درس پژوهی هدیه آسمانی دوم درس همه چیز از توست


درس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس جشن تولد

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس جشن تولد

محتوای درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابت درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس جشن تولد
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی


لینک :
درس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس جشن تولددرس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس جشن تولددرس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس

محتوای درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس سفره ی عمو عباس
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی


لینک :
درس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس

درس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباسدرس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس افطار شیرین

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس افطار شیرین

محتوای درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابت درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس افطار شیرین
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)


لینک :
درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس افطار شیرین

درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس افطار شیرین


درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس عینک معلم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس عینک معلم
محتوای درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس عینک معلم
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده تدریس


لینک :
درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس عینک معلم
درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس عینک معلم

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی
محتوای درس پژوهی آماده کلاس دوم دبستان پاکیزگی به صورت کامل و دقیق به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهیدرس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی
فصل اول
مقدمه:درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس پاکیزگی
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی


 فایل

درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

محتوای درس پژوهی آماده پایه دوم ابت هدیه های او به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کاملبه قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس هدیه های او
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی


 فایل

درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس سلام سلام

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس سلام سلام
محتوای درس پژوهی آماده دوم ابت سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس سلام سلام
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی آماده دوم ابت سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق تدریس
لینک :
درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس سلام سلامدرس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس سلام سلامدرس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان مثل خورشید

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان مثل خورشید
محتوای گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود. به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس مثل خورشید
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود. تدریس
تعیین فعالیت های متناسب با راه کار


لینک :
درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان مثل خورشید

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان مثل خورشید


درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند

محتوای درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس ابرها میگریند
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل تدریس
لینک :
درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگرینددرس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند


باز این چه شورش است که در اربعین توست
باز این چه ماتم است که دل ها غمین توست

زوار اربعین تو ایمانشان سر است
ایمان علامتی است که در اربعین توست

موکب به موکب از تو فقط حرف می زنند
این شور و عشق و ز له ی آتشین توست

در قتل تو حرارتی از جنس آتش است
شوق زیارت تو الفبای دین توست

سمعا و طاعتا به لب هر چه زائر است
اهلا و مرحبا به زبان آفرین توست

جمعیتی به یاری ات از جان گذشته اند
این پاسخی به ناله ی هل من معین توست

بنگر رباب ها، علی اصغر به روی دست
بنگر هنوز حرمله ها در کمین توست

با زائران خویش بگو عاقبت به خیر
زیرا بهشت قطعه ای از سرزمین توست

قافیه را به مادرتان هدیه می دهم
این کشته ی فتاده به هامون حسین توست

سجده به سنگ می کنم و گریه می کنم
چون یادگار زخم عمیق جبین توست

حجت ال موحدی

درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس اسراف

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس اسراف

محتوای درس پژوهی هدیه های آسمانی اسراف پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس اسراف
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی هدیه های آسمانی اسراف پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تدریس
تعیین فعالیت های متناسب با راه کار
تعیین نقش و وظایف اعضا
استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیم
برنامه تشکیل جلسات
ج هدف گذاری بر اساس سند ملی
طرح درس شماره یک
طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای پنجم)


لینک :
درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس اسرافدرس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس اسراف


درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث

درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث
بخشی از متن:
این درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوین بارش مغزی انجام گرفت که با توجه به استفاده ی از تجربیات ساده و شخصی و روزمره ی دانش آموزان و بیان آن ها به روش های مختلف و استفاده ی معلم از بیانات و ایده های دانش آموزان و بازخورد آن توسط دانش آموزان ، به خوبی توانست معلم را به اه تعیین شده ، برساند .
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان
اهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموز
ایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان
استفاده ی بهینه از حداقل امکانات
توجه به دانش آموزان ویژه و کم حرف .
استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس دانش آموزان جهت تدریس .
مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .
تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگونلینک :
درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث
درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث

ای عشق همه بهانه از توست من خامشم این ترانه از توست
آن بانگ بلند صبحگاهی وین شبانه از توست
من انده خویش را ندانم این گریه بی بهانه از توست
آی آتش جان پاکبازان در من من زبانه از توست
افسون شده تو را زبان نیست ور هست همه فسانه از توست
کشتی مرا چه بیم دریا؟ طوفان ز تو و کرانه از توست
گر باده دهی و گرنه ، غم نیست مست از تو ، خانه از توست
می را چه اثر به پیش چشمت؟ کاین مستی شادمانه از توست
پیش تو چه توسنی کند عقل؟ رام است که تازیانه از توست
من میگذرم خموش و گمنام آوازه جاودانه از توست
چون سایه مرا ز خاک برگیر کاین جا سر و آستانه از توست
هوشنگ ابتهاج
با نسیمی که در حوالی توست هر کجا هست جای خالی توست . تار تو حُسن و پود تو احساس ظاهراً عشق طرح قالی توست . همه را تو به وجد می آری این هم از مُحسَنات عالی توست . هفت سالی ببار تا نرسد - هفت سالی که خش الی توست . دل من محو خنده های تو و - محو آن لهجه شمالی توست . رفتی و رفت شور این هم آثار انتقالی توست! . به حضورت هنوز معتقدم هر کجا هست جای خالی توست . #خودم! . پ.ن: قرار بود بعد از قم بریم شمال، که منتفی شد. قم می مونیم!
با نسیمی که در حوالی توست هر کجا هست جای خالی توست . تار تو حُسن و پود تو احساس ظاهراً عشق طرح قالی توست . همه را تو به وجد می آری از هم از مُحسَنات عالی توست . هفت سالی ببار تا نرسد - هفت سالی که خش الی توست . دل من محو خنده های تو و - محو آن لهجه شمالی توست . رفتی و رفت شور این هم آثار انتقالی توست! . به حضورت هنوز معتقدم هر کجا هست جای خالی توست . #خودم! . پ.ن: قرار بود بعد از قم بریم شمال، که منتفی شد. قم می مونیم!

درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس عینک معلم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی سال دوم درس عینک معلم
محتوای درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس عینک معلم
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده تدریس
تعیین فعالیت های متناسب با راه کار
تعیین نقش و وظایف اعضا
استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیم


 فایل
تو این هوا که هوایه توست تو این ترانه که ترانه ی توست تو این شهری که شهر توست تو این اشکی که اشک توست تو این استرس و هیاهو در این تنهایی که از تنهایی توست تو تنهام نذار از توست ....؟! هه هه ...تمام و دیگر هیچ ............................................................................................ حضور هه هه بعد از یک سال ینگ شدن من اومدم .94
ای عشق...همه بهانه از توست... من خامُشَم این ترانه از توست... آن بانگِ بلندِ صبحگاهی...؛ وین ی شبانه از توست... من اَندُهِ خویش را ندانم... این گریه ی بی بهانه از توست... ای آتشِ جانِ پاکبازان... در خِرمَنِ من زبانه از توست... افسون شده ی تو را زبان نیست... وَر هست ، همه فِسانه از توست... کَشتیِ مَرا چه بیمِ دریا...؟ توفان زِ تو و کَرانه از توست... گر باده دَهی و گرنه ، غم نیست... مست از تو ، خانه از توست... مِی را چه اثر به پیشِ چَشمَت....؟ کاین مَستیِ شادمانه از توست... پیشِ تو چه توسنی کند عقل....؟ رام است که تازیانه از توست... من می گذرم خَموش و گُمنام... آوازه ی جاودانه از توست... چون سایه مرا زِ خاک ، بَرگیر... کاین جا ، سر و آستانه از توست... هوشنگ ابتهاج
منحنی قامتم تابع ابروی توست
خط مجانب بر آن، طره ی گیسوی توست
حد رسیدن به تو، مبهم و بی انتهاست
بازه تعریف دل، در حرم کوی توست
بی تو وجودم بود یک سری واگرا
ناحیه همگراش دایره روی توست
مهر تو چون می دهد سمت به بردار دل
هر طرفی روکنی، هم جهت و سوی توست
پرتو خورشید شد مشتق از آن چشم تو
گرمی و جان بخشی اش جزئی از آن خوی توست
چون به عدد، یک تویی، من همه صفرها
آن چه که معنا دهد قامت دلجوی توست
گر شود آن دم که ما زوج مرتب شویم
سر به رهت می نهم، چون که سرم گوی توست
هجر و فراقت ش ت قائمه قائمی
نقطه پرگار عشق واله و پی جوی توست
رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست علاج ضعف دل ما به لب حو کن که این فوج یاقوت در خزانه توست به تن مقصرم از ت ملازمت ولی خلاصه جان خاک آستان توست من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی در خزانه به مهر تو و نشانه توست تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار که تو سنی چو فلک رام تازیانه توست چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل که در انبانه بهانه توست سرود مجلست اکنون فلک به آرد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست
تعداد صفحات: 25 کد محصول :8359 حجم فایل:132 kb نوع فایل :ms-wordدرس پژوهی هدیه آسمانی دوم درس همه چیز از توست
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی دوم درس همه چیز از توست گزارش درس پژوهی دوم ابت همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. و بسیار دقیق و در ۲۵ صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل گزارش درس پژوهی دوم ابت همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابت قرار می دهیم. محتوای گزارش درس پژوهی دوم ابت همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی فصل اول مقدمه تعیین مساله و انتخاب موضوع بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس همه چیز از توست جدید و علمی بودن مسئله فصل دوم تعیین را ارها در راستای حل مسئله بیان دلیل را ار انتخ گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی توجه به تفاوت های فردی معنادار یادگیری توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی روش های نوین تدریس تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) بهره گیری از ارزشی به گزارش درس پژوهی دوم ابت همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.تدریس تعیین فعالیت های متناسب با راه کار تعیین نقش و وظایف اعضا استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیم برنامه تشکیل جلسات ج هدف گذاری بر اساس سند ملی طرح درس شماره یک طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) فصل سوم ارائه طرح طرس کیفیت اجرا باز شی فصل چهارم طرح درس اصلاح شده ۲ فرایند درس پژوهی ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی ) فصل پنجم اجرا وباز شی ۲ نتایج ویافته ها بحث ونتیجه گیری پیشنهادات محدودیت ها منابع وماخذ پیوست ها برای گزارش درس پژوهی دوم ابت همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.و دریافت درس پژوهی کلاس دوم دبستان از لینک ید استفاده نمایید.
لینک : درس پژوهی هدیه آسمانی دوم درس همه چیز از توست درس پژوهی هدیه آسمانی دوم درس همه چیز از توست
چه کنم تمام عمر من، تکرار توست چشمان ترم هنوز عزادار توست در لحظه های بی تودمادم اسیر دلم ثانیه شمار یک نگاه توست گم شدم در تو، من بی تو غریب آتش تا ابد تب دار توست ای که در تاریکی نجوا می کنی آفتاب آسمان، روشن ز توست عمری است که پلک روی پلک نرفت خواب هم بیدارمانده درانتظار توست هر دمی که می رود به سوی درون بازدمش در دل گرفتار توست پیش از تو دلم در خیال خود م دلم از لرزه ی دیدار توست کجا روم، که ببینمم، تا آرام شوم که آرامشم مدت هاست بیمار توست
خون پاک منتظر توست بیا
سر مصباح هدا منتظر توست بیا وارث خون خدا و پسر خون خدا
به خدا خون خدا منتظر توست بیا صبح هم منتظر صبح ظهور تو بوَد
روز ما و شب ما منتظر توست بیا بر سر گنبد زرّین حسین بن علی
پرچم کرب و بلا منتظر توست بیا عَلَم و مشک و لب خشک جگر سوختگان
دستِ افتاده جدا منتظر توست بیا فرق بش ته ی زینب، سر خونین حسین
که جدا شد ز قفا منتظر توست بیا بر سر نی سر جدّت به عقب برگشته
طفل افتاده ز پا منتظر توست بیا آفت که چهل جا به سر نی ت د
در دل طشت طلا منتظر توست بیا آن یتیمی که سر پاک پدر را بوسید
ناله زد «یا ابتا» منتظر توست بیا بر ظهور تو دعا بر لب «میثم» تا کی؟
تو دعا کن که دعا منتظر توست بیا ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج

تعداد صفحات: 26 کد محصول :8411 حجم فایل:372 kb نوع فایل :ms-word
درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم درس بهترین تصمیم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم درس بهترین تصمیم


معرفی :
درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابت درس بهترین تصمیم - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
اه کلی
اه جزئی
اه رفتاری
وسایل موردنیاز
ارزشی ورودی
ایجاد انگیزه
ارائه درس
جمع بندی مطالب
ارزشی پایانی
تعیین تکلیف
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ
لینک :
درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم درس بهترین تصمیم
درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم درس بهترین تصمیم
شور غزل به خوانده شدن از دهان توست
این طعم سالهاست که زیر زبان توست
از راه گوش می رسد و ناله میکند
در ذهن من که گوشه ی دنج جهان توست
بگذار صادقانه بگویم که شعرهام
واژه به واژه زیر نفوذ زبان توست
تصویرهای تازه اگر موج می زند
برداشتهای مختلف از یک پلان توست
شعری که حرف نو بزند ،کار نو کند
شعر زمان حال نه،شعر زمان توست
پس کیست من؟که حرف خودش را نگفته است
وقتی زبان زبان تو و حرف از آن توست!
بال و پری اگر بدهد شعر،می روم
تا فرصت پرنده شدن،آسمان توست
پس لااقل به حرف دلم گوش کن عزیز
این چند روز عمر که من میهمان توست.
مهدی فرجی
هوا بهاری شوقت، هوا بهاری توست
وش چلچله لبریز بی قراری توست

چه ساقه ها که سلوکش به صبح صادق توست
چه باغ ها که شکوهش به آبیاری توست

تویی که در همه ذرّات جلوه گر شده ای
هنور آینه، مبهوت بی شماری توست

بگو کدام غزل شرح ماجرای تو گفت؟!
بگو کدام چکامه به استواری توست؟!

بی ا که در این کوچه باغ دلتنگی
دلِ ش تۀ هر عاشقی، قناری توست

بیا که چشم به راه تو بعثت است و غدیر
حَرا هر آینه در انتظار یاری توست

مرا امید ظهور تو زنده می دارد
و آن که شوکت باران به هم جواری توست

بهار، هم نفس باغ های م توست
بهار، هم سفر چشمه های جاری توست
#جواد_محمدزمانی
تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هرچه رود در این سرزمین مسافر توست همان بس است که با سجده دانه برچیند ی که چشم تو را دیده است و کافر توست به وصف هیچ جز تو دم نخواهم زد خوشا ی که اگر شاعر است، شاعر توست که گفته است که من شمع محفل غزلم؟! به آب و آتش اگر می زنم بخاطر توست
درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث
درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث
بخشی از متن:
این درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوین بارش مغزی انجام گرفت که با توجه به استفاده ی از تجربیات ساده و شخصی و روزمره ی دانش آموزان و بیان آن ها به روش های مختلف و استفاده ی معلم از بیانات و ایده های دانش آموزان و بازخورد آن توسط دانش آموزان ، به خوبی توانست معلم را به اه تعیین شده ، برساند .
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان
اهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموز
ایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان
استفاده ی بهینه از حداقل امکانات
توجه به دانش آموزان ویژه و کم حرف .
استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس دانش آموزان جهت تدریس .
مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .
تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگون
زمان بندی نحوه اجرا
سلام و احوالپرسی و حضور و غیاب و توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان و آماده جو کلاس برای شروع درس و بررسی تکالیف ( 3 دقیقه )
ارزشی تشخیصی : ( 3 دقیقه )
فهرست
لینک :

درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث
درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث


گفتی شتاب رفتن من از برای توست
آهسته تر برو که دلم زیر پای توست
با قهر میگریزی و گویا که غافلی
آرام سایه ای همه جا در قفای توست
سر در هوای مهر تو رفت و هنوز هم
در این سری که از کف ما شد هوای توست
چشمت رهم نمیدهد به گذر گاه عافیت
بیمارم و خوشم که دلم مبتلای توست
خوش میروی به خشم و به ما رو نمیکنی
این دیده از قفا به امید وفای توست
ای دل نگفتمت حذر از راه عاشقی؟
رفتی، بسوز، این همه آتش سزای توست
ما را مگو حکایت شادی که تا به
ماییم و ای که در آن ماجرای توست
بیگانه ام ز عالم و بیگانه ای ز ما
بیچاره آن ی که دلش آشنای توست
بگذشت و گفت این به قفس اوفتاده کیست
این مرغ پر ش ته محزون همای توست
هما گرامی
گفتی شتاب رفتن من از برای توست
آهسته تر برو که دلم زیر پای توست
با قهر میگریزی و گویا که غافلی
آرام سایه ای همه جا در قفای توست
سر در هوای مهر تو رفت و هنوز هم
در این سری که از کف ما شد هوای توست
چشمت رهم نمیدهد به گذر گاه عافیت
بیمارم و خوشم که دلم مبتلای توست
خوش میروی به خشم و به ما رو نمیکنی
این دیده از قفا به امید وفای توست
ای دل نگفتمت حذر از راه عاشقی؟
رفتی، بسوز، این همه آتش سزای توست
ما را مگو حکایت شادی که تا به
ماییم و ای که در آن ماجرای توست
بیگانه ام ز عالم و بیگانه ای ز ما
بیچاره آن ی که دلش آشنای توست
بگذشت و گفت این به قفس اوفتاده کیست
این مرغ پر ش ته محزون همای توست
هما گرامی
از دل مپرس، چون دل زارم شکار توست از جان مگو که تشنه لب ذوالفقار توست
مستان درگهت دم یاهو گرفته اند من ماندم و دو چشم تری که خمار توست
باشد همیشه تو پدر خوب ها بمان اما بدان که طفل بدت شرمسار توست
باید تو را قسم بدهم؟! جان فاطمه... این آ ین تلاش گدای ندار توست
خیلی دلم پر است از این خلق بی وفا خیلی دلم هواییِ شهر و دیار توست *** اصلا نجف نرفته مرا زیر خاک کن در زیر خاک هم دل من بی قرار توست محمد جواد
یابن الحسن(عج) سلام شهیدان نثار توست
دل های پر ز غصه، همه بیقرار توست
چشم امید ماست به دست تو ای
بگذار پا به دیده که آنجا دیار توست
یابن الحسن(عج)، زمان، یوسف بتول(س)
صیاد دل تویی و دل ما شکار توست
با دست حیدری از ریشه ظلم را
این فن و این هنر همه در ذوالفقار توست
باید خودت برای ظهورت دعا کنی
چون مستجاب دعوه تویی، کار کار توست
جانها فدای نام تو ای یابن فاطمه(س)
دار و ندار ما همه در اختیار توست
ما عاشقیم و در همه ی عمر چشم ما
هر صبح و شام بر در و در انتظار توست
با اذن حق اگر که نفس می کشیم ما
آقا قسم به عشق که از اعتبار توست
روزی که پا به عالم خاکی گذاشتیم
دل شد اسیر و تا به ابد هم دچار توست
ای ن دلی که دل از ما ربوده ای
پنهان ز دیده ای و دل ما کنار توست
ای خوش به حال آن که تویی یار و یاورش
خوشتر هر آن که در همه ی عمر یار توست
یابن الحسن(عج) سلام شهیدان نثار توست
دل های پر ز غصه، همه بیقرار توست چشم امید ماست به دست تو ای
بگذار پا به دیده که آنجا دیار توست یابن الحسن(عج)، زمان، یوسف بتول(س)
صیاد دل تویی و دل ما شکار توست با دست حیدری از ریشه ظلم را
این فن و این هنر همه در ذوالفقار توست باید خودت برای ظهورت دعا کنی
چون مستجاب دعوه تویی، کار کار توست جانها فدای نام تو ای یابن فاطمه(س)
دار و ندار ما همه در اختیار توست ما عاشقیم و در همه ی عمر چشم ما
هر صبح و شام بر در و در انتظار توست با اذن حق اگر که نفس می کشیم ما
آقا قسم به عشق که از اعتبار توست روزی که پا به عالم خاکی گذاشتیم
دل شد اسیر و تا به ابد هم دچار توست ای ن دلی که دل از ما ربوده ای
پنهان ز دیده ای و دل ما کنار توست ای خوش به حال آن که تویی یار و یاورش
خوشتر هر آن که در همه ی عمر یار توست
یابن الحسن(عج) سلام شهیدان نثار توست
دل های پر ز غصه، همه بیقرار توست چشم امید ماست به دست تو ای
بگذار پا به دیده که آنجا دیار توست یابن الحسن(عج)، زمان، یوسف بتول(س)
صیاد دل تویی و دل ما شکار توست با دست حیدری از ریشه ظلم را
این فن و این هنر همه در ذوالفقار توست باید خودت برای ظهورت دعا کنی
چون مستجاب دعوه تویی، کار کار توست جانها فدای نام تو ای یابن فاطمه(س)
دار و ندار ما همه در اختیار توست ما عاشقیم و در همه ی عمر چشم ما
هر صبح و شام بر در و در انتظار توست با اذن حق اگر که نفس می کشیم ما
آقا قسم به عشق که از اعتبار توست روزی که پا به عالم خاکی گذاشتیم
دل شد اسیر و تا به ابد هم دچار توست ای ن دلی که دل از ما ربوده ای
پنهان ز دیده ای و دل ما کنار توست ای خوش به حال آن که تویی یار و یاورش
خوشتر هر آن که در همه ی عمر یار توست
یابن الحسن(عج) سلام شهیدان نثار توست
دل های پر ز غصه، همه بیقرار توست
چشم امید ماست به دست تو ای
بگذار پا به دیده که آنجا دیار توست
یابن الحسن(عج)، زمان، یوسف بتول(س)
صیاد دل تویی و دل ما شکار توست
با دست حیدری از ریشه ظلم را
این فن و این هنر همه در ذوالفقار توست
باید خودت برای ظهورت دعا کنی
چون مستجاب دعوه تویی، کار کار توست
جانها فدای نام تو ای یابن فاطمه(س)
دار و ندار ما همه در اختیار توست
ما عاشقیم و در همه ی عمر چشم ما
هر صبح و شام بر در و در انتظار توست
با اذن حق اگر که نفس می کشیم ما
آقا قسم به عشق که از اعتبار توست
روزی که پا به عالم خاکی گذاشتیم
دل شد اسیر و تا به ابد هم دچار توست
ای ن دلی که دل از ما ربوده ای
پنهان ز دیده ای و دل ما کنار توست

ای خوش به حال آن که تویی یار و یاورش
خوشتر هر آن که در همه ی عمر یار توست


درس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس کاردستی نرگس

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات 30 صفحه
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی دوم دبستان درس کاردستی نرگس

محتوای درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود.به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس کاردستی نرگس
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود.تدریس
تعیین فعالیت های متناسب با راه کار
تعیین نقش و وظایف اعضا
استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیم
برنامه تشکیل جلسات
ج هدف گذاری بر اساس سند ملی
طرح درس شماره یک
طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم)
 فایل

صد بوسه ی نداده میان دهان توست
من تشنه کام و آب خنک در دکان توست

سر تا به پا زنی تو و زیباست این تضاد
زان شرم دخترانه که در دیدگان توست

باغی تو با بنفشه ی گیسو و سرو قد
یاست تن است و گونه وگل ارغوان توست

خورشید رخ بپوشد و در ابر گم شود
از شرم آن سُهیل که در آسمان توست

با بوسه یی در آتش خود سوختی مرا
انگار آفتاب درون دهان توست

این سان که باهوای تو درخویش رفته ام
گویی بهار در نفس مهربان توست

انگار کن که با نفس من به ات
باد خزان وزیده به باغ جوان توست حسین منزوی
خواهی رسید
به جایی که جای توست در جای خود بمان
که جهانی در انتظار توست بیهوده نیست کار جهانی ز انتظار
اما نشسته در سر راهی که راه توست بیهوده بر سر خود داد میزنی
آرام باش که جایت فقط از آن توست بنیاد و کار جهان روشن است و نیک
تاریکیت نه سزاوار نه مال توست عیبم مکن و مگو، خیر بیشتر مگو
گویم کلام خیر که این جمله خیر توست نه جانشین ی، می شوی نه می شوند
در جای خود نشین که این اقتدار توست . . . ...........................سحرگاه بیست و پنجم تیر ماه سال نود و دو
شعر من در هوس نرگس مستانه ی توست... غزلم مست دل دیوانه ی توست... ساغرم چامه چکان در طلب لعل لبت... کعبه ی قافیه ام بر گذر خانه ی توست... بیت چشمان سیاهت در جهان بی همتا... جام جم منتظ یک ز پیمانه ی توست... واژه ها در گرو سرو قدت سر در گم... کاخ شعر شعرا خیره به ویرانۀ توست...
یابن الحسن(عج) سلام شهیدان نثار توست
دل های پر ز غصه، همه بیقرار توست
چشم امید ماست به دست تو ای
بگذار پا به دیده که آنجا دیار توست
یابن الحسن(عج)، زمان، یوسف بتول(س)
صیاد دل تویی و دل ما شکار توست
با دست حیدری از ریشه ظلم را
این فن و این هنر همه در ذوالفقار توست
باید خودت برای ظهورت دعا کنی
چون مستجاب دعوه تویی، کار کار توست
جانها فدای نام تو ای یابن فاطمه(س)
دار و ندار ما همه در اختیار توست
ما عاشقیم و در همه ی عمر چشم ما
هر صبح و شام بر در و در انتظار توست
با اذن حق اگر که نفس می کشیم ما
آقا قسم به عشق که از اعتبار توست
روزی که پا به عالم خاکی گذاشتیم
دل شد اسیر و تا به ابد هم دچار توست
ای ن دلی که دل از ما ربوده ای
پنهان ز دیده ای و دل ما کنار توست
ای خوش به حال آن که تویی یار و یاورش
خوشتر هر آن که در همه ی عمر یار توست
----------------------
http://ashkesha h.parsiblog.com
--------------------
تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست

نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست

فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم

که هرچه رود در این سرزمین مسافر توست

همان بس است که با سجده دانه برچیند

ی که چشم تو را دیده است و کافر توست

به وصف هیچ جز تو دم نخواهم زد

خوشا ی که اگر شاعر است، شاعر توست


که گفته است که من شمع محفل غزلم؟!
ای بینوا که فقر تو، تنها گناه توست! در گوشه ای بمیر! که این راه ، راه توست
این گونه ی گداخته ، جز داغ ننگ نیست وین رخت ، دشمن حال تباه توست
در کوچه های یخ زده، بیمار و دربدر جان می دهی و مرگ تو تنها پناه توست
باور مکن که در دلشان میکند اثر این قصه های تلخ که در اشک و آه توست
اینجا لباس فا و پول کلان بیا ر تا بنگری که چشم همه عذرخواه توست در حیرتم که از چه نگیرد درین بنا این شعله های خشم که در هر نگاه توست نقاشی : اثر مرتضی کاتوزیانطرح درس روزانه هدیه های آسمانی کلاس چهارم ابت

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی کلاس چهارم ابت علوم تربیتی دانشجویان معلمدسته بندی
سایر گروه های عمومی


فرمت فایل
docx


حجم فایل
22 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
2
دریافت فایلطرح درس روزانه هدیه های آسمانی کلاس چهارم ابت


فروشنده فایل
کد کاربری 4678
تمام فایل ها

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی کلاس چهارم ابت در قالب یک فایل ورد و در دوصفحه تنظیم شده است و بطور کامل همه ی مواردی که لازم دیده شده در آن آورده شده است .

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی کلاس چهارم ابت


دلم فریادِ یک تکرار می خواهد:
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست
دلم در حسرت بالاترین سیب درخت توست

+ و عجل فرجهم
+ نفس پرستی
+حربه اماره
+ هم در پی بالائیــــان ، هم من اسیــر خاکیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم کرده امصدای توست که غمگین است؟ صدای توست که می لرزد؟
ببین عزیز! ببین! این دل برای توست که می لرزد!
دروغ نیست اگر گفتم تو مرد عشق نخواهی شد
که دست های تو یخ کرده و پای توست که می لرزد!
و من همیشه همین بودم و من همیشه همین هستم
بهار شعر من از سوز هوای توست که می لرزد
نگاه کردی و خندیدی بهانه ی تو فقط این بود:
(( دلم به خاطر گیسوی رهای توست که می لرزد ))
ببند و بند دل من را دوباره نکن با تو!
دلم کبوتر هرجا نیست، برای توست که می لرزد
قبول! راست اگر گفتی، بدان که دخترک شعرت
به پای توست که می ماند، به پای توست که می لرزد
نغمه مستشار نظامی