رتبه پرستاری دزفول نیمسال دوم ۹۶ ۹۷

رتبه ی آ ین فرد قبولی پرستاری تهران رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه ت شهر رشته قبولی ۱۹۸۰۶ ۶۰۳۶ منطقه ۱ پسر تهران پرستاری - علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم ۲۰۹۲۴ ۹۶۵۲ منطقه ۲ پسر کرج پرستاری - علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم ۲۶۷۳۸ ۶۰۱۹ منطقه ۳ پسر شهرقدس پرستاری - علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم ۳۳۲۴۳ ۹۴۵۲ منطقه ۱ پسر تهران پرستاری- علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم ۳۰۶۵۴ ۱۴۰۹۰ منطقه ۲ پسر شهر پرستاری- علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم ۳۴۸۱۹ ۸۳۵۳ منطقه ۳ پسر اشتهارد پرستاری- علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم ۳۶۰۰۹ ۱۰۱۰۹ منطقه ۱ پسر تهران پرستاری - علوم پزشکی ایران-روزانه نیمسال دوم ۳۶۴۳۴ ۱۶۵۵۸ منطقه ۲ پسر کرج پرستاری - علوم پزشکی ایران-روزانه نیمسال دوم ۲۶۰۵۷ ۵۸۲۹ منطقه ۳ پسر شهرقدس پزشکی - علوم پزشکی ایران-روزانه
اصفهان رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه ت شهر رشته قبولی ۲۶۰۷۵ ۷۶۸۴ منطقه ۱ پسر اصفهان پرستاری- علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم ۳۲۰۱ ۱۴۶۷۸ منطقه ۲ پسر نجف اباد پرستاری- علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم ۳۸۱۲۰ ۹۳۲۹ منطقه ۳ پسر اصفهان پرستاری- علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم ادامه مطلب
برای اطلاع از آ ین درصد و رتبه های قبولی پرستاری (روزانه) به مطلب “آ ین درصد و رتبه های قبولی پرستاری (روزانه)” مراجعه نمایید.
برای اطلاع از آ ین درصد و رتبه های قبولی رشته ی پرستاری پردیس خودگردان به مطلب “آ ین درصد و رتبه های قبولی رشته ی پرستاری پردیس خودگردان” مراجعه نمایید.
رتبه ی آ ین فرد قبولی پرستاری تهران رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه ت شهر رشته قبولی ۱۹۸۰۶ ۶۰۳۶ منطقه ۱ پسر تهران پرستاری - علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم ۲۰۹۲۴ ۹۶۵۲ منطقه ۲ پسر کرج پرستاری - علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم ۲۶۷۳۸ ۶۰۱۹ منطقه ۳ پسر شهرقدس پرستاری - علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم ۳۳۲۴۳ ۹۴۵۲ منطقه ۱ پسر تهران پرستاری- علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم ۳۰۶۵۴ ۱۴۰۹۰ منطقه ۲ پسر شهر پرستاری- علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم ۳۴۸۱۹ ۸۳۵۳ منطقه ۳ پسر اشتهارد پرستاری- علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم ۳۶۰۰۹ ۱۰۱۰۹ منطقه ۱ پسر تهران پرستاری - علوم پزشکی ایران-روزانه نیمسال دوم ۳۶۴۳۴ ۱۶۵۵۸ منطقه ۲ پسر کرج پرستاری - علوم پزشکی ایران-روزانه نیمسال دوم ۲۶۰۵۷ ۵۸۲۹ منطقه ۳ پسر شهرقدس پزشکی - علوم پزشکی ایران-روزانه
اصفهان رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه ت شهر رشته قبولی ۲۶۰۷۵ ۷۶۸۴ منطقه ۱ پسر اصفهان پرستاری- علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم ۳۲۰۱ ۱۴۶۷۸ منطقه ۲ پسر نجف اباد پرستاری- علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم ۳۸۱۲۰ ۹۳۲۹ منطقه ۳ پسر اصفهان پرستاری- علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم ادامه مطلب

علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 18 دانشجو می پذیرد که نیمی از آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ین رتبه قبولی رشته هوشبری تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14687 و در منطقه 3 حدود 9147 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبری تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته هوشبری این است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98 را مطالعه کنند .


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول و نیم سال دوم تحصیلی ، 24 دانشجو می پذیرد که نیمی از آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 13120 و در منطقه 3 حدود 6720 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98 را مطالعه کنند .


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
س رست فرمانداری ویژه دزفول گفت: شنیده شدن صدای انفجار در دزفول مربوط به آتش سوزی جزئی در یکی از انبارهای مهمات تیپ 292 زرهی دزفول بوده است.

علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 30 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ین رتبه قبولی رشته پزشکی تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 در منطقه 1 حدود ... ، منطقه 2 حدود 1963 و در منطقه 3 حدود 981 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پزشکی این است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98 را مطالعه کنند .


ادامه مطلب...

علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 18 دانشجو می پذیرد که نیمی از آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ین رتبه قبولی رشته هوشبری تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14687 و در منطقه 3 حدود 9147 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبری تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته هوشبری این است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98 را مطالعه کنند .


ادامه مطلب...

علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول و نیم سال دوم تحصیلی ، 24 دانشجو می پذیرد که نیمی از آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 13120 و در منطقه 3 حدود 6720 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی تی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98 را مطالعه کنند .ادامه مطلب...
س رست فرمانداری ویژه دزفول گفت: شنیده شدن صدای انفجار در دزفول مربوط به یک آتش سوزی جزئی دریکی از انبارهای تیپ 292 زرهی دزفول بوده است.
دزفول - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول گفت: گردشگران حادثه دیده رودخانه دز با تور مجاز به دزفول سفر نکرده اند.
اهواز - رئیس علوم پزشکی دزفول گفت: تعداد مصدومان نشت گاز کلر در دزفول از مرز ۲۰۰ نفر گذشت.
اهواز - رئیس علوم پزشکی دزفول گفت: تعداد مصدومان نشت گاز کلر در دزفول از مرز ۲۰۰ نفر گذشت.
همشهری آنلاین: معاون اجتماعی فرمانداری دزفول مرگ محسن عادلی مصدوم آشوب دهم دی ماه دزفول در بازداشتگاه را تکذیب کرد و گفت: هیچ فردی در حوادث اخیر در بازداشتگاه در دزفول فوت نکرده است.
فرماندار دزفول: در حوادث اخیر هیچ فردی در شهرستان دزفول در هنگام بازداشت فوت نشده است
فرماندار دزفول: در حوادث اخیر هیچ فردی در شهرستان دزفول در هنگام بازداشت فوت نشده است
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، از تعطیلی یک کارگاه که باعث آلودگی هوا دزفول شده بود، خبر داد.
رییس علوم پزشکی دزفول از مسمومیت بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان منطقه ساحلی دزفول خبر داد.


بشنو از نَی غربت دزفول را
شرح مظلومیّت دزفول را
قصه ای از داغ تاریخ است این
قصه ی «شهرِ صواریخ» است این
با غم دزفول شعر آغاز شد
بغض ها با بمب و موشک باز شد
ناگهان آژیر ِ قرمز می کشند
جبهه را تا ساحل دز می کشند
های خانه پرچم می شوند
خانه ها خطّ مقدم می شوند
خاک و آب و آسمان را می زنند
مرد، زن، پیر و جوان را می زنند
هرکه دارد از شهادت قسمتی
می پرد در آسمان «وحدتی»
بوی خون می آورد باد صبا
می شود خونین، دلِ «سبز ِ قبا»
آه دزفول ! از غمت حرفی بزن
چند تن از سر جدا شد ؟ چند تن؟
چند خانه روی هم آوار شد ؟
چند بار این زخم ها تکرار شد؟
حد ِ مظلومیت و دردت کجاست؟
آه ! «قصابِ جوانمرد»ت کجاست؟
«دُروَلی» و« دینوی» و« رَمی» کو؟
آه دزفول از غمت چیزی بگو!
لاله ها رفتند و شهر آزاد شد
شهر ماند اما «شهید آباد» شد
***
بشنو از نَی غربت دزفول را
شرح مظلومیّت دزفول را ...
پاو وینت دزفول
پاو وینت-دزفول فایل پاو وینت دزفول،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. فایل

دزفول
پاو وینت دزفول"/>
رتبه و کارنامه قبولی پزشکی دزفول 95-96 در ج زیر به نمایش در آمده است. دانشکده پزشکی دزفول یکی از دانشکده های علوم پزشکی دزفول است که از های تی ایران می باشد. در سال 1386 دانشکده فوریت های پزشکی با پذیرش 50 نفر دانشجو در مقطع کاردانی بدون کنکور و با نام دانشکده فوریت های پزشکی دزفول فعالیت خود را شروع نمود. درسال 1387، این مرکز مجوز دانشکده علوم پزشکی به صورت یک واحد مستقل آموزشی، پژوهشی و درمانی را دریافت نمود و سی نفر از طریق کنکور برای رشته های کارشناسی علوم آزمایشگاهی، پرستاری و هوشبری در این پذیرفته شدند. سرانجام در سال 1392 دانشکده علوم پزشکی دزفول به علوم پزشکی دزفول ارتقاء یافت. لازم به ذکر است که دانشکده? علوم پزشکی دزفول در مساحت15000 مترمربع و با اعتبار 2 میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساخته شد. این دانشکده دارای بخش های مجتمع خوابگاهی، آزمایشگاه، سالن غذاخوری و ساختمان آموزشی است.

آ ین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی دزفول 95-96
آ ین رتبه های پذیرش در رشته پزشکی تی علوم پزشکی دزفول در این مقاله به حضورتان اعلام می شود، توجه نمایید که این درصدها و ترازها ت می باشد و با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ها، تغییر خواهد داشت. با توجه به این موضوع و با ملاحظه نمونه کارنامه های آ ین نفرات قبولی، آمار حدودی و نه دقیق، ب می نمایید بنابراین لازم است جهت مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور 97 و برنامه ریزی درسی برای داوطلبان کنکور 97، با کارشناسان صدای مشاوران تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی کارشناسان مجرب برای برنامه ریزی درسی کنکور 97 و انتخاب رشته کنکور 97 (با توجه به رتبه ای که در کنکور ب نموده اید و تغییرات جدید مربوط به شرایط ثبت نام کنکور 97 و ظرفیت تی علوم پزشکی دزفول در سال 97) بهره مند شوید.
رشته پزشکی یک علم کاربردی و دانش بنیان است و هدف آن حفظ تندرستی، درمان بیماری ها و بازتوانی افراد آسیب دیده جامعه میباشد. مبنا و اساس علم پزشکی، رشته هایی شامل فیزیک و زیست شناسی تا علوم اجتماعی، ی و علوم انسانی و با استفاده از فناوری های جدید و استدلال قیاسی برای رسیدن به راه حل مشکلات بالینی می باشد. اکتشافات در باب ماهیت ژن ها و سلول ها دریچه ای برای تعریف فیزیولوژی بر مبنای سیستم های مولکولی فراهم نموده است.پزشکی
منطقه 2
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 3دزفول
دزفول/ ظرفیت مازاد
دزفول
دزفول/ مناطق محروم استان اهواز


رتبه کشوری
4818
8259
5375
10501


رتبه منطقه 1
2331
3942
942
2087


نام درس
درصد
درصد
درصد
درصد


ادبیات فارسی
70.7%
54.7%
62.7%
66.7%


عربی
58.7%
69.4%
70.7%
1


معارف
77.4%
1
1
1


زبان
70.7%
13.4%
53.4%
0


زمین شناسی
0
0
0
-1.3%


ریاضیات
46.7%
1
43.4%
38.9%


زیست شناسی
54.5%
55.8%
63.3%
51.8%


فیزیک
54.5%
28.9%
0
1


شیمی
0
46.7%
34.3%
33.4%داوطلبان گرامی کنکور 97 توجه داشته باشند که درصورت تمایل به ادامه تحصیل در ثبت نام پزشکی بدون کنکو آزاد 97، در های برتر کشور، برنامه ریزی کنکور 97 و مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور 97 می توانید با کارشناسان صدای مشاوران تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاوره در زمینه رتبه و کارنامه قبولی پزشکی دزفول 95-96
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 1612 907 909 تماس بگیرید
منبع: رتبه و کارنامه قبولی پزشکی دزفول

دزفول- رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول گفت: مرمت پل ساسانی و ۱۷۰۰ ساله دزفول آغاز شده اما مرمت کامل این پل نیازمند اعتبارات بیشتری است.
معاون و اجتماعی فرمانداری دزفول گفت: علت حادثه انفجار مخزن گاز ال پی جی در دزفول طی بررسی های اولیه، نقص فنی اعلام شد.
دزفول - مدیر فوریت های پزشکی دزفول از مراجعه بیش از ۳۰ مصدوم گاز گرفتگی در این شهرستان خبر داد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول گفت: گردشگران حادثه دیده رودخانه دز با تور مجاز به دزفول سفر نکرده اند.
س رست فرمانداری ویژه دزفول گفت: شنیده شدن صدای انفجار در دزفول مربوط به آتش سوزی جزئی در یکی از انبارهای تیپ 292 زرهی دزفول بوده است.
دزفول - ایرنا - 'یاسین دمند ' از دزفول موفق به ب رتبه نخست مسابقات قرآن ، عترت و دانش آموزی کشور شد. مدیر آموزش و پرورش دزفول روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت:سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن ، عترت دانش آموزان کشور به میزبانی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار شد و یاسین دمند دانش آموز دزفولی توانست رتبه نخست این مسابقات را از آن خود کند.
عبدالمحمد جرجانی افزود:این نخبه قرآنی دانش آموز دبیرستان دوره دوم شیخ انصاری دزفول و اعزامی استان خوزستان در این مسابقات بود که توانست با درخشش در این مسابقات در رشته تفسیر قرآن با بالاترین رتبه عنوان قهرمان قهرمانان را از آن خود کند.
وی گفت: این مسابقات در 4 رشته حوزه قرآن در زمینه های تفسیر، در بخش عترت در زمینه های نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و در بخش در زمینه انشاء برگزار شد.
شهرستان دزفول حدود 74 هزار دانش آموز دارد .
7278/6068
خبرنگار:رقیه کردی-انتشار:محمدعلی فریدپناه
طرح آموزشی آپارتمان سبز در دزفول با حضور مدیران ۱۰ بلوک آپارتمانی مهر شهر دزفول برگزار شد.
فرماندار دزفول: یک آتش سوزی جزئی در انبار تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول رخ داده است.
دزفول - ایرنا - رئیس ستاد انتخابات دزفول گفت:صحت انتخابات شوراهای ی شهر و روستاهای دزفول از سوی هیات ای اجرایی و نظارت تایید شده است.

علوم پزشکی تهران در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 60 دانشجو و در نیمسال دوم تحصیلی 44 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ین رتبه قبولی رشته پرستاری تی روزانه علوم پزشکی تهران در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 5257 ، منطقه 2 حدود 9132 و در منطقه 3 حدود 5553 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاری تی روزانه علوم پزشکی تهران در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پرستاری این است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98 را مطالعه کنند .


ادامه مطلب...
یک گروه گردشگر که روز پنجشنبه از اهواز به دزفول سفر کرده بودند هنگام شنا در منطقه چال کندی دزفول دچار حادثه شده و تعدادی از آنها غرق شدند.
جسد یک سرباز وظیفه در یکی از مناطق شهر دزفول کشف شد.
فرمانده انتظامی دزفول روز در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: جسد فرد مذکور در اطراف میدان حسین (ع) دزفول پیدا شده و تحقیق در خصوص دلیل مرگ وی ادامه دارد.
سرهنگ علی الهامی افزود:از آنجا که مرگ این سرباز وظیفه مشکوک بوده لذا برای بررسی دقیق و روشن شدن دلیل مرگ وی جسد این سرباز وظیفه به پزشک قانونی منتقل شده است.
فرمانده انتظامی دزفول گفت: سرباز مذکور غیر بومی بوده و در یکی از یگان های نظامی دزفول مشغول خدمت بوده است. منبع: ایرنا
دزفول- س رست فرمانداری دزفول گفت: پس از ساعاتی آتش سوزی رخ داده در یکی از یگان های نظامی دزفول مهار شد.
دزفول - رئیس مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی دزفول گفت: تعداد مصدومان حادثه انفجار گاز در دزفول به ۱۶ نفر رسیده است.
آ ین رتبه قبولی کارشناسی پرستاری و درصد دروسآ ین رتبه قبولی کارشناسی پرستاری و درصد دروسآ ین رتبه قبولی کارشناسی پرستاری و درصد دروس، انتخاب رشته کارشناسی پرستاریظرفیت پذیرش کارشناسی پرستاری، راهنمای تکمیل ظرفیت کارشناسی پرستاریبورسیه خارج کشور کارشناسی پرستاری، زمان انتخاب رشته کارشناسی پرستاریسامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات شما

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

داوطلبان علاقه مند به رشته پرستاری در کنکور سراسری 97 این فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولی در انتخاب رشته آزاد 97 نیز امتحان کنند . علاقمندان به انتخاب رشته پرستاری باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته آزاد ، سهمیه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهمیه ای با عنوان سهمیه مناطق وجود ندارد ، " رتبه در سهمیه " ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و اساس تصمیم گیری داوطلبان برای چینش انتخاب هایشان در فرم انتخاب رشته آزاد رتبه کشوری و تراز یا نمره کل ب شده در هر زیر گروه است . از آنجایی که استفاده از معیار رتبه کشوری کاربردی بیشتری نزد داوطلبان تحصیل در رشته پرستاری آزاد دارد در این مقاله آ ین رتبه قبولی پرستاری آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی را در اختیارتان قرار داده ایم . برای تخمین شانس قبولی خود کافیست رتبه خود را با رتبه های آورده شده در این مقاله مقایسه کنید .


ادامه مطلب...
دزفول - ایرنا - معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری دزفول گفت: طرح انتقال شبکه گاز از لالی به شرق دزفول با صرف 710 میلیارد ریال اعتبار مراحل پایانی را طی می کند.
ز له 4.2 ریشتری میانرود دزفول خسارتی در پی نداشته است - ایسنا https://www.isna.ir › news › ز ... ۲ روز پیش · مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به زمین لرزه های صبح امروز در منطقه میانرود دزفول از اعلام آماده باش به ... ز له 3.2 ریشتری دزفول را لرزاند - خوزستان - خبرگزاری فارس khuzestan.farsnews.com › news ۸ روز پیش · به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول؛عصر امروز و در ساعت 17 و 28 دقیقه ز له 3.2 ریشتری دزفول در استان ... وقوع سه زمین لرزه در دزفول و گتوند +ع - خبرگزاری صدا و سیما www.iribnews.ir › news › وقوع-سه-زمین-... ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ · سه ز له امروز شهرستان های دزفول و گتوند در خوزستان را لرزاند. جدیدترین خبرهای شهرستان دزفول | خبر ... https://khabarfarsi.com › city به گزارش ایرنا آ ین ز له ثبت شده در شهر میانرود دزفول ساعت 9:15 دقیقه صبح روز یکشنبه با شدت 4،2 ریشتر در عمق 10 ... ایرنا - ز له ستاد بحران دزفول را به ح آماده باش درآورد www.irna.ir › news ۶ روز پیش · دزفول - ایرنا - معاون عمران وبرنامه ریزی فرمانداری دزفول با اشاره به وقوع زمین لرزه های مکرر در 48 ساعت ... ز له 3،3 ریشتری دزفول و مشک را لرزاند - س وش www.sarpoosh.com › earthquake-storm ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ · زمین لرزه ای سالند در دزفول و حسینیه در مشک را لرزاند،دیگری به بزرگی 3،7 ریشتر در ساعت 4:33 ... رتبه بندی ۴٫۱ (۴۰) زمین لرزه 4،1 ریشتری میانرود دزفول را لرزاند - س وش www.sarpoosh.com › earthquake-storm ۴ روز پیش · زمین لرزه ای با شدت 4،1 ریشتر صبح یکشنبه شهر میانرود از توابع شهرستان دزفول را لرزاند، ای دزفول ، شوش ، گوریه و ... رتبه بندی ۴٫۲ (۱۲) خوزستان| ز له در شمال استان خوزستان؛ ثبت 14 ز له در ای دزفول و شوش ... https://www.tasnimnews.com › خ... ۶ روز پیش · طبق اعلام سازمان ز له نگاری کشور، این ز له ها در ای میانرود و چغامیش دزفول شوش به ثبت رسیده است. زمین لرزه ۳.۳ ریشتری میانرود و سالند در دزفول را لرزیدند https://www.yjc.ir › خوزستان › اهواز ۶ روز پیش · زمین لرزه ها به قدرت ۳.۳ ظهر امروز شهر میانرود و بخش سالند از توابع شهرستان دزفول در استان خوزستان را ... زمین لرزه 4،2 ریشتری شهر میانرود دزفول را لرزاند - خبرگزاری پانا www.pana.ir › news ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ · به گزارش مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه ساعت 15:52:51 یکشنبه در منطقه میانرود دزفول و در عمق 10 ... زمین لرزه 4،2 ریشتری شهر میانرود دزفول را لرزاند - خبرگزاری پانا www.pana.ir › news ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ · به گزارش مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه ساعت 15:52:51 یکشنبه در منطقه میانرود دزفول و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع ... جام جم آنلاین - ز له 4،1 ریشتری دزفول را ... jamejamonline.ir › حوادث ۲۹ آبان ۱۳۹۶ · تصویر ز له 4،1 ریشتری دزفول را لرزاند. به گزارش جام جم آنلاین از به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور، این زمین لرزه ساعت ... ز له دزفول | پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول www.dezmehrab.ir › tag › ز له-دزفول مطالب با برچسب ز له دزفول ... مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت : این زمین لرزه ها در ای چغامیش و دزفول به وقوع پیوست. مجد دز - با وقوع ز له صبح امروز آیات بر مردم دزفول واجب است www.majdedez.com › ... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” صبح امروز دو زمین لرزه به بزرگی ۶/۲ و ۶ ریشتر شهرستان دزفول و دیگر ای منطقه ی شمال خوزستان را ... - ز له دزفول و مشک را لرزاند - خوزستان آنلاین www.khozestan-online.ir › news › ز له... ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ · خوزستان آنلاین - دزفول - زمین لرزه ای سالند در دزفول و حسینیه در مشک را لرزاند. جهان نیوز - ز له 3.2 ریشتری دزفول را لرزاند jahannews.com › news › ز له-3-2-ریش... ۸ روز پیش · ز له ای به بزرگی 3.2 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند. ... این ز له که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده، تاکنون ... ز له 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند - آفتاب aftabnews.ir › news › ز له-34-ریشتری... ۶ روز پیش · ز له ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند. ... عصر امروز و در ساعت 18:50 ز له 3.4 ریشتری دزفول در ... مخبر - 1397/02/27 - ز له دزفول و مشک ... www.mokhbernews.ir › shownewsinfo ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ · به گزارش ایرنا زمین لرزه ای به شدت 3،3 ریشتر ساعت 6:02 دقیقه صبح پنجشنبه سالند دزفول را لرزاند. ز له ۳.۴ ریشتری دزفول را لرزاند - خوزستان www.tabnakkhozestan.ir › news › ز له-... ۶ روز پیش · ز له ای با قدرت ۳.۴ ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند. ز له ۳.۴ ریشتری دزفول را لرزاند - خبرگزاری دانشجو snn.ir › news › ز له-۳۴-ریشتری-دزفو... ۶ روز پیش · به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عصر امروز و در ساعت ۱۸:۵۰ ز له ۳.۴ ریشتری دزفول در استان خوزستان را لرزاند
مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول، از تلاش بنیاد حفظ آثار و شهرداری دزفول برای آماده سازی باغ موزه دفاع مقدس دزفول به منظور افتتاح در دهه فجر، خبر داد.
رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول از تولید 100 درصدی بذر ک ای هیبریدی مورد نیاز کشور در این شهرستان خبر داد.مسعود قمری نژادیان، رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، با بیان اینکه در سال جاری 535 تار ک ا بذری در دزفول کشت شده اظهار کرد: عمده بذر کشت شده در این شهرستان از نوع ایولا 50 هستند.وی با اشاره به اینکه تولید بذر ک ا هیبریدی بهاره در دزفول سبب خودکفاییکشور شده، بیان داشت: شرکت های کشت و صنعت رجایی و بهشتی اکثر بذر ک ای تولیدی در شهرستان دزفول را تولید می کنند.قمری نژادیان در ادامه افزود: کار کارشناسی و تحقیقاتی بر روی مزارع ک ای دزفول بر عهده کارشناسان بومی شهرستان است.رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول برداشت بذر از هر تار مزرعه ک ای بذری در این شهرستان را حدود یک تن بذر عنوان کرد.گفتنی است؛ سالانه حدود 3 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در دزفول تولید می شود و علاوه بر بذر ک ای هیبریدی، در تولید بذر شبدر و گل مریم نیز رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.انتهای پیام/گ100 درصد بذر ک ا هیبریدی کشور در دزفول تولید می شود
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: شهر دزفول با داشتن پارک های ساحلی و فضاهای تفریحی یکی از ای مهم گردشگری استان خوزستان و کشور است.
رئیس ستاد انتخابات دزفول گفت: ۲۷ نفر از ک داها نیز انصراف خود را از ادامه رقابت انتخاباتی اعلام د که ۹ نفر آنها مربوط به شهرستان دزفول بودند.در سال 1354 آموزشگاه عالی مامایی ساری به عنوان اولین مرکز آموزشی شروع به کار کرد و در سال 1365 با توسعه این آموزشگاه ، علوم پزشکی مازندران تاسیس شد . این تا امروز توانسته با داشتن 11 دانشکده ، 23 بیمارستان تحت نظارت ، 18 شبکه بهداشت و درمان و 266 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، رس خویش را در زمینه توسعه علم و خدمت رسانی به مردم انجام دهد .
پردیس خودگردان ( بین المللل ) مازندران - ساری نیز زیرمجموعه تی مازندران - ساری است . این هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند . در کنکور سال 95-96 در نیمسال اول 7 دانشجو و در نیمسال دوم نیز 7 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است . هم چنین در نیمسال اول 8 دانشجو و در نیمسال دوم 7 دانشجو که محل تحصیل آنها دانشکده پرستاری آمل می باشد و در نیمسال دوم 6 دانشجو که محل تحصیل آنها دانشکده پرستاری بهشهر می باشد پذیرش کرده است . محدوده رتبه قبولی پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) مازندران - ساری در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 11000 و در منطقه 2 حدود 18500 و در منطقه 3 حدود 13000 بوده است. در این مقاله رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) مازندران - ساری در کنکور 95-96 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با تمام قوا مخصوصا در دوران عید و با برنامه ریزی عید و برنامه ریزی کنکوری در عید نوروز ، و با داشتن شناخت بیشتری در مورد رتبه قبولی رشته پرستاری در انتخاب رشته 96 انجام دهند . همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته پرستاری توصیه می کنیم معرفی رشته پرستاری را مطالعه کنید .برای انتخاب رشته مجازی و مشاهده آمار کل قبولی های پرستارینیز می توانید از نرم افزار انتخاب رشته هیوا استفاده کنید . اگر قصد قبولی در شرکت در انتخاب رشته آزاد 96 را دارید می توانید تراز قبولی رشته های مختلف را در نرم افزار انتخاب رشته آزاد هیوا پیدا کنید . همچنین نرم افزار رایگان تخمین رتبه هیوا می تواند شما را در اینکه با چه درصدهایی می توانید در چه رشته هایی قبول شوید کمک کند .


” میانگین 45 درصد عمومی = قبولی در رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) مازندران - ساری “
ادامه مطلب...
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: پس از حادثه انفجار واحد مس ی یک نفر در شهر از توابع شهرستان دزفول جان خود را از دست داد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول گفت:علت حادثه انفجار مخزن گاز در دزفول بی احتیاطی هنگام پر کپسول بوده است.