن . ادامه مطلب
آیات شریفه ای که تلاوت میشود:
سوره مبارکه قمر آیات شریفه 49 تا آ ، سوره مبارکه رحمن آیات شریفه 1-29،
سور مبارکه طارق و بلد،سوره مبارکه علق آیات شریفه 1-14
پخش و دریافت
سوره سی و دوم قرآن کریم سوره سجده شناسنامه سوره سجده شماره صفحه: 415 ترتیب نزول: 75 سال نزول: قبل از هجرت تعداد آیات: 30 تعداد حروف: 1564 شماره سوره: 32 محل نزول: مکه جزء: 21 تعداد کلمات: 375 تعداد لفظ الله: 2 معانی سوره در این سوره آیه 15 را هر ی بخواند و یا بشنود سجده بر او واجب می شود لذا این سوره را بنام سجده نام نهادند. نام های دیگر سوره: مضاجع جمع (مضجع) بمعنای محل خواب. ویژگی سوره این سوره از سورهای غرائم است که در 14 سوره از سوره های قرآن آیات سجده وارد شده، سجده در پیشگاه خداوند می باشد که بندگی بی چون و چرا را ثابت می کند. (برای هر خواننده و شنونده سجده واجب می شود) موضوعات کلی سوره قرآن معجزه الهی است، خلقت زمینی و آسمان- خلقت انسان و ماده اولیه خلقت- برنامه ریزی و تدبیر امور جامعه بشری- ندامت و پشیمانی مجرمین و قیام شب- تقسیم انسان ها به دو گروه متفاوت (مؤمنان و فاسقان) فضیلت قرائت سوره سجده خدا (ص) فرمودند: هر سوره سجده و ملک را بخواند مثل این است که شب قدر را احیا کرده است. (مجمع البیان، ج8، ص508) نسیم وحی nasimevahy اَللّهُــمَّ عَجـِّـل لِوَلیِّــکَ الفَــــرَج