توافقنامه کارگزاری فروش commission sales agreement

the european union and japan are close to reaching an agreement in principle on a free trade deal, the european commission said on monday.
- در حقوقی تجارت بین المللی توافقنامه امانت سپاری escrow agreement)) سندی قراردادی است که بموجب آن مالی از قبیل سند، ورقه، پول یا هر شیء دارای ارزش یا اهمیت دیگر متعلق به طرف یا طرفهای یک معامله یا قرارداد دیگر، نزد شخص ثالثی (موسوم به امانتدار یا escrow agent) س میشود تا آن شخص مال س شده نزد وی را تا زمان مشخصی نگهداری نموده و در زمان و طبق شرایط و توافقات مندرج در توافقنامه امانت سپاری، اقدام لازم را درخصوص آن مال معمول دارد. ادامه مطلب
- در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه کارگزاری یا عاملیت (agency) یا کارگزار (agent) سندی قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (اصیل یا principal) طرف دیگر خارجی (کارگزار یا عامل یا agent) را در یک محدوده سرزمینی خاص (منطقه عاملیت یا territory) و در زمینه یا زمینه های مشخصی بعنوان کارگزار یا عامل خود انتخاب نموده و کارگزار در قبال انجام امور کارگزاری محوله، مبلغی را بعنوان حق العمل یا کمیسیون کارگزاری از اصیل دریافت میکند. ادامه مطلب
- در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه توزیع distribution agreement) یا distributor agreement) سندی قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (توزیع کننده یا distributor) کالا یا محصول متعلق به طرف دیگر (تأمین کننده) را در یک محدوده سرزمینی خاص (منطقه توزیع یا territory) توزیع و بفروش میرساند. - طرف تأمین کننده (supplier) کالا و محصول ممکن است تولیدکننده (manufacturer)، فروشنده (vendor یا seller) یا یک توزیع کننده دیگر باشد که کالا و محصول تأمین کننده اصلی را مجددا" و بصورت دست دوم توزیع کرده و میفروشد. ادامه مطلب
لوله فروش و قیف فروش
پیش تر در مقاله ای به تفصیل در خصوص قیف فروش را شرح داده ایم : قیف فروش و مشتری راغب . در این مطلب در خصوص لوله فروش توضیح خواهیم داد.
در واقع همه ب وکارها با یک قیف فروش بزرگ شده و رشد نموده اند. به این ترتیب که مشتری ” ناآگاه از برند ” توسط شرکت تحریک و به داخل قیف هدایت می گردید و ممکن بود که کل مسیر را تا آ طی نموده و سرانجام فروش صورت پذیرد.
فیف فروش لوله فروش sales funnel sales pipeline

در واقع این مسیر یک طرفه به سوی فروش فرض شده است در حالیکه در واقعیت ، فروش پایان راه نیست نیست، بلکه ابتدا راه است. فروش ابتدای مسیر ایجاد ارزش و صمیمی شدن با مشتری است. نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که ایجاد ارزش پس از ید و حفظ رابطه با مشتری در حفظ مشتری و بازگشت مجدد به ید مشتری بسیار ضروری است. در بازه زمانی یک ساله ، از تعدادی زیادی از مصرف کنندگان این سوال پرسیده شد :
ادامه مطلب : لوله فروش sales pipeline
لوله فروش و قیف فروش پیش تر در مقاله ای به تفصیل در خصوص قیف فروش را شرح داده ایم : قیف فروش و مشتری راغب . در این مطلب در خصوص لوله فروش توضیح خواهیم داد. در واقع همه ب وکارها با یک قیف فروش بزرگ شده و رشد نموده اند. به این ترتیب که مشتری ” ناآگاه از برند ” توسط شرکت تحریک و به داخل قیف هدایت می گردید و ممکن بود که کل مسیر را تا آ طی نموده و سرانجام فروش صورت پذیرد. فیف فروش لوله فروش sales funnel sales pipeline در واقع این مسیر یک طرفه به سوی فروش فرض شده است در حالیکه در واقعیت ، فروش پایان راه نیست نیست، بلکه ابتدا راه است. فروش ابتدای مسیر ایجاد ارزش و صمیمی شدن با مشتری است. نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که ایجاد ارزش پس از ید و حفظ رابطه با مشتری در حفظ مشتری و بازگشت مجدد به ید مشتری بسیار ضروری است. در بازه زمانی یک ساله ، از تعدادی زیادی از مصرف کنندگان این سوال پرسیده شد : ادامه مطلب : لوله فروش sales pipeline
لوله فروش و قیف فروش پیش تر در مقاله ای به تفصیل در خصوص قیف فروش را شرح داده ایم : قیف فروش و مشتری راغب . در این مطلب در خصوص لوله فروش توضیح خواهیم داد.در واقع همه ب وکارها با یک قیف فروش بزرگ شده و رشد نموده اند. به این ترتیب که مشتری ” ناآگاه از برند ” توسط شرکت تحریک و به داخل قیف هدایت می گردید و ممکن بود که کل مسیر را تا آ طی نموده و سرانجام فروش صورت پذیرد.فیف فروش لوله فروش sales funnel sales pipeline در واقع این مسیر یک طرفه به سوی فروش فرض شده است در حالیکه در واقعیت ، فروش پایان راه نیست نیست، بلکه ابتدا راه است. فروش ابتدای مسیر ایجاد ارزش و صمیمی شدن با مشتری است. نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که ایجاد ارزش پس از ید و حفظ رابطه با مشتری در حفظ مشتری و بازگشت مجدد به ید مشتری بسیار ضروری است. در بازه زمانی یک ساله ، از تعدادی زیادی از مصرف کنندگان این سوال پرسیده شد : ادامه مطلب : لوله فروش sales pipeline
لوله فروش و قیف فروش پیش تر در مقاله ای به تفصیل در خصوص قیف فروش را شرح داده ایم : قیف فروش و مشتری راغب . در این مطلب در خصوص لوله فروش توضیح خواهیم داد. در واقع همه ب وکارها با یک قیف فروش بزرگ شده و رشد نموده اند. به این ترتیب که مشتری ” ناآگاه از برند ” توسط شرکت تحریک و به داخل قیف هدایت می گردید و ممکن بود که کل مسیر را تا آ طی نموده و سرانجام فروش صورت پذیرد. فیف فروش لوله فروش sales funnel sales pipeline در واقع این مسیر یک طرفه به سوی فروش فرض شده است در حالیکه در واقعیت ، فروش پایان راه نیست نیست، بلکه ابتدا راه است. فروش ابتدای مسیر ایجاد ارزش و صمیمی شدن با مشتری است. نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که ایجاد ارزش پس از ید و حفظ رابطه با مشتری در حفظ مشتری و بازگشت مجدد به ید مشتری بسیار ضروری است. در بازه زمانی یک ساله ، از تعدادی زیادی از مصرف کنندگان این سوال پرسیده شد : ادامه مطلب : لوله فروش sales pipeline
- قولنامه یا توافقنامه جوانمردانه توافقی اصولا" و عمدتا" شفاهی و غیرمکتوب و ذاتا" غیرا ام آور از نظر حقوقی است که میان دو یا چند شخص حاصل گردیده و البته در مواردی نیز بندرت ممکن است فیم ن طرفهای آن مکتوب گردد بی آنکه چنین مستندسازی، از قدرت ا ام بخشی به مفاد آن برخوردار باشد. ادامه مطلب
- کنسرسیوم یا consortium یک کلمه لاتین به معنی مشارکت یا همکاری و معادل انگلیسی آن partnership میباشد و به مشارکتی اطلاق میشود که طی آن عده ای از افراد، شرکتها، سازمانها یا تها با انگیزه ها و اه انتفاعی یا غیرانتفاعی در زمینه خاصی با بکارگیری منابع خود مشترکا" فعالیت مینمایند. - در حقوقی تجارت بین المللی توافقنامه یا قرارداد کنسرسیوم (consortium agreement) سندی قراردادی است که بموجب آن دو یا چند شخص، عمدتا" حقوقی و از نوع شرکت، توافق مینمایند با تشریک مساعی و بکارگیری منابع مالی، فنی، تجهیزاتی و پرسنلی همدیگر در زمینه ای خاص از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تأمین مالی، اجرای پروژه و نظایر آن با هم مشارکت و همکاری نمایند. ادامه مطلب
- در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه فرانشیز یا فرانچایز یا واگذاری امتیاز به سندی قراردادی گفته میشود که بموجب آن یکی از طرفین ( با عنوان franchisor یا اعطاکننده یا انتقال دهنده یا واگذارنده امتیاز)، اجازه بهره برداری و استفاده موقت، غیرانحصاری و غیر قابل انتقال از حقوق و داراییهای معنوی خود (از قبیل برند، علامت تجاری، لوگو و نظایر آن) را به طرف دیگر (با عنوان franchisee یا گیرنده امتیاز) در قبال دریافت مبلغی تحت عنوان حق الامتیاز (franchise fee) اعطا مینماید. - فرمت استاندارد خاصی برای توافقنامه فرانشیز وجود ندارد و بسته به نوع امتیاز، زمینه تجارت و طرفهای توافقنامه، شرایط قراردادی آن بطور جزئی متفاوت است، لیکن ساختار کلی و مقررات و شرایط عمومی این توافقنامه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستند. ادامه مطلب

ی فروش sales engineering ادامه مطلب
??timber companies without concessions cannot export logs anymoreall log tags issued to forest concessionaires by the guyana forestry commission during the year will expire on december 31.as such all timber sales agreement and wood-cutting lease concession holders are required to return all unused log-tracking tags.in a notice the gfc stated that it is a breach of procedures to use these expired tags in 2009. as such all tsa and wcl concession holders are now required to report all produce,nba store, and the tags used on those produce that have been harvested in 2008 but which have not yet been removed from the forest or declared to the gfc.produced harvested in 2008 will only be accepted if they are tagged with numbers declared.beginning 2009,cheap nfl jerseys china, timber companies which do not have forestry concessions in guyana will not be allowed to export logs.this decision is in keeping with an announcement by president bharrat jagdeo to deter the exportation of the forest produce and to allow for more value-added activities in the country.the policy on the concession issue is clear,cheap nfl jerseys, and if exporters do not have a concession they will not be granted permission to sell logs overseas.this decision was made earlier this year with notices going out to companies since,adam joseph duhe dolphins jersey, according to minister of agriculture robert persaud, some persons think that the gfc is not serious with such a decision.in july,wholesale cheap jerseys, the minister stated that some stakeholders think that ??we are not serious?? and from past experiences act surprised when the implementation period arrives for changes in the sector.at least three companies are currently exporting logs without operating forestry concessions in guyana.the log-export policy is a mechanism to encourage much more value-added production in the country.the export commission on the most popular species of logs has increased from two percent to seven percent.the commission will increase to a further 10 percent in 2010 and 12 percent in 2011.over the next three years the gfc will be able to ess the impact of this policy and determine exporters?? processing capability.this essment would guide the next option as to whether they will leave the export commission at 12 percent or increase it,jerseys nfl wholesale china, or move in the direction of greater restriction.president jagdeo announced during the last week in july that the export commission on popular species of logs is to be increased from january 2009.this announcement was made by the president following a meeting with the guyana forestry commission (gfc) and the forest producers?? ociation (fpa) at the office of the president.
پیش بینی فروش یا sales forecasting که در مطالب قبلی بخش آموزش فروش گویا آی تی به آن پرداختیم از چندین روش انجام پذیر است. ما در این مطلب به شرح پنج مورد از مهم ترین این روش ها خواهیم پرداخت.
عربستان سعودی برای ید سامانه پیشرفته دفاع موشکی «اس.400» از روسیه، توافقنامه اولیه با مسکو امضا کرد.
ما در این مطلب از مجموعه مطالب آموزش فروش گویا آی تی به توضیح مفهوم sales forecasting و دلایل اهمیت آن می پردازیم و در مطالب بعدی به عوامل موثر بر پیش بینی فروش و روشهای مختلف پیش بینی فروش اشاره خواهیم کرد.
نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 32 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 8 دریافت فایل نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی فروشنده فایل کد کاربری 3139 تمام فایل ها فایل نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی شامل 8 صفحه می باشد. نمونهتوافقنامهمطالعاتیتحقیقاتی
کاهش فروش گوشی های هوشمند بنا بر گزارش های جدید statista، سال 2017 بر خلاف سال های قبلی، با کاهش فروش گوشی های هوشمند همراه بوده است. اما چنین اتفاقی چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ بعد از چندین سال افزایش فروش، سرانجام این رکورد در سال 2017 ش ته شد. طی دو سال اخیر، روند رشد میزان عرضه و فروش تلفن های همراه، ... نوشته کاهش فروش گوشی های هوشمند در سال 2017 میلادی اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
رایگان مقاله لاتین پیش بینی فروش محصول از سایت ا ویر
عنوان فارسی مقاله: پیش بینی فروش محصول با استفاده از بررسی های آنلاین و داده های فروش مبنی بر تاریخ: روش متشکل از مدل باس و تحلیل احساسات
عنوان انگلیسی مقاله: product sales forecasting using online reviews and historical sales data: a method combining the b model and sentiment analysis
سال انتشار : 2017 ادامه مطلب
رییس جمهوری مصر توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی بین مصر و عربستان که به توافقنامه جنجالی "تیران و صنافیر" معروف است، امضا کرد.
earlier this year, rumors said huawei was in talks with a us carrier (later identified as at&t) over sales of its top of the line smartphones. the last report on the matter, in august, claimed a tentative agreement had been reached. today at&t-branded firmware for the huawei mate 10 pro has been revealed to exist, which pretty much confirms that this handset is headed to the us carrier at some point in the future. the mumblings from the summer said sales would commence in the first part of 2018, and that definitely still seems possible. huawei is apparently only going to make the...

اینقدر تو این مدت (از به اصطلاح دوستانم) رفتارهای عجیب و زشت دیدم که جدی جدی باید شبیه شلدون به فکر تنظیم قرار داد قبل از شروع رفاقت باشم...
http://www.salsipuedes.us/wp-content/uploads/2018/01/big-bang-theory-roommate-agreement-elegant-56-quirks-sheldon-from-quotthe-big-bang-theoryquot-that-make-him-e-of-big-bang-theory-roommate-agreement.gif
عربستان سعودی برای ید سامانه پیشرفته دفاع موشکی «اس.400» از روسیه، توافقنامه اولیه با مسکو امضا کرد.
عربستان سعودی روز پنجشنبه در جریان سفر پادشاه این کشور به مسکو، توافقنامه اولیه ید سامانه اس ۴۰۰ روسیه را امضا کرد.
downing street sources told the teleg h that mrs may could ask senior labour mps including hilary benn and yvette cooper to sit on the commission, which would “shadow the work of the brexit department”.
آژانس نیز از روز اجرای توافقنامه هفت بار تایید کرده است که ایران توافقنامه را صادقانه، کامل و بدون نقص اجرا کرده است. متاسفانه ما نمی توانیم درباره همین حرف را بزنیم. به بخش مربوط به خود در توافقنامه( ) عمل نکرده است.
میزان فروش اسنشال فون اگرچه میزان فروش اسنشال فون (essential phone) به صورت رسمی اعلام نمی شود، اما منایع مختلف، اطلاعات جالبی در رابطه با این گوشی قدرتمند را فاش کرده اند. در حال حاضر، تعداد های اپلیکیشن دوربین اسنشال فون با عبور از محدود 10 تا 50 هزار، وارد محدوده 50 تا 100 هزار شده است. این ها اطلاعاتی ست که یکی ... نوشته میزان فروش اسنشال فون بعد از دو ماه تنها به 50 هزار دستگاه رسید اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
عربستان و توافقنامه های متعددی در زمینه های مختلف به خصوص در زمینه فروش سلاح به ارزش 280 میلیارد دلار امضاء د.
ایسنا نوشت: هیات عالی مذاکرات با انتقاد از توافقنامه ایجاد "مناطق کاهش تنش" در آن را توافقنامه ای "مبهم و غیرقانونی" توصیف کرد و نسبت به پیامدهای تقسیم هشدار داد.
with free trade under threat from protectionists such as donald trump, the landmark trade agreement between the european union and japan is a huge achievement.
علی خویه | مشاور مارکتینگ | مدرس مارکتینگ | مشاور برندینگ | سخنران بازاری و فروش | مشاور بازاری و فروش
تدریس دوره های تخصصی بازاری و فروش برای مدیران فروش و کارکنان فروش
مشاور برند | ساخت، توسعه و تقوویت برند | تدریس برندینگ branding | سخنران بازاری و فروش | مارکتینگ
برگزاری دوره های آموزش در محل شرکت شما
مشاوره های کاربردی و اثربخش | ارائه ی را ار های نوین افزایش فروش و توسعه ی بازار
iranian majlis speaker ali larijani said on tuesday that iran had filed a complaint with the joint commission against the new us sanctions, tehran times reported.
iranian majlis speaker ali larijani said on tuesday that iran had filed a complaint with the joint commission against the new us sanctions, tehran times reported.
after a two-month-long standoff which had created concern over a possible confrontation between two world great powers, china and india finally e to an agreement over a disputed border area. however, it’s still unclear how whether the agreement would be a lasting one or not.
treaty a treaty is an agreement under international law entered into by actors in international law, namely sovereign states and international organizations. treaties can be loosely compared to contracts: both are means of willing parties uming obligations among themselves, and a party to either that fails to live up to their obligations can be held liable under international law. a treaty may also be known as an agreement, protocol, covenant, convention, pact, or exchange of letters.
bilateral and multilateral treaties bilateral treaties are concluded between two states or entities. it is possible, however, for a bilateral treaty to have more than two parties; consider for instance the bilateral treaties between switzerland and the european union (eu) following the swiss rejection of the european economic area agreement. each of these treaties has seventeen parties. these however are still bilateral. the parties are divided into two groups, the swiss ("on the one part") and the eu and its member states ("on the other part"). the treaty establishes rights and obligations between the swiss and the eu and the member states severally--it does not establish any rights and obligations amongst the eu and its member states. a multilateral treaty is concluded among several countries. the agreement establishes rights and obligations between each party and every other party. multilateral treaties are often regional. treaties of "mutual guarantee" are international compacts, e.g., the treaty of locarno which guarantees each signatory against attack from another.
protocols in international law and international relations, a protocol is generally a treaty or international agreement that supplements a previous treaty or international agreement. a protocol can amend the previous treaty, or add additional provisions. parties to the earlier agreement are not required to adopt the protocol. sometimes this is made clearer by calling it an "optional protocol", especially where many parties to the first agreement do not support the protocol. for example the united nations framework convention on climate change (unfccc) established a framework for the development of binding greenhouse gas emission limits, while the kyoto protocol contained the specific provisions and regulations later agreed upon.
what do you know about these agreements? 1975 algiers agreement treaty of versailles jamba agreement cento agreement
how to know orange county wrongful termination attorney the fair labor standards act governs overtime pay requirements regarding revenue workers that are commissioned in orange county wrongful termination attorney, which has its wage laws that are the minimum that is own. orange county also has laws regarding commissioned sales individuals that are not workers. from overtime company establishments or commissioned inside salespersons employed by retail, as defined by the flsa, are not nonexempt from needs although not the minimum-wage. to qualify for the overtime different: sales employees in orange county as defined by the orange county wrongful termination attorney, are not nonexempt from the minimum wage and overtime needs of the act. including workers who use real contact to sell services or products of the company's property, like a door that is conventional -to- merchant. exempt outside salespeople do not have to be compen ed in the government minimum wage whenever they work over 40 hours in per week. regardless of whether they're compen ed in part, or totally, by commissions this rule stands. * the staff's standard pay-rate, including commissions, must certainly be significantly more than one and one-half times the minimum-wage * commissions should make more than half of her total pay up. idea criteria that are exempt are directly defined by flsa regarding salespersons, so analyze what's needed carefully before cl ifying workers exempt. nonexempt employees a sales staff would you not match flsa minimum wage or overtime exempt needs sales employees that is is nonexempt. inside usually are non-exempt, with the exception of individuals who just work at company or list establishments, like. commissioned non-exempt salesmen in orange county should acquire: * state minimum wage or number less than the federal, whichever is increased. at the time of publication, the lowest of ca wage is $8.05 per hour. overtime wages if they work over 40 hours in per week. idea orange county wrongful termination attorney provides specific rules for calculating overtime regarding commissioned workers. the calculation process depends on if the staff gets commissions plus hourly pay directly commissions, or commissions and income in come. commissions that are unpaid the flsa does not manage delinquent commissions, merely earnings that are within the scope of its needs, including delinquent minimum wage or overtime's number. to recoup delinquent minimum wage or overtime, an income declares may document together with the orange county wrongful termination attorney department of work, income and time division. she likewise can file an exclusive lawsuit regarding commissions that are unpaid. in line with the website of arcadia a law firm in orange county, and colleagues, commissions might be recovered by claiming breach-of-contract and are thought to be earnings in the state. companies that are independent orange county wrongful termination attorney statutes provide much protection for salespersons that are not workers and that are compen ed totally or in part by commissions. while someone employs a sales consultant in the state to sell merchandise or solutions, the agreement ought to be put in producing and should state the way the fee compen ed and will be calculated. the hiring occasion should supply a replica of the agreement to the salesperson. idea * whether the agreement was orally or made in creating, commissions that are delinquent are not unrecoverable, offered the staff could verify while she was utilized that the commissions were gained.
خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی اِن بی سی نوشت: به رغم کارشکنی و بدعهدی مقامات واشنگتن در اجرای توافق هسته ای ایران ( )، قرارداد شرکت بوئینگ برای فروش ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی جمهوری ی ایران (ایران ایر) به قوت خود باقی است.

شرکت بوئینگ روز اعلام کرد: «ما در تمام معاملات خود با خطوط هوایی ایران از سیاست و خط مشی ت پیروی می کنیم». گفتنی است که در بخشی مهم از توافق هسته ای ایران، تحریمهای اقتصادی علیه تهران لغو شد و راه برای انعقاد یک توافقنامه میان شرکت بوئینگ و ایران ایر جهت فروش ۸۰ فروند هواپیماهای مسافربری با ارزشی بالغ بر ۸ میلیارد دلار هموار شد.

شایان ذکر است که همزمان با اعلام انعقاد توافقنامه فروش میان دو شرکت بوئینگ و ایران ایر، شرکت بوئینگ اعلام کرد که «این توافقنامه از دهها هزار فرصت شغلی که بطور مستقیم به تولید این هواپیماها مربوطند، حمایت می کند».
معاون جهاد کشاوری در واکنش به سخنان کمیسیونر اروپا مبنی بر امضای توافقنامه بین ایران و نیوزیلند برای واردات کیوی به ایران گفت: ما چنین توافقنامه ای امضا نکردیم.
huawei sub brand honor has announced that global sales of its x series of smartphones - consisting of devices from the honor 4x to honor 7x - has hit the 40 million milestone. the company also revealed some sales figures for the newly-launched honor 7x smartphone. 30,000 units were sold within the first two hours of november 11 sale in china, and 20,000 units were sold out in one hour in each of the three flash sales in india. in london, sales in the first two weeks were double that of the honor 6x, while in russia, the number was triple, making honor one of the top 3 brands in the...
german chancellor angela merkel on wednesday defended the eu-turkey refugee agreement and called for more efforts regarding the resettlement of refugees.
german chancellor angela merkel on wednesday defended the eu-turkey refugee agreement and called for more efforts regarding the resettlement of refugees.
شکایت کوالکام از اپل به تازگی رسانه های مختلف از شکایت کوالکام از اپل به دنبال نقض قوانین مربوط به پتنت ها خبر داده اند. همچنین کوالکام با این طرح این دعوی می خواهد فروش گوشی های آیفون در را متوقف کند. در گذشته اپل بابت دریافت حق امتیاز بیش از حد و غیر منصفانه بر علیه کوالکام شکایت کرده بود. ... نوشته شکایت کوالکام از اپل به منظور جلوگیری از فروش گوشی های آیفون در اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
دوره های آموزشی فروش مویرگی دوره های آموزشی فروش مویرگی دوره ی آموزشی فروش و بازاری حرفه ای . ی فروش اثربخش شهریور ۹, ۱۳۹۶ نوشتن دیدگاه 73 بازدید دوره ی آموزشی فروش و بازاری حرفه ای . ی فروش اثربخش در شرکت محترم عالیفرد (سن ایچ) برگزار شد. ادامه متن »
آموزش به مدیران شرکت های پخش و توزیع کالا و دارو اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ نوشتن دیدگاه 463 بازدید ادامه متن »
دوره ی فروش حرفه ای و اثربخش اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶ نوشتن دیدگاه 434 بازدید marketing branding sales (4) فروش حرفه ای و اثربخش سرفصل ها: تکنیک های افزایش سطر فاکتور افزایش پوشش فروش روش های افزایش فروش ریالی و سطری تاکتیک های بهبود کمی و کیفی فروش تکنیک های بهبود وصول هدف تکنیکهای کاهش مرجوعی تکنیک های پوشش کمی و کیفی مسیر تکنیک های مدیریت زمان مسیر فروش تکنیک های چانه زنی موثر مهارت های مذاکرات اثربخش ویزیتوری ادامه متن »
سمینار پخش و توزیع مویرگی اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶ نوشتن دیدگاه 327 بازدید marketing branding sales (1) موضوع نحوه نگرش و برخورد با محصولات یا گروه محصولات جدید شرکت تولیدی مادر در پخش مویرگی نمایندگان و شعبات زیر مجموعه ادامه متن »
شاه عربستان در سفر به روسیه، توافقنامه های اقتصادی و نظامی به ارزش «میلیاردها دلار» امضا کرد که یکی از آنها، توافقنامه اولیه ید سامانه دفاع موشکی «اس.400» است.
کاهش فروش تبلت ها موسسه idc از کاهش فروش تبلت ها برای دوازدهمین دوره مالی متوالی خبر داد. هرچند، به نظر می رسد شرکت هایی همچون اپل و سامسونگ هنوز نبض بازار را در دست دارند. بر این اساس، عرضه تبلت ها در سه ماهه سوم سال جاری با افت 5.4 درصدی نسبت به همین زمان در سال گذشته همراه بوده است. طی ... نوشته کاهش فروش تبلت ها برای دوازدهمین دوره مالی متوالی؛ اپل هم چنان در جایگاه اول اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.