حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون ی مشاوره 97