خودکشی یک جاسوس در زندان اوین و متهم شدن بازجویان پرونده

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است. حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوس پرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان! این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند... آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir
در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است. حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوس پرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان! این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند... آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد. http://javaninews.ir

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir

در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir
دادستان تهران در خصوص خودکشی یکی از متهمان در قرنطینه زندان اوین، اظهار داشت: پس از این حادثه با حضور فوری بازپرس دادسرای جنایی در محل وقوع، پرونده قضایی تشکیل گردید، از مأموران زندان و مطلعین تحقیقات لازم به عمل آمد و موضوع در دست بررسی است؛ ضمن آن که مراتب به خانواده متوفی اعلام گردیده است.
صدوچهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه ها آغاز شد.
با توجه به خودکشی کاووس سید ی در سلول محل نگهداری اش جزئیاتی از پرونده و مرگ وی افشا شد.
مدیر کل زندانهای استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می شود. محبی مدیر کل زندانهای استان تهران در گفت وگو با فارس، درخصوص اخبار منتشر شده درباره مرگ یک جوان در زندان اوین گفت: در بامداد روز شنبه مورخ 16 دی ماه یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علی اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اوین اقدام به خودکشی از طریق حلق آویز نمودن خود کرد.وی ادامه داد: مراتب فوراً به دادستان تهران اعلام شد و بازپرس دادسرای جنایی در زندان حضور یافت و از مأمورین زندان و مطلعین تحقیق کرده و دستورات را صادر کرد.
مدیر کل زندان های استان تهران گفت: صبح امروز فردی با نام سینا قنبری در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده است.
در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir
برچسب ها: اخبار روز, اخبار ویژه رو مه ها بازداشت جاسوسی رو مه های ک
صدوچهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه ها آغاز شد.

به گزارش مشرق، در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir
پرونده جاسوس هسته ای به دیوان عالی کشور رفت پرونده دری اصفهانی جهت دادرسی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است.عبدالرسول دری اصفهانی که از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای بود به جرم جاسوسی به پنج سال حبس محکوم شده است.یکی از اتهامات او ضبط محتوای مذاکرات محرمانه هسته ای با ساعت مچی و ارسال آن به یکی از دستگاه های جاسوسی انگلیس است.حجت ال و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که هفت آبان ماه برگزار شد، در رابطه با پرونده دری اصفهانی گفت: دری اصفهانی دو پرونده دارد یکی جاسوسی که به 5سال حبس محکوم شده، اما قبل از آن به دلیل پرونده مالی در زندان بود که با قطعی شدن حکم جاسوسی در حال حاضر در زندان به سر می برد، اما برای پرونده مالی وی هنوز کیفر خواست صادر نشده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت:دری اصفهانی جلسات هیئت ۱+۵ را مخفیانه ضبط می کرده است. حکم دری اصفهانی صادر و قطعی شده است. این فرد از جلساتی که در رابطه با مذاکرات هسته ای تشکیل می شد، گزارش های صوتی و تصویری تهیه می کرد.
به گزارش مشرق، در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سید ی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.حمایت مشکوک ۳ مشاور و مقام تی از یک جاسوسپرونده ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ ها»، مبارزه با کم آبی و... گرای سایت های موشکی و هسته ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری ند کارستان!این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول تی است که در قبال این پرونده ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می خورد.http://javaninews.ir

دادستان تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد.دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی عباس جعفری ت آبادیدادستان تهران در خصوص اقدامات متهمان یک پرونده جاسوسی اظهار کرد: این افراد در قالب اجرای پروژه های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی کشور در حوزه های استراتژیک اقدام می د با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده اند.انتهای پیام/

برچسب ها: دادستان تهران ، قوه قضائیه - جاسوس
جزئیات پرونده قتل و به آتنا از زبان رئیس دادگستری اردبیل دوربین های مغازه متهم یکی دو روز قبل جنایت خاموش می شود معاینات پزشکی تأیید می کند که به آتنا توسط همین متهم صورت گرفته است متهم در تحقیقات گفته "یکی دو روزی بود که آتنا نظرم را جلب کرده بود..." اعتراف متهم به ارتکاب دو قتل دیگر، از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده است چک زنی که 3 سال قبل کشته شده بود در خودروی متهم کشف شد ارتباط متهم پرونده آتنا با قتل دو زن در گیلان منتفی شد ادعای تبرئه متهم با وساطت یکی از بستگانش واقعیت ندارد khabar
سخنگوی فرا یون امید مجلس شورای ی از نشست روز گذشته این فرا یون درباره پرونده سعید طوسی و بازدید نمایندگان از زندان اوین خبر داد.
تسنیم نوشت: خواننده متهم به قتل، شایعات مطرح شده مبنی بر خودکشی موکلش در زندان را تکذیب کرد.
ایسنا نوشت: مدیرکل زندان های استان تهران توضیحاتی را پیرامون خودکشی یکی از متهمان به نام «سینا قنبری» در زندان اوین ارائه داد.
صدوچهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد.

اخلال در نظم زندان/ تشکیل پرونده جدید علیه #گلرخ_ایرایی و #آتنا_دائمی

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو فعال محبوس در زندان اوین برای چندمین بار از بابت پرونده جدیدی که علیه آنها در دوران زندان مفتوح شده به دادسرا فراخوانده شدند. خانم ایرایی که دیروز بعد از چند بار خودداری از حضور سرانجام در شعبه ۵ دادسرا حضور یافت ، از بابت اتهام “اخلال در نظم زندان” مورد تفهیم قرار گرفت.
ادامه مطلب
سومین متهم پرونده قتل بنیتا کودک هشت ماهه که از سوی مأموران بازداشت شده بود، به دادگاه معرفی شد. این در حالی است که متهم ردیف اول نیز تهدید به خودکشی کرد.
حواشی پیش آمده در پرونده از جمله ادعاهای مختلف متهم، نحوه کشف جسد و لو رفتن متهم، ارتباط متهم با قتل دو زن جوان در سال های گذشته و از همه مهم تر واکنش جامعه به قتل دل اش آتنا این پرونده را به یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی تبدیل خواهد کرد.

متهم ردیف دوم پرونده بنیتامتهم ردیف دوم پرونده بنیتا , رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: پدر بنیتا به قرار منع پیگرد متهم ردیفدوم درباره قتل، اعتراض نکرده اما حق اعتراض مادر طفل هشت ماهه محفوظ است.قاضی محسن افتخاری ضمن بیان این مطلب درباره موضوع منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده افزود: شواهد نشانمی دهد منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده بنیتا درباره قتل، تأیید شده و اگر پدر طفل در وقتمقرر اعتراض خود را ارائه نکرده باشد قابل اعتراض مجدد نیست.متهم ردیف دوم پرونده بنیتا

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

متهم ردیف دوم پرونده بنیتامتهم ردیف دوم پرونده بنیتا , رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: پدر بنیتا به قرار منع پیگرد متهم ردیفدوم درباره قتل، اعتراض نکرده اما حق اعتراض مادر طفل هشت ماهه محفوظ است.قاضی محسن افتخاری ضمن بیان این مطلب درباره موضوع منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده افزود: شواهد نشانمی دهد منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده بنیتا درباره قتل، تأیید شده و اگر پدر طفل در وقتمقرر اعتراض خود را ارائه نکرده باشد قابل اعتراض مجدد نیست.متهم ردیف دوم پرونده بنیتا

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اظهارنظر مدیرکل زندان ها درباره «سینا قنبری»:
مدیرکل زندان های استان تهران توضیحاتی را پیرامون خودکشی یکی از متهمان به نام «سینا قنبری» در زندان اوین ارائه داد. مصطفی محبی گفت: در بامداد روز شنبه مورخ 16 دی ماه سال جاری یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علی اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلق آویز خود کرده است.****************************رییس جمهور در دیدار و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ت از انتقاد استقبال می کند و معتقد است که همه باید نقد بشوند، گفت: هیچ استثنایی در کشور برای انتقاد وجود ندارد و در کشور ما معصوم نداریم، ضمن اینکه (ص) هم به مردم اجازه انتقاد می دادند و بالاتر از مقام در تاریخ وجود ندارد. اگر نقد توأم با امید، اراده و راه حل درست باشد، بسیار مفید و سازنده است.
میزان -خبرگزاری قوه قضاییه- در دومین گزارش خود از پرونده جاسوس چینی- یی دستگیر شده در ایران، به ابعاد جدیدی از روابط وی پرداخته است.
همشهری آنلاین: دادستان تهران با تایید خودکشی یک فعال محیط زیستی که به جاسوسی متهم شده بود، در زندان گفت: اعترافات زیادی علیه وی صورت گرفته بود.
پرونده ۲ جوان متهم به قتل که پس از فرار از ایران به ترکیه رفته بودند و در آنجا به عنوان تروریست دستگیر و هر کدام سرنوشت عجیبی پیدا کرده بودند، با دستگیری دومین متهم وارد مرحله ای تازه شد.
در باز میشود... یک مرد( ) با یک پرونده زیر بغل وارد اتاق میشود و در را میبندد و رو به روی متهم می ایستد! صندلی را به بیرون میکشد و روی آن مینشند،پرونده را روی میز می اندازد ونگاهی به متهم میکند و میگوید:کاراگاه ت هستم از دایره ی جنایی مسئول رسیدگی به این پرونده. ولی همچنان متهم سرش پایین است درحالی که صورتش خشک شده از خون است. پرونده را باز میکند و صدای خود را صاف میکند و شروع به خواندن میکند: ادامه مطلب
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد اختلافات پیرامون پرونده جنجالی یک جاسوس
کار امنیتی عبارت بود از زیر نظر گرفتن مزدوران و جاسوس های گران، بعد اگر پرونده یکی شان تکمیل می شد از او تحقیق و بازجویی می شد
زندان اوین، معروف ترین ندامتگاه ایران میزبان بیش از ۴۵ سفیر خارجی مقیم تهران شد و سفرا از نزدیک با این زندان آشنا شدند.
مدیر کل زندانهای استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می شود.
مدیر کل زندانهای استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می شود.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جزئیات خودکشی کاووس سید ی در زندان اوین تشریح کرد.
قاتل آتنا 4 شهریور محاکمه می شود رئیس دادگستری اردبیل : دوربین های مغازه متهم یکی دو روز قبل جنایت خاموش می شود. معاینات پزشکی تأیید می کند که به آتنا توسط همین متهم صورت گرفته است. متهم در تحقیقات گفته "یکی دو روزی بود که آتنا نظرم را جلب کرده بود..." اعتراف متهم به ارتکاب دو قتل دیگر، از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده است. چک زنی که 3 سال قبل کشته شده بود در خودروی متهم کشف شد. ارتباط متهم پرونده آتنا با قتل دو زن در گیلان منتفی شد. ادعای تبرئه متهم با وساطت یکی از بستگانش واقعیت ندارد. shabakekhorasan
⭕️ بازدید هیأت ۱۱ نفره نمایندگان مجلس از زندان اوین

اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

در بازدید نمایندگان از اوین جلسه ای با رئیس سازمان زندان ها، مدیرکل زندان تهران و مسئولان زندان برگزار شد که نمایندگان سئوالاتی را پیرامون اغت ات اخیر مطرح د.

از بازداشتی های تهران فقط ۴ نفر در زندان اوین باقی مانده اند و فوت یکی از بازداشت شدگان در زندان مورد تأیید است.

اعضای هیأت ۱۱ نفره بازدید کننده از زندان اوین فردا جلسه ای دارند تا بازدید امروز را جمع بندی و تصمیمات لازم را درباره آن اتخاذ کنند.

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و با حضور دو متهم پرونده، وکلای آنها، وکلای شرکت ملی نفت، وکلای سازمان تامین اجتماعی و وکلای بانک مسکن برگزار شد.
حکم متهمان پرونده بنیتاحکم متهمان پرونده بنیتا , س رست دادگاه های کیفری یک استان تهران می گوید متهمان ردیف دوم و سوم پرونده قتل «بنیتا» دختربچه ۸ ماهه، به حبس و شلاق محکوم شدند.خبرگزاری تسنیم؛ محسن افتخاری درباره حکم متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بنیتا اظهار کرد:دادگاه برای دو متهم دیگر پرونده هم مانند متهم ردیف اول، مجازات های تکمیلی در نظر گرفته است.حجت ال و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای از صدور حکم متهم ردیف اولپرونده قتل بنیتا خبر داده و گفته بود که متهم ردیف اول به اتهام قتل عمد به قصاص و در ارتباط باسایر موارد اتهامی به حبس، شلاق و تبعید محکوم شده است.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
متهم و شاکی اگر بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی اوراق پرونده را منافی کشف حقیقت بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی بداند با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می کند این قرار حضوری به متهم یا وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است حق شاکی به مطالعه اوراق پرونده و کپی گرفتن از آن در قانون پیش بینی شده است اما حق دسترسی متهم به پرونده به صراحت اعلام نشده است ولی با توجه به اینکه قرار عدم دسترسی به پرونده قابل اعتراض شناخته شده پس معلوم میشود که متهم و او حق دسترسی به پرونده را دارند که بازپرس میتواند با صدور قراری آن را ممنوع کند ودر صورت صدور قرار عدم دسترسی به پرونده این ممنوعیت تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی است قبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری 09127045177
افتاده ام از درد تو تنها به زندان اوین
خو کرده ام با یاد تو تنها به باران اوین
یک گوشه از دیوار آن نامت نوشتم بی صدا
با گریه آن حک میکنم از درد پنهان اوین
از بس که بر دیوار آن نامت نوشت هر زمان
عشق مرا فهمیده اند حتی که دژبان اوین
پیچیده احساسم به تو در کل زندان اوین
جرمم دگر این می شود تشویش اذهان اوین
خلوت نمودم از غمت با کنج دیوار اوین
خو کرده ام با یاد تو تنها به زندان اوین
محمدصادق ززمس
میزان؛ خبرگزاری قوه قضاییه با اشاره به پرونده جاسوس چینی- یی دستگیر شده در ایران، به ابعاد جدیدی از روابط وی پرداخته است.