تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای اسان و سمنان

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای اسان و سمنان کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خش الی صورت گیرد دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل doc حجم فایل 795 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 121 دریافت فایل تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای اسان و سمنان فروشنده فایل کد کاربری 15 تمام فایل ها کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خش الی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مست م محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می باشد. براساس روش های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می شود و برای سادگی کار می توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش های تجربینیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (19) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«fao » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است: اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتک یا تبخیر سنج فرمول های تجر بی روشهای آئرودینامیک روش تراز انرژی(5) بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه های روزانه کشاورزی بکار می روند. ولی دقت و اص روش های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می توان از روشهایی که نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود. هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای اسان و سمنان می باشد که بوسیله لایسیمتر ز ش دار در دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می شود. فهرست مطالب فصل اول 1-1مقدمه 2 1-2اهمیت کشت سیب زمینی3 1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران4 1-4 منطقه مورد مطالعه5 1-4-1 استان اسان5 1-4-2 استان سمنان7 فصل دوم 2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق10 2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق18 2-2-1 عوامل هواشناسی18 2-2-2 فاکتورهای گیاهی18 2-2-3 شرایط محیطی و مدیریتی19 2-3 روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( fao 19 2-4 روش فائو – پنمن- مانتیس20 2-4-1 تعیین گرمای نهان تبخیر ( l 21 2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار (d21 2-4-3 تعیین ضریب رطوبتی (g 22 2-4-4 تعیین فشار بخار اشباع (ea 22 2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed 22 2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(ra 23 2-4-7 تعداد ساعات رو شنایی(n24 2-4-8 تابش خالص(rn 24 2-4-9 شار گرما به داخل خاک(g25 2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری25 2-5 لایسیمتر 25 2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر26 2-7 انواع لایسیمتر 28 2-7-1 لایسیمتر ز شدار28 2-7-2 لایسیمتر وزنی29 2-7-2-1 لایسیمتر های وزنی هیدرولیک30 2-11-2-2 میکرو لایسیمتر های وزنی 32 2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی35 2-8-1 لایسیمترهای با خاک دست نخورده35 2-8-2 لایسیمتر های با خاک دست خورده36 2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر 36 فصل سوم 3-1 محل انجام طرح38 3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر38 3-3 تهیه بستر و نحوه کشت39 3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی40 3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق42 3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی43 فصل چهارم 4-1 بافت خاک 45 4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه45 4-3 محاسبه ضریب گیاهی(kc) سیب زمینی45 4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری46 4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی46 4-6 بحث در مورد نتایج47 4-7 نتیجه گیری 48 4-8 پیشنهادات 48 منابع و ماخذ 84 فهرست جداول ج 1-1 میزان سطح زیر کشت و عملکرد کل سیب زمینی در سطح جهان4 ج 1-2 وضعیت تولید محصولات زراعی استان اسان در سال زراعی 81-13805 ج 1-3 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان اسان6 ج 1-4 وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-13807 ج 1-5 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان8 ج 4-1 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در شاهرود61 ج 4-2 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بیرجند62 ج 4-3 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بشرویه63 ج 4-4 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سمنان63 ج 4-5 سالهای آماری تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک بیرجند64 ج 4-6 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گرمسار........ 67 ج 4-7 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بجنورد........ 68 ج 4-10 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سرخس..... 69 ج 4-11 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سبزوار...... 70 ج 4-12 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت جام72 ج 4-13 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت حیدریه72 ج 4-14 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در فردوس 74 ج 4-15 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گلمکان74 ج 4-16 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در کاشمر75 ج 4-17 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در مشهد75 ج 4 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گناباد77 ج 4-19 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نیشابور78 ج 4-20 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نهبندان78 ج 4-22 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان 79 ج 4-23 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان اسان 79 ج 4-24 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان سمنان 80 ج 4-25 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان اسان 80 ج 4-26 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان 81 ج 4-27 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان اسان81 ج 4-28 میانگین نیاز آبی سیب زمینی با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خش الی82 ج 4-29 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله ابت رشد82 ج 4-30 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله میانی رشد82 ج 4-31 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله نهایی رشد83 فهرست اشکال شکل 1-1 نمودار توزیع میزان تولید سیب زمینی استانها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-13809 شکل 1-2 نمودار توزیع سطح سیب زمینی استانها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-13809 شکل 4-1 تغییرات ضریب گیاهی در طول دوره رشدگیاه سیب زمینی49 شکل4-2نیاز آبی سیب زمینی در ماه داد با 25 درصد احتمال (میانگین سالهای تر49 شکل 4-3 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 25 درصد خش الی (سالهای تر50 شکل 4-5نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خش الی( سالهای تر51 شکل 4-5 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 25 درصد خش الی(سالهای تر52 شکل 4-6نیاز آبی سیب زمینی در ماه داد با احتمال 50 درصد خش الی (سالهای متعارف53 شکل 4-7نیازآبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 50 درصد خش الی (سالهای متعارف54 شکل 4- 8نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خش الی (سالهای متعارف55 شکل 4- 9نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 50 درصد خش الی(سالهای متعارف56 شکل 4-10نیاز آبی سیب زمینی در ماه داد با احتمال 75 درصد خش الی (سالهای خشک57 شکل 4- 11نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 75 درصد خش الی(سالهای خشک58 شکل 4-12نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خش الی (سالهای خشک59 شکل 4- 13نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 75 درصد خش الی (سالهای خشک60 ضریب گیاهیپهنه بندی نیاز آبیسیب زمینی
بهترین روش ب درآمد از اینترنتپاو وینت روش های مطالعه پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و قوانین و آیین نامه های آن
پاو وینت-روش-های-مطالعه-پهنه-بندی-سیل-و-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-ها-و-قوانین-و-آیین-نامه-های-آنپاو وینت بررسی ا یستم رودخانه ای در قالب 60 اسلاید، بخشی از متن: مبانی تهیه نقشه های پهنه بندی سیل با نقشه های تعیین حد بستر و حریم رودخانه از نظر قانون متفاوت می باشد ولی از نظر روش های فنی تعیین حد بستر و پهنه های سیل گیر تفاوت عمده ای ندارند. استناد قانونی تعیین حد بستر و حریم رودخانه، ... فایل

775 تحقیق: آشنایی با استان سمنان و نقاط دیدنی و جغرافیا و شهرستانهای آن 16 صفحه فایل ورد 775 تحقیق: آشنایی با استان سمنان و نقاط دیدنی و جغرافیا و شهرستانهای آن 16 صفحه فایل ورد اســـــتـان ســمنـــان استان سمنان با مساحتی برابر 96815 کیلو متر مربع 9/5 درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و از این جهت ششمین استان کشور می باشد این استان از جانب شمال به استانهای اسان شمالی ‘ گلستان و مازندران از جنوب به استانهای یزد و اصفهان از مشرق به استان اسان رضوی و از غرب به استانهای تهران و قم محدود است و مرکز آن شهر سمنان می باشد دارای 4 شهرسـتان (سـمنان ‘ شـاهرود ‘ دامـغان و گـرم ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} لایه جی ای اس (gis) پهنه های سیل استان اسان رضوی لایه جی ای اس (gis) پهنه های سیل استان اسان رضوی ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} لایه جی ای اس (gis) پهنه های کشاورزی استان اسان رضوی لایه جی ای اس (gis) پهنه های کشاورزی استان اسان رضوی + اطلاعات توصیفی کاربردی ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور از وزش باد شدید موقتی و احتمال گردوخاک در برخی استانهای کشور خبرداد و گفت: این وزش باد در سمنان، یزد، کرمان، اسان رضوی، اسان جنوبی و سیستان بلوچستان ایجاد می شود.
مدیر توسعه بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى استان سمنان گفت: ضریب کشتارگاهى مرغ در استان سمنان باهدف ایجاد تعادل در قیمت این محصول موقتا کاهش می یابد.

پاو وینت روش های مطالعه پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و قوانین و آیین نامه های آنپاو وینت-روش-های-مطالعه-پهنه-بندی-سیل-و-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-ها-و-قوانین-و-آیین-نامه-های-آنپاو وینت بررسی ا یستم رودخانه ای در قالب 60 اسلاید، بخشی از متن: مبانی تهیه نقشه های پهنه بندی سیل با نقشه های تعیین حد بستر و حریم رودخانه از نظر قانون متفاوت می باشد ولی از نظر روش های فنی تعیین حد بستر و پهنه های سیل گیر تفاوت عمده ای ندارند. استناد قانونی تعیین حد بستر و حریم رودخانه، ... فایل
پاو وینت روش های مطالعه پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و قوانین و آیین نامه های آن پاو وینت-روش-های-مطالعه-پهنه-بندی-سیل-و-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-ها-و-قوانین-و-آیین-نامه-های-آنپاو وینت بررسی ا یستم رودخانه ای در قالب 60 اسلاید، بخشی از متن: مبانی تهیه نقشه های پهنه بندی سیل با نقشه های تعیین حد بستر و حریم رودخانه از نظر قانون متفاوت می باشد ولی از نظر روش های فنی تعیین حد بستر و پهنه های سیل گیر تفاوت عمده ای ندارند. استناد قانونی تعیین حد بستر و حریم رودخانه، ... فایل
ید فیش حج تمتع و عمره از سمنان با سلام از شهرستان سمنان قصد ید فیش حج تمتع و عمره داریم،فیشی لازم داریم که سال ۹۷ بتونیم در کاروان ثبت نام کنیم و ان شاالله مشرف شویم تماس بگیرید 09193800046 حاج احسان قیمت توافقی تاریخ ثبت آگهی 1396/10/05 کد آگهی 767 ید فیش حج از سمنان، ید و فروش فیش حج در سمنان،فیش حج، ید فیش حج تمتع سمنان،فروش فیش حج تمتع از سمنان،فروش فیش حج عمره از سمنان، یدار فیش حج از سمنان،فروشنده فیش حج عمره از سمنان،دفتر زیارتی سمنان،سمنان ید و فروش فیش حج،فیش حج تمتع،فیش حج عمره، ید فیش حج تمتع، ید فیش حج واجب،فروش فیش حج واجب،فیش مکه بفروش میرسد،فیش مکه یدارم،تعدادی فیش حج بفروش میرسد، ید و فروش فیش حج واجب،فیش حج در سمنان، یداران فیش حج در سمنان،فروشندگان فیش حج از سمنان،قیمت فیش حج در سمنان،قیمت فیش حج تمتع در سمنان،قیمت فیش حج واجب در سمنان،قیمت فیش حج عمره در سمنان،مرکز ید و فروش فیش حج در سمنان ایران حج www.iran-haj.com
استاندار اسان رضوی گفت: در اسان رضوی بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ تار پهنه ناکارآمد شهری و بافت فرسوده وجود دارد.
تاریخ حق نمی آورد. اگر تاریخ حق می آورد، اکنون باید هگمتانه[*] پایتخت ایران بود.

اگرچه محدوده اسان غربی در طول تاریخ بلندمدت ایران و سرزمین اسان همواره تغییراتی داشته است، اما پهنه اسان غربی امروز بر اساس تقسیمات مرزی جدید در جهان و ایران شامل شهرستان سبزوار و نواحی اطراف آن می شود.

پاورقی:

(* هگمتانه: نام قدیم همدان است. همدان اولین پایتخت ایران در زمان حکومت مادها بوده است.)
westkhorasan

به نام خدا راز جاودانگی :
خورشید با طلوع در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، دریا با یکرنگی در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، رود با جاری شدن در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، شب با ستاره در پهنه هستی جاودانه خواهد شد ، گل با رویش در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، چشمه با زلالی در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک هنرمند با ترسیم زیباییها در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک شاعر با سرایش احساس آدمی در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک نویسنده با روایت اشک و لبخند آدمی در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک نوازنده با نواختن آهنگ زندگی در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک سخنران با بیان فنون روابط دوستانه در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک مادر با صبوریهایش در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک پدر با فداکاری در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک معلول با اراده قوی در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک بازیگر با ایفای نقشهای متفاوت در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک قلب با عشق ورزیدن در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک دست با کمک به دیگران در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک قدم با همراهی در نبرد سخت زندگی در پهنه هستی جاودانه خواهد شد، یک چشم با درک زیبایی های آفرینش در پهنه هستی جاودانه خواهد شد و یک انسان با ردپای خوبیهایش در پهنه هستی جاودانه خواهد شد. تولد هر انسان در این پهنه هستی رازی است که با وجود ارزشمند خود اوکشف می شود، امیدوارم آنقدر خوب زندگی کنیم که بتوانیم در نقشی که خدای مهربان به ما داده خوش بدرخشیم و جاودانه ترین اثر را با نگرش مثبتی که به زندگی داریم در پهنه هستی بیافرینیم. 96/3/5
تعطیلی مدارس و ادارات تهران،کرج،مشهد،تبریز،ادربیل،آستارا،تعطیلی ها،تعطیلی اداره ،ایلام،کرمانشاه،سمنان،شهریار، شه،شهرکرد،سبزوار،ساری،گیلانتعطیلی دبیرستان،مدارس ابت ، مازندران، گلستان، اردبیل ، سمنان، اسان شمالی، شمال اسان رضوی


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری قاتل دامدار اسانی با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی استان اسان رضوی و سمنان خبر داد.
روز نیمه شمالی استانهای اسان رضوی، اسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، جنوب و غرب اصفهان، نیمه شمالی استان های تهران ، قزوین و البرز همچنین سمنان و غرب کردستان همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد خواهد بود.
تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای اسان و سمنان کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خش الی صورت گیرد برنامه ریزی صحیح مست م محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می باشد براساس روش های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می شود و برای دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل doc حجم فایل 909 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 115 دریافت فایل تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای اسان و سمنان فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها فهرست مطالب فصل اول 1-1مقدمه........................................................................................................................................ 2 1-2اهمیت کشت سیب زمینی.............................................................................................................. 3 1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران........................................................................................................... 4 1-4 منطقه مورد مطالعه...................................................................................................................... 5 1-4-1 استان اسان..................................................................................................................... 5 1-4-2 استان سمنان...................................................................................................................... 7 فصل دوم 2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق............................................................................................ 10 2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق.......................................................................................................... 18 2-2-1 عوامل هواشناسی.............................................................................................................. 18 2-2-2 فاکتورهای گیاهی.............................................................................................................. 18 2-2-3 شرایط محیطی و مدیریتی................................................................................................... 19 2-3 روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( fao )........................................................................ 19 2-4 روش فائو – پنمن- مانتیس......................................................................................................... 20 2-4-1 تعیین گرمای نهان تبخیر ( l ).......................................................................................... 21 2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار (d)........................................................................................ 21 2-4-3 تعیین ضریب رطوبتی (g ).................................................................................................. 22 2-4-4 تعیین فشار بخار اشباع (ea )............................................................................................... 22 2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed )................................................................................................ 22 2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(ra )....................................................................................... 23 2-4-7 تعداد ساعات رو شنایی(n)................................................................................................. 24 2-4-8 تابش خالص(rn )............................................................................................................. 24 2-4-9 شار گرما به داخل خاک(g)................................................................................................. 25 2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری............................................................................................... 25 2-5 لایسیمتر................................................................................................................................. 25 2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر............................................................................................................. 26 2-7 انواع لایسیمتر:.......................................................................................................................... 28 2-7-1 لایسیمتر ز شدار............................................................................................................. 28 2-7-2 لایسیمتر وزنی................................................................................................................. 29 2-7-2-1 لایسیمتر های وزنی هیدرولیک.......................................................................................... 30 2-11-2-2 میکرو لایسیمتر های وزنی .............................................................................................. 32 2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی........................................................................................ 35 2-8-1 لایسیمترهای با خاک دست نخورده........................................................................................ 35 2-8-2 لایسیمتر های با خاک دست خورده......................................................................................... 36 2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر .................................................................................................. 36 فصل سوم 3-1 محل انجام طرح........................................................................................................................ 38 3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر.............................................................................................. 38 3-3 تهیه بستر و نحوه کشت.............................................................................................................. 39 3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی................................................................................................................ 40 3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق.......................................................................................... 42 3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی.................................................................................................... 43 فصل چهارم 4-1 بافت خاک............................................................................................................................... 45 4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه.................................................................................................... 45 4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی........................................................................................ 45 4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری......................................................................................... 46 4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی............................................................................................... 46 4-6 بحث در مورد نتایج..................................................................................................................... 47 4-7 نتیجه گیری............................................................................................................................. 48 4-8 پیشنهادات............................................................................................................................... 48 منابع و ماخذ................................................................................................................................... 84 فهرست جداول ج 1-1 میزان سطح زیر کشت و عملکرد کل سیب زمینی در سطح جهان...................................................... 4 ج 1-2 وضعیت تولید محصولات زراعی استان اسان در سال زراعی 81-1380......................................... 5 ج 1-3 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان اسان............................................................... 6 ج 1-4 وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380........................................................ 7 ج 1-5 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان................................................................. 8 ج 4-1 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در شاهرود....... 61 ج 4-2 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بیرجند........ 62 ج 4-3 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بشرویه......... 63 ج 4-4 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سمنان......... 63 ج 4-5 سالهای آماری تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک بیرجند.............................................. 64 ج 4-6 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گرمسار........ 67 ج 4-7 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بجنورد........ 68 ج 4-10 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سرخس..... 69 ج 4-11 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سبزوار...... 70 ج 4-12 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت جام.... 72 ج 4-13 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت حیدریه 72 ج 4-14 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در فردوس ... 74 ج 4-15 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گلمکان.... 74 ج 4-16 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در کاشمر...... 75 ج 4-17 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در مشهد....... 75 ج 4 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گناباد....... 77 ج 4-19 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نیشابور..... 78 ج 4-20 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نهبندان..... 78 ج 4-22 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان ).................................................................. 79 ج 4-23 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان اسان )............................................................... 79 ج 4-24 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان سمنان ).......................................................... 80 ج 4-25 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان اسان ).......................................................... 80 ج 4-26 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان )................................................................... 81 ج 4-27 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان اسان )............................................................... 81 ج 4-28 میانگین نیاز آبی سیب زمینی با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خش الی......................................... 82 ج 4-29 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله ابت رشد...................................................................... 82 ج 4-30 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله میانی رشد....................................................................... 82 ج 4-31 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله نهایی رشد....................................................................... 83
فهرست اشکال شکل 1-1 نمودار توزیع میزان تولید سیب زمینی استانها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-1380........................... 9 شکل 1-2 نمودار توزیع سطح سیب زمینی استانها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-1380................................. 9 شکل 4-1 تغییرات ضریب گیاهی در طول دوره رشدگیاه سیب زمینی............................................................ 49 شکل4-2 نیاز آبی سیب زمینی در ماه داد با 25 درصد احتمال (میانگین سالهای تر)........................................... 49 شکل 4-3 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 25 درصد خش الی (سالهای تر)......................................... 50 شکل 4-5 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خش الی( سالهای تر)....................................... 51 شکل 4-5 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 25 درصد خش الی(سالهای تر)..................................... 52 شکل 4-6 نیاز آبی سیب زمینی در ماه داد با احتمال 50 درصد خش الی (سالهای متعارف)............................... 53 شکل 4-7 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 50 درصد خش الی (سالهای متعارف)................................... 54 شکل 4- 8 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خش الی (سالهای متعارف)............................... 55 شکل 4- 9 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 50 درصد خش الی(سالهای متعارف)............................... 56 شکل 4-10 نیاز آبی سیب زمینی در ماه داد با احتمال 75 درصد خش الی (سالهای خشک)............................... 57 شکل 4- 11 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 75 درصد خش الی(سالهای خشک).................................. 58 شکل 4-12 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خش الی (سالهای خشک)................................ 59 شکل 4- 13 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 75 درصد خش الی (سالهای خشک)............................. 60 1-1مقدمه کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خش الی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مست م محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می باشد. براساس روش های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می شود و برای سادگی کار می توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (19) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«fao » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است: اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتک یا تبخیر سنج فرمول های تجر بی روشهای آئرودینامیک روش تراز انرژی(5) بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه های روزانه کشاورزی بکار می روند. ولی دقت و اص روش های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می توان از روشهایی که نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود. هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای اسان و سمنان می باشد که بوسیله لایسیمتر ز ش دار در دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می شود. 1-2اهمیت کشت سیب زمینی سیب زمینی یکی از مهمترین منابع در تغذیه انسان است. این محصول در جهان از نظر اهمیت غذائی مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهی به سی سال آینده، سازمان خوار بار کشاورزی (fao) بر آورد کرده که برای تغذیه جمعیت جهان به 60 در صد غذای بیشتری نیاز است(12) و از آنجا که سیب زمینی از نظر ارزش غذائی با تولید متوسط 2/2 تن یکی از اقلام محصولات غذایی مهم میباشد بنابراین باید با برنامه ریزی صحیح کشاورزی ، که یکی از را ار های آن بدست آوردن دقیق نیاز آبی این محصول است، باعث افزایش تولید آن در سطح جهان گردید. امید است این تحقیق راه گشایی برای آیندگان درمسائل مدیریت آبیاری باشد. بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به اروپائیان است که عملکردی بالغ بر 16 تن در تار را دارا می باشند.(ج 1-1) بطوریکه در این ج مشاهده می شود حدود 43 درصد کل سیب زمینی جهان در اروپا تولید می شود.
ج 1-1 میزان سطح زیر کشت و عملکرد کل سیب زمینی در سطح جهان قاره سطح زیر کشت (1000 تار) عملکرد کل (t1000) در صد از کل 1725 42224 55/13 اروپا 8375 132725 64/42 آسیا 7999 122236 25/39 آفریقا 1137 12410 98/3 استرا لیا 424 1260 56/0 1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران محصول سیب زمینی یکی از ارقام اصلی است که در راستای امنیت غذایی آینده کشور میتواند نقش عمده ای را ایفاد نماید سیب زمینی تنها محصولی است که بعد از گندم ، برنج و ذرت میتواند بخشی از مواد نشاسته ای و پروتئینی مورد نیاز جامعه را تأمین کرده و امکان جایگزینی آن با محصولات ذکر شده وجود داشته و در کاهش واردات محصولات غذائی فوق مؤثر می باشد.(29) سطح زیر کشت محصول سیب زمینی کشور در سال 1382 برابر 175 هزار تار بر آورد شده است و میزان تولید آن 5/3میلیون تن برآورد شده است که این مقدار12/1 در صد کل سیب زمینی تولید شده در جهان می باشد(1). برای افزایش این مقدار باید را ارهای بسیار بنیادی در نظر گرفت. یکی از را ارهای افزایش این محصول بالا بردن میزان کارائی مصرف آب می باشد که بدون برنامه ریزی صحیح آبیاری مقدور نمی باشد. لذا برنامه ریزی صحیح آبیاری مست م دانستن دقیق نیاز آبی می باشدکه امید است این تحقیق بتواند در جهت افزایش عملکرد سیب زمینی در سطح کشور مؤثر باشد. 1-4 منطقه مورد مطالعه منطقه مورد مطالعه استان های اسان و سمنان می باشد. انتخاب این مناطق به آن دلیل بوده است که با وجود اهمیت کشت سیب زمینی اطلاعات مورد نیاز در زمینه آبیاری برای این گیاه بسیار اندک است. 1-4-1 استان اسان مساحت استان اسان 313335 کیلومتر مربع می باشد که معادل یک پنجم مساحت کل کشور می باشد. این منطقه در شمال و شمال شرق ایران بین مدارات 30 درجه و 21 دقیقه و 17 دقیقه عرض شمالی و 5 در جه و 20 دقیقه طول شرق از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. تنوع آب و هوایی در این منطقه شرایط تولید 47 نوع محصول زراعی را فراهم نموده است. که در ج شماره2 بعضی از محصولات مهم استان و میزان تولید آن را ارائه شده است(16) ج 1-2 وضعیت تولید محصولات زراعی استان اسان در سال زراعی 81-1380 نوع محصول درصد از کل تولید کشور رتبه از لحاظ تولید در کشور جو 61/20 اول پنبه 24/38 اول چغندر قند 68/35 اول بزه 46/51 اول گوجه فرنگی 64/13 دوم گندم 03/10 سوم هندوانه 81/13 سوم سیب زمینی 5 هفتم بطوریکه مشاهده می شود استان اسان در مورد تولید 4 محصول مقاوم اول کشور و گوجه فرنگی مقاوم دوم را دارا می باشد. از نظر تولید سیب زمینی محل کشت و میزان سطح زیر کشت در دشت های کشاورزی این استان، اسان طبق ج 1ـ3 میباشد. ج 1-3 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان اسان محل کشت سطح ( تار) محل کشت سطح( تار) دشت ازغند 98 سهل آباد 2 اسفده 28 شاهرفت 5 اسفراین 90 شهرنوباخزر 54 بجستان 25 صالح آباد-جنت آباد 17 بجنورد 2292 صفی آباد 27 بشرویه 1 طبس 9 بندان 2 عنبری ـ یرچاه 4 بیرجند 36 فردوس 25 تایباد 39 غلامان ـ راز 29 تربت جام 1189 قائن 145 جوین سلطان آباد 61 قلعه میران 27/19 چا ه 14 قوچان ـ شیروان 2909 حاتم قلعه 128 قوری میران 8 خضری 52 کاشمر 48 خواف سلامی 1 کویر 2 درگز 291 کرات 7 درمیان-گره بک 117 گناباد 20 درونه 5/67 گیسور 5 رخ 410 ماروسک 3/15 رشتخوار 4 مانه 300 ریوش 417 مشهد ـ چناران 2113 زاوه ـ تربت حیدریه 85 مختاران 9 زوزن 5 ینگجه 190 سبزوار 31 مبندان 5/4 سرایان 27 نیشابور 160 سربیشه 35 نریمانی 24 سملقان 69 نای بند ـ دیهوک 1 سنگ بست 113 میغان ـ دهنو 3 بطوریکه در ج مذکور مشاهده می شود سیب زمینی در استان اسان تقریباً در 60 دشت مهم این استان به صورت کم و بیش کشت می شود. -1مقدمه کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خش الی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مست م محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می باشد. براساس روش های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می شود و برای سادگی کار می توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (19) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«fao » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است: اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتک یا تبخیر سنج فرمول های تجر بی روشهای آئرودینامیک روش تراز انرژی(5) بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه های روزانه کشاورزی بکار می روند. ولی دقت و اص روش های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می توان از روشهایی که نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود. هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای اسان و سمنان می باشد که بوسیله لایسیمتر ز ش دار در دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می شود. تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینیاهمیت کشت سیب زمینیعوامل موثر بر تبخیر و تعرقمیزان سطح زیر کشت و عملکرد کل سیب زمینی در سطح جهاننیاز آبی سیب زمینی

«آگهی پذیرش نیروی قراردادی»
شرکت آلومینای ایران در نظر دارد مطابق مجوز شماره 32717 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تعداد 108 نفر نیروی مورد نیاز خود واقع در استان اسان شمالی، شهرستان ج از متقاضیان استانهای اسان شمالی,سمنان,گلستان و اسان رضوی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و گزینش براساس برنامه زمانبندی به شرح ج ذیل دعوت به همکاری می نماید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
کارشناس سازمان هواشناسی در گفت وگو با تسنیم اعلام کردوزش باد شدیدکارشناس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه وزش باد شدید در طی ساعات آتی برخی استانهای کشور را در برمی گیرد، گفت: وزش باد شدید استانهای تهران، البرز، قم، قزوین، زنجان، مرکزی، سمنان، اسان رضوی و اسان شمالی را در برمی گیرد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


 پروژه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم

پروژه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم
دسته :
رشته کشاورزی
فرمت/ورد تعداد صفحات 170

قیمت : 8500 تومان
[توضیحات بیشتر ]

 پروژه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم

روز شنبه بارش برف و باران و وزش باد در استان های اسان شمالی، اسان رضوی، اسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، ارتفاعات سمنان، کرمان، یزد، گیلان، مازندران، اردبیل و گلستان پیش بینی می شود.
در بودجه پیشنهادی سال ۹۷، استان های تهران، اسان رضوی، خوزستان، فارس و مازندران بیشترین، و استان های اسان جنوبی، اسان شمالی، قزوین و سمنان کمترین بودجه را دریافت می کنند.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: طرح پهنه بندی به عنوان بخشی از نظام نوین ترویج کشاورزی در ۲۸ پهنه این شهرستان اجراشد.
سیم وکابل شاذ الکتریک مرکز فروش سیم وکابل افشارنژاد اسان وآرین ابهر
فروش سیم 1*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 1.5*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 2.5*1 افشان اسان افشارنژادفروش سیم 4*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 10*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 16*1 افشان اسان افشارنژادفروش سیم 25*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 35*1 افشان اسان افشارنژاد فروش کابل کولری 1.5*4 اسان افشارنژادفروش کابل 16*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 25*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 35*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 50*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 70*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 95*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 120*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 150*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 185*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 240*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 300*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 16+25*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16+35*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 25+50*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل35+70*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 50+95*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 70+120*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 70+150*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 95 5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 120+240*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 4*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 6*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 10*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16*2 مفتول زمینی فروش کابل 1.5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 4*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 6*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 10*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 25*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 35*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 4*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 6*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 10*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 25*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*5 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 4*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 6*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 10*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 0.75*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1*2 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*2 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 4*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*2 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 10*2 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 16*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 0.75*3 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 1*3 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*3 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 6*3 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 10*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 0.75*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 1*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 4*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 6*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 16*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 25*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*5 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*5 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 4*5 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*5 افشان اسان افشارنژادفروش سیم 1.5*1 افشان آرین ابهرفروش سیم 2.5*1 افشان آرین ابهرفروش سیم 4*1 افشان آرین ابهر
فروش سیم 10*1 افشان افشان آرین ابهرفروش سیم 16*1 افشان افشان آرین ابهرفروش سیم 25*1 افشان افشان آرین ابهر
فروش سیم 35*1 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل کولری 1.5*4افشان آرین ابهرفروش کابل 16*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 35*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 50*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 70*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 95*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 120*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 150*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 185*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 240*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 300*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16+25*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16+35*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 25+50*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل35+70*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 50+95*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 70+120*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 70+150*3 مفتول زمینی افشان آرینابهرفروش کابل 95 5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 120+240*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 4*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 6*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 10*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 4*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 10*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 35*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 4*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 6*4مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 10*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 6*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 10*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر:فروش کابل 0.75*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 4*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 6*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 10*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 0.75*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 4*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 10*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 0.75*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 4*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 6*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 10*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 25*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 4*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 6*5 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل10*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل25*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16+25*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 35*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16+35*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 50*3 افشانافشان آرین ابهرفروش کابل 25+50*3 افشان افشان آرین ابهردفروش کابل آنتنی 4/5 c2v افشان آرین ابهر
تلفن تماس
33964120 -- 33964122
فا 89779076
تلفن همراه
09120620556
http://www.cable-wire.ir
افشارنژاد اسان
شاذ الکتریک مرکز فروش سیم وکابل افشارنژاد اسان وآرین ابهر

فروش سیم 1*1 افشان اسان افشارنژاد
فروش سیم 1.5*1 افشان اسان افشارنژاد
فروش سیم 2.5*1 افشان اسان افشارنژاد
فروش سیم 4*1 افشان اسان افشارنژاد
فروش سیم 10*1 افشان اسان افشارنژاد
فروش سیم 16*1 افشان اسان افشارنژاد
فروش سیم 25*1 افشان اسان افشارنژاد
فروش سیم 35*1 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل کولری 1.5*4 اسان افشارنژاد
فروش کابل 16*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 25*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 35*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 50*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 70*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 95*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 120*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 150*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 185*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 240*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 300*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 16+25*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 16+35*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 25+50*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل35+70*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 50+95*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 70+120*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 70+150*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 95 5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 120+240*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*2 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*2 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*2 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*2 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*2 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 16*2 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 16*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 25*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 35*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*4 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*4 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*4 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*4 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*4 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 16*4 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 25*4 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*5 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*5 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*5 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*5 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*5 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 16*5 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 0.75*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 16*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 0.75*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 0.75*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 16*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 25*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*5 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*5 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*5 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*5 افشان اسان افشارنژاد

فروش سیم 1.5*1 افشان آرین ابهر
فروش سیم 2.5*1 افشان آرین ابهر
فروش سیم 4*1 افشان آرین ابهر
فروش سیم 10*1 افشان افشان آرین ابهر
فروش سیم 16*1 افشان افشان آرین ابهر
فروش سیم 25*1 افشان افشان آرین ابهر
فروش سیم 35*1 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل کولری 1.5*4افشان آرین ابهر
فروش کابل 16*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 35*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 50*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 70*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 95*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 120*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 150*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 185*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 240*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 300*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 16+25*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 16+35*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25+50*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل35+70*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 50+95*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 70+120*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 70+150*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 95 5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 120+240*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 2.5*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 10*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 16*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 2.5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 10*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 16*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 35*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 2.5*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 10*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 16*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 2.5*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 10*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 16*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر:
فروش کابل 0.75*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 1*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 10*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 16*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 0.75*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 1*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 2.5*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 10*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 0.75*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 1*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 2.5*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 10*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 16*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*4 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*5 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 2.5*5 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*5 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*5 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل10*5 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 16*5 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل25*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 16+25*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 35*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 16+35*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 50*3 افشانافشان آرین ابهر
فروش کابل 25+50*3 افشان افشان آرین ابهرد
فروش کابل آنتنی 4/5 c2v افشان آرین ابهر
تلفن تماس
66735026
66734960
فا 89779076
تلفن همراه
09021181213
09120620556

هشدار مدیریت بحران درباره رعد و برق و باد شدید 1- چهار شنبه 96/04/21 رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید در استانهای گلستان، مازندران، اسان شمالی، شمال اسان رضوی و دامنه های البرز در سمنان، تهران و البرز. 2-پنجشنبه 96/04/22 رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید در استانهای گلستان، مازندران، دامنه های البرز در استانهای سمنان ، تهران، البرز و قزوین و شرق زنجان. با توجه به رگباری بودن بارش، وقوع طوفان تندری تگرگ و احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیرها در مناطق یاد شده برای مناطق کوهستانی احتمال صاعقه وجود دارد. از این رو به هموطنان توصیه می شود از ب ایی چادر و اطراق در اطراف رودخانه ها و مسیرها خود داری فرمایند. از شنا در مناطق مرکزی و شرق دریای خزر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خودداری شود. کشاورزان، دامداران، عشایر و حاشیه نشین های رودخانه ها از تردد در مناطق و جاده های کوهستانی و توقف و اسکان در بستر و حریم رودخانه ها خودداری شود. خبرگزاری صداوسیما iribnews
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: با برداشته شدن دیوارهای زندان مرکزی سمنان، گنج بزرگ و نهان شهر سمنان نمایان می شود.
نیروی زمینی جمهوری ی ایران جهت تکمیل و تأمین نیروی انسانی خود از بین جوانان متخصص، مؤمن و متعهد با شرایط و امتیازات زیر، داوطلب استخدام افسری به صورت نظامی پیمانی (پنج ساله) و کارمند علمی و تجربی (شش ساله) وفق ماده 33 قانون آجا استخدام می نماید.

استانهای مورد نیاز :
اسان رضوی، کرمان، خوزستان، آذربایجان غربی، همدان، اسان شمالی، گلستان، کرمانشاه، تهران، آذربایجان شرقی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، اصفهان، اسان جنوبی، فارس، ایلام، لرستان، زنجان، قزوین، کردستان، سمنان

مقطع تحصیلی مورد نیاز :
دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد

رشته های مورد نیاز :
عمران، معماری، رایانه، برق، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، دامپزشک، سلامت دهان و دندان، فوریت های پزشکی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، مکانیک، انگلیسی، پزشکی، دندانپزشکی، ی تسلیحات، ی کشاورزی، صنایع، مامایی، زیست شناسی، رادیولوژی، پرستاری، علوم تغذیه، صنایع غذایی

مهلت ثبت نام : تا 25 مهر 96

سایت جمهوری ی ایران : http://www.aja.ir
در عملیات مشترک پلیس مبارزه با استان های سمنان، اسان رضوی، و اسان جنوبی ۱۲۰ کیلوگرم کشف شد.
سیم وکابل شاذ الکتریک مرکز فروش سیم وکابل افشارنژاد اسان وآرین ابهر
فروش سیم 1*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 1.5*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 2.5*1 افشان اسان افشارنژادفروش سیم 4*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 10*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 16*1 افشان اسان افشارنژادفروش سیم 25*1 افشان اسان افشارنژاد فروش سیم 35*1 افشان اسان افشارنژاد فروش کابل کولری 1.5*4 اسان افشارنژادفروش کابل 16*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 25*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 35*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 50*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 70*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 95*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 120*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 150*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 185*1 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 240*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 300*1 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 16+25*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16+35*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 25+50*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل35+70*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 50+95*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 70+120*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 70+150*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 95 5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 120+240*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 4*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 6*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 10*2 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16*2 مفتول زمینی فروش کابل 1.5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 4*3 مفتول زمینی اسان افشارنژاد فروش کابل 6*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 10*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 25*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 35*3 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 4*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 6*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 10*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 25*4 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*5 مفتول زمینی اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 4*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 6*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 10*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 16*5 مفتول زمینی اسان افشارنژادفروش کابل 0.75*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1*2 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*2 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 4*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*2 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 10*2 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 16*2 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 0.75*3 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 1*3 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 4*3 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 6*3 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 10*3 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 0.75*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 1*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 1.5*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 2.5*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 4*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 6*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 10*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 16*4 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 25*4 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 1.5*5 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 2.5*5 افشان اسان افشارنژادفروش کابل 4*5 افشان اسان افشارنژاد
فروش کابل 6*5 افشان اسان افشارنژادفروش سیم 1.5*1 افشان آرین ابهرفروش سیم 2.5*1 افشان آرین ابهرفروش سیم 4*1 افشان آرین ابهر
فروش سیم 10*1 افشان افشان آرین ابهرفروش سیم 16*1 افشان افشان آرین ابهرفروش سیم 25*1 افشان افشان آرین ابهر
فروش سیم 35*1 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل کولری 1.5*4افشان آرین ابهرفروش کابل 16*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 35*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 50*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 70*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 95*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 120*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 150*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 185*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 240*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 300*1 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16+25*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16+35*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 25+50*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل35+70*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 50+95*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 70+120*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 70+150*3 مفتول زمینی افشان آرینابهرفروش کابل 95 5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 120+240*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 4*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 6*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 10*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16*2 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 4*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 10*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 35*3 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 1.5*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 4*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 6*4مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 10*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 25*4 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر
فروش کابل 4*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 6*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 10*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهرفروش کابل 16*5 مفتول زمینی افشان آرین ابهر:فروش کابل 0.75*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 4*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 6*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 10*2 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16*2 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 0.75*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 4*3 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل 6*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 10*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 0.75*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 4*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 6*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 10*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 25*4 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 1.5*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 2.5*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 4*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 6*5 افشان افشان آرین ابهر
فروش کابل10*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16*5 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل25*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16+25*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 35*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 16+35*3 افشان افشان آرین ابهرفروش کابل 50*3 افشانافشان آرین ابهرفروش کابل 25+50*3 افشان افشان آرین ابهردفروش کابل آنتنی 4/5 c2v افشان آرین ابهر
تلفن تماس
33964120 -- 33964122
فا 89779076
تلفن همراه
09120620556
www.shazco.ir
سازمان هواشناسی، گزارش بارش 8 ماه گذشته (از مهر 94 تا 25 اردیبهشت 95) را برای استانهای کشور به شرح زیر اعلام کرد: رتبه نام استان بارش بر حسب ملیمتر رتبه نام استان بارش بر حسب ملیمتر 1 گیلان 871 16 آذربایجان شرقی 29 2 لرستان 818 17 مرکزی 284 3 ایلام 743 18 اسان شمالی 249 4 کرمانشاه 666 19 فارس 234 5 کردستان 662 20 قزوین 229 6 مازندران 561 21 تهران 228 7 چهارمحال بختیاری 549 22 بوشهر 205 8 ک لویه و بویر احمد 543 23 اسان رضوی 186 9 گلستان 492 24 قم 152 10 همدان 446 25 هرمزگان 123 11 البرز 402 26 کرمان 114 12 خوزستان 369 27 سمنان 87 13 آذربایجان غربی 349 28 اسان جنوبی 80 14 زنجان 331 29 سیستان و بلوچستان 60 15 اردبیل 294 30 یزد 59
سمنان- ایرنا- بیکاری یکی از معضلات فراروی کشور است که استانهای مختلف باید برای حل این معضل تد ری ویژه ای اتخاذ کنند که در همین راستا تعهد ایجاد اشتغال از سوی ت تدبیر و امید در استان سمنان برای سال…
سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بر اساس تحلیل آ ین نقشه های هواشناسی و وجی مدلها، امروز با توجه به شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر و تقویت امواج تراز میانی، بارش باران گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در مناطق متاثر به شرح زیر پیش بینی می شود: 97/03/18: از بعد از ظهر امروز، شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز.شنبه 97/03/19: برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، اسان شمالی و ارتفاعاات البرز به ویژه ارتفاعات شرقی.یکشنبه 97/03/20: برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، اسان شمالی، شمال اسان رضوی، شمال سمنان و ارتفاعاات البرز.
رئیس سمنان از برگزاری همایش بررسی علمی طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و استان سمنان با حضور اساتید ی در سمنان خبر داد.
پاو وینت مجموعه مس ی پارک سمنان

پاو وینت مجموعه مس ی پارک سمنان نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 8 صفحه مجموعه مس ی پارک – سمنان مقدمه: در سال 82 از طرف بنیاد مسکن سمنان طرح های مس ی در قطعات تفکیکی متفاوت به عهده اینجانب گذاشته شده بود و نتیجه آن، در آن شرایط بناهایی در سه طبقه مس ی روی پی بود با حیاط شعاعی که در جنوب آن قرار می گرفت. در سال 84 زمینی به ابعاد 32×100 محصور بین چهار خیابان برای تهیه طرح مجمو ...
دریافت فایل پاو وینت مجموعه مس ی پارک سمنان

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سخنگوی ستاد مبارزه با از امحای 160 تن انواع در هفته آتی در استان های سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان غربی، اسان رضوی، سمنان، اصفهان و اسان جنوبی امحا می شود.
مقاله درباره پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم

مقاله درباره پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 158 چکیده شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند. در این مطالعه که در استان تهران صورت گرفته، از عوامل اقلیمی: بارش طول فصل رشد، بارش پائیزه، بارش بهاره، دما، تبخیر وتعرق پتانسیل(به روش پنمن مانتیث فائو) در طول دورۀ رشد گندم دیم واز عناصر زمینی: ارتفاع وشیب استفاده شد. جه ...
دریافت فایل مقاله درباره پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سوت کارخانه ریسمان ریسی سمنان دوباره طنین انداز می شودمدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: سوت به سرقت رفته کارخانه ریسمان ریسی سمنان پس از دو سال، با تلاش ان پلیس آگاهی سمنان پیدا شد
سایت آزاد واحد سمنان : این مقاله که توسط تیم محتوا آوای مشاور نوشته شده است . قصد داریم تا شما را با سر فصل هایی اعم از زمان ثبت نام آزاد سمنان ، زمان ثبت نام بدون کنکور آزاد واحد سمنان ، ثبت نام و لیست رشته های آزاد ی واحد سمنان ، ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور آزاد سمنان ( بدون آزمون ) ، شهریه آزاد ی واحد سمنان ، تکمیل ظرفیت آزاد سمنان و شرایط انتقالی در آزاد ی واحد سمنان آشنا کنیم تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید و در مسیر پیشرفت قدم بردارید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
امروز در شمال استان های اسان رضوی، شرق اسان شمالی، شمال آذربایجان شرقی و غربی، شرق مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات کرمان بارش باران پیش بینی می شود. همچنین در ارتفاعات شرقی تهران بارندگی رخ خواهد داد yjcnewschannel
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از بارش برف در ارتفاعات البرز و در مسیرهای ارتباطی شمال و جنوب این رشته کوه بین استانهای اردبیل، زنجان، رشت، قزوین، مازندران، تهران، سمنان، گلستان و اسان شمالی و رضوی در روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد.
رکنا: سخنگوی ستاد مبارزه با از امحای 160 تن انواع در هفته آتی در استان های سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان غربی، اسان رضوی، سمنان، اصفهان و اسان جنوبی امحا می شود.
اختصاصی از فایلکو نقشه اتوکدی پهنه بندی خطر زمین لرزه و لرزه خیزی استان زنجان با و پر سرعت .
نقشه اتوکدی پهنه بندی خطر زمین لرزه و لرزه خیزی استان زنجان
نقشه اتوکدی پهنه بندی خطر زمین لرزه و لرزه خیزی استان زنجان نقشه اتوکدی استان زنجان به همراه اسامی روستاها و ا و محدوده شهرستانها، بخش و دهستان به همراه لایه پهنه بندی لرزه خیزی استان (خطر کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد)
با
نقشه اتوکدی پهنه بندی خطر زمین لرزه و لرزه خیزی استان زنجان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: با برداشته شدن دیوارهای زندان مرکزی سمنان، گنج بزرگ و نهان شهر سمنان نمایان می شود.
فرماندار سمنان با بیان اینکه کم آبی چالش جدی مردم سمنان در سال جدید است گفت: تعداد بازدیدکنندگان در ایام نوروز از بناهای تاریخی سمنان ۱۳۰ درصد رشد داشته است.