بخیل نباشیم

بی دوست شبی نیست ، که دیوانه نباشیم
مَستیم اگر ، ن میخانه نباشیم
ما را چه غم اَر باده نباشد، که دَمی نیستاز عمر، که با نالۀ مستانه نباشیم
سرگشتۀ محضیم و در این وادیِ حیرتعاقل تر از آنیم ، که دیوانه نباشیم !
چون می نَرسد دست به دامان حقیقتسهل است اگر ، در پی ِ افسانه نباشیم
هر شب به دعا می طلبیم اینکه نیایدآن روز که ما در غم جانانه نباشیم! -----------------------مهدی اخوان ثالث
رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی معتقد است جریان اصلاحات متکی به شخص نیست. او می گوید نسل اول اصلاحات در حال بازنشسته شدن است و باید تجربیات خود را در اختیار نسل دوم و سوم قرار دهد و بزرگان نباید در واگذار تجربیات خود به جوانان بخیل باشند.
ضرب المثل بخیل سومی را خدا بکشد
مجموعه: دنیای ضرب المثل

ضرب المثل های خنده دار,داستان های ضرب المثل ها
داستان ضرب المثل بخیل سومی را خدا بکشد

اگر ی در زندگی بخیل باشد و خیر و خوبی او به دیگران نرسد این ضرب المثل حکایت حال او می شود.
روزی روزگاری سه رفیق وسه همراه که یکی از یکی بخیل تر بود،همدل و همسفر شدند.
آنها می رفتند که در بیابان کیسه زر پیدا د.
سکه هارا بیرون ریختند و همه را شمردند،ولی هرچه د نتوانستند آنها را بین خودشان تقسیم کنند. این بود که به جان یکدیگر افتادند وشروع به زد و خورد و دعوا د. کار دعوا گرم شده بود که ناگهان از دور گروهی سوار پیدا شدند .

سه رفیق دست از دعوا کشیدند و منتظر ماندن وقتی گروه سواران به آنجا رسیدند،یکی پرسید: « برای چه به جان هم افتاده اید؟ مگر بیابان جای دعواست؟»
اولی پرسید: شما که هستید و چرا می پرسید؟
بزرگ سواران گفت:من زاده این ستم.باید به من بگوییدکه چه شده؟
دومی گفت: ماسه نفر بخیل هستیم ،چیزی در بین راه پیدا کرده ایم که نمی توانیم آن را بین خودمان تقسیم کنیم.

زاده گفت: این که کاری ندارد،تقسیم آن چیزی را که یافته اید به من واگذار کنید.
قول می دهم هر سه از کار من راضی شوید.
سومی گفت:درد ما این نیست! هیچ یک از ما سه نفر دوست نداردچیزی از آنچه را که دارد ، به دیگری برسد،برای همین این طور به جان هم افتاده ایم!
زاده به فکر فرو رفت و گفت: این هم چاره ای دارد.هر یک از شما به من بگوید تا چقدر بخیل است که من کیسه زر را به او ببخشم.

اولی پرسید: یعنی چه؟
-یعنی این که هر بخیل تر باشد،این کیسه زر به او می رسد.
سه بخیل تا این راشنیدند،باسروصداشروع به تعریف از خودشان دکه زودتر بگویند.
زاده آنها را ت کرد و گفت: آرام باشید! من می گویم که چه ی حرف بزند.
بعد رو به بخیل اولی کرد و گفت:تو بگو که چقدر بخیلی؟

اولی گفت:جناب زاده،من آنقدر بخیلم که حاضر نمی شوم حتی یک دینار به فرزند خودم بدهم و در این کار آنقدر پیش می روم که می گویم پول و داراییخودم،برخودم هم حرام است. برای همین دوست ندارم چیزی به دیگران بدهم.
دومی گفت: این که چیزی نیست! من آن قدر بخیل هستم که اگر ی به دیگری چیزی ببخشد،چشم ودلم آتش می گیرد و حالم بد می شود!
زاده گفت:خب تو بگو سومی؟
-هیچ به اندازه من بخیل نیست! برای آن که اگر ی به خود من چیزی ببخشدجگرم آتش می گیرد ومی خواهم از غصه واندوه بمیرم!

زاده این حرف ها را که شنید به همراهانش دستور داد بخیل سوم را بکشند،بخیل دوم را از آن سرزمین بیرون کنند و پول و دارایی بخیل اول را گرفت و میان همراهان خود تقسیم کرد. در حالی که با خود می گفت:بخیل سومی را خدا بکشد.

منبع:کتاب قصه ما مثل شد
سه_گانی بخیل مُرد ؛ و آب از آب هم تکان نخورد ، بخیل زنده – مرده اش یکی ست. فرهاد_عطار_حمیدی_لنگرودی(لاله)
مجموعه: دنیای ضرب المثل

ضرب المثل های خنده دار,داستان های ضرب المثل ها
داستان ضرب المثل بخیل سومی را خدا بکشد

اگر ی در زندگی بخیل باشد و خیر و خوبی او به دیگران نرسد این ضرب المثل حکایت حال او می شود.
روزی روزگاری سه رفیق وسه همراه که یکی از یکی بخیل تر بود،همدل و همسفر شدند.
آنها می رفتند که در بیابان کیسه زر پیدا د.
سکه هارا بیرون ریختند و همه را شمردند،ولی هرچه د نتوانستند آنها را بین خودشان تقسیم کنند. این بود که به جان یکدیگر افتادند وشروع به زد و خورد و دعوا د. کار دعوا گرم شده بود که ناگهان از دور گروهی سوار پیدا شدند .

سه رفیق دست از دعوا کشیدند و منتظر ماندن وقتی گروه سواران به آنجا رسیدند،یکی پرسید: « برای چه به جان هم افتاده اید؟ مگر بیابان جای دعواست؟»
اولی پرسید: شما که هستید و چرا می پرسید؟
بزرگ سواران گفت:من زاده این ستم.باید به من بگوییدکه چه شده؟
دومی گفت: ماسه نفر بخیل هستیم ،چیزی در بین راه پیدا کرده ایم که نمی توانیم آن را بین خودمان تقسیم کنیم.

زاده گفت: این که کاری ندارد،تقسیم آن چیزی را که یافته اید به من واگذار کنید.
قول می دهم هر سه از کار من راضی شوید.
سومی گفت:درد ما این نیست! هیچ یک از ما سه نفر دوست نداردچیزی از آنچه را که دارد ، به دیگری برسد،برای همین این طور به جان هم افتاده ایم!
زاده به فکر فرو رفت و گفت: این هم چاره ای دارد.هر یک از شما به من بگوید تا چقدر بخیل است که من کیسه زر را به او ببخشم.

اولی پرسید: یعنی چه؟
-یعنی این که هر بخیل تر باشد،این کیسه زر به او می رسد.
سه بخیل تا این راشنیدند،باسروصداشروع به تعریف از خودشان دکه زودتر بگویند.
زاده آنها را ت کرد و گفت: آرام باشید! من می گویم که چه ی حرف بزند.
بعد رو به بخیل اولی کرد و گفت:تو بگو که چقدر بخیلی؟

اولی گفت:جناب زاده،من آنقدر بخیلم که حاضر نمی شوم حتی یک دینار به فرزند خودم بدهم و در این کار آنقدر پیش می روم که می گویم پول و داراییخودم،برخودم هم حرام است. برای همین دوست ندارم چیزی به دیگران بدهم.
دومی گفت: این که چیزی نیست! من آن قدر بخیل هستم که اگر ی به دیگری چیزی ببخشد،چشم ودلم آتش می گیرد و حالم بد می شود!
زاده گفت:خب تو بگو سومی؟
-هیچ به اندازه من بخیل نیست! برای آن که اگر ی به خود من چیزی ببخشدجگرم آتش می گیرد ومی خواهم از غصه واندوه بمیرم!

زاده این حرف ها را که شنید به همراهانش دستور داد بخیل سوم را بکشند،بخیل دوم را از آن سرزمین بیرون کنند و پول و دارایی بخیل اول را گرفت و میان همراهان خود تقسیم کرد. در حالی که با خود می گفت:بخیل سومی را خدا بکشد.

منبع:کتاب قصه ما مثل شد

اگه به اندازه کافی مفید و سودمند نباشیم، اوّل دور ریخته میشیم و چیزی نمی گذره که مگس ها دورمون جمع میشن ...
خلاصه: نباشیم!
گرامی می فرمایند:"البخیل بعید من الله ،بعید من الناس،قریب من النار"(١) ترجمه:بخیل,از خدا ومردم دور وبه اتش نزدیک است. ادامه مطلب

اگر به سوالات زیر صادقانه پاسخ بگوییم.

اگر در این شرکت نباشیم چه اتفاقی میفتد؟
اگر در این سازمان نباشیم چه اتفاقی میفتد؟
اگر در این صنف نباشیم چه اتفاقی میفتد؟
اگر در این صنعت نباشیم چه اتفاقی میفتد ؟
اگر در این مقام نباشیم چه اتفاقی میفتد ؟
اگر...
اگر پاسخ به این سوالات این باشد

"هیچ اتفاقی نمی افتد"

بنظرم نشان دهنده این است که باید یا "خودمان" و یا "جایمان" را تغییر دهیم.

حجم: 19.4 مگابایت
توضیحات: آموزش تصویری ب درآمد تضمینی از coin pot
همراه هم به ثروت برسیم . صبور باشیم و بخیل نباشیم . موقعیتها را به هم معرفی کنیم .دعا نکنیم از خطر محفوظ بمانیم،
دعا کنیم، بدون هراسی در دل با خطر در آویزیم.
نخواهیم دردمان تسکین یابد،
دلی بخواهیم که درد را به هیچ بگیرد.
در آوردگاه زندگی در پی متحد نباشیم
به نیروی خویش بسنده کنیم.
هراسان و نگران، برای رهایی ،چشم به دست دیگران نباشیم،
صبری بخواهیم که خود، خویش را فراچنگ آوریم.


"ر ندرانات تاگور"
حدیث_روز بخیل ‏ترین مردم علی علیه ‏السلام: أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ بخیل‏ ترین مردم ى است که مال خویش را از خود دریغ دارد و براى وارثانش بگذارد. غرر الحکم: ح3253
بازی خطرناک نهنگ آبی ... لطفا جزو انسان های بیهوده نباشیم... هدف طراح این بازی پا ازی جامعه از انسان های بیهوده ست... قسمت نظرات
بازی خطرناک نهنگ آبی ... لطفا جزو انسان های بیهوده نباشیم... هدف طراح این بازی پا ازی جامعه از انسان های بیهوده ست...
سخنرانی حجت السلام لقمانی اسیر شکم نباشیم سخنرانی حجت السلام لقمانی-اسیر شکم نباشیم مستقیم کلیپ سخنرانی حجت السلام احمد لقمانی پیرامون اسیر شکم نباشیم... ادامه مطلب
سخنرانی حجت السلام لقمانی اسیر شکم نباشیم سخنرانی حجت السلام لقمانی-اسیر شکم نباشیم مستقیم کلیپ سخنرانی حجت السلام احمد لقمانی پیرامون اسیر شکم نباشیم... ادامه مطلب

حجم: 19.4 مگابایت
توضیحات: آموزش تصویری ب درآمد تضمینی از coin pot
همراه هم به ثروت برسیم . صبور باشیم و بخیل نباشیم . موقعیتها را به هم معرفی کنیم .

1) هیچ چیز زیانبارتر از خود پسندی نیست.
2) خود را با کار مداوم خسته نکنید و برای خود تفریح و تنوع قرار دهید ولی از کاری که در آن اسراف باشد یا شما را در اجتماع سبک کند پرهیز کنید.
3) خسیس بودن آبروی انسان را از بین می برد.
4) نادان، دوستانش را به زحمت می اندازد.
5) سخاوتمند از طعام مردم بخورد تا از طعامش بخورند، و بخیل از طعام مردم نخورد تا از طعامش نخورند.
6) ی که نعمت دارد باید که بر عیالش در هزینه وسعت بخشد.
7) بخیل را آسایشی نیست، و حسود را خوشی و لذتی نیست، و دروغگو را مروت و مردانگی نیست.
8) اطعام و میهمانی برای ازدواج از سنت است.
9) از اخلاق ان، نظافت و پاکیزگی است.

منابع
بحارالانوار
تحت العقول
ما را مثل عقرب بار آورده اند؛ مثل عقرب!
ما مردم صبح که سر از بالین ور می داریم تا شب که سر مرگمان را می گذاریم، مدام همدیگر را می گزیم. بخیلیم؛ بخیل! خوشمان می آید که سر راه دیگران سنگ بیندازیم؛ خوشمان می آید که دیگران را خوار و فلج ببینیم.
اگر دیگری یک لقمه نان داشته باشد که سق بزند، مثل این است که گوشت تن ما را می جود. تنگ نظریم ما مردم. تنگ نظر و بخیل. بخیل و بدخواه. وقتی می بینیم دیگری سر گرسنه زمین می گذارد، انگار خیال ما راحت تر است. وقتی می بینیم ی محتاج است، اگر هم به او کمک کنیم، باز هم مایه خاطر جمعی ما هست. انگار که از س ا بودن همدیگر بیم داریم! کلیدر (محمود ت آبادی)
المؤمنین علی(علیه السلام)
«بخل بدی های هر عیبی را دارد و افساری است که بخیل را به هر بدی می کشاند»(1)

بخیل ی است که حاضر نیست در جایی که عقل، عرف و شرع تایید می کند که باید پول ج کرد و باید امکانات و خدمات ارائه کرد، مسئولیت قبول کند و خدمات ارئه کند و با هر بهانه ای شده با دروغ و فریب از این کار فرار می کند.

اینکه چرا انسان بخیل می شود شاید یکی از دلایلش ترس از فقر و از دست رفتن آن چه دارد است و یا شاید حسادت و یا شاید ترسیدن از اینکه دیگران از او جلو بزنند، باشد.

در هر صورت آنچه باعث بخل می شود بر محور رذائل اخلاقی و کم عقلی خواهد چرخید و نمی تواند دلیلی منطقی و عاقلانه داشته باشد، چرا که اگر بخل معلول علّتی عاقلانه باشد که دیگر بخل نیست و تدبّر و مصلحت خواهد بود. به دنیا از همه بدتر بخیل است
به نزدیک همه خوار و ذلیل است
نه خود خورد و نه را داد و اندوخت
چنین بدتر از اصحاب فیل است پاورقی
1-بحارالانوار،جلد70، صفحه307
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نه نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود ns4
مهربان باشیم اگر با حیوانات مهربان نیستیم با مهربان ها حیوان نباشیم !!
اونی نباشیم که هروقت اسممونو بیارنحس بد به دیگران منتقل شه .

ما را مثل عقرب بار آورده اند ؛ مثل عقرب! ما مردم ، صبح که سر از بالین برمی داریم تا شب که کـپه مرگمان را می گذاریم ، مدام همدیگر را می گـَزیم ! بخیلیم ؛ بخیل ! خوشمان می آید که سر راه دیگران سنگ بیاندازیم ؛ خوشمان می آید که دیگران را خوار و فلج ببینیم . اگر دیگری یک لقمه نان داشته باشد که سق بزند ، مثل این است که گوشت تن ما را می جوَد ! تنگ نظریم ما مردم . تنگ نظر و بخیل ! بخیل و بدخواه . وقتی می بینیم دیگری سر گرسنه زمین می گذارد ، انگار خیال ما راحت تر است . وقتی می بینیم ی محتاج است ، اگر هم به او کمک کنیم ، باز هم مایه خاطر جمعی ما هست . انگار که از س ا بودن همدیگر بیم داریم ! #کلیدر #محمود_ ت_آبادی

مولا علی ع
==
289 «اِیّاکَ وَ مُصادَقَةَ البَخیلِ فَاِنَّهُ یَقعُدُ
عَنکَ اَحوَجَ ما تَ ُ اِلَیهِ»

از دوستى با بخیل بپرهیز زیرا وقتى نهایت احتیاج

را به او دارى از تو کنار مى ‏کشد
بپرهیز از دوستىّ بخیل

و گر خواهى از من برادر دلیل
چو باشى باو هر چه محتاج‏تر،
گریزان شود از تو آن بد گهر=کتاب هزارگوهرسید عطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر
امروز که داشتم خبر های صبح رو میخوندم دیدم نوشته کشته شدن 60 نفر در سیل ... توی دلم دعا می فقط ایران نباشه. الان مدتهاست هر خبر بدی دارم می خونم میگم تو ایران اتفاق نیفتاده باشه. میدونم آ خودخاهیه حتا رذ اما قلبم درد میگیره از شنیدن اتفاقات بد توی مملکتم، سرزمین دوست داشتنی آفتاب و باران، سرزمین درخت و سبزه و روشنی که چارفصل زیباست. ش ، جنوبش، کویرش و ...نا امید نمی شم، ناامید نشیم، نا امید نباشیم. نا امید نمی شم، ناامید نشیم، نا امید نباشیم. نا امید نمی شم، ناامید نشیم، نا امید نباشیم. نا امید نمی شم، ناامید نشیم، نا امید نباشیم.
به دنیا از همه بدتر بخیل است
به نزدیک همه خوار و ذلیل است
نه خود خورد و نه را داد و اندوخت
چنین بدتر از اصحاب فیل است بخیل ی است که حاضر نیست در جایی که عقل، عرف و شرع تایید می کند که باید پول ج کرد و باید امکانات و خدمات ارائه کرد، مسئولیت قبول کند و خدمات ارئه کند و با هر بهانه ای شده با دروغ و فریب از این کار فرار می کند.

اینکه چرا انسان بخیل می شود شاید یکی از دلایلش ترس از فقر و از دست رفتن آن چه دارد است و یا شاید حسادت و یا شاید ترسیدن از اینکه دیگران از او جلو بزنند، باشد.

در هر صورت آنچه باعث بخل می شود بر محور رذائل اخلاقی و کم عقلی خواهد چرخید و نمی تواند دلیلی منطقی و عاقلانه داشته باشد، چرا که اگر بخل معلول علّتی عاقلانه باشد که دیگر بخل نیست و تدبّر و مصلحت خواهد بود.
بخل در کلمات اولیای دین علیهم السلام دربردارنده همه عیوب زشت دانسته شده است ؛ على علیه السلام فرمودند: بخل، جامع همه عیبهاى بد است، و افسارى است که آدمى با آن به هر بدیى کشیده مى‏شود[1]. بخل به حدی مذموم شمرده شده که جوان سخاوتمند و آلوده به گناه در نزد خدا از پیرمرد عابد بخیل محبوب تر است[2]. بخیل بودن مدیر خانواده مخصوصا در خانواده های مذهبی اثراتی به مراتب زیان بار تر دارد نسبت به خانواده های غیر مذهبی. ک ن از پدر بخیل نفرت به دل می گیرند و این نفرت را به همه کارهای پدر سرایت می دهند درنتیجه نسبت به عبادات و و روزه هم بدبین می شوند.این نفرت یک روان بنه منفی است که در کودکی شکل گرفته است و تا آ عمر بر روی عملکرد و بینش فرد اثرات منفی خواهد گذاشت.
۱- قَالَ ع‏ الْبُخْلُ‏ جَامِعٌ‏ لِمَسَاوِئِ الْعُیُوبِ وَ هُوَ زِمَامٌ یُقَادُ بِهِ إِلَى کُلِّ سُوء نهج البلاغة (للصبحی صالح)، ص: ۵۴۳ ۲- شَابٌّ سَخِیٌ‏ مُرَهَّقٌ فِی الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَیْخٍ عَابِدٍ بَخِیلٍ. وسائل الشیعة، ج‏۲۱، ص: ۵۴۶
...26- باب کراهت م با شخص ترسو، بخیل، آزمند، برده، فرومایه و بدکار 1-[1] رضا (ع) از پدرانش از حضرت علىّ (ع) نقل کرده است که (ص) فرموده است: یا علىّ با شخص ترسو م نکن زیرا او راه وج [از گرفتاریها] را براى تو سخت جلوه مى‏دهد و حتما با بخیل م نکن، زیرا تو را از هدف بازمى‏دارد، با حریص م نکن زیرا او کار بد را زیبا جلوه مى‏دهد، و بدان که ترس و بخل و آزمندى غریزه‏اى است که از سوء ظنّ ناشى مى‏شود.... ادامه مطلب

سلطان پا سلطان سلیمان، که از سلاطین عثمانی بوده است، روزی قصد زیارت مرقد مطهّر حضرت علی (ع) را در نجف کرد. حرم از اسب پایین آمد تا به احترام حضرت (ع) تا حرم پیاده رود. یکی از همراهان او که از دیدن این صحنه به شگفت آمده بود بر سلطان ده گرفت که شما شأن خود را با این عمل پایین آوردید و سلطان در پاسخ گفت: احترام المؤمنین (ع) بر من واجب است. قاضی قانع نشد و اصرار کرد تا به قرآن تفأل زده شود. سلطان نیز چنین کرد این آیه در اول صفحه ظاهر شد: «فاخلع نعلیک إنک بالواد المقدس طوی؛ کفشهای خود را درآور چرا که در مکان مقدسی هستی».
بخیل زیرک بخیلی سفارش ساخت کوزه و کاسه ای را به کوزه گر داد. کوزه گر پرسید: بر کوزه ات چه نویسم؟ بخیل گفت بنویس: «فمن شرب منه فلیس منّی؛ یعنی هر از آن بنوشد از من نیست»! کوزه گر پرسید: بر کاسه ات چه نویسم؟ بخیل گفت بنویس: «و من لم یط فأنّه منّی؛ یعنی هر از آن نخورد او از من است». بقره (2)،و آیه 249
رسول اکرم(صلی الله علیه واله)
«بخیل کم آسایش ترین مردم است»(1)

آرامش روحی روانی و زندگی بدون استرس و ترس، از جمله نعمت های مهم خداوند است که در هر انسانی جای نمی گیرد.

انسانی که به خداواند اطمینان ندارد و دست روزی رسان و پر محبّت پروردگار عالم را در زندگی اش حس نمی کند و هر لحظه با بخل ورزیدن و انفاق ن و حتی دروغ گویی می خواهد سرمایه اش را حفظ کند و نگران از دست رفتن دارایی هایش که ممکن است از جنس مال، علم و یا حتی تجربه باشد است، چگونه می تواند آسایش و آرامش را تجربه کند.

بله طبق فرمایش رسول اکرم(صلی الله علیه واله) بخیل کم آسایش ترین مردم است چرا که دایماً نگران و در استرس حفظ دارایی اش است. پاورقی
1-بحارالانوار،جلد70، صفحه300
چگونه احساس بد نداشته نباشیم _ هفته پیش در مورد این موضوع صحبت کردیم که چگونه احساس بد نداشته باشیم ، که خیلی مورد توجه شما شنونده های عزیز قرار گرفت. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این هفته هم در رادیو بدن بیشتر در موردش صحبت کنیم. من علیرضا آزاد، تا لحظاتی دیگر با شما همراه می شوم. با ما باشید در سایت منبع...
منبع مدیریت استراتژیک بدن برای لاغری کاهش وزن چاقی
برگرفته از نوشته چگونه احساس بد نداشته نباشیم
آدم گوه همونیه که اولین بار من باید بهش زنگ بزنم وقتی ام زنگ میزنم و جواب نمیده دوروز بعدش از طریق یه نفر باید بفهمم ساعت ۸شب خواب بوده:) اونوخ خودت نمیتونستی زنگ بزنی یا ت ت بدی؟#عن نباشیم!
آهنگ جدید و زیبای امید به نام عشق و تمنا از رسانه موزیک 364 by omid called eshgh o tamana آهنگ امید به نام عشق و تمنا

♪♪♫♫♪به من کمک کن آسمون ابری عشقو صاف کنم
زانو زدم به پیش تو با یک سبد اقاقیا
میگم به پات گل می ریزم با من به شهر عشق بیاحیفه که یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با این عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها
دوتا پرستو باشیم تک و تنهادوست دارم و عاشقتم عشقمو از من بپذیر
عشق تو یعنی زندگی زندگیمو ازم نگیر
زانو زدم به پیش تو با یک سبد اقاقیا
میگم به پات گل می ریزم با من به شهر عشق بیاحیفه که یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با این عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها
دوتا پرستو باشیم تک و تنهاخدا یکی یار یکی
دل یکی دلدار یکی
گل یکی گ ار یکی
همدم غمخوار یکیحیفه که یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با این عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها
دوتا پرستو باشیم تک و تنها ♪♪♫♫♪
برای آهنگ امید به نام عشق و تمنا کلیک کنید
آهنگ جدید و زیبای امید به نام عشق و تمنا از رسانه موزیک 364 by omid called eshgh o tamana  آهنگ امید به نام عشق و تمنا

♪♪♫♫♪ به من کمک کن آسمون ابری عشقو صاف کنم
زانو زدم به پیش تو با یک سبد اقاقیا
میگم به پات گل می ریزم با من به شهر عشق بیا حیفه که یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با این عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها
دوتا پرستو باشیم تک و تنها دوست دارم و عاشقتم عشقمو از من بپذیر
عشق تو یعنی زندگی زندگیمو ازم نگیر
زانو زدم به پیش تو با یک سبد اقاقیا
میگم به پات گل می ریزم با من به شهر عشق بیا حیفه که یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با این عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها
دوتا پرستو باشیم تک و تنها خدا یکی یار یکی
دل یکی دلدار یکی
گل یکی گ ار یکی
همدم غمخوار یکی حیفه که یار نباشیم
عطر گل یک بهار نباشیم
حیفه که با این عشق و تمنا
دوتا پرستو باشیم تک و تنها
دوتا پرستو باشیم تک و تنها ♪♪♫♫♪
برای آهنگ امید به نام عشق و تمنا کلیک کنید
بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: بازی خوبی انجام دادیم و می توانستیم بازنده نباشیم اما در نهایت شرمنده هواداران شدیم.
علی ناظری آستانه، روانپزشک
سلام بر منجی موعود(عج)
ما منتظر واقعه هستیم
در سوگ علمدار یل قافله هستیم
مسرور نباشیم به جشن شب چله
چون چله نشین پسر فاطمه هستیم
سال و روز نو همه شادآقا خ ش بیاییم عادتها و رفتارهای زشت را در سال گذشته جا بگذاریم و اونها رو با خودمون به سال جدید نیاریم. بیاییم از روز چهاردهم یهو تغییر ماهیت ندهیم و هیولای درون را به بیرون نیاوریم. یهو در پی تر دن و لت و پار بقیه نباشیم. یهو دوباره همون آدم اخمو و بی اعصاب قبلی نباشیم. یهو دوباره خشن نباشیم. یهو طرز رانندگیمون تغییر نکنه. یهو زندگی رو نندازیم یه گوشه تا سال بعد...یه جاهایی و برای عده ای ممکنه سخت باشه...اما نشدنی نیست. پس کی قراره آدم بهتری بشویم؟همین الان....از همین الان به بعد.(به تاخیر نندازید لطفا. همین الان)
...عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: «السَّخِیُّ یَأْکُلُ طَعَامَ النَّاسِ لِیَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِیلُ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا یَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.» الکافی، ج۴، ص۴۱ یاسر، خادم رضا (علیه السلام)، از ایشان نقل کرده است: «سخاوت مند غذای مردم را می خورد تا آنان نیز از غذای او بخورند و بخیل از غذای مردم نمی خورد تا آنان نیز از غذای او نخورند.»
گفت و خوش گفت برو قه بسوزان حافظ یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود
پس نوشت : دختر بودن، صورتی بودن، لوس بودن ، و چادری بودن هیچ کدوم به تنهایی بد نیستن. ولی همه رو با هم نباشیم!!! چادری پست مدرن نباشیم! :)
بصیری گفت: ما باید متوجه مسائل اجتماعی و کشور باشیم؛ اگر نباشیم، تنها به تبلیغ کننده برای سلبریتی ها و هنرمندان تبدیل خواهیم شد.
یک چیزی رو به یک سری از دوستام گفته بودم و تاکید هیچ وقت به ی نگین تا وقتی مطمئن نشدم از همه چیز نمیخوام همه بدونن ! الان یکی طلبکار شده فلانی شنیدم فلان ... راسته؟ چرا به من نگفتی؟ میگم از کی شنیدی؟ از فلان گروه؟ میگه بله! کاش یاد بگیریم بیشعور نباشیم!
مدیر فرهنگ و ارشاد ی ملایر گفت: یکی از اه اساسی ما این است که از ظرفیت و توان بالای هنرمندان در جشنواره های محلی و استانی استفاده کنیم و در کار هنری به حداقل ها قانع نباشیم.
لابه لای این درس خوندنای سحر؛ به سرم زد برم تلگرام و یه چکاپی ازمخاطبینم بنومایم. میخواستم ببینم بقیه کی اومدن کی رفتن کیا هستن و آنلاین هستن؟! دلم میخواست ا ین بازدید بعضیا هم ببینم. lastse seen بودن :| دلمون تنگ بعضیا میشه یه وقتایی.. لست سین نباشیم...

1ـ از دوستى با احمق بپرهیز، چرا که مى خواهد به تو نفعى رساند اما دچار زیانت مى کند. 2 ـ از دوستى با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز دارى از تو دریغ مى دارد.
3 ـ از دوستى با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایى تو را مى فروشد.
4 ـ و از دوستى با دروغگو بپرهیز که به سراب ماند: دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور مى نمایاند. از توصیه های علی به فرزندشان، حسن(ع)


دنیا دو روز است یک روز با تو و روز دیگر علیه توست . . . روزی که با توست مغرور نشو ، و روزی که علیه توست نومید مگرد زیرا هر دو پایان پذیرند . . .
المومنین علی (ع)

محمد گلریز گفت: عقیده قلبی من این است که تحت تاثیر تبلیغات دشمن نباشیم؛ چرا که پیروزی هایی را شاهد هستیم که دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.