درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم زندگی انسان نخستین


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت نخستین ا

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت نخستین ا

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت نخستین ا - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،

فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه جزئی
اه رفتاری
فضا و مدل کلاس
شروع کلاس
ایجاد انگیزه
جمع بندی مطالب
ارزشی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت نخستین ادرس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت نخستین ا


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایلدرس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟
مقدمه :درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
همانطور که می دانیم درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد.
که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند.
گروه درس پژوه تلاش می کند طرح درس خود را نقد و بررسی و به شیوه بهینه اصلاح نماید.
طرح درس مشارکتی رمز موفقیت معلمان می باشد. برای معلم درس پژوه تمام کتاب مهم نیست.
یادگیری و فهمیدن دانش آموزان مهم است.
درس پژوهی به معلمان یاد می دهد که در کلاس صرفا یاددهنده نباشند بلکه یادگیرنده نیز باشند.
ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک درس.
تهیه طرح درس بهتر نتیجه جانبی و ثانوی فرآیند است .اما ند هدف اولیه آن.


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های


تعداد صفحات: 24 کد محصول :8335 حجم فایل:351 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها
درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند
چکیده
آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و شه روشن نماید.
تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد.
در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند.
و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد.
جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است.
درس پژوهی برگردان واژه ژاپنی jugyokenkyu بمعنی مطالعه یا پژوهش تشکیل شده است.
لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های


تعداد صفحات: 25 کد محصول :8432 حجم فایل:360 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهری

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهری

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهری - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
اه کلی
اه جزئی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
ایجاد انگیزه
ج نظرخواهی
ارزشی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهری
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهری
تعداد صفحات: 24 کد محصول :8428 حجم فایل:350 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی خانواده

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی خانواده
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی خانواده - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع تبین
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه رفتاری
نگرش ها
فعالیت های گروهی قابل اجرا
ارزشی پایانی
فعالیت های خارج از کلاس
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ
لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی خانواده
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی خانواده

تعداد صفحات: 25 کد محصول :8431 حجم فایل:356 kb نوع فایل :ms-word
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستایی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستایی
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستایی - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه جزئی
ارزشی ورودی
وسایل مورد نیاز
ایجاد انگیزه
ارائه درس
ارزشی پایانی
ارائه تکلیف تمرینی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله

فهرست منابع و مآخذ


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستایی
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستایی
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایلدرس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟
مقدمه :درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
همانطور که می دانیم درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد.
که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند.
گروه درس پژوه تلاش می کند طرح درس خود را نقد و بررسی و به شیوه بهینه اصلاح نماید.
طرح درس مشارکتی رمز موفقیت معلمان می باشد. برای معلم درس پژوه تمام کتاب مهم نیست.
یادگیری و فهمیدن دانش آموزان مهم است.
درس پژوهی به معلمان یاد می دهد که در کلاس صرفا یاددهنده نباشند بلکه یادگیرنده نیز باشند.
ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک درس.
تهیه طرح درس بهتر نتیجه جانبی و ثانوی فرآیند است .اما ند هدف اولیه آن.
منطق درس پژوهی ساده است اگر می­خواهید آموزش را بهبود بخشید، اثر بخش­ترین جا برای چنین کاری، کلاس درس است.
اگر شما این کار را با درس­ها شروع کنید، مسئله­ی چگونگی کاربرد نتایج تحقیق در کلاس درس ناپدید می شود.
در اینجا بهبود کلاس درس در درجه­ی اول اهمیت است. درس پژوهی یکی از راههای ارتقا و دستی به شیوه های نوین تدریس و کنار گذاشتن شیوه ها و روشهای سنتی است .
لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ان الهی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ان الهی
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ان الهی - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
ارزشی تشخیصی
ارزشی تدریس
هدف کلی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
ارائه درس: مرحله اول ( تولید شه)
ارزشی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ان الهیدرس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ان الهی


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - محیط زندگی ما
 درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - محیط زندگی ما
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - محیط زندگی ما در این بخش درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - محیط زندگی ما برای قرار داده شده است. این درس پژوهی با فرمت word ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. ...
دریافت فایل درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - محیط زندگی ما

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راه های ایران

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راه های ایران

محتوای درس پژوهی مطالعات اجتماعی راه های ایران کلاس چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب مطالعات اجتماعی درس راه های ایران
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی مطالعات اجتماعی راه های ایران کلاس چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تدریس


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راه های ایراندرس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راه های ایران


تعداد صفحات: 25 کد محصول :8416 حجم فایل:353 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم محیط زندگی ما

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم محیط زندگی ما
معرفی :
درس پژوهی هدیه های آسمانی چهارم ابت محیط زندگی ما - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
اه کلی
اه جزئی
اه رفتاری
وسایل موردنیاز
ارزشی ورودی
ایجاد انگیزه
جمع بندی مطالب
ارزشی پایانی
تعیین تکلیف
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ
لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم محیط زندگی ما
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم محیط زندگی ما
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت - راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟
 درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت - راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت - راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ در این بخش درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت - راهها در زندگی ما چه نقشی دارند برای قرار داده شده است. این درس پژوهی با فرمت word ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. ...
دریافت فایل درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت - راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت

طرح درس: موضوع درس: راه ها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ روش تدریس: استقرایی هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با راه ها و اهمیت نقش آنها اه جزیی: 1-آشنایی دانش آموزان با راه ها و نقش آن در زندگی 2-آشنایی دانش آموزان با خصوصیات راه ها و انواع آن
 فایل

تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارندنوع فایل:ورد قابل ویرایش. تعداد صفحه:24. عنوان درس پژوهی. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ تقدیم. بارالها! تو را سپاس می گوییم که ... درس پژوهی با موضوع تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ فرمت فایل word و قابل ویرایش. تعداد صفحات 24 صفحه. قسمتی از مجموعه. طرح درس.تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند - فایل 96نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:24 عنوان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ تقدیم بارالها! تو را سپاس ...تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ - دانش فایلتعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ نام درس پژوهی: تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ نوع فایل:ورد...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ شرح مختصر: چکیده. آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ توسط mohsenjoseph · سپتامبر 14, 2017. تعداد صفحات:24. فرمت فایل:ورد. چکیده. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ تعداد صفحات:24. فرمت فایل:ورد. چکیده. آدمی از آغاز بر آن بوده است که ... فایل درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ تعداد صفحات:24. فرمت فایل:ورد. چکیده. آدمی از آغاز بر آن بوده است که ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ فرید هنرور ... حتما روش بهتری برای تدریس وجود دارد . اما این بار نه به تنهایی، ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت (راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟) درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت (راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش موضوع درس : راه ها در زندگی ما چه

تعداد صفحات: 24 کد محصول :8427 حجم فایل:352 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت خانواده

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت خانواده
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی خانواده - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع تبین
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه رفتاری
نگرش ها
فعالیت های گروهی قابل اجرا
ارزشی پایانی
فعالیت های خارج از کلاس
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت خانواده
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت خانواده
تعداد صفحات: 23 کد محصول :8400 حجم فایل:350 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ان الهی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ان الهی
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ان الهی - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
ارزشی تشخیصی
ارزشی تدریس
هدف کلی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
ارائه درس: مرحله اول ( تولید شه)
ارزشی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ان الهی
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ان الهی
تعداد صفحات: 24 کد محصول :8427 حجم فایل:352 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت خانواده

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت خانواده
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی خانواده - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع تبین
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه رفتاری
نگرش ها
فعالیت های گروهی قابل اجرا
ارزشی پایانی
فعالیت های خارج از کلاس
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ
لینک دنلود:
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت اشکانیان


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت اشکانیان


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت پیدایش روستاها

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت پیدایش روستاها

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت پیدایش روستاها - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع :
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی :
اه کلی :
هدف درس پژوهی :
حیطه عاطفی :
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس :
مدیر آموزشگاه
طرح درس
اه رفتاری :
ارزشی ورودی :
ارزشی پایانی :
تدریس اول :
گزارش دهی مستند
باز شی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس :
محاسن تدریس :
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه :
نتایج حاصله:
لینک :


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت پیدایش روستاها

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت پیدایش روستاها


تعداد صفحات: 24 کد محصول :8426 حجم فایل:354 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ساسانیان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ساسانیان

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ساسانیان - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه جزئی
اه رفتاری
راهبردهای ایجاد انگیزه
نتیجه گیری
ارزشی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ساسانیان
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ساسانیان
تعداد صفحات: 24 کد محصول :8424 حجم فایل:350,5 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت هخا ان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت هخا ان

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت هخا ان - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه رفتاری
نگرش ها
فعالیت های گروهی قابل اجرا
ارزشی پایانی
فعالیت های خارج از کلاس
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ
لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت هخا ان
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت هخا ان

تعداد صفحات: 25 کد محصول :8420 حجم فایل:354 kb نوع فایل :ms-word
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم جهت های جغرافیایی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم جهت های جغرافیایی


معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت جهت های جغرافیایی - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی:
اه جزئی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
وسایل مورد نیاز
ایجاد انگیزه
ارزشی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم جهت های جغرافیایی
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم جهت های جغرافیایی
تعداد صفحات: 24 کد محصول :8433 حجم فایل:352,5 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایران

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایران

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایران - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
اه کلی
اه جزئی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
ایجاد انگیزه
ارائه درس
ارزشی پایانی
ارائه تکلیف تمرینی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایران
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایران
تعداد صفحات: 25 کد محصول :8434 حجم فایل:354,5 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت امت ی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت امت ی

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت امت ی - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
اه جزئی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
وسایل مورد نیاز
فضا و مدل کلاس
ارائه درس: مرحله اول ( ایجاد انگیزه )
ارزشی پایانی
ارائه تکلیف
تکلیف خلاقانه
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ

لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت امت ی
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت امت ی
تعداد صفحات: 24 کد محصول :8429 حجم فایل:351 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مدرسه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مدرسه

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مدرسه - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
ارائه درس
ارزشی پایانی
فعالیت های خارج از کلاس
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مدرسه
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مدرسه
تعداد صفحات: 25 کد محصول :8430 حجم فایل:355 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجد

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجد

معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجد - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه رفتاری
وسایل مورد نیاز
ایجاد انگیزه
ارزشی ورودی
ارائه درس
جمع بندی مطالب
ارزشی پایانی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذلینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجد
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجد
تعداد صفحات: 25 کد محصول :8421 حجم فایل:370 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم آشنایی با ناهمواریهای ایران

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم آشنایی با ناهمواریهای ایران
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ناهمواریهای ایران - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،

فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
وسایل مورد نیاز
ایجاد انگیزه
ارائه ی درس
ارزشی پایانی
ارائه تکلیف تمرینی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ
لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم آشنایی با ناهمواریهای ایران
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم آشنایی با ناهمواریهای ایران

درس پژوهی اجتماعی چهارم راهها در زندگی ما چه نقشی دارند

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی اجتماعی چهارم راهها در زندگی ما چه نقشی دارند

عنوان درس پژوهی
فصل اول
مقدمه
تعیین مساله و انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب مطالعات اجتماعی درس راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟
جدید و علمی بودن مسئله
فصل دوم
تعیین را ارها در راستای حل مسئله
بیان دلیل را ار انتخ
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی مطالعات اجتماعی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ کلاس چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تدریس
لینک دانولد:
درس پژوهی اجتماعی چهارم راهها در زندگی ما چه نقشی دارند


درس پژوهی اجتماعی چهارم راهها در زندگی ما چه نقشی دارند

تعداد صفحات: 24 کد محصول :8336 حجم فایل:353 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایلدرس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟
مقدمه :درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها
همانطور که می دانیم درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد.
که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند.
گروه درس پژوه تلاش می کند طرح درس خود را نقد و بررسی و به شیوه بهینه اصلاح نماید.
طرح درس مشارکتی رمز موفقیت معلمان می باشد. برای معلم درس پژوه تمام کتاب مهم نیست.
یادگیری و فهمیدن دانش آموزان مهم است.
درس پژوهی به معلمان یاد می دهد که در کلاس صرفا یاددهنده نباشند بلکه یادگیرنده نیز باشند.
ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک درس.
تهیه طرح درس بهتر نتیجه جانبی و ثانوی فرآیند است .اما ند هدف اولیه آن.
منطق درس پژوهی ساده است اگر می­خواهید آموزش را بهبود بخشید، اثر بخش­ترین جا برای چنین کاری، کلاس درس است.
اگر شما این کار را با درس­ها شروع کنید، مسئله­ی چگونگی کاربرد نتایج تحقیق در کلاس درس ناپدید می شود.
در اینجا بهبود کلاس درس در درجه­ی اول اهمیت است. درس پژوهی یکی از راههای ارتقا و دستی به شیوه های نوین تدریس و کنار گذاشتن شیوه ها و روشهای سنتی است .
معلمین مقطع ابت چند سالی است که تلاش می کنند تا بلکه بتوانند با شرکت درجشنواره ی الگوهای نوین تدریس خدمتی در این راستا به نظام تعلم و تربیت کشور به عنوان مهمترین رکن آینده ساز کشور کمکی کرده باشند .
ما در قسمت مبانی علمی و نظری به سه مبحث پرداخته ایم : اول ، طراحی منظم آموزشی یا همان طرح درس ، دوم ؛روشهای تدریس ، سوم ؛هدفهای سه گانه ی تعلیم وتربیت .لینک :\
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا
 درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا در این بخش درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا برای قرار داده شده است. این درس پژوهی با فرمت word ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. ...
دریافت فایل درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابت - آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تعداد صفحات: 24 کد محصول :8422 حجم فایل:351 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ناهمواریهای ایران

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ناهمواریهای ایران
در این فایل گزارش درس پژوهی کلاس چهارم ناهمواریهای ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابت قرار می دهیم.
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ناهمواریهای ایران - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،

فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
وسایل مورد نیاز
ایجاد انگیزه
ارائه ی درس
ارزشی پایانی
ارائه تکلیف تمرینی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ
لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ناهمواریهای ایران
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ناهمواریهای ایران
تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهریفایل تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهری را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهری درس پژوهی با عنوان : تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی شهری نوع فایل:ورد قابل ویرایش توضیحات : معلم: همان طور که گفتیم بحث امروز ما در مورد زندگی شهرنشینی است. ابتدا معلم در مورد موضوع درس توضیحاتی می دهد و معلم هدف اصلی را در کار تحقیقی و کمک گرفتن از دیگران می داند ابتدا معلم سوالاتی مطرح می کند و می گوید می خواهیم یک پرسش نامه تنظیم کنیم و بعد پرسش نامه را با پرس و جو از … تعداد صفحه :25 ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم به سوی شیراز

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم به سوی شیراز
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابت به سوی شیراز - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
اه جزئی
اه رفتاری
وسایل موردنیاز
ارزشی ورودی
ایجاد انگیزه
جمع بندی مطالب
ارزشی پایانی
تعیین تکلیف
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم به سوی شیرازدرس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم به سوی شیراز


درس پژوهی 25عدد درس پژوهی از کتابهای دوره ابت فایل ورد 1) عنوان درس پژوهی: تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریا ها و دریاچه های ایران کدامند؟ 2) عنوان درس پژوهی:تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رود ها برای ما اهمیت دارند؟ 3)عنوان درس پژوهی: بخوانیم وبنویسیم پایه دوم درس خدای مهربان 4)عنوان درس پژوهی: ریاضی پایه اول ابت درس تفریق 5)عنوان درس پژوهی:علوم تجریب پایه سوم ابت درس انرژی 6)عنوان درس پژوهی: هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث و . . . . &n ...
دریافت فایل
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند


آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و شه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است. درس پژوهی برگردان واژه ژاپنی jugyokenkyu بمعنی مطالعه یا پژوهش تشکیل شده است .kenkyu بمعنی درس و jugyo بمعنای مطالعه یا پژوهش است . معادل انگلیسی درس پژوهی lesson study است . درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعی پیرامون عمل تدریس است . بعنوان یک معلم حرفه ای بیا و در روش تدریس خود تامل کن!

 فایل


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ تعداد صفحات:24. فرمت فایل:ورد. چکیده. آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ توسط mohsenjoseph · سپتامبر 4, 2017 … دریافت_فایل ... درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت ... در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است.درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت : چرا رودها اهمیت دارند؟ - فروشگاه ...توضیحات: طرح درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت با عنوانچرا رودها برای ما اهمیت دارند؟، در قالب فایل word و در حجم 24 صفحه. اعضای گروه درس پژوهی :تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ – فایل ... نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:24 عنوان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ تقدیم بارالها! تو را سپاس می ...تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ – آ فورد ...نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:۲۴ عنوان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ تقدیم بارالها! تو را سپاس می ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند - li4از آن جا که مسأله آموزش ک ن در پایه های ابت نیازمند استفاده از شیوه های متفاوتی می شود و هم چنین و محتوای درسی از مجموعه ای از مهارت ها (مشاهده ، پیش بینی ، ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند ... درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ تعداد صفحات:24. فرمت فایل:ورد. چکیده. آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ تعداد صفحات:۲۴ فرمت فایل:ورد چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی ... ر درس پژوهی با موضوع تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودهاﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﺖ دارﻧﺪ. ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزدﺪﻨﻨﺪه ﻓﺮﻫﺨﺘﻪ. رو راه اﻧﺪازی ﺮدم. ﺷﺒﻪ ﻓﺎﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای رﻓﺎه ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺖ. داﻧﻠﻮدر درس وﻫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻠﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻬﺎرم اﺑﺘﺪا ﺮا رودﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﺖ دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
تعداد صفحات: 24 کد محصول :8335 حجم فایل:351 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها
درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند
چکیده
آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و شه روشن نماید.
تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد.
در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند.
و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد.
جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است.
درس پژوهی برگردان واژه ژاپنی jugyokenkyu بمعنی مطالعه یا پژوهش تشکیل شده است.
kenkyu بمعنی درس و jugyo بمعنای مطالعه یا پژوهش است . معادل انگلیسی درس پژوهی lesson study است .
درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعی پیرامون عمل تدریس است .
بعنوان یک معلم حرفه ای بیا و در روش تدریس خود تامل کن! حتما روش بهتری برای تدریس وجود دارد .
. اما این بار نه به تنهایی، بلکه با یک گروه از معلمان هم رشته ، روش خود را مورد مطالعه و آزمون قرار دهید.
با هم با نقد شرایط موجود و در جهت نیل به وضع موجود طرح مساله نمایید.
در جهت شناخت بهترین روش ممکن پژوهش کنید ، نتایج پژوهش را در کلاس درس و بصورت طبیعی بیازمایید.
نتیجه آزمایش را نقد کنید ، طرح را اصلاح و دوباره در یک کلاس دیگر آن را اجرا نمایید.
نتایج پژوهش خود را منتشر و در اختیار دیگران قرار دهید .
به این ترتیب شما گام در مسیر درس پژوهی نهاده اید روشی که پایه توسعه مستمر حرفه ای شماست و شما را در مسیر یک معلم حرفه ای و فکور به حرکت وا می دارد !
در این درس پژوهی سعی بر این است که دانش آموزان به طور کامل با مفاهیم کامل درس آشنا گردند و مشکلات و معایب تدریس در این باره برطرف گردد.


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های

تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایرانفایل تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایران را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایران درس پژوهی با عنوان : تعلیمات اجتماعی چهارم ابت ملت ایران نوع فایل:ورد قابل ویرایش توضیحات : معلم در پایان درس از بچه ها می خواهد که از روی درس بخوانند و در مورد درس نتیجه گیری می کند که ما می توانیم با همفکری به تلاش و کوشش نیازهای کشور ی ایران را برطرف کنیم و برای رسیدن به هدف های مشترک کوشش کنیم تا از رنج های گذشته به سربلندی و … تعداد صفحه :24 ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجدفایل تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجد را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجد درس پژوهی با عنوان : تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس مسجد نوع فایل:ورد قابل ویرایش توضیحات : معلم پس از معرفی مطلب درسی از دانش آموزان می خواهد که یکبار از روی متن بخوانند و موضوعات و سرفصل های اصلی و مهم را مشخص کنند این باعث می شود دانش آموزان شکل کلی از مطلب به دست بیاورند و مطالب در ذهن آنها … تعداد صفحه :24 ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با آب و هوافایل تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با آب و هوا را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با آب و هوا درس پژوهی با عنوان : تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با آب و هوا نوع فایل:ورد قابل ویرایش توضیحات : آموزگار در چهار مرحله تدریس را ارائه می دهد. در مرحله اول در مورد هوای گرم و سرد می پرسد و بعد با جواب بلی یا خیر فراگیر پاسخ می دهند اگر جواب درست بود به مرحله بعد رفته و اگر جواب غلط بود به مرحله اول برمی گردد تا نهایتاً در … تعداد صفحه :25 ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستاییفایل تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستایی را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستایی درس پژوهی با عنوان : تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی روستایی نوع فایل:ورد قابل ویرایش توضیحات : دانش آموزان درباره ی عوامل مطرح شده فکر و یکی از آنها را انتخاب می کنند. معلم: وقت تمام شد و از سرگروههای هر گروه می خواهد که نظرات خود را که با یکدیگر بحث کرده اند بیایند و بخوانند. و بعد معلم نظرات مشابه را به کمک بچه ها حذف و نظرات مهم را یادداشت می کنند و بعد معلم از و سرگروه اول باید دلایل خود را ظرف پنج دقیقه اعلام کنند بقیه هم باید به دقت به حرفهای اوگوش دهند. و دانش آموزان در مورد نظرات خود با هم مباحثه و مناظره می کنند و … تعداد صفحه :25 ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تعلیمات اجتماعی چهارم ابت جهت های جغرافیاییفایل تعلیمات اجتماعی چهارم ابت جهت های جغرافیایی را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت جهت های جغرافیایی درس پژوهی با عنوان : تعلیمات اجتماعی چهارم ابت جهت های جغرافیایی نوع فایل:ورد قابل ویرایش توضیحات : معلم تصویری از کره جغرافیائی را روی زمین می گذارد و از دانش آموز می خواهد در وسط تصویر بایستد و دست های خود را باز کند. و بعد از بچه ها می خواهیم که با دقت به دوستشان نگاه کنند. وقتی دانش آموز ایستاده، ما به بچه ها می گوئیم دست راست دوستتان به طرف مشرق و دست چپ دوستتان به طرف مغرب می باشد روبروی او هم شمال و … تعداد صفحه :25 ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تعداد صفحات: 25 کد محصول :8423 حجم فایل:351,5 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی اجتماعی چهارم آشنایی با آب و هوا

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی اجتماعی چهارم آشنایی با آب و هوا
درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم نواحی آب و هوایی ایران کدامند به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و بسیار دقیق و در 23 صفحه فایل قابل ویرایش ورد .
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با آب و هوا - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ،

فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
هدف کلی
اه جزئی
اه رفتاری
ارزشی ورودی
وسایل مورد نیاز
ایجاد انگیزه
ارائه تدریس
جمع بندی مطالب
ارزشی پایانی
تکلیف تمرینی
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله


لینک دنلود:
درس پژوهی اجتماعی چهارم آشنایی با آب و هوا
درس پژوهی اجتماعی چهارم آشنایی با آب و هوا
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند

برای معلم درس پژوه تمام کتاب مهم نیست، یادگیری و فهمیدن دانش آموزان مهم است. درس پژوهی به معلمان یاد می دهد که در کلاس صرفا یاددهنده نباشند بلکه یادگیرنده نیز باشند.ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک درس. تهیه طرح درس بهتر نتیجه جانبی و ثانوی فرآیند است اما نه هدف اولیه آن.منطق درس پژوهی ساده است اگر می­خواهید آموزش را بهبود بخشید، اثر بخش­ترین جا برای چنین کاری، کلاس درس است. اگر شما این کار را با درس­ها شروع کنید، مسئله­ی چگونگی کاربرد نتایج تحقیق در کلاس درس ناپدید می شود.در اینجا بهبود کلاس درس در درجه­ی اول اهمیت است. درس پژوهی یکی از راههای ارتقا و دستی به شیوه های نوین تدریس و کنار گذاشتن شیوه ها و روشهای سنتی است . معلمین مقطع ابت چند سالی است که تلاش می کنند تا بلکه بتوانند با شرکت درجشنواره ی الگوهای نوین تدریس خدمتی در این راستا به نظام تعلم و تربیت کشور به عنوان مهمترین رکن آینده ساز کشور کمکی کرده باشند . ما در قسمت مبانی علمی و نظری به سه مبحث پرداخته ایم : اول ، طراحی منظم آموزشی یا همان طرح درس ، دوم ؛روشهای تدریس ، سوم ؛هدفهای سه گانه ی تعلیم وتربیت .
 فایل


عنوان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران ...عنوان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند ... این درس پژوهی را به همکاران آموزش ابت تقدیم می نماییم. امیدواریم که مثمر ثمر واقع ... درس پژوهی با موضوع تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه ... درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند. فرمت فایل word و قابل ویرایش. تعداد صفحات 24 صفحه. قسمتی از مجموعه. طرح درس.درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت : دریاها و دریاچه های ایران توضیحات: طرح درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت با عنوان دریاها و دریاچه های ایران کدامند، در قالب فایل word و در حجم 24 صفحه. اعضای گروه درس پژوهی :درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند. تعداد صفحات:24. فرمت فایل:ورد. چکیده. آدمی از آغاز بر آن بوده است که ... درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند؟ عنوان درس پژوهی. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ چالش های ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند ... فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 24 صفحه از لینک اول از لینک دوم لیست درس پژوهی های دیگر.درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت (دریاها و دریاچه های ایران کدامند ... فروشگاه استار پروژهیک سیستم فروش فایل با پشتیبانی 24 ساعته و ارائه خدمات با کیفیت به فرهنگیان با امنیت بالا و تضمین پاسخگویی در ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت : دریاها و دریاچه های ایران طرح درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت با عنوان دریاها و دریاچه های ایران کدامند، در قالب فایل word و در حجم 24 صفحه. اعضای گروه درس پژوهی :تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند - فایل .. نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:۲۴ عنوان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند تقدیم بارالها! تو را سپاس می ...درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت (دریاها و دریاچه های ایران کدامند)
تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با ناهمواریهای ایرانفایل تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با ناهمواریهای ایران را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با ناهمواریهای ایران درس پژوهی با عنوان : تعلیمات اجتماعی چهارم ابت آشنایی با ناهمواریهای ایران نوع فایل:ورد قابل ویرایش توضیحات : ابتدا تصویر بزرگ شده صفحه اول درس را که روی تابلو نصب کرده ایم نمایش می دهیم سپس از فراگیران می خواهیم تا اگر به مناطق کوهستانی سفر کرده اند خاطرات خود را بیان کنند و ویژگی هایی از این … تعداد صفحه :25 ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تعداد صفحات: 26 کد محصول :8374 حجم فایل:159,5 kb نوع فایل :ms-word


درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابت درس شورا

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابت درس شورا
معرفی :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابت درس شورا - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان
فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست
چکیده
مقدمه :
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع :
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی :
اه کلی :
هدف درس پژوهی :
حیطه عاطفی :
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس :
طرح درس
تدریس اول :
*باز شی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
ارزشی تدریس :
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
• امکانات مورد نیاز گروه :
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :


لینک :
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابت درس شورا
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابت درس شورا
پکیج درس پژوهی پایه چهارم ابت پکیج درس پژوهی پایه چهارم ابت پکیج درس پژوهی به تعداد 38 عدد مخصوص پایه چهارم ابت فایل ها تماما word و قابل ویرایش و کامل هستند. شامل درس های بخوانیم ، هدیه های آسمانی، ریاضی، تعلیمات اجتماعی، علوم برای ید تکی در قسمت دسته بندی به بخش درس پژوهی - پایه چهارم مراجعه کنید ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
رایگان چندین نمونه درس پژوهی
کلمات کلیدی:
رایگان درس پژوهی :: درس پژوهیمطلب با کلمه ی کلیدی « رایگان درس پژوهی» ثبت شده است - انواع درس پژوهی های مقطع ابت و متوسطه. رایگان درس پژوهی علوم اول ابت آهنربا – اخبار و سرگرمیدقیقه قبل درس پژوهی علوم اول ابت آهنربا, درس پژوهی علوم تجربی درس آهنربا, رایگان درس پژوهی, رایگان درس پژوهی علوم تجربی, درس ... رایگان درس پژوهی ابت – اخبار و سرگرمی رایگان درس پژوهی :: درس پژوهی مطلب با کلمه ی کلیدی « رایگان درس پژوهی» ثبت شده است - انواع درس پژوهی های مقطع ابت و متوسطه. یک نمونه ... درس پژوهی, رایگان درس چژوهی,درس پژوهی,درس پژوهی پایه چهارمعنوان درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملی گرد آوری شده در 26 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش اعضای گروه درس پژوهی : مدیر گروه – تایپ مدرس منتقد تدریس ... درس پژوهی, رایگان درس چژوهی,درس پژوهی,درس پژوهی پایه چهارمعنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن گرد اوری شده در 24 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری ی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل ... رایگان نمونه درس پژوهی ابت - فایل - رز بلاگ- رایگان نمونه درس پژوهی ابت انواع درس پژوهی های مقطع ابت و متوسطه. نمونه درس پژوهی ریاضی دوم ابت - کانون…, ... درس پژوهی ابت - فایل - رز بلاگ رایگان درس پژوهی ابت . رس پژوهیمطلب با کلمه ی کلیدی « رایگان درس پژوهی» ثبت شده است - انواع درس پژوهی های مقطع ابت ... رایگان نمونه درس پژوهی اول ابت - فایل - رز بلاگ رایگان نمونه درس پژوهی اول ابت باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس ... , درس پژوهی, ابت , درس – فایل می رایگان فایل ورد درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟. این محصول" فایل ورد درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها ...بایگانی ها درس پژوهی - رایگان فایل فایل با عنوان اصلی “ بسته ۲۴ فایل درس پژوهی اول ابت “ به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای رایگان ... رایگان درس پژوهی رایگان نمونه درس پژوهی ابت رایگان درس پژوهی ششم ابت رایگان درس پژوهی دوم ابت درس پژوهی رایگاننمونه درس پژوهی دوم ابت رایگان درس پژوهی اول ابت درس پژوهی علوم درس پژوهی اول ابت
فرهنگیان و کاربران عزیز لیست تمام درس پژوهی های موجود در سایت در پایین این صفحه لیست شده است برای ید و هر کدام از درس پژوهی ها بر روی عنوان آن کلیک نمایید تا به صفحه ید و هدایت شوید. در ضمن قیمت تمام درس پژوهی ها (2500 تومان) می باشد. 1. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت دریاها و دریاچه های ایران کدامند
2. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت چرا رودها برای ما اهمیت دارند
3. درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم پایه دوم درس خدای مهربان
4. درس پژوهی ر های مساوی پایه چهارم
5. درس پژوهی ضرب مساحتی پایه پنجم و ششم با بهره گیری از روش های نوین
6. درس پژوهی ریاضی پایه اول ابت درس تفریق
7. درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابت درس انرژی
8. درس پژوهی ریاضی پایه اول ابت موضوع جمع
9. درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث
10. درس پژوهی علوم اول ابت آهنربا
11. درس پژوهی علوم پنجم ابت تغییرات مواد
12. درس پژوهی علوم سوم ابت مهره داران
13. درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین
14. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟
15. درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد
16. درس پژوهی هدیه های آسمانی درس سفره ی عمو عباس پایه دوم دبستان
17. درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم
18. درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس
19. درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن
20. درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او
21. درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی
22. درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها
23. درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند
24. درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم ابت درس سلام سلام
25. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت راه های ایران
26. درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم ابت مثل خورشید
27. درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم ابت درس همه چیز از توست
28. درس پژوهی ریاضی پایه اول ابت درس خط باز و بسته
29. درس پژوهی ریاضی پایه اول ابت تدریس عدد 3
30. درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابت شناخت شکل های هندسی
31. درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابت آموزش مفهوم ر
32. درس پژوهی ریاضی اول ابت (رایگان)
33. درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابت آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها
34. درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابت خواندن ساعت
35. درس پژوهی ریاضی چهارم ابت تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده
36. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت زندگی انسان نخستین
37. درس پژوهی ریاضی پنجم ابت بخش پذیری
38. درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت دوست صمیمی و دانا
39. درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس صبح روز بعد
40. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابت درس ایثار و فداکاری
41. درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس حق مردم
42. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابت درس شورا
43. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابت درس وحدت
44. درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت روزی که باران میبارید
45. درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس اسراف
46. درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت کتاب های مرجع
47. درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت پیدایش روستاها
48. درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت سرودی برای پاکی
49. درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملی
50. درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس شجاعت
51. درس پژوهی علوم سوم ابت نیازهای جانوران