بابا گوریو اثر اونوره دوبااک balzac honorede

عنوان کتاب: بابا گوریو نویسنده: اونوره دو با اک/ ترجمة م.ا. به آذین نـاشـر: دوستان تعداد صفحات: 328 عنوان کتاب: بابا گوریو «بابا گوریو» شا ار اونوره دو با اک نابغة بزرگ ادبیات و پایه گذار مکتب رئالیسم در زمرة بخش عمدة آثار او می گنجد که در مجموعه ای به نام «کمدی انسانی» دسته بندی می شود که با تفکّر دقیق و انتقادی و به کارگیری صنایع بدیع ادبی، آیینه ای تمام قد از زندگی اجتماعی و نیمة اول قرن نوزدهم فرانسه را در برابر چشم مخاطب متجلی می سازد. دنبال دو خط سیر داستانی متفاوت که در نهایت به هم می رسند در خصوص دو شخصیت اصلی داستان «بابا گوریو» و «اوژن دو راستینیاک» به نویسنده یاری می رساند از عمق فساد جامعة اشرافی پاریس بردارد و مسیر ناجوانمردانة ارتقای طبقه و از سویی ماجرای تأثربرانگیز تنزّل طبقاتی که موجب می شود هر دو شخصیت داستان به مرز تهوّع و انزجار از وضع موجود برسند را با تصاویری ملموس و طبیعی برای مخاطبان در هر گوشة جهان و برای انسان هایی که در زمان های مختلف زندگی می کنند به نمایش بگذارد. بابا گوریو کالبد شکافی شکوه و جلال بهشتی زندگی اشراف پاریس و نمایاندن تعفّن کشندة مستور در زی وست این شهر تهی از اخلاق و بدیهیات ا امی صفات انسانی است. با اک با روایت زند گی بابا گوریو به عنوان یک پدر عاشق فداکار که از سوی فرزندان ستمکارش طرد می شود و بیان داستان تلاش های راستینیاک برای رشد جایگاه اجتماعی خود، قدرت کثیف پول و احاطة آن بر جوامع بشری به ویژه جوامع خالی از معرفت و روابط انسانی صحیح را نشان می دهد. چندین مترجم این کتاب خواندنی را به فارسی برگردانده اند که ترجمة م.ا. به آذین ازجمله نسخه های روان و خوش خوان برگردان این اثر است. خواندن این کتاب جذّاب به همة دوستداران شناخت حقیقت و باطن تمدّن و فرهنگ منحط حاکم در جوامع خوش ظاهر و بدباطن مادی گرای جهان توصیه می شود.
اونوره دو با اک، نویسنده مشهور فرانسوی، سال 1833 وقتی که تنها 34 سال داشت در یکی از شب ها با عجله و شت که از آن نویسنده قد کوتاه با شکمی فربه بعید به نظر می رسید، ذوق زده و هیجان زده به خانه خواهرش که چند سال پیش ازدواج کرده بود رفت و فریاد زد «یک فکر عالی به سرم زده، نابغه خواهم شد.»
عنوان کتاب: بابا گوریو نویسنده: اونوره دو با اک/ ترجمة م.ا. به آذین نـاشـر: دوستان تعداد صفحات: 328 «بابا گوریو» شا ار اونوره دو با اک نابغة بزرگ ادبیات و پایه گذار مکتب رئالیسم در زمرة بخش عمدة آثار او می گنجد که در مجموعه ای به نام «کمدی انسانی» دسته بندی می شود که با تفکّر دقیق و انتقادی و به کارگیری صنایع بدیع ادبی، آیینه ای تمام قد از زندگی اجتماعی و نیمة اول قرن نوزدهم فرانسه را در برابر چشم مخاطب متجلی می سازد. دنبال دو خط سیر داستانی متفاوت که در نهایت به هم می رسند در خصوص دو شخصیت اصلی داستان «بابا گوریو» و «اوژن دو راستینیاک» به نویسنده یاری می رساند از عمق فساد جامعة اشرافی پاریس بردارد و مسیر ناجوانمردانة ارتقای طبقه و از سویی ماجرای تأثربرانگیز تنزّل طبقاتی که موجب می شود هر دو شخصیت داستان به مرز تهوّع و انزجار از وضع موجود برسند را با تصاویری ملموس و طبیعی برای مخاطبان در هر گوشة جهان و برای انسان هایی که در زمان های مختلف زندگی می کنند به نمایش بگذارد. بابا گوریو کالبد شکافی شکوه و جلال بهشتی زندگی اشراف پاریس و نمایاندن تعفّن کشندة مستور در زی وست این شهر تهی از اخلاق و بدیهیات ا امی صفات انسانی است. با اک با روایت زند گی بابا گوریو به عنوان یک پدر عاشق فداکار که از سوی فرزندان ستمکارش طرد می شود و بیان داستان تلاش های راستینیاک برای رشد جایگاه اجتماعی خود، قدرت کثیف پول و احاطة آن بر جوامع بشری به ویژه جوامع خالی از معرفت و روابط انسانی صحیح را نشان می دهد. چندین مترجم این کتاب خواندنی را به فارسی برگردانده اند که ترجمة م.ا. به آذین ازجمله نسخه های روان و خوش خوان برگردان این اثر است. خواندن این کتاب جذّاب به همة دوستداران شناخت حقیقت و باطن تمدّن و فرهنگ منحط حاکم در جوامع خوش ظاهر و بدباطن مادی گرای جهان توصیه می شود.


عنوان کتاب: بابا گوریو نویسنده: اونوره دو با اک/ ترجمة م.ا. به آذین نـاشـر: دوستان تعداد صفحات: 328 «بابا گوریو» شا ار اونوره دو با اک نابغة بزرگ ادبیات و پایه گذار مکتب رئالیسم در زمرة بخش عمدة آثار او می گنجد که در مجموعه ای به نام «کمدی انسانی» دسته بندی می شود که با تفکّر دقیق و انتقادی و به کارگیری صنایع بدیع ادبی، آیینه ای تمام قد از زندگی اجتماعی و نیمة اول قرن نوزدهم فرانسه را در برابر چشم مخاطب متجلی می سازد. دنبال دو خط سیر داستانی متفاوت که در نهایت به هم می رسند در خصوص دو شخصیت اصلی داستان «بابا گوریو» و «اوژن دو راستینیاک» به نویسنده یاری می رساند از عمق فساد جامعة اشرافی پاریس بردارد و مسیر ناجوانمردانة ارتقای طبقه و از سویی ماجرای تأثربرانگیز تنزّل طبقاتی که موجب می شود هر دو شخصیت داستان به مرز تهوّع و انزجار از وضع موجود برسند را با تصاویری ملموس و طبیعی برای مخاطبان در هر گوشة جهان و برای انسان هایی که در زمان های مختلف زندگی می کنند به نمایش بگذارد. بابا گوریو کالبد شکافی شکوه و جلال بهشتی زندگی اشراف پاریس و نمایاندن تعفّن کشندة مستور در زی وست این شهر تهی از اخلاق و بدیهیات ا امی صفات انسانی است. با اک با روایت زند گی بابا گوریو به عنوان یک پدر عاشق فداکار که از سوی فرزندان ستمکارش طرد می شود و بیان داستان تلاش های راستینیاک برای رشد جایگاه اجتماعی خود، قدرت کثیف پول و احاطة آن بر جوامع بشری به ویژه جوامع خالی از معرفت و روابط انسانی صحیح را نشان می دهد. چندین مترجم این کتاب خواندنی را به فارسی برگردانده اند که ترجمة م.ا. به آذین ازجمله نسخه های روان و خوش خوان برگردان این اثر است. خواندن این کتاب جذّاب به همة دوستداران شناخت حقیقت و باطن تمدّن و فرهنگ منحط حاکم در جوامع خوش ظاهر و بدباطن مادی گرای جهان توصیه می شود.
عنوان کتاب: بابا گوریو نویسنده: اونوره دو با اک/ ترجمة م.ا. به آذین نـاشـر: دوستان تعداد صفحات: 328 «بابا گوریو» شا ار اونوره دو با اک نابغة بزرگ ادبیات و پایه گذار مکتب رئالیسم در زمرة بخش عمدة آثار او می گنجد که در مجموعه ای به نام «کمدی انسانی» دسته بندی می شود که با تفکّر دقیق و انتقادی و به کارگیری صنایع بدیع ادبی، آیینه ای تمام قد از زندگی اجتماعی و نیمة اول قرن نوزدهم فرانسه را در برابر چشم مخاطب متجلی می سازد. دنبال دو خط سیر داستانی متفاوت که در نهایت به هم می رسند در خصوص دو شخصیت اصلی داستان «بابا گوریو» و «اوژن دو راستینیاک» به نویسنده یاری می رساند از عمق فساد جامعة اشرافی پاریس بردارد و مسیر ناجوانمردانة ارتقای طبقه و از سویی ماجرای تأثربرانگیز تنزّل طبقاتی که موجب می شود هر دو شخصیت داستان به مرز تهوّع و انزجار از وضع موجود برسند را با تصاویری ملموس و طبیعی برای مخاطبان در هر گوشة جهان و برای انسان هایی که در زمان های مختلف زندگی می کنند به نمایش بگذارد. بابا گوریو کالبد شکافی شکوه و جلال بهشتی زندگی اشراف پاریس و نمایاندن تعفّن کشندة مستور در زی وست این شهر تهی از اخلاق و بدیهیات ا امی صفات انسانی است. با اک با روایت زند گی بابا گوریو به عنوان یک پدر عاشق فداکار که از سوی فرزندان ستمکارش طرد می شود و بیان داستان تلاش های راستینیاک برای رشد جایگاه اجتماعی خود، قدرت کثیف پول و احاطة آن بر جوامع بشری به ویژه جوامع خالی از معرفت و روابط انسانی صحیح را نشان می دهد. چندین مترجم این کتاب خواندنی را به فارسی برگردانده اند که ترجمة م.ا. به آذین ازجمله نسخه های روان و خوش خوان برگردان این اثر است. خواندن این کتاب جذّاب به همة دوستداران شناخت حقیقت و باطن تمدّن و فرهنگ منحط حاکم در جوامع خوش ظاهر و بدباطن مادی گرای جهان توصیه می شود.


به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد .
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد .

بابا رفت..بابا بعد از آن همه درد کشیدن رفت ...بابا رفت...بابا برای همیشه رفت...بابا رفت....بابا رفت...بابا رفت....بابا رفت ....

- حالا منم و یک دنیا عذاب وجدان و اندوهی عظیم
سبک: عجب رسمیه من گل سرخ شمس الشموسم قلب خسرو طوسم شد در جوانی عمرم به پایان بابا رضا جان، بابا رضا جان فاطمه را من نور دو عینم حافظ خون پاک حسینم رفتم ز دنیا با کام عطشان بابا رضا جان، بابا رضا جان بابا جوادت از نفس افتاد گوشه حجره لب تشنه جان داد شدم به نزد فاطمه مهمان بابا رضا جان، بابا رضا جان بابا ندارم من راه چاره ببین جگرم شد بر لب رسیده دیگر مرا جان بابا رضا جان، بابا رضا جان بابا نظر کن خون شد دل من همسرم آ شد قاتل من رفتم به سوی روضه رضوان بابا رضا جان، بابا رضا جان مهدی ازی
طرح کتاب خوان ماه در اردیبهشت ۱۳۹۶ به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصرآباد را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد که در ادامه می خوانید.
ادامه مطلب
لیست "عاشقانه های کلاسیک" که از نشر افق خوانده ام : 1. ربکا ( نه دوموریه) ☆☆☆☆☆
2. دزیره (آن ماری سلیکو) ☆☆☆☆
3. بلندی های بادگیر (امیلی برونته) ☆☆☆☆
4. جین ایر (شارلوت برونته) ☆☆☆☆
5. بابا لنگ دراز (جین وبستر) ☆☆☆☆
6. غرور و تعصب (جین آستن) ☆☆☆
7. عقل و احساس (جین آستن) ☆☆☆
8. ن کوچک (لوییزا می آلکوت) ☆☆
9. اوژنی گرانده (اونوره دو با اک) ☆
ادامه مطلب
لیست "عاشقانه های کلاسیک" که از نشر افق خوندم : 1. ربکا ( نه دوموریه) ☆☆☆☆☆
2. دزیره (آن ماری سلیکو) ☆☆☆☆
3. بلندی های بادگیر (امیلی برونته) ☆☆☆☆
4. جین ایر (شارلوت برونته) ☆☆☆☆
5. بابا لنگ دراز (جین وبستر) ☆☆☆☆
6. غرور و تعصب (جین آستن) ☆☆☆
7. عقل و احساس (جین آستن) ☆☆☆
8. ن کوچک (لوییزا می آلکوت) ☆☆
9. اوژنی گرانده (اونوره دو با اک) ☆
ادامه مطلب
معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دومین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» را در سال ۱۳۹۶ معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد،
کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد
را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد.


یادمه ترم۲ بودم بابام منو ها از خونمون میاورد تا خوابگاه هایی که میگفتم بابا یکم دیرتر بریم بابا یکمم اینجا داخل محوطه رو بگردیم بابا شب دلتنگ میشم آخه....بابا... یه بارش بابا که داشت خ ظی میکرد اشکام سرازیر شد بابا بغلم کرد و تو گوشم گفت:هر طوری که شده میارمت تبریز بابا جون.... گفت و نشد و هی هر بارش سر خم کرد و گفت نشد بابا...نشد... الان اما ...
آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ علی بابا بنام رفت آهنگ جدید علی بابا بنام رفت
new song by ali baba called raft


معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دومین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» را در سال ۱۳۹۶ معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد که در ادامه می خوانید. ادامه مطلب
سبک: عجب رسمیه برخاک حجره سر می گذارم تنهای تنها جان می سپارم قاتل مرا کشت با کام عطشان بابا رضا جان، بابا رضا جان در را به رویم از کینه بسته در انتظار مرگم نشسته او می زند کف من می دهم جان بابا رضا جان، بابا رضا جان آب خوش من اشک روان بود قوت و غذایم زخم زبان بود جرمم چه بوده؟ ترویج قرآن! بابا رضا جان، بابا رضا جان جسمم بماند از جور ایام گه کنج حجره، گه بر روی بام دیدم بسی من ظلم فراوان بابا رضا جان، بابا رضا جان غلامرضا سازگار (میثم)

از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد معرفی شد؛۴ کتاب طرح کتاب خوان ماه در اردیبهشت ۱۳۹۶معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دومین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» را در سال ۱۳۹۶ معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد که در ادامه می خوانید.

عنوان کتاب: بابا گوریو ادامه مطلب
معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دومین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» را در سال ۱۳۹۶ معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد که در ادامه می خوانید. ادامه مطلب
عضویت در کانال تلگرام علی بابا
کانال علی بابا
عضویت در کانال علی بابا
کانال تلگرام علی بابا
کانال تلگرام علی بابا c
ورود به کانال علی بابا
شماره علی بابا خواننده
پی وی علی بابا
ادامه مطلببابا لباس میخوام !

بابا موتور میخوام !

بابا میخوام برم مسافرت ، پول بده !

بابا !...

بابا !...

.
.
.

بابا ! همین که پیشم هستی برام کافیه ...

همیشه بهش نق زدم ! از نداشته هام و از چیزایی

ولی هچوقت ازش نپرسیدم
بابا ! تو از من چی میخوای؟؟؟
بچه که بودیم ازمون میپــرسیدن
بــابــاتو بیشتر دوس داری یا مـامــانتو؟

اون یکی کدومه؟؟؟
ما هم با شرم و خنده و زیر لبی میگفتیم

بیــچاره پدر ! لبــخند تلخی میزد و...
شاید هم خج میکشید جلــوی همه

آهنگ جدید علی بابا بنام بعد تو با کیفیت اصلی تنظیم : ارسلان یوسفی new by ali baba | bade to آهنگ جدید علی بابا بنام بعد تو ali baba , bade to , بعد تو , آهنگ بعد تو از علی بابا , آهنگ بعد تو علی بابا , آهنگ جدید علی بابا , آهنگ علی بابا بعد تو , آهنگهای علی بابا , علی بابا , متن آهنگ بعد تو از علی بابا
شعردر فضیلت پدر
صفای خونهٔ ما بودی بابابه مثل گل تو زیبا بودی بابا
بنازم همت و طبع بلندتانیس و مونس ما بودی بابا
به هر جا صحبت از مهر و وفا شدتو کانون وفاها بودی بابا
ستون خانه استحکام آن استستون خانهٔ ما بودی بابا
گرفتم اعتبار با نام پاکتتو آن آوازهٔ ما بودی بابا
توشمع پر فروز زندگانیبرای راحت ما بودی بابا
به سیلی صورتت را سرخ کردیاگر چه خسته ، شیدا بودی بابا
تمام رنج و زحمت را یدیچرا که عاشق ما بودی بابا
بلاهای فراوان پیش رویتصبوری را تو معنا بودی بابا
(صفا) از داغ دلی بش ته داردتو آرامش به دلها بودی بابا
شاعر قاسم جناتیان قادیکلایی
مثلا زخم تنم گشته مداوا بابا
نیست بدنت ه به صحرا بابا
وعلی اصغر ما ه به گهواره خویش
مثلا بسته نشد آب روی ما بابا
مثلا کشد دست نوازش به سرم
و نیازرده مرا سیلی اعدا بابا
آب آورده عموجان مثلا در خیمه
خیمه ی ما مثلا بر لب دریا بابا
مثلا صورت من نیست ز سیلی نیلی
چشم عمو مثلا روشن و بینا بابا
چون که همبازی ام امشب شده عموجانم
ماه را من بنشینم به تماشا بابا
بغلم کرده عمویم مثلا بابا جان
و اجابت کندم هرچه تمنا بابا
مثلا من به روی زانوی تو بنشستم
می زنی تو مثلا شانه به موها بابا
مثلا احمد مختار(ص) تویی بابا جان
و منم فاطمه ی ام ها(س) بابا
قول دادی که مرا تو به سیاحت ببری
یا که امشب مثلا یا که به فردا بابا
قصه گوید مثلا برایم امشب
قصه باغ جنان، شاخه طوبی بابا
گاه از مسجد و محراب برایم گوید
گاه هم از فدک حضرت زهرا(س) بابا
ولی افسوس که این ها همگی رویا بود
هست بر زانوی من راس تو حالا بابا
خیز تا هر دو سوی جنت رضوان برویم
شام غم ، وقت سحر، دختر بابا بابا

مثلا زخم تنت گشته مداوا بابا
نیست بدنت ه به صحرا بابا و علی اصغر(ع)ما ه به گهواره خود
مثلا بسته نشد آب روی ما بابا مثلا کشد دست نوازش به سرم
و نیازرده مرا سیلی اعدا بابا آب آورده عموجان مثلا در خیمه
خیمه ی ما مثلا بر لب دریا بابا مثلا صورت من نیست ز سیلی نیلی
چشم عمو مثلا روشن و بینا بابا چون که همبازی ام امشب شده عموجانم
ماه را من بنشینم به تماشا بابا بغلم کرده عمویم مثلا بابا جان
و اجابت کندم هرچه تمنا بابا مثلا من به روی زانوی تو بنشستم
می زنی تو مثلا شانه به موها بابا مثلا احمد مختار(ص) تویی بابا جان
و منم فاطمه ی ام ها(س) بابا قول دادی که مرا تو به سیاحت ببری
یا که امشب مثلا یا که به فردا بابا قصه گوید مثلا برایم امشب
قصه باغ جنان، شاخه طوبی بابا گاه از مسجد و محراب برایم گوید
گاه هم از فدک حضرت زهرا(س) بابا ولی افسوس که این ها همگی رویا بود
هست بر زانوی من راس تو حالا بابا خیز تا هر دو سوی جنت رضوان برویم
شام غم ، وقت سحر، دختر بابا بابا
۴ کتاب طرح کتاب خوان ماه در اردیبهشت ۱۳۹۶معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور دومین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» را در سال ۱۳۹۶ معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «بابا گوریو» نوشته اونوره دو با اک، «تخم مرغ خال خالی» نوشته تاد هی ، «لالو» نوشته یوسف قو ، «ماه به روایت آه» نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه اردیبهشت ۱۳۹۶ معرفی کرد که در ادامه می خوانید.
عنوان کتاب: بابا گوریو
نویسنده: اونوره دو با اک/ ترجمة م.ا. به آذین
نـاشـر: دوستان
تعداد صفحات: 328
«بابا گوریو» شا ار اونوره دو با اک نابغة بزرگ ادبیات و پایه گذار مکتب رئالیسم در زمرة بخش عمدة آثار او می گنجد که در مجموعه ای به نام «کمدی انسانی» دسته بندی می شود که با تفکّر دقیق و انتقادی و به کارگیری صنایع بدیع ادبی، آیینه ای تمام قد از زندگی اجتماعی و نیمة اول قرن نوزدهم فرانسه را در برابر چشم مخاطب متجلی می سازد.
دنبال دو خط سیر داستانی متفاوت که در نهایت به هم می رسند در خصوص دو شخصیت اصلی داستان «بابا گوریو» و «اوژن دو راستینیاک» به نویسنده یاری می رساند از عمق فساد جامعة اشرافی پاریس بردارد و مسیر ناجوانمردانة ارتقای طبقه و از سویی ماجرای تأثربرانگیز تنزّل طبقاتی که موجب می شود هر دو شخصیت داستان به مرز تهوّع و انزجار از وضع موجود برسند را با تصاویری ملموس و طبیعی برای مخاطبان در هر گوشة جهان و برای انسان هایی که در زمان های مختلف زندگی می کنند به نمایش بگذارد.
بابا گوریو کالبد شکافی شکوه و جلال بهشتی زندگی اشراف پاریس و نمایاندن تعفّن کشندة مستور در زی وست این شهر تهی از اخلاق و بدیهیات ا امی صفات انسانی است.
با اک با روایت زند گی بابا گوریو به عنوان یک پدر عاشق فداکار که از سوی فرزندان ستمکارش طرد می شود و بیان داستان تلاش های راستینیاک برای رشد جایگاه اجتماعی خود، قدرت کثیف پول و احاطة آن بر جوامع بشری به ویژه جوامع خالی از معرفت و روابط انسانی صحیح را نشان می دهد.
چندین مترجم این کتاب خواندنی را به فارسی برگردانده اند که ترجمة م.ا. به آذین ازجمله نسخه های روان و خوش خوان برگردان این اثر است. خواندن این کتاب جذّاب به همة دوستداران شناخت حقیقت و باطن تمدّن و فرهنگ منحط حاکم در جوامع خوش ظاهر و بدباطن مادی گرای جهان توصیه می شود.
عنوان کتاب: تخم مرغ خال خالی
نویسنده: تاد هی / ترجمة معصومه اکبری
نـاشـر: گیسا
تعداد صفحات: 48
«تخم مرغ خال خالی» عنوان کت مصور و خوش خوان از تاد هی با ترجمة معصومه اکبری است که برای ک ن گروه سنی «الف» منتشر شده است. موضوع اصلی کتاب داستان غاز و اردکی است که روزی در سبزه زاری یک تخم بزرگ خال خالی پیدا می کنند و هرکدام مدعی مالکیت آن می شوند و درنهایت به توافق می رسند که دو نفری از تخم مرغ مراقبت کنند تا در نهایت با راهنمایی دوستشان گنجشک، به رازی دربارة تخم مرغ گندة خال خالی، پی می برند که دوستی شان را شیرین تر می کند. پیام اخلاقی کتاب به ک ن می آموزد به جای قضاوت زود هنگام با تفکر و پرسش از افراد مطلع مهارت حل مسئله را در خود تقویت کنند و علاوه بر آن به ارتقای مهارت ارتباط میان فردی ایشان نیز کمک مناسبی می شود.
تصویرگری و روایت ساده و جذّاب «تخم مرغ خال خالی» به این کتاب قابلیت مناسبی برای بهره گیری در اجرای نمایش و برنامه های قصه گویی بخشیده است.
خواندن این کتاب حائز جوایز بسیار در سطح بین المللی برای ک ن، به والدین، مربیان مهدهای کودک و کتابداران توصیه می شود و دیدن تصاویر کتاب نیز می تواند برای ساعتی کودک را سرگرم و با کتاب آشنا سازد. ادامه مطلب
آهنگ جدید علی بابا به نام رفت
ali baba raft  آهنگ جدید علی بابا (ایلیا) به نام رفت

اهنگ
اهنگ جدید
اهنگ علی بابا
اهنگ جدید علی بابا
اهنگ رفت از علی بابا
اهنگ رفت
اهنگ علی بابا بنام علی بابا
اهنگ های علی بابا
اهنگ اهنگ از علی بابا
اهنگ های جدید علی بابا

اهنگ با کیفیت 128 آهنگ با کیفیت 320
وقت خندیدن است بابا... بخند بابا... بخند و عاشق ترم کن... که من دنیایم را روی منحنی لب هایت ساخته ام... بخند بابا و بخندان م... + خوشحالم بابا،از اینکه بعد سال ها کنارم دارم ت

به کار کِشت گندم بود، بابا
به فکر نان مردم بود، بابا
ولی در خطّ پایان معیشت
نمی دانم که چندم بود، بابا

حسین شادمهر
آن مرد آمد. آن مرد با اسب آمد. آن مرد در باران آمد. آن مرد یک گلوله در کتف راستش خورده بود. آن مرد را ی نمی شناخت. آن مرد را مادرم خوب کرد. آن مرد صبح به هوش آمد. آن مرد صبح مادرم را دید و ازاو تشکر کرد. آن مرد یک جور خاصی به مادرم نگاه می کرد. آن مرد با درد از جایش بلند شد و روی تخت نشست. آن مرد می خواست چیز مهمی به مادرم بگوید. ناگهان... بابا آمد. بابا نان یده بود. بابا نان داد. بابا آب داد. بابا می خندید و به آن مرد نان می خوراند. بابا سبیل کلفتی داشت. آن مرد فکر اینجایش را نکرده بود! :دی
+نخند! درس زندگیه همه ش!
سال ۱۳۶۴، معلم روی تخته سیاه نوشت:
بابا آب داد. بابا نان داد.
صدای انفجار آمد.....
بابا جان داد.
اما هنوز زن حجاب دارد.
سال ۱۳۹۰، خودش معلم بود.
روی تخته سیاه نوشت: بابا آب داد. بابا نان داد.
زیر لب گفت: حیف، بابا جان داد!!! زن دیگر حجاب ندارد......
براستی در طی این سال ها چه اتفاقی افتاد؟!!!!!!
بابا نان داد ... بابا گاهی حقوق نمیگرفت ! بابا دیروز بی صدا جان داد ...! گارگرهمیشه مظلوم است


تو خلوت ام نشستم و ذکر گرفتم : بابا، بابا، بابا، بابا، بابا ...
کمر خم می شود زیر نبودِ سایه ات بابا
تلاوت کرده جانم را به آیه آیه ات بابا چه مردانه به میدان نبرد زندگی رفتی
پُر از مردانگی جیبت... خودت سرمایه ات بابا! کمال ه نی با تو در قلبم اثر کرده
دلت خورشید تابان بودو من هم/سایه ات بابا ی مانند تو مردی به مانند تو می سازد
ی مانند من کی می شود همپایه ات بابا!؟ سرودی جاودانی تو میان دفتر شعرم
که قطره قطره اشکم می شود آرایه ات بابا #کـاوه_احمــدزاده
از کتاب #هذیان_عشق


آمدم تا دل خود را بتکانم، بابا / جای خالی تو را نوحه بخوانم، بابا تو کجای دل این خاک به خون افتادی / قبله ی سرخ مناجات نهانم، بابا عهد که دگر بعد تو لب وا نکنم / باز با عشق تو گل کرد دهانم، بابا مثل آتش که بییفتد به نی زار در باد / شعله ی داغ تو افتاد به جانم، بابا بوی اگر می شنوی، بوی دل سوخته است / نام تو سوخت دل و چشم و زبانم، بابا باز هم از تو سرودم که توانم بدهی / شاید آبی بزنی بر هیجانم، بابا بی تو چون باغ بلا دیده و توفان خورده / غرق دلگیرترین فصل بهارم، بابا بوی آغوش خدا می دهد این خاک غریب / کربلا هست همین جا، به گمانم، بابا ای رهاتر ز کبوتر، خط پروازت کو / تا از آن سمت، دلم را بپرانم، بابا آ ین غمزه و لبخند تو در یادم هست / رفته بر رجعت چشم تو گمانم، بابا وقت تنگ است و افسوس که باید بروم / تو دعا کن که بر این داغ بمانم، بابا ترسم این قوم تو را زود فراموش کنند / نگرانم، نگرانم، نگرانم، بابا «عبدالرضا کوهمال جهرمی» برای مطالعه «اشعار شهادت» لطفاً اینجا را کلیک کنید.
بابا امروز مرد....بابا دیروز مرد ....بابا فردا هم می میرد ...بابا هر روز می میرد، هر لحظه .... هر شب...هر چیزی مرا یاد مردن بابا می اندازد.. همان مسجد روبروی کوچه خانه که تابوت بابا از ان خارج شد ....نیمکت ورودی باغ ملی ... میز ش...قرآن بزرگش... مفاتیحش ...
حالا در هال که باز می شود استندی که ع ش بزرگ روی ان چاپ شده را می بینم و سلام می کنم! سلام بابا.. خوبی؟وقت رفتن... بابا خداحافظ ...
+ هر چقدر هم که همه بگویند درد کشیدنش باعث شده پاک پاک شود چیزی درون من از این هیاهوی دردناک ارام نمی شود! چیزی از درد کشیدن بابا را در ان شش ماه ا از ذهن من پاک نمی کند .... کاش بدون درد می مرد... کاش بدون درد در ذهنم می ماند خاطرش ... هی نیوشا یادت هست وقتی پنج تا انگشتش قطع شد تا مدت ها محل قطع شدگی باز مانده بود.... بخیه نکرده بودند! چه دردی، چه دردی. ..یادت هست عفونت را بدون بی حسی از زخمش برمیداشتند... ناله هاش یادت هست؟ آخ بابا جان هی، آخ ننه جان هی .....یادت هست گفت وای شما چه دلی دارید این ناله ها را هر شب می شنویید! ی گفت بابا چه دلی دارد چطور تحمل می کند!
رستوران بابا قدرت کیش توضیحات کیش تور کیش بهترین رستوران های کیش رستوران های معروف کیش رستوران بابا قدرت کیش رستوران بابا قدرت کیش رستوران بابا قدرت تور کیش تابستان 96 یکی از شعب رستوران های بابا قدت در جزیره کیش می باشد. منوی غذایی این رستوران انواع کباب های ایرانی را در تور کیش شامل می شود. علاوه بر این رستوران بابا قدرت کیش دارای یک چایخانه سنتی بسیار زیبایی است که محفلی سنتی و خانوادگی در تور کیش تیر 96 دارد. رستوران بابا قدرت کیش تصویر رستوران بابا قدرت کیش رستوران بابا قدرت کیش تصویر رستوران بابا قدرت کیش رستوران بابا قدرت کیش تصویر رستوران بابا قدرت کیش
موجود - م - نویسنده : اونوره دوبا اک - ناشر : سپهر + بامداد - چاپ هفتم - تهران - 1363 ش - 303 ص - رقعی - شومیز -
آهنگ علی بابا به نام شوک new song by ali baba shock
تنظیم کننده: حسن بابا محمودی  آهنگ علی بابا به نام شوک ادامه مطلب
موجود - فروشگاه - نویسنده : اونوره دوبا اک - مترجم : عبدالله توکل - نشر : بامداد - چاپ ششم - تهران - 1362 ش - 303 ص - رقعی - شومیز -
بابا گوریوابا گوریو (le père goriot)نوشته ی اونوره دو با اک سال نشر: 1385 انتشارات ققنوس باباگوریو داستان دوره ای از زندگی نین پانسیونی ارزان و فقیرانه در یکی از خیابان های پاریس است در اوایل قرن نوزدهماست. کشاورز زاده ی جوانی که دانشجوی رشته ی حقوق است ن این پانسیون است و شخصیت اصلی این رمان. او با آرزوهایی بلند در سر ، راهی پاریس شده تا در آن به مدارج عالی اجتماعی برسد. در مواجهه با دنیای پاریس او تنها راه سریع طی پله های ترقی را در ارتباط با ن سرشناس و ثروتمند این شهر می بیند. با نوشتن نامه ای تمام سرمایه ی خانواده اش را وام می گیرد تا ظاهر خود را چنان افراد متشخص بیاراید، زیرا که دروازه ورود به دنیای اشراف ظاهری آراسته داشتن است. او با توصیه ی یکی از بستگان در میهمانی زنی از طبقه ی اشراف وارد شده و مجذوب میهمانی ها و زندگی این طبقه از جامعه می شود. سرگذشت این جوان، تلاش هایش برای ورود و برقراری رابطه با اعضای طبقه ی مرفه جامعه محمل روایت داستان باباگوریو است. بابا گوریو، پیرمرد نسبتن مرموزی ست که ابتدا با سر و وضعی بورژووایی و شایسته تر از آن چه اقامت در چون آن پانسیون حقیرانه ای را طلب می کند پا به خانه ی مادام ووکر می گذارد. راستینیاک نیز جوانی ست شهرستانی که خانواده اش عایدی مختصری دارند و به زحمت با تهیه ی هزار و دویست فرانک مخارج سالانه او را برای تحصیل حقوق به پاریس فرستاده اند. با پیش رفت داستان، گوریو روز به روز سرزنده گی اش را از دست می دهد و فقیرتر و مفلوک تر می شود. از سوی دیگر، اوژن با مساعدت خویشاوندش خانم دوبوسئان پا به محافل اشرافی پاریس می گذارد و زرق و برق این دنیای رویایی چنان چشم او را می گیرد که عزمش را برای ثروت مند شدن و یافتن جایگاهی درخور در جامعه ی اشرافی پاریس جزم می کند. به زودی درمی یابد که کنتس دو رستو و دلفین دو نوسینگن، که از برازنده ترین ن پاریس اند و خانه های پرتجمل شان عقل از هوش می برد، دختران هم این بابا گوریوی بی نوای اند که در همسایه گی اش ن است. باباگوریو پول و سرمایه اش را در راه عروسی دو دخترش آناستازی و دلفین از دست داده است. به خاطر علاقه ای که به دو دخترش دارد باید هرگونه تحقیری را از جانب دامادهایش، که یکی نجیب زاده ای به نام دورستو و دیگری یک اقتصاد دان به نام دونوسینگن بود، تحمل کند. هر دو زن جوان نسبت به پدر ناسپاس هستند و به تدریج او را ترک می کنند. گوریو می میرد بدون آنکه هیچ یک از دخترهایش بر بالینش حاضر باشند و فقط یک دانشجوی حقوق که با گوریو در پانسیون واکر زندگی می کند، در واپسین دم حیات از او نگهداری می نماید... قسمت های زیبایی از کتاب برای زن ها هیچ چیزی خوشایندتر از شنیدن کلمات شیرین وجود ندارد . حتی زنی که از همه متدین تر باشد ، حاضر است این کلمات را بنشود ولو آن که نباید جو به آن ها بدهد . زن ها همیشه با حقیقتند حتی در بحبوبه ی اعمال ساختگی و دروغی خود ، زیرا محرک اع ان غریزی و طبیعی است
شعربرای فراق پدر
دلم میخواد ببینم روی بابا شوم از جان مقیم کوی بابا در آغوش لحد افسوس افسوس نهان شد قامت دلجوی بابا
دمی با هجر او ی ر نمیشه ی در زندگی بابا نمیشهبه عالم گشته ذکرم همینهگلی خوش بو تر از بابا نمیشه
به غیر از این ندارم آرزویی که بینم صورت خندان باباگلم را ای فلک بردی زدستم زهجران تو ای بابا نشستم خدایا یار محبوبم کجا رفت خدایا بابای خوبم کجا رفت
آهنگ علی بابا به نام گناه | علی بابا 96
آهنگ جدید علی بابا به نام گناه new ali baba called gonah ..:: به زودی ::..  آهنگ جدید علی بابا به نام گناه ادامه مطلب
بسم الله الرحمن و الرحیم
بابا سلام-بابای مهربونم سلام-بابای دلیرم سلام
بابا خودِت بهم میگفتی سلام مستحبه ولی جوابش واجبه ..پس چرا جواب سلامم را نمی دهی؟بابا جوابـم را بده،بابا بابا سلام.
بابا دلم برایت تنگ شده،برای چشم های سبز خوشکلت ، برای خنده های دلنشینت،برای بازی های ک نه ات با آبجــی فاطمه.
بابا چند شب بود آبجی فاطمه از مامان بهانه ات میگرفت،دلش برایت خیلی تنگ شده بود.. ادامه مطلب