توافقنامه کارگزاری بین المللی international agency agreement

- در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه کارگزاری یا عاملیت فروش (commission sales agreement) سندی قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (اصیل یا principal) طرف دیگر خارجی (کارگزار یا عامل فروش یا sales agent) را در یک محدوده سرزمینی خاص (منطقه عاملیت یا territory) بعنوان کارگزار یا عامل فروش کالا یا محصولات خود انتخاب نموده و کارگزار فروش در قبال فروش کالاها و محصولات طرف اصیل، مبلغی را بعنوان حق العمل یا کمیسیون فروش از اصیل دریافت میکند. ادامه مطلب
- در حقوقی تجارت بین المللی توافقنامه امانت سپاری escrow agreement)) سندی قراردادی است که بموجب آن مالی از قبیل سند، ورقه، پول یا هر شیء دارای ارزش یا اهمیت دیگر متعلق به طرف یا طرفهای یک معامله یا قرارداد دیگر، نزد شخص ثالثی (موسوم به امانتدار یا escrow agent) س میشود تا آن شخص مال س شده نزد وی را تا زمان مشخصی نگهداری نموده و در زمان و طبق شرایط و توافقات مندرج در توافقنامه امانت سپاری، اقدام لازم را درخصوص آن مال معمول دارد. ادامه مطلب
treaty a treaty is an agreement under international law entered into by actors in international law, namely sovereign states and international organizations. treaties can be loosely compared to contracts: both are means of willing parties uming obligations among themselves, and a party to either that fails to live up to their obligations can be held liable under international law. a treaty may also be known as an agreement, protocol, covenant, convention, pact, or exchange of letters. bilateral and multilateral treaties bilateral treaties are concluded between two states or entities. it is possible, however, for a bilateral treaty to have more than two parties; consider for instance the bilateral treaties between switzerland and the european union (eu) following the swiss rejection of the european economic area agreement. each of these treaties has seventeen parties. these however are still bilateral. the parties are divided into two groups, the swiss ("on the one part") and the eu and its member states ("on the other part"). the treaty establishes rights and obligations between the swiss and the eu and the member states severally--it does not establish any rights and obligations amongst the eu and its member states. a multilateral treaty is concluded among several countries. the agreement establishes rights and obligations between each party and every other party. multilateral treaties are often regional. treaties of "mutual guarantee" are international compacts, e.g., the treaty of locarno which guarantees each signatory against attack from another. protocols in international law and international relations, a protocol is generally a treaty or international agreement that supplements a previous treaty or international agreement. a protocol can amend the previous treaty, or add additional provisions. parties to the earlier agreement are not required to adopt the protocol. sometimes this is made clearer by calling it an "optional protocol", especially where many parties to the first agreement do not support the protocol. for example the united nations framework convention on climate change (unfccc) established a framework for the development of binding greenhouse gas emission limits, while the kyoto protocol contained the specific provisions and regulations later agreed upon. what do you know about these agreements? 1975 algiers agreement treaty of versailles jamba agreement cento agreement
treaty a treaty is an agreement under international law entered into by actors in international law, namely sovereign states and international organizations. treaties can be loosely compared to contracts: both are means of willing parties uming obligations among themselves, and a party to either that fails to live up to their obligations can be held liable under international law. a treaty may also be known as an agreement, protocol, covenant, convention, pact, or exchange of letters.
bilateral and multilateral treaties bilateral treaties are concluded between two states or entities. it is possible, however, for a bilateral treaty to have more than two parties; consider for instance the bilateral treaties between switzerland and the european union (eu) following the swiss rejection of the european economic area agreement. each of these treaties has seventeen parties. these however are still bilateral. the parties are divided into two groups, the swiss ("on the one part") and the eu and its member states ("on the other part"). the treaty establishes rights and obligations between the swiss and the eu and the member states severally--it does not establish any rights and obligations amongst the eu and its member states. a multilateral treaty is concluded among several countries. the agreement establishes rights and obligations between each party and every other party. multilateral treaties are often regional. treaties of "mutual guarantee" are international compacts, e.g., the treaty of locarno which guarantees each signatory against attack from another.
protocols in international law and international relations, a protocol is generally a treaty or international agreement that supplements a previous treaty or international agreement. a protocol can amend the previous treaty, or add additional provisions. parties to the earlier agreement are not required to adopt the protocol. sometimes this is made clearer by calling it an "optional protocol", especially where many parties to the first agreement do not support the protocol. for example the united nations framework convention on climate change (unfccc) established a framework for the development of binding greenhouse gas emission limits, while the kyoto protocol contained the specific provisions and regulations later agreed upon.
what do you know about these agreements? 1975 algiers agreement treaty of versailles jamba agreement cento agreement
us president donald trump has told "confidants", including the head of the environmental protection agency scott pruitt, that he plans to leave a landmark international agreement on climate change, the axios news outlet reported on urday, citing three sources with direct knowledge.
u.s. president donald trump has told "confidants," including the head of the environmental protection agency scott pruitt, that he plans to leave a landmark international agreement on climate change, axios news outlet reported on urday, citing three sources with direct knowledge.
- کنسرسیوم یا consortium یک کلمه لاتین به معنی مشارکت یا همکاری و معادل انگلیسی آن partnership میباشد و به مشارکتی اطلاق میشود که طی آن عده ای از افراد، شرکتها، سازمانها یا تها با انگیزه ها و اه انتفاعی یا غیرانتفاعی در زمینه خاصی با بکارگیری منابع خود مشترکا" فعالیت مینمایند. - در حقوقی تجارت بین المللی توافقنامه یا قرارداد کنسرسیوم (consortium agreement) سندی قراردادی است که بموجب آن دو یا چند شخص، عمدتا" حقوقی و از نوع شرکت، توافق مینمایند با تشریک مساعی و بکارگیری منابع مالی، فنی، تجهیزاتی و پرسنلی همدیگر در زمینه ای خاص از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تأمین مالی، اجرای پروژه و نظایر آن با هم مشارکت و همکاری نمایند. ادامه مطلب
treaty a treaty is an agreement under international law entered into by actors in international law, namely sovereign states and international organizations.1 treaties can be loosely compared to contracts: both are means of willing parties uming obligations among themselves, and a party to either that fails to live up to their obligations can be held liable under international law.2 a treaty may also be known as an agreement, protocol, covenant, convention, pact, or exchange of letters.3 bilateral and multilateral treaties bilateral treaties are concluded between two states or entities.4 it is possible, however, for a bilateral treaty to have more than two parties; consider for instance the bilateral treaties between switzerland and the european union (eu) following the swiss rejection of the european economic area agreement.5 each of these treaties has seventeen parties.6 these however are still bilateral.7 the parties are divided into two groups, the swiss ("on the one part") and the eu and its member states ("on the other part").8 the treaty establishes rights and obligations between the swiss and the eu and the member states severally; it does not establish any rights and obligations amongst the eu and its member states.9 a multilateral treaty is concluded among several countries.10 the agreement establishes rights and obligations between each party and every other party.11 multilateral treaties are often regional.12 treaties of "mutual guarantee" are international compacts, e.g., the treaty of locarno which guarantees each signatory against attack from another.13 protocols in international law and international relations, a protocol is generally a treaty or international agreement that supplements a previous treaty or international agreement.14 a protocol can amend the previous treaty, or add additional provisions.15 parties to the earlier agreement are not required to adopt the protocol.16 sometimes this is made clearer by calling it an "optional protocol", especially where many parties to the first agreement do not support the protocol.17 for example the united nations framework convention on climate change (unfccc) established a framework for the development of binding greenhouse gas emission limits, while the kyoto protocol contained the specific provisions and regulations later agreed upon.18

چند نکته: 1. در جملة اول با توجه به بافت متن در برابر in معادلی به غیر از «در» ارائه دهید. 2. به نظر شما در جملة دوم چه معادلی برای loosely مناسب است؟ 3. conclude در جملة چهارم به معنای نتیجه گیری نیست. 4. در جملة هفتم مرجع these را مشخص کنید و از انتخاب معادل هایی مانند اینها و آنها بپر د. 5. در جملة نهم ابتدا معنای severally را در چند فرهنگ معتبر جستجو نمائید و سپس با توجه به متن معادل مناسبی برگزینید. 6. به نظر شما در جملة سیزدهم توضیحی فراتر از آنچه در متن آمده برای treaty of locarno لازم است یا خیر؟ 7. با توجه به اطلاعاتی که از این متن به دست آورده اید مشخص کنید پیمان های زیر دوجانبه اند یا چندجانبه؟ 1975 algiers agreement treaty of versailles jamba agreement cento agreement

some reliable databases which provide information about the international trade of deuterium oxide and its global price are as follows:


international database for deuterium oxide price - zauba
zauba zauba is an online database that provides access to search import and export shipment records. it gathers data from more than 10,000 ports around the world using shipping manifests, bill of lading, bill of entries, and shipping bills. zauba is based in bangalore, india.

international database for deuterium oxide price - un comtrade
comtrade (commodity trade statistics database) un comtrade is the pseudonym for united nations international trade statistics database. un comtrade is a repository of official trade statistics and relevant analytical tables. it contains annual trade statistics starting from 1962 and monthly trade statistics since 2010.

international database for deuterium oxide price - itc
itc (international trade center) itc is the joint cooperation agency of unctad and wto for business aspects of trade development. originally created by the general agreement on tariffs and trade (gatt) in 1964, itc has been operated since 1968 under the joint aegis of gatt/wto and the un, the latter acting through the united nations conference on trade and development (unctad). it is the focal point in the un system for technical cooperation with developing countries and economies in transition in trade promotion and export development.
tehran (fna)- the united nations children's agency reported a spike in the number of unaccompanied children crossing international borders.
- در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه فرانشیز یا فرانچایز یا واگذاری امتیاز به سندی قراردادی گفته میشود که بموجب آن یکی از طرفین ( با عنوان franchisor یا اعطاکننده یا انتقال دهنده یا واگذارنده امتیاز)، اجازه بهره برداری و استفاده موقت، غیرانحصاری و غیر قابل انتقال از حقوق و داراییهای معنوی خود (از قبیل برند، علامت تجاری، لوگو و نظایر آن) را به طرف دیگر (با عنوان franchisee یا گیرنده امتیاز) در قبال دریافت مبلغی تحت عنوان حق الامتیاز (franchise fee) اعطا مینماید. - فرمت استاندارد خاصی برای توافقنامه فرانشیز وجود ندارد و بسته به نوع امتیاز، زمینه تجارت و طرفهای توافقنامه، شرایط قراردادی آن بطور جزئی متفاوت است، لیکن ساختار کلی و مقررات و شرایط عمومی این توافقنامه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستند. ادامه مطلب
- قولنامه یا توافقنامه جوانمردانه توافقی اصولا" و عمدتا" شفاهی و غیرمکتوب و ذاتا" غیرا ام آور از نظر حقوقی است که میان دو یا چند شخص حاصل گردیده و البته در مواردی نیز بندرت ممکن است فیم ن طرفهای آن مکتوب گردد بی آنکه چنین مستندسازی، از قدرت ا ام بخشی به مفاد آن برخوردار باشد. ادامه مطلب
egyptian foreign ministry spokesman ahmad abou zaid said that the legitimacy of the agreement on demarcation of the maritime borders between egypt and cyprus cannot be disputed by any party, as it is consistent with the rules of international law and has been deposited with an international convention at the united nations.
iranian officials have urged the international atomic energy agency (iaea) not to give in to the pressures from the united states pertaining to iran's international nuclear deal reached in 2015.
signing an agreement between tntiran international post company and the european eminent post company, gls

tntiran international post company
the contract between the two major shipping companies is to provide wider and more comprehensive service to the customers, according to which the both parties are committed to provide their postal services to applicants, worldwide. providing world-wide, highly a nced, and mechanized postal services, shipping thousands of daily packages all around the world, and having qualified staff at its numerous branches at international levels are of the factors made gls as an european post company eminent. gls is a german-based post company, one of the peerless’ around the world. signing this contract between tntiran international post company, as one of the pioneers of post companies in iran, and gls post company is a major step forward in offering new postal services to iranian citizens. indeed, speed, high-precision, and security thresholds have been carried out through the mentioned contract via tntiran international post company.
the international monetary fund said on friday it had reached a staff-level agreement with egypt on a second loan instalment that would make available about $1.25 billion.
رایگان سریال فوق العاده جذاب dirk gently’s holistic detective agency
با از سرور سایت و کیفیت 1080p + + x265 + 480p
قسمت 6 فصل دوم اضافه شد سریال dirk gently's holistic detective agency

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ناسا و آژانس فضایی امارات، توافقنامه ای با هم امضا د تا امارات در پروژه های اعزام فضانورد به…
thousands of residents of the syrian besieged settlements of fua and kefraya in northern idlib province will be evacuated after the relevant agreement has been reached between the militants and the syrian government, the sana news agency reported on tuesday.
نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 32 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 8 دریافت فایل نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی فروشنده فایل کد کاربری 3139 تمام فایل ها فایل نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی شامل 8 صفحه می باشد. نمونهتوافقنامهمطالعاتیتحقیقاتی
some reliable databases which provide information about the international trade of deuterium oxide and its global price are as follows:
international database for deuterium oxide price - trade data online trade data online trade data online is one of the services provided by innovation, science and economic development canada or ised, the department of the government of canada. the department headquarters are located in ottawa, ontario. trade data online provides the ability to generate customized reports on canada and u.s. trade in goods with over 200 countries.
international database for deuterium oxide price - usitc
usitc (united states international trade commission) usitc is an independent, bipartisan, quasi-judicial, federal agency of the united states that provides trade expertise to both the legislative and executive branches. furthermore, the agency determines the impact of imports on u.s. industries and directs actions against unfair trade practices, such as subsidies, dumping, patent, trademark, and copyright infrin ent.
international database for deuterium oxide price - eurostat eurostat international trade eurostat is the statistical office of the european union situated in luxembourg. its mission is to provide high quality statistics for europe. eurostat's main role is to process and publish comparable statistical information at european level. eurostat's key role is to supply statistics to other dgs and supply the commission and other european institutions with data so they can define, implement and analyze community policies.
international database for deuterium oxide price - swiss impex swiss-impex swiss-impex is the online database of the swiss foreign trade statistics. the basic version provides access to statistics on imports and exports on a monthly basis since 1988, and includes groups of goods (tariff heading, nature of goods, broad economic categories and sitc) and countries.
یک پژوهشگر علوم جوی معتقد است بر اساس گزارش های اعلام شده و تجربه های قبلی در پروتکل کیوتو، پذیرش توافقنامه پاریس به امید دریافت کمک های بین المللی منطقی به نظر نمی رسد.
رییس جمهوری مصر توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی بین مصر و عربستان که به توافقنامه جنجالی "تیران و صنافیر" معروف است، امضا کرد.
the head of the atomic energy organization of iran, ali akbar salehi, warned the european countries of the "terrible future" if the nuclear agreement with iran is abolished, interfax news agency reports with reference to the iranian tv channel press-tv.
فصل دوم سریال dirk gently’s holistic detective agency
قسمت 1 فصل 2 کیفیت 480p اضافه شد  سریال dirk gently's holistic detective agency فصل 2 آژانس کارآگاهی جامع دِرک جِنتلی ، یک سریال علمی تخیلی می باشد که بر اساس کت از داگلس آدامز ساخته شده است. داستان سریال درباره ی ماجراجویی های یک کارگاه غیرعادی و جامع نگر با توانایی سفر در زمان به نام دِرک جِنتلی و همراه او ، تاد بروزمن می باشد که علاقه بسیاری به پرونده های ماوراءطبیعی دارد و… سریال dirk gently’s holistic detective agency فصل 2

اینقدر تو این مدت (از به اصطلاح دوستانم) رفتارهای عجیب و زشت دیدم که جدی جدی باید شبیه شلدون به فکر تنظیم قرار داد قبل از شروع رفاقت باشم...
http://www.salsipuedes.us/wp-content/uploads/2018/01/big-bang-theory-roommate-agreement-elegant-56-quirks-sheldon-from-quotthe-big-bang-theoryquot-that-make-him-e-of-big-bang-theory-roommate-agreement.gif
un amb ador nikki haley insisted north korea would get the right message as the international community seeks to halt its arms programme.
the us may target chinese companies as part of new north korea sanctions, an administration official said this week, even as diplomats are working with beijing at the un to reach a new international agreement.
the us may target chinese companies as part of new north korea sanctions, an administration official said this week, even as diplomats are working with beijing at the un to reach a new international agreement.
آژانس نیز از روز اجرای توافقنامه هفت بار تایید کرده است که ایران توافقنامه را صادقانه، کامل و بدون نقص اجرا کرده است. متاسفانه ما نمی توانیم درباره همین حرف را بزنیم. به بخش مربوط به خود در توافقنامه( ) عمل نکرده است.
سخنگوی فرا یون حج و زیارت مجلس شورای ی گفت: توافقنامه حج تمتع ۹۷ تفاوتی با توافقنامه حج تمتع سال ۹۶ ندارد و بحث های رفاهی، امنیت، عزت، کرامت و غیره مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی فرا یون حج و زیارت مجلس شورای ی با اشاره به جزییات برگزاری حج تمتع ۹۷ گفت: توافقنامه حج تمتع ۹۷ هیچ تفاوتی با توافقنامه حج تمتع سال ۹۶ ندارد و بحث های رفاهی، امنیت، عزت، کرامت و ... مورد توجه قرار گرفته است.
سفیر سابق ایران در قطر گفت: علی رغم لفاظی های ترامپ، چون یک توافقنامه بین المللی است به این سادگی ها باطل نمی شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت وی حفظ منافع ایالات متحده است اعلام کرد که از توافقنامه های بین المللی یک طرفه خارج می شود.
ایسنا نوشت: هیات عالی مذاکرات با انتقاد از توافقنامه ایجاد "مناطق کاهش تنش" در آن را توافقنامه ای "مبهم و غیرقانونی" توصیف کرد و نسبت به پیامدهای تقسیم هشدار داد.
the u.n.'s political chief said wednesday that the iran nuclear deal was at a "crossroads" after the u.s. withdrawal last month from the international agreement.
with free trade under threat from protectionists such as donald trump, the landmark trade agreement between the european union and japan is a huge achievement.
سخنگوی فرا یون حج و زیارت مجلس شورای ی گفت: توافقنامه حج تمتع ۹۷ تفاوتی با توافقنامه حج تمتع سال گذشته ندارد و بحث های رفاهی، امنیت، عزت و کرامت مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی فرا یون حج و زیارت مجلس شورای ی گفت: توافقنامه حج تمتع ۹۷ تفاوتی با توافقنامه حج تمتع سال ۹۶ ندارد و بحث های رفاهی، امنیت، عزت، کرامت و غیره مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که پا تان به تعهداتش با افغانستان در توافقنامه «برنامه عمل» پایبند نبوده و مواد این توافقنامه تنها روی کاغذ باقی مانده است.
the national aeronautics and space administration (nasa) is an independent agency of the executive branch of the united states federal government responsible for the civilian space program as well as aeronautics and aerospace research. president dwight d. eisenhower established nasa in 1958[7] with a distinctly civilian (rather than military) orientation encouraging peaceful applications in space science. the national aeronautics and space act was p ed on july 29, 1958, disestablishing nasa's predecessor, the national advisory committee for aeronautics (naca). the new agency be e operational on october 1, 1958.[8][9] since that time, most us space exploration efforts have been led by nasa, including the apollo moon-landing missions, the skylab space station, and later the space shuttle. currently, nasa is supporting the international space station and is overseeing the development of the orion multi-purpose crew vehicle, the space launch system and commercial crew vehicles. the agency is also responsible for the launch services program (lsp) which provides oversight of launch operations and countdown mana ent for unmanned nasa launches. nasa science is focused on better understanding earth through the earth observing system,[10] a ncing heliophysics through the efforts of the science mission directorate's heliophysics research program,[11] exploring bodies throughout the solar system with a nced robotic spacecraft missions such as new horizons,[12] and researching astrophysics topics, such as the big bang, through the great observatories and ociated programs.[13] nasa shares data with various national and international organizations such as from the greenhouse gases observing ellite.
after a two-month-long standoff which had created concern over a possible confrontation between two world great powers, china and india finally e to an agreement over a disputed border area. however, it’s still unclear how whether the agreement would be a lasting one or not.
spokesman of the atomic energy organization of iran (aeoi) behrouz kamalvandi announced that the country could modify its undertakings under the 2015 nuclear deal if the europeans continue to delay providing objective guarantees for iran's continued merits under the agreement after the us withdrawal, fars news agency reported.
although during the recent months the us administration has tried to increase the pressures on iran with the excuse of tehran’s non-compliance to the nuclear deal, the international atomic energy agency once again declared that iran has so far fulfilled its commitments according to the deal.
معاون جهاد کشاوری در واکنش به سخنان کمیسیونر اروپا مبنی بر امضای توافقنامه بین ایران و نیوزیلند برای واردات کیوی به ایران گفت: ما چنین توافقنامه ای امضا نکردیم.