خودکشی یک جاسوس در زندان اوین و متهم شدن بازجویان پرونده

خودکشی سید ی در زندان، این سوال را در ذهن آورد که: وی جاسوس بوده یا جاسوس پرور؟ زیرا نزدیک به نیم قرن، در بهترین مراکز تی حضور داشته، به همه جا رفته و همه هم میدانستند: او لائیک است و را قبول ندارد، و با همه طرح های زیست محیطی مخالفت می کرده، ولی چرا پایان آن به همین راحتی بود و: با خودکشی همه اطلاعات را نابود کرد؟ ادامه مطلب...
انگیزه ای برای دفاع از عملکرد قوه قضاییه یا مدیریت زندان ها ندارم. قضاوتی هم درباره این که سید ی، جاسوس بود یا نه ندارم. ولی نمی توان باور کرد نظام یک متهم جاسوسی را به قتل برساند. در کشور ما تا کنون جاسوس ها و یا متهمین به جاسوسی بارها دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفته اند. یک متهم در پرونده جاسوسی آن قدری برای دستگاه امنیتی ارزش دارد که برای تخلیه اطلاعاتی بیشتر از جان او حفاظت کنند. بنابراین قتل سید ی قابل قبول نیست. این که بگوییم او بر اثر شکنجه خودکشی کرده نیز قابل باور نیست. پیکر مرحوم در اختیار خانواده و دوستانش قرار گرفت و اگر آثاری از شکنجه بر بدن او دیده می شد در عصر حاکمیت رسانه، تصویری از آن به راحتی به اقصی نقاط عالم منع می گردید. او یا جاسوس بوده و از ترس لو رفتن اطلاعات بیشتر و فرار از تحمل بی آبرویی، خودکشی کرده و یا این که خودش را بی گناه می دانسته با این حال تحمل بررسی پرونده و اثبات بی گناهی اش را نداشته که در این فرض، با توجه به حرمت شدید خودکشی، از نظر ایمان و اعتقاد به خدا سست و پوک بوده است. مسئولین بازداشتگاه ها، زندان ها و نهادهای قضایی و امنیتی هم البته باید حواسشان را جمع کنند که با توجه به برتری رسانه ای دشمن، از سلامت متهمین مراقبت بیشتری به عمل آورده تا زمینه ت یب وجهه نظام فراهم نیاید.

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است. حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوس پرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان! این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند... آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.
در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است. حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوس پرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان! این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند... آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.


در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است. حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوس پرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان! این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند... آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.
در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.
دادستان تهران در خصوص خودکشی یکی از متهمان در قرنطینه زندان اوین، اظهار داشت: پس از این حادثه با حضور فوری بازپرس دادسرای جنایی در محل وقوع، پرونده قضایی تشکیل گردید، از مأموران زندان و مطلعین تحقیقات لازم به عمل آمد و موضوع در دست بررسی است؛ ضمن آن که مراتب به خانواده متوفی اعلام گردیده است.

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir
در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است. حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوس پرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان! این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند... آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد. http://javaninews.ir

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir
با توجه به خودکشی کاووس سید ی در سلول محل نگهداری اش جزئیاتی از پرونده و مرگ وی افشا شد.
صدوچهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه ها آغاز شد.
مدیر کل زندانهای استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می شود. محبی مدیر کل زندانهای استان تهران در گفت وگو با فارس، درخصوص اخبار منتشر شده درباره مرگ یک جوان در زندان اوین گفت: در بامداد روز شنبه مورخ 16 دی ماه یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علی اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اوین اقدام به خودکشی از طریق حلق آویز نمودن خود کرد.وی ادامه داد: مراتب فوراً به دادستان تهران اعلام شد و بازپرس دادسرای جنایی در زندان حضور یافت و از مأمورین زندان و مطلعین تحقیق کرده و دستورات را صادر کرد.
مدیر کل زندان های استان تهران گفت: صبح امروز فردی با نام سینا قنبری در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده است.
در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir
برچسب ها: اخبار روز, اخبار ویژه رو مه ها بازداشت جاسوسی رو مه های ک
مهدی هاشمی که برای اجرای حکم 10 سال حبس خود در اوین بسر می برد، پس از پایان اولین مرخصی 3 روزه در سال 97، به زندان بازگشت.
اوا سال 93 حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب در خصوص پرونده مهدی هاشمی با عناوین اتهامی امنیتی و اقتصادی صادر شد و بر اساس آن، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات تی محکوم شد.
با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و وی مرداد ۹۴ برای اجرای حکم حبس 10 ساله راهی اوین شد.

به گزارش مشرق، در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir
صدوچهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه ها آغاز شد.
پرونده جاسوس هسته ای به دیوان عالی کشور رفت پرونده دری اصفهانی جهت دادرسی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است.عبدالرسول دری اصفهانی که از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای بود به جرم جاسوسی به پنج سال حبس محکوم شده است.یکی از اتهامات او ضبط محتوای مذاکرات محرمانه هسته ای با ساعت مچی و ارسال آن به یکی از دستگاه های جاسوسی انگلیس است.حجت ال و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که هفت آبان ماه برگزار شد، در رابطه با پرونده دری اصفهانی گفت: دری اصفهانی دو پرونده دارد یکی جاسوسی که به 5سال حبس محکوم شده، اما قبل از آن به دلیل پرونده مالی در زندان بود که با قطعی شدن حکم جاسوسی در حال حاضر در زندان به سر می برد، اما برای پرونده مالی وی هنوز کیفر خواست صادر نشده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت:دری اصفهانی جلسات هیئت ۱+۵ را مخفیانه ضبط می کرده است. حکم دری اصفهانی صادر و قطعی شده است. این فرد از جلساتی که در رابطه با مذاکرات هسته ای تشکیل می شد، گزارش های صوتی و تصویری تهیه می کرد.
به گزارش مشرق، در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir

دادستان تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد.دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی عباس جعفری ت آبادیدادستان تهران در خصوص اقدامات متهمان یک پرونده جاسوسی اظهار کرد: این افراد در قالب اجرای پروژه های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی کشور در حوزه های استراتژیک اقدام می د با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده اند.انتهای پیام/

برچسب ها: دادستان تهران ، قوه قضائیه - جاسوس
جزئیات پرونده قتل و به آتنا از زبان رئیس دادگستری اردبیل دوربین های مغازه متهم یکی دو روز قبل جنایت خاموش می شود معاینات پزشکی تأیید می کند که به آتنا توسط همین متهم صورت گرفته است متهم در تحقیقات گفته "یکی دو روزی بود که آتنا نظرم را جلب کرده بود..." اعتراف متهم به ارتکاب دو قتل دیگر، از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده است چک زنی که 3 سال قبل کشته شده بود در خودروی متهم کشف شد ارتباط متهم پرونده آتنا با قتل دو زن در گیلان منتفی شد ادعای تبرئه متهم با وساطت یکی از بستگانش واقعیت ندارد khabar
سخنگوی فرا یون امید مجلس شورای ی از نشست روز گذشته این فرا یون درباره پرونده سعید طوسی و بازدید نمایندگان از زندان اوین خبر داد.
تسنیم نوشت: خواننده متهم به قتل، شایعات مطرح شده مبنی بر خودکشی موکلش در زندان را تکذیب کرد.
ایسنا نوشت: مدیرکل زندان های استان تهران توضیحاتی را پیرامون خودکشی یکی از متهمان به نام «سینا قنبری» در زندان اوین ارائه داد.
سومین متهم پرونده قتل بنیتا کودک هشت ماهه که از سوی مأموران بازداشت شده بود، به دادگاه معرفی شد. این در حالی است که متهم ردیف اول نیز تهدید به خودکشی کرد.

اخلال در نظم زندان/ تشکیل پرونده جدید علیه #گلرخ_ایرایی و #آتنا_دائمی

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو فعال محبوس در زندان اوین برای چندمین بار از بابت پرونده جدیدی که علیه آنها در دوران زندان مفتوح شده به دادسرا فراخوانده شدند. خانم ایرایی که دیروز بعد از چند بار خودداری از حضور سرانجام در شعبه ۵ دادسرا حضور یافت ، از بابت اتهام “اخلال در نظم زندان” مورد تفهیم قرار گرفت.
ادامه مطلب
حواشی پیش آمده در پرونده از جمله ادعاهای مختلف متهم، نحوه کشف جسد و لو رفتن متهم، ارتباط متهم با قتل دو زن جوان در سال های گذشته و از همه مهم تر واکنش جامعه به قتل دل اش آتنا این پرونده را به یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی تبدیل خواهد کرد.
صدوچهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد.
دهم بهمن ماه بود که ده تن از نمایندگان مجلس از زندان اوین بازدید د. این بازدید که به علت خودکشی یکی از متهمان بازداشتی در اغت ات دی ماه بود، از اندرزگاه ۴ (محل نگهداری اغت گران) و همچنین بند ۲۰۹ زندان اوین انجام شد.

متهم ردیف دوم پرونده بنیتامتهم ردیف دوم پرونده بنیتا , رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: پدر بنیتا به قرار منع پیگرد متهم ردیفدوم درباره قتل، اعتراض نکرده اما حق اعتراض مادر طفل هشت ماهه محفوظ است.قاضی محسن افتخاری ضمن بیان این مطلب درباره موضوع منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده افزود: شواهد نشانمی دهد منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده بنیتا درباره قتل، تأیید شده و اگر پدر طفل در وقتمقرر اعتراض خود را ارائه نکرده باشد قابل اعتراض مجدد نیست.متهم ردیف دوم پرونده بنیتا

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

متهم ردیف دوم پرونده بنیتامتهم ردیف دوم پرونده بنیتا , رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: پدر بنیتا به قرار منع پیگرد متهم ردیفدوم درباره قتل، اعتراض نکرده اما حق اعتراض مادر طفل هشت ماهه محفوظ است.قاضی محسن افتخاری ضمن بیان این مطلب درباره موضوع منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده افزود: شواهد نشانمی دهد منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده بنیتا درباره قتل، تأیید شده و اگر پدر طفل در وقتمقرر اعتراض خود را ارائه نکرده باشد قابل اعتراض مجدد نیست.متهم ردیف دوم پرونده بنیتا

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اظهارنظر مدیرکل زندان ها درباره «سینا قنبری»:
مدیرکل زندان های استان تهران توضیحاتی را پیرامون خودکشی یکی از متهمان به نام «سینا قنبری» در زندان اوین ارائه داد. مصطفی محبی گفت: در بامداد روز شنبه مورخ 16 دی ماه سال جاری یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علی اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلق آویز خود کرده است.****************************رییس جمهور در دیدار و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ت از انتقاد استقبال می کند و معتقد است که همه باید نقد بشوند، گفت: هیچ استثنایی در کشور برای انتقاد وجود ندارد و در کشور ما معصوم نداریم، ضمن اینکه (ص) هم به مردم اجازه انتقاد می دادند و بالاتر از مقام در تاریخ وجود ندارد. اگر نقد توأم با امید، اراده و راه حل درست باشد، بسیار مفید و سازنده است.
همشهری آنلاین: دادستان تهران با تایید خودکشی یک فعال محیط زیستی که به جاسوسی متهم شده بود، در زندان گفت: اعترافات زیادی علیه وی صورت گرفته بود.
پرونده ۲ جوان متهم به قتل که پس از فرار از ایران به ترکیه رفته بودند و در آنجا به عنوان تروریست دستگیر و هر کدام سرنوشت عجیبی پیدا کرده بودند، با دستگیری دومین متهم وارد مرحله ای تازه شد.
میزان -خبرگزاری قوه قضاییه- در دومین گزارش خود از پرونده جاسوس چینی- یی دستگیر شده در ایران، به ابعاد جدیدی از روابط وی پرداخته است.
در باز میشود... یک مرد( ) با یک پرونده زیر بغل وارد اتاق میشود و در را میبندد و رو به روی متهم می ایستد! صندلی را به بیرون میکشد و روی آن مینشند،پرونده را روی میز می اندازد ونگاهی به متهم میکند و میگوید:کاراگاه ت هستم از دایره ی جنایی مسئول رسیدگی به این پرونده. ولی همچنان متهم سرش پایین است درحالی که صورتش خشک شده از خون است. پرونده را باز میکند و صدای خود را صاف میکند و شروع به خواندن میکند: ادامه مطلب
مدیر کل زندانهای استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می شود.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد اختلافات پیرامون پرونده جنجالی یک جاسوس
زندان اوین، معروف ترین ندامتگاه ایران میزبان بیش از ۴۵ سفیر خارجی مقیم تهران شد و سفرا از نزدیک با این زندان آشنا شدند.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جزئیات خودکشی کاووس سید ی در زندان اوین تشریح کرد.
مدیر کل زندانهای استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می شود.
اوا سال گذشته اطلاعات ت اصلاحات پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی -کانا را که در زندان اوین به طرز مشکوکی فوت کرده بود، باز و برای اولین بار افشا کرد که زهرا کاظمی جاسوس نبوده اما سعید مرتضوی اصرار داشته که او جاسوس است. بعد از این افشاگری بود که نقش سعید مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی بار دیگر مطرح شد. حتی دادستان تهران هم مجبور به واکنش شد و اعلام کرد پرونده سعید مرتضوی در ماجرای مرگ زهرا کاظمی باز است؛ پرونده ای که سیدمحمد سیف زاده، اولیای دم زهرا کاظمی می گوید سعید مرتضوی در آن به قتل عمد متهم است. از سعید مرتضوی که ۱۸ روزی است مهمان زندان اوین برای گذراندن دو سال محکومیتش برای پرونده کهریزک است، بار دیگر در نطق دیروز علی مطهری، نائب رئیس مجلس در صحن علنی مجلس یاد شد؛ او مفتوح بودن پرونده دادستان سابق درباره قتل زهرا کاظمی را مایه خوشوقتی دانست و گفت که لازم است نتیجه این پرونده که موجب قطع رابطه کانادا با ایران شد و همان ابتدا باید از طرف ایران عذرخواهی و مجرم مجازات می شد، سریع تر به اطلاع مردم برسد. حالا سیف زاده، اولیای دم زهرا کاظمی با اشاره به حضور سعید مرتضوی در زندان تاکید کرده که پیگیری نقش سعید مرتضوی در مرگ مشکوک خبرنگار ایرانی -کانا بر عهده دادستان است. او در گفت وگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به روند پرونده متهمان مرگ مشکوک زهرا کاظمی گفت: «همان زمان با پیگیری های من، آقای سلطانی و خانم عبادی که وکلای اولیای دم خانم کاظمی بودیم، حکم دادگاه در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ش ته شد و آن ها ایرادات ما را وارد دانستند. ایرادات ما این بود که اولاً دادگاهی که به این جرم رسیدگی کرده صلاحیت نداشته و دوم اینکه این دادگاه به موضوع قتل عمد که از طرف ما اعلام شده بود، رسیدگی نکرده است.» سیف زاده اضافه کرد: «دیوان عالی کشور ایرادات ما را وارد دانست و اعلام کرد که اولاً دادگاه کیفری باید به موضوع رسیدگی می کرد و دوم اینکه باید به موضوع قتل عمد رسیدگی می شد. بعد از ش ته شدن رأی دادگاه از سوی دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه کیفری رفت و یک جلسه هم تشکیل شد اما بعد از آن جلسه ما؛ یعنی وکلای اولیای دم خانم کاظمی را به زندان انداختند.» او گفت: «علی رغم وظیفه دادگاه مبنی بر ابلاغ هرگونه نظر یا حکم که باید به ما ابلاغ می شد اما تا به امروز برگه ای دریافت ن . ما به عنوان وکلای اولیای دم خان کاظمی نمی دانیم دادگاه کیفری چه رأیی برای پرونده صادر کرد یا حتی اصلاً به صدور رأی رسیدند یا نه. اگر تصمیمی نگرفته باشند پرونده باز است و هیچ مانعی برای رسیدگی به اتهام قتل عمد آقای مرتضوی وجود ندارد. اما اگر تصمیمی هم گرفته باشند باید رأی را به ما ابلاغ می د که چنین اتفاقی نیفتاده است.» سیف زاده افزود: «حتی اگر رأی هم صادر کرده باشند می توان درخواست اعاده دادرسی داد. اما باید ابتدا حکم را به ما ابلاغ کنند.» او در ادامه به اظهارات اخیر مسئولان قضایی که اعلام د پرونده سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی مفتوح است اشاره کرد و گفت: «با این سخنان معلوم است که پرونده باز و پیگیری آن برعهده دادستان است.»
کار امنیتی عبارت بود از زیر نظر گرفتن مزدوران و جاسوس های گران، بعد اگر پرونده یکی شان تکمیل می شد از او تحقیق و بازجویی می شد